17
Yasumo ipi aporo hakāsa purapoko kurikurisane oyapo.
Yasumo ipi aporo hakāsa puraki someaka faraka, hepene yapura asekea kurikuriraka, “Atao, nómo fana ayiakakosaposane maiya omo ainakanapo. Nōmo né makárahoasimo nómo ní hokosa anoane makáraraka mareanie. Aporo hinamo suane nōmo unihaeaka asekea rekeasimo nómo ano maresapo. Asiamo aporo hinamo nómo murikimaka anoaki kasane nōmo iane asekea reke, yaiya risirane iaki kasapo. Asiamo yaiya risirane kepoane oyapo. Atao, kakaro Koti hákasane népo. Arirakano Yasu Kereso hauaka wo pusiesane anopo. Anoaki soko néaki soko himu hakásaraka hemakapukua risia aporo hinamoane etoyaki hakāsa yaiya risikiakosapo. Nómo anoaki ayiáka rakiniesane nōmo rakikia masapo. Rakikia masasamo né kararaka reane aporo hinamomo hemakapusimo nōmo tarisiapo. Atao, hauaka one kepomareasiraka ano neyaki kararaka faesa reapo. Kararaka faesa rea ayiáka efera hunia soko, ayiáka kararaka faesa rekeako nómo anoaki kakanie.
Hauaka wo aporo su risiane nómo asekea, metakira nómo murikimaka pasimokoa anoaki kasapo. Asiamo nómo anoaki kasá aporoane nómo ní ainane hemakapusimo, nōmo tarisiapo. Aporo ane fana nómo aporo risiapo. Asiamo nómo aporoane anoaki kasapo. Kasá aporoamo nómo someane kakaro kakimaka rakisiapo. Arirakano nōmo wakapuaka arakirane kepoane né aeyaka pesasamo ipu hemakapurakanapo. Nómo someaka maresane nōmo iaki some kasapo. Some karakano ipu kakimasapo. Ano néyaki fana reane soko, nómo ano pusiesane soko, ipu kakimaka hemakapurakanapo.
Iane nómo ararehoasimo nōmo kurikurirakanapo. Arirakano neaki hisisa aporo akipoko nōmo kurikurirakanafapo. Nómo aporo pasimokoa anoaki kasáne nómo ní menasasamo ipoko nōmo kurikurirakanapo. 10 Nómomenane etapo iti menapo. Arirakano nōmomenane soko etapo iti menapo. Ano patera asesa aporomo nōmo yano motosane makararaka tarirakanapo. 11 I hauaka wo risikiakosapo. Arirakano ano hauaka one metakarikia, né rea peakosapo. Ata Kotesao, nómo anoaki kasá aporoamo néaki himu hakásaraka hemakapukua risikiasimo, nómo iane asekea rekeanie. Etapo iti himu hakāsaraka hemaka apura ayiáka, ipu soko ayiáka himu hakāsaraka hemakapukua risikiasimo ararehoanie. 12 Ano iyaki rea maiya amo iane nōmo mafairaka asekea reapo. Ipu nómo ainane hemakapusimo nōmo iane asekea reapo. Asekea rekeno iane paripusuafapo. Asiāne aporo hakása meta ipi hemakapusua aeyaka paripusuapo. Nómo sawia poparaka ayiakakosapo, aisane kakaro hakása yine fasereperaka ayiane.
13 Asiamo ano né rea peakosapo. Ano seseraka area ayiáka iane soko kára seseraka risikiasimo nōmo néaki kurikurirakanapo. Ano hauaka wo area yumo nōmo ipoko kurikurirakanapo. 14 Nómo someane nōmo iaki some karakano ipu kakimasapo. Ipu kakimaraka hauaka wo makata rakira hemakapusuane metakarisiasamo, nena aporomo iaki hisirakanapo. Arirakano hauaka wo makata rakira nōmo hemakapunafonona ayiáka ipu soko hemakapurakanafapo. Asiamo iaki nena aporomo hisiraka risikinapo.
15 I hauaka one metakarisimo nómo pasimokoanie, aíyaka nōmo kurikurirakanafapo. Hauaka wo Satanemo i asekea rekeakohoamo nómo mafairaka asekea rekeanie, aíyaka nōmo kurikurirakanapo. 16 Hauaka wo makata rakira nōmo hemakapunafonona ayiáka ipu soko ayiáka hemakapurakanafapo. 17 Nómo someane kakaro somepo. Kakaro someane kakimaka risikiasimo nómo iane ararehoanie. Kakaro some á hákasa risikiasimo ararehoanie. 18 Aporo hinamo hauaka wo risiaki some kakako nómo ano pusiesa ayiáka, ipu soko aporo hinamoaki some kakako nōmo iane pusierakanapo. 19 Ipu namina ainane neaki kakasimo, nōmo nī ainane néaki karakanapo. Asiamo ipu nómo kakaro someane kakimaka risikiasimo, nōmo nī hemakapusua aeyaka ano rusua kukusapo.
20 Asiamo ipoko hákasa nōmo kurikurirakanafapo. Ipu some karakano aporo hinamomo kakimaka, anoaki himu hakásaraka risikiakosa aporo hinamo akipoko soko nōmo kurikurirakanapo. 21 Arirakano ipu namina metamo metaki hemakapukua, metamo metaki hemakapukua ayiáka himu hakásaraka risikiasimo ararehoanie. Atao, néane anoyaki reke, arirakano anoane néyaki reke, ayiáka eto iti himu hakása yineraka arisia ayiáka, ipu etoaki himu hakásaraka kataka marekea ayiáka risikiasimo ararehoanie. Asiamo kakimara aporo hinamomo himu hakásaraka hemakapukua risikino, kakimakanafonosa aporo hinamomo asekea hemakapuraka, ‘Kotimo Yasuaki hauaka wo pusiehoareapo.’ Aíyaka ipi hemakapukusapo.
22 Nómo wakapu ainane anoaki kasane, nōmo some kakimara aporo hinamoaki wakapu aina hakása yine kasapo. Iti hakasa yineraka arisia ayiáka ipu soko namina hakasa yineraka ayiáka risikiasimo nómo wakapu ainane iaki kasapo. 23 Né anoyaki reke, ano iyaki reke, ayiáka isina himu hakásaraka risikinapo. Himu hakásaraka risiane kakimakanafonosa aporo hinamomo asekea someraka, ‘Kotimo Yasuane hemaka apura ayiáka, kakimara aporo hinamoane soko, Kotimo hemakapurakanapo. Asiamo Kotimo Yasu hauaka wo pusiesapo, aisane kakarohoareapo,’ aíyaka ipu hemakapusimo himu hakásaraka hemakapurane kakimara aporo hinamoaki kakanie. 24 Atao, nómo anoaki aporo hinamo kasane anoyaki hakāsa risikiasimoripo. Hauaka one kepo mareasiraka nómo anoaki himu tumurumo hemakapusuapo. Hemakapuraka nómo wakapu faesa kotesane anoaki kasapo. Wakapu faesa kotesa anoaki kasane ipu asekeasimo anoyaki hakāsa risikiasimoripo.
25 Atao, Ereketae aina kepoane népo. Asiamo nómo some hisisa aporo hinamomo néane hemakapurakanafapo. Néane nōmo hemakapurakanapo. Nómo ano pusiesane nōmo aporo hakāsa puramo hemaka apure. 26 Néane ipu hemakapusimo nōmo iaki tarisiapo. Tarisiane yaiya tariraka rekeakosapo. Asiamo nómo anoaki himu tumurumo hemaka apura ayiáka, himu tumurumo hemakapurane i himua mahemakapunie. Arirakano ano soko iyaki hakāsa rekeakosapo.” Aíyaka Yasumo kurikurisapo.