2
Kena taonea aporo metamo hinamo arumaraka hokono kesane oyapo.
Sere teta faraka, sere isiamo aporo metamo hinamo arumaraka hokono kesapo. Kariri hauaka á Kena taonea hokono kesapo. Hokono akera apea Yasumo ipi kaīyia pukua kayapo. Arirakano Yasu soko, ipi aporo hakāsa pura soko, iaki aporo meromo peaerakano i pukua á risiapo.
Arirakano aporo hinamo su risiamo waene heane nekea farakano, Yasumo ipi kaīyiamo eaki someraka, “Waene heane ipu suamo nekea fahoareapo.” Airakano Yasumo ipi kaīyiaki someraka, “Amao, marirakano nómo anoaki somerakanare? Nōmo maíyane* harufapo.” Airakano Yasumo ipi kaīyiamo aporo meromo aporo raipaki someraka, “Yasumo reaki makata rakisimo somerakano, hakása yine kakimaka rakinie,” aisapo. Airakano aseane petoro namasu tarámo kára asia toane asesapo. Arirakano Yu aporo sisimamo hemakapuraka, “Kotimo isuaki sesehoasimo isiapo hokono kusunapo.” Aíyaka hemakapusuasamo hokono kusuhoko eke petoroa he taka apea taesapo. Apea taesane tarámo kára asia petoro kárane taesa tokeno asesapo. Aseraka aporo meromo aporo raipaki, Yasumo someraka, “Petoro kárane komarusimo he taka kesie.” Airakano ipu he taka kekea komarusuapo.
Komarurakano asekea Yasumo aporo raipaki someraka, “Petoro kára á he kesane, takamaka aporo hokono akera hokono meromo nasimo takamaka pusie.” Airakano ipu takamaka pukua, aporo hokono meroaki karakáno epo nesapo. Namo heane waene he maparisane epo hemakapusuafapo. Arirakano aporo raipa he tasamo ipu hákasa hemakapusuapo. Aporo meroamo waene heane nenaka aporo hinamo kawe arumasa apiane peaesapo. 10 Perakano epo someraka, “Isiapo ainane oyapo. Waene he namo kakaro kotesa wapesane fana aporo hinamo hokonoa pesaki karápo. Fana kasane ipu siaraka nenakano asekea, waene he wakasema wapesane kesekea karápo. Arirakano nómo waene he wakasema wapesane fana akare. Kakaro wapesane kesekea akare,” aisapo.
11 Arirakano aporomo hemakapusimo Yasumo Kotimo wakapumo hemakapukua rakira fanane oyapo. Namo heane waene he maparihoasimo rakisiapo. Kariri hauaka á Kena taonea epo rakisiapo. Epo wakapu kára ane aporo hinamo suamo asekeasimo epo wakapuaka rakisiapo. Rakirakano ipi aporo hakāsa puramo aseraka eaki himu hakásaraka hemakapukua risiapo.
12 Arirakano hokono kekea soraka Yasu soko, Yasumo ipi kaīyia soko, ipi mamanea soko, ipi aporo hakāsa pura soko, i su pukua Kapaneame taonea pukua sere hukusimo waka risiapo.
Kotimo apea Yasu pusuane oyapo.
Matiu 21:12-13; Maka 11:15-17; Ruki 19:45-46
13 Ape Farimaresa Hemakapuko Hokono Akera maiya ane makerakano, Yasu Yarusarame sitia hisiapo. 14 Hikia Kotimo ape ruru kakarua yorokoa aseane aporomo saro ponomakau soko, arirakano saro sipi soko, arirakano mena soko roporaka risikino asekea, aporo metakira teporoa toke mone sanasirakano asesapo. 15 Asekea Yasumo sako kita toane maka, kita pekea, kita amo aporo soko, namina saro ponomakau soko, saro sipi soko, Kotimo apea karikia pesane teketarikia pusimo rukuhoaesapo. Rukuhoaeraka aporomo mone sanasiraka toa amo teporoane maparitaeraka mone rukukoakataesapo. 16 Rukukoakataeraka aporo mena roporaka risiaki Yasumo someraka, “Mena ane mokoa pusie. Nōmo Atamo ape one makata ropona ape mapariraka ayiakakopo.”
17 Airakano kaikia epo ipi aporo hakāsa puramo Kotimo sawia popasane hemakapusuapo. Popasane oyapo. “Kotio, nómo apeane namo kakaro kotesa susuane nōmo hemaka apuramo fanaraka hemakapurakanapo.” Aíyaka popasane Yasumo ipi aporo hakāsa puramo hemakapusuapo. (Buk Song 69:9)
18 Arirakano Yu aporo sisimamo Yasuaki someraka, “Né epa asiamo arirakayiare? Né fanaraka reane isiapo aseako tarinie. Kotimo wakapumo hemakapukua rakirane nómo rakinie.”
19 Airakano Yasumo someraka, “Kotimo ape one rakaritaeraka yape isia faraka efera hunia nōmo kikimakosapo.” 20 Airakano ipu someraka, “Ape one kiraka risike keremisi foti sekese (46) faraka kikimasapo. Asiane mayiáka yape isia yiamo nómo ape one kikimakosare?” 21 Airakano Yasumo ipi homo apeane ipi kauane takumeaka ape kiakosane somesapo. 22 Aíyaka somesane Yasu ipi kukua turikia pusua maiya amo somesa kepoane ipi aporo hakāsa puramo hemakapusuapo. Maiya amo Kotimo sawia popasane soko Yasumo somesane soko kakimasapo. 23 Arirakano Ape Farimaresa Hemakapuko Hokono Akera maiya amo Yasu Yarusarame sitia reke, Kotimo wakapumo hemakapukua rakirane epo rakisiapo. Rakirakano aporo hinamo yakaimo aseraka eaki himu hakásaraka hemakapusuapo. 24 Arirakano aporomano himumo hemakapusuane Yasumo aseraka epo iaki himu hakásaraka hemakapusuafapo. 25 Aporomo hemakapusuane aporo metamo Yasuaki someaka tarisiafapo. Yasumo ipi yiamo aporomo himuane asesapo.
* 2:4 Amo kepoane oyapo. Nōmo atamo ano pusiesamo aporo hinamo suaki tarikia rakiakosa maiya ane haru faserepesafapo. 2:15 Aporo hinamomo saro ponomakau soko, saro sipi soko, mena soko, rukua paikia Kotiaki kakasimo roposapo. 2:24 Aporomanomo himumo hemakapusuane oyapo. Wate foaka seseraka keseke metakariakosane Yasumo aseraka iaki himu hakásaraka hemakapusuafapo.