Yone
Yone sawi one mahemakapukusa someane oyapo.
Yasumo aporo hakāsa purane hakása metane Yonepo. Yonemo Yasumo makata somesane kaikia, arirakano Yasumo makata rakisiane soko asesapo. Asiasamo aporo hinamomo Yasuaki himu hakásaraka hemakapusimo sawi one Yonemo popasapo.
Yonemo ipi yanoane faremarekea, aporo hakāsa pura Yasumo himu tumurumo hemakapusua aporoane Yone ipipo, aíyaka taku meaka popasapo.
Yasu turikia pukua hepene yapura hisiakipoko, keremisi 60 faraka Yonemo sawi one popasapo.
Yone sawia some kepo parakuraka popasane oyapo.
1:1-18 Yasu hauaka wo peasiraka, fana e Kotiyaki hakāsa yaiya reapo.
1:19-51 Yone he tapukumareramo makata rakisiakipoko Yasumo ipi aporo hakāsa pura metakirane murikimasapo.
2:1-24 Yasumo namo heane waene he maparisapo.
3:1-36 Ereamo Nikitímasemo Yasuaki somehoko pesapo.
4:1-54 Yasumo Sameria hinamoaki somesapo.
5:1-47 Yarusarame sitia hokono kesakipoko Yasumo some kasapo.
6:1-71 Yasumo aporo fae taoseneaki (5000) farawa nasimo kasapo.
7:1–8:59 Yarusarame sitia hokono kesakipoko Yasumo efera hunia some kasapo.
9:1-41 Aporo hi mesane Yasumo mafasapo.
10:1-42 Saro sipi asekea rera aporoane Yasupo.
11:1-57 Rásarase kusuane Yasumo maturikia taesapo.
12:1-11 Yasu kukusa maiyane makerakano Mariamo Yasu korakea makata wape yamonamo hokesapo.
12:12-50 Yasu saro toki matia ripaka Yarusarame sitia perakano, aporo hinamomo eane makárarakano Yu aporo sisimamo Yasuaki hisiraka risiapo.
13:1–16:33 Yasu Yarusarame sitia hinaka ipi aporo hakāsa puraki some kasapo.
17:1-20 Yasumo ipi Ataki kurikurisapo.
18:1–19:42 Yasuane parakeraka hukurukua ira matopesa paremarekea kusuapo.
20:1-31 Yasu turikia purakano Yarusarame sitia aporo hinamo metakiramo asesapo.
21:1-25 Yasu he Kariri fua pekea ipi aporo hakāsa puraki tarisiapo.
1
Yasu ipi yano motosa metane Somepo, aisane oyapo.
Makata su kepomaresa maiya amo, ipi yano motosa Someane* wate yaiya reapo. Someane Kotiyaki hakāsa reapo. Someane ipi Kotipo. Makata su kepomaresa maiya amo e Kotiyaki hakāsa yaiya reapo. E aeyaka makata suane kepomaresapo. E metakarikia makata su kepomaresafapo. E aeyaka kepomaresapo.
Yaiya reramo kepoane e ipipo. Yaiya reramo faesane aporomanoaki karápo. Faesa amo katosa arakaru tipia kára faeraka rekenapo. Katosamo faesane kopakataenafapo.
6-7 Asiamo faesane somehoko aporo hakása meta Kotimo pusiesapo. Pusierakano pesane ipi yano motosa Yonepo. Aporo suamo kakimakasimo epo somehoko pesapo. Faesane éfapo. Faesane epo somehoko pesapo. Arirakano kakaro faesamo kepoane Yasu ipipo. Ipi hauaka wo aporo suane mafaehoko pesapo. 10 Arirakano wate fana epo hauaka one soko aporomano ane soko rakisiapo. Epo ipi rakisia nine e hauaka kara wo pesa maiya amo aporo hinamomo eane himetesapo. Kotimo eane pusierakano, pesane aporo hinamomo hemakapusuafapo. 11 Ipi aporo iramo apea perakano ipu eane teresafapo. 12 Asiane aporo hinamo metakiramo eane tereraka epo ipi yano motosa paoraka eaki himu hakásaraka hemakapurakano iaki epo someraka, “Re Kotimo hokosapo,” aíyaka somesapo. 13 Kotimo hokosapo, aisane aporomo hinamo arumaka hokosa hokono amarera ayafapo. Aporomo hinamo arumaka hokosa hokono maresa hokosane aporomo ipi hemakapusua ayapo. Kotimo hokosa risikiasimo Kotimo ipi hemakapukua someraka, “Neane nōmo nī hokosapo.” Aíyaka ipi hokosa risikiasimo murisiapo.
14 Arirakano Somemo isiapo aporomanomo kauane maka, hauaka wo pekea isuyaki reapo. Epo isu hemakapuraka arareraka, kakaro someane some kasapo. Some akaramo Yasumo wakapu faesane isiapo asesapo. Ipi wakapu faesane ipi Kotimo hokosa hakása yinesasamo Kotimo wakapuane faesa ayapo.
15 Arirakano Kotimo hokosa ane Yonemo somesapo. Yonemo paroaka someraka, “Aporo keseke peakosane e ipi namo kakaro fanapo. Ano takapeasiraka e fana yaiya reapo. Fana yaiya reasasamo e ipi namo kakaro kárapo. Ano wakasemapo,” aíyaka Yonemo somesakipoko aseane Yasu perakano asesapo.
16 Yasumo isu su yaku kára araresapo. Efera hunia soko, efera hunia soko yaku arareraka rekeakosapo. 17 Kotimo somemaneane Mosesemo aporoaki some kasapo. Arirakano yaku ararenane soko, kakaro somerane soko, Yasu Keresomo isuaki kasapo. 18 Aporomo Kotiane aserafapo. Asiāne ipi hokosa hakása yine tati hakāsa risiasamo, hokosa amo Kotimo ainane tariako pesapo.
Yone he tapukumareramo somesane oyapo.
Matiu 3:1-12; Maka 1:1-8; Ruki 3:1-18
19 Yu aporo sisimamo pirisiti aporoaki soko, Rífai aporoaki soko someraka, “Re Yarusarame siti metakarikia Yoneaki makata kaiyako punie.” Airakano i pukua Yone rea pekea someraka, “Ne epare? Kotimo pusiesa aporoane nere?” 20 Airakano Yonemo mahamesafapo. Epo hufitaeraka someraka, “Ano Keresofapo. Aporo Unihaeaka rekeasimo murikimasa aporo keresoane anofapo.” 21 Airakano ipu someraka, “Ne eparakapo. Ne Iraíyare?” Airakano epo someraka, “Wae, ano Iraíyafapo.” Airakano ipu someraka, “Porofete aporo kárane nere?” Airakano epo someraka, “Anofapo,” aisapo.
22 Airakano ipu someraka, “Ne epare? Isu pusiesa aporoaki isiapo somehokosakipoko nómo somesie.” 23 Airakano epo someraka, “Ima yaoa sakepamo somehokosa aporoane anopo. Unihae peakosane ikia kara hahaesekeno maereketaehoanie aihokosa aporoane anopo. Anoane Aesayamo popahoareapo,” aisapo. (Aisaia 40:3)
24 Airakano Ferese aporomo pusiesa aporoamo someraka 25 “Keresoane soko, Iraíya ane soko, arirakano porofete aporo karane soke nefareapo. Asiamo marirakano nómo aporo hinamoane hea tapukumurirakanare?”
26-27 Airakano Yonemo someraka, “Re nōmo hea hákasa tapukumurirakanapo. Ano reakipoko aporo hakása meta peakosapo. E peakosane reyaki rekenapo. Ayiáka repo eane hemakapurakanafapo. E aporo kárasasamo aporo raipamo epo tamaka ane fisina ayiáka nōmo fisihoane siahoasifareapo. E aporo kárasasamo nōmo epoko raiparaka rakiako ayiane soko ano wakasemasasamo nōmo rakiane siahoasifareapo. Ano eyaki siasafapo.” Aíyaka Yonemo Petene apea somesapo. 28 He Yotane taku ra Petene ape rekenapo. He Yotanea Yonemo aporo hinamo hea tapukumurisiapo.
“Kotimo saro sipi mano apere,” aisane oyapo.
29 Ere hakása waka, mituru Yonemo aseane Yasu perakano aseraka someraka, “Kotimo saro sipi manoane apere. Aporomo himua makata watikisane epo mafahokosakipoko saro sipi arura ayiáka e rukusapo. 30 Fana eane nōmo reaki somerakasu ayapo. Asiamo ano fana pesakipoko aporo meta kesekea peakosaposane apera ayareapo. Asiamo aporoane ano hokono mareasiraka e ipi wate fana yaiya reapo. Asiamo aporoane ipi namo kakaro fanapo.
31 Fana aporo meta Kotimo pusiehokosaposane nōmo kairaka epa peanarakapo, aíyaka hemakapukua ano himetesapo. Asiane Isiraya aporo hinamo repo eane hemakapusimo reane nōmo hea tapukumurirakanapo. Hea tapukuamuriramo eane atarira ayiáka tarirakanapo,” aíyaka Yonemo somesapo.
32-33 Aíyaka efera hunia Yonemo someraka, “Fana Kotimo anoaki hea tapukumuriako pusiesapo. Kotimo some kasa yiamo someraka, ‘Ho Kotesa pekea aporo hakása meta á karaporakano epo ipi yiamo Ho Kotesane aporo hinamo suaki muriakosapo.’ Aíyaka Kotimo somesakipoko aporoane fasere perakano fana e nōmo himetesapo. Himetesane Ho Kotesa mena nume asia ea karaporakano aseraka nōmo hemakapuraka, ‘Kotimo fana somesane ereapo,’ aíyaka nōmo hemakapusuapo. 34 Hemakapukua eane nōmo himo asekea someraka, ‘Eane kakaro Kotimo hokosapo. Kotimo murikimasa aporoane ereapo,’ aíyaka nōmo someraka rekenapo.” Aíyaka Yonemo somesapo.
Yasumo aporo hakása pura fana murikimasane oyapo.
35 Ere hakása waka, mituru Yone ipi aporo hakása pura tetáyaki risike, epo aseane 36 Yasu purakano asekea wáraka someraka, “Asesie. Kotimo saro sipi mano e apure.” 37 Aíyaka wárakano Yonemo aporo hakása pura teta amo kaikia Yoneane metakarikia Yasuane kekemarape pusuapo. 38 Kekemarape perakarakano Yasumo patera pariaseane tetā kekemarape perakano asekea someraka, “Teto yakapa aseako perakanare?” Airakano tetapō someraka, “Tisao, né ape ma warakánare?”
39 Airakano Yasumo someraka, “Aseako peae.” Airakano tetā Yasuyaki hakāsa pukua epo ape waráne asesapo. Asesa sere yiamo Yasuyaki hakāsa risiapo. Yasuyaki hakāsa risia sere ane samapu maiya kitafapo.
40 Yonemo someane kakimaka Yasu kekemaraka pusua aporo tetāne meta yano motosa Enitupo. Enituane e Saemone Pitamo mamaneapo. 41 Fana Enitu ipi mamanea Saemone ane kope pusuapo. Pukua e kokoa asekea someraka, “Aporo Kotimo pusiehokosaposane Kereso perakasapo. Isiapo asesapo. Keresoane Kotimo Unihae murikimaka maresa ayasesapo.”
42 Aíyaka Enitumo Saemone ane karikia Yasu rea pesapo. Perakano Yasumo e asekea someraka, “Né Yonemo hokosa Saemonereapo. Yumo nōmo neane yano motoraka Sifase yano motorakanapo,” aíyaka Yasumo somesapo. Arirakano Sifase yano motosane Kiriki meaka Pita yano motosapo. Namo meaka Eke, aíyaka yano motosapo.
Firipipe Natanio tetāki Yasumo peaesane oyapo.
43 Ere hakása waka, mituru Yasu Kariri hauaka pusuapo. Pukua Firipi aseraka someraka, “Ano patera asesie,” aisapo. 44 Arirakano Firipi ipi Pesaita taonea reapo. Enitu soko, Pita soko i Pesaita taonea hakāsa risiapo. 45 Firipi pukua Natanio asekea eaki someraka, “Mosesemo somemane sawia poparaka maresa aporoane isiapo asesapo. Porofete aporomo soko eane popasane isiapo asesapo. E Yosefemo hokosa Yasupo. Epo apeane Nasare apepo.”
46 Airakano Nataniomo someraka, “Nasare ape aeyaka aporo kotesa perafapo.” Airakano Firipimo someraka, “Aseako peae,” aisapo. 47 Aíyaka tetā pukua Natanio perakano Yasumo asekea someraka, “Isiraya aporo kotesane ereapo. Epo makata kotafe somerafapo.” 48 Airakano Nataniomo someraka, “Nómo ano mayiáka hemakapukua asekea somerakanare?” Airakano Yasumo someraka, “Firipimo néaki peaehoasiraka né ira foke kepoa kakeno nōmo né asesapo.” 49 Airakano Nataniomo someraka, “Tisao, Kotimo aporo hokosane nereapo. Né Isiraya aporomo unihaereapo.” 50 Airakano Yasumo someraka, “Né ira foke kepoa kakeno nōmo asesapo. Asiasamo nómo anoaki himu hakásaraka hemakapurakanapo. Asiane nōmo makata someana one wakasemapo. Keseke makata kára meta nómo aseakosapo.” 51 Aíyaka efera hunia Yasumo someraka, “Nōmo kakaro somerakaripo. Ti kikisi akaraka, kikisi roraka, Aporomanomo Táke ano unia kima yapura Kotimo hepene aporoane pekea parihinakano repo asekeakosapo,” aíyaka Yasumo somesapo.
* 1:1 Wate fana Yu aporoane namoraka risike Kotimo yano motosane hufitaeraka kakama somesafapo. Ipu takumeaka yano motoraka Someane aíyaka somesapo. Asiamo Yonemo sawi one poparaka Yasu ipi yano motosa metane Somepo, aíyaka poparakano Yu aporo suamo hemakapuraka Yasuane Koti hakása yiyapo. 1:21 Iraíyane wate fana porofete aporopo. 1:38 Namina meaka Rapae, airapo. Isiapo meaka Tisa, airapo.