18
Yasu parakesane oyapo.
Matiu 26:47-56; Maka 14:43-50; Ruki 22:47-53
Yasumo kurikuriraka faraka Yasu takahikia apeane metakarikia, ipi aporo hakāsa purayaki pukua, he wakasema yano motosa he Kitorone yaoraka hikia, ira orofe hemoa hikia toapo. Asiamo Yasu ipi aporo hakāsa purayaki hemoa tokoako hikianasamo, hemoa efera hunia tokoakosakipoko hisiapo. Arirakano hemoane Yasu parakehokosa aporo Yutasemo aserapo.
Aserasamo hemoa Rome kamani ame aporo soko, arirakano Kotimo apea sikiriti aporo asekea risiane soko Yutasemo karikia hisiapo. Arirakano fana pirisiti aporope Ferese aporo ipu sikiriti aporoaki someraka, “Re Yutaseyaki paoraka hisie.” Airakano iane Yutasemo karikia, Yasu parakehokosakipoko hemoa hikia, ipu ira rokopa soko, kapi soko, sari soko, wera makatane mokoa, nafa paikia, arirakano sapa paikia ayiáka hisiapo.
Hikia perakano, Yasumo aseraka eaki makata ayiakakosane epo ipi hemakapusuapo. Yasumo ipi aporo hakāsa purayaki hakāsa toane, iane yia metakarikia, aporomo e waseremako pesa sapea pusuapo. Puraka Yutasemo aporo karikia pesaki Yasumo someraka, “Repo epa kope perakanare?” aisapo. Arirakano e parakehokosa aporo Yutaseane iyaki hakāsa yia rekeno, ipu suamo someraka, “Nasare aporo Yasuane isiapo kope perakanapo.” Airakano Yasumo someraka, “Anopo.” Airakano i suane fofaraka wakasema fimiti pukua, hauaka atura hurupeperaka warisiapo.
Warisikino Yasumo efera hunia someraka, “Repo epa kope perakanare?” Airakano ipu someraka, “Nasare aporo Yasuane isiapo kope perakanapo.” Airakano Yasumo someraka, “Reaki nōmo somerakasa ayapo. Repo ano kope peraka, nōmo aporo hakāsa purane pusimo metakarisie. Purakano matasohokopo,” aisapo. Arirakano fana ipi Kotiaki someraka, “Aporoane nómo anoaki kasane, hakása meta hasaka kosafapo.” Aíyaka Kotiaki somesasamo waseremako pesa aporoaki Yasumo someraka, “Aporo hakása meta repo rukupo. Metakarisie,” aisapo.
10 Airakano Saemone Pitamo ipi ferepemo pirisiti aporo fanamo aporo raipa senaki tumuru takuane rukusakare tapisiapo. Aporo raipa amo yano motosane Maokase, ipi senaki rukusakare tapisiapo. 11 Rukusakare tapirakano Yasumo Pitaki someraka, “Ferepeane nómo ferepe makera pausi terakae hisia á rusakamaresie. Atamo ano kukusane maresasamo himu nekea, kau teraka kukusapo. Kukusane metakariakosafapo.” Aisapo.
Anase rea Yasu karikia pusuane oyapo.
12 Arirakano ame aporo soko, satini soko, sikiriti aporo soko, ipu Yasuane hokono tetákara taporaka waseremaka, 13 Anasemo apea karikia pusuapo.* Anasemo ipi farayane Kaiafasemo arumasapo. Keremisi amo Kaiafase ipi pirisiti aporo fanaraka reapo. 14 Arirakano fana Kaiafasemo Yu aporoaki someraka, “Aporo hinamo supoko aporo hakása kuane siahoasireapo.” Aíyaka Kaiafasemo somesapo.
“Yasumo aporo hakāsa purane nere?” Airakano Pitamo waesane oyapo.
Matiu 26:69-70; Maka 14:66-68; Ruki 22:55-57
15 Yasu fana karikia purakano, Saemone Pita soko, aporo hakāsa pura meta soko, kesekea kekemarape pusuapo. Pukua pirisiti aporo fanamo apea pauraka, aporo hakāsa pura tetá pesa amo aporo hakása metamo pirisiti aporo fanane aserapo. Aserasamo ape ruru ikia koro aeyaka yorokoa pukua, Yasuyaki hakāsa ape hauaka moroa pukua risiapo. 16 Pita kumuku pekea, ikia koro yao takua rekeno, aporo hakāsa pura meta fana pusuane ikia koroa paripesapo. Paripekea ruru ikia koro asekea rea hinamoaki someraka, “Pita peasimo ikia koro ropaka mayane siahoasireare?” Airakano hinamoamo aoaka, ikia koroane ropaka masapo. Ropakamaka Pita perakano 17 hinamoamo eaki someraka, “Yasumo aporo hakāsa pura metane nere?” Airakano Pitamo kotafe someraka, “Anofapo,” aisapo.
18 Arirakano sikiriti aporo soko, pirisiti aporo raipa soko inurakano ira kau asia paikia rufirakano, hokono ira tarikia asekea risiakipoko, Pita soko ira hakakosakipoko pekea, iyaki hakāsa risiapo.
Pirisiti aporo fanamo Yasuaki somesane oyapo.
Matiu 26:59-66; Maka 14:55-64; Ruki 22:66-71
19 Pitane aporo metakirayaki sarimaraka ira haraka risiakipoko, pirisiti aporo fanamo Yasuaki someraka, “Nómo ní aporo hakāsa pura epare? Aporomo hemakapusimo nómo yakapa somesare?” Aíyaka Yasuaki kairakano 20 Yasumo someraka, “Aporo suamo kaiyisimo nōmo kakama somesapo. Yu aporomo sarimana apea soko, Kotimo apea soko, á Yu aporo pekea sarimarakano some kasapo. Tau mahamekea somesafapo. 21 Marirakano nómo anoaki kairakanare? Nōmo some kasane kaisia aporoaki kaiyinie. Nōmo somesane ipu kaikia hemakapukua risikinapo. Iaki kaiyinie.”
22 Airakano sikiriti aporo hakása metamo Yasu rusuapo. Ruraka someraka, “Nómo pirisiti aporo fanaki aíyaka somehokopo.” 23 Airakano Yasumo someraka, “Nōmo watikiaka somerakano nómo kaisiane aporo suamo kaiyisimo somesie. Nōmo kakaro somerakano yia marirakano nómo ano rurakanare?” aisapo. 24 Arirakano Yasu ipi hokonoa taposane yaiya rekeasimo yia, Anasemo sikiriti aporoaki someraka, “Aporoane pirisiti aporo fana Kaiafasemo hukurusimo karikia pusie.” Aíyaka Anasemo somesapo.
Pitamo efera hunia waesane oyapo.
Matiu 26:71-75; Maka 14:69-72; Ruki 22:58-62
25 Anasemo aíyaka somesa maiya yiamo Pita ira haraka rekeno aporo metakiramo eaki someraka, “Aporoamo aporo hakāsa pura pasimasane nére?” Airakano Pitamo kotafe someraka, “Anofapo,” aisapo.
26 Airakano pirisiti aporo fanamo aporo raipa ipi senaki Pitamo rukusakare tapisiamo ipi tákemo someraka, “Ne ira orofe hemoa aporoakiyaki kakeno nōmo asesane nere?” 27 Airakano Pitamo waesapo. Waehoanine mena kokorokomo mesapo.
Pairate rea Yasu karikia pusuane oyapo.
Matiu 27:1-2, 11-14; Maka 15:1-5; Ruki 23:1-5
28 Mituru fiarakano yia, Kaiafasemo apeane ipu metakarikia kamani aporo fanaraka reamo apea Yasuane karikia pusuapo. Karikia pukua aporoane Yu aporohoanafonosasamo, ipi apea Yu aporo yorosafapo. Ape Farimaresa Hemakapuko Hokono Keakosakipoko Yu aporomo hemakapuraka, “Yu aporohoanafonosayaki ape hakāsa sarimaraka toke, keseke hokono akera maiya amo makata neane siahoasifareapo.” Aíyaka hemakapuraka kamani aporomo apea yorosafapo. 29 Yu aporo yorokoa peanafonorakano Pairate takahikia ipi apeane metakarikia aseako pusuapo. Pukua iaki someraka, “Aporoaki repo makata hukuarurane, makata yakapapoko hukururakanare?”
30 Airakano ipu someraka, “Epo watikiaka rakianafonosa satiki né rea karikia peafunufapo.” 31 Airakano Pairatemo someraka, “Repo namina somemane kakenapo. Asiamo repo namina yia eane hukurunie.” Airakano Yu aporomo someraka, “Re Rome kamanimo someraka, ‘Aporo rusua kukusane repo Yu aporomo menafapo. Isu Rome aporomo menapo.’ Aíyaka repo somesasamo repo eane ira paremareasimo karikia perakanapo.” Aíyaka Yu aporomo somesapo. 32 Ipu somehoasiraka fana Yasumo someraka, “Keseke ano ira matopesa paremarerakano rusua kukusapo.” Aisane yumo kakaro yanakanapo.
33 Airakano Pairate ipi apea paripuraka Yasuaki peaesapo. E perakano Pairatemo someraka, “Yu aporomo unihaeane nere?” 34 Airakano Yasumo someraka, “Nómo ní hemakapusua aeyaka, ‘Né unihaere?’ aíyaka kairakanare? Aporo metamo néaki somerakano nómo anoaki kairakanare?” 35 Airakano Pairatemo someraka, “Ano Yu aporofapo. Nōmo né fanasihoasimo nómo ní aporo ira Yu aporomo soko, pirisiti aporo káramo soko, né karikia pesapo. Nómo watikiaka rakisiane, makata yakapa watikiaka rakisiare?”
36 Airakano Yasumo someraka, “Hauaka wo aporoane nōmo unihaeaka asekea rekenafapo. Hauaka aporo ane nōmo asekea unihaeaka rea satiki ano waseremakohoamo, nōmo aporo hakāsa puramo Yu aporo sisimayaki weafunupo. Weakosapoko asiane hauaka wo ano unihaeaka rekeanafonosamo wesafapo.” 37 Airakano Pairatemo someraka, “Unihaeane tiki nerakanareapo.” Airakano Yasumo someraka, “Ano unihaeane nómo someraka ayapo. Nómo somerakane anoane somerakae. Kakaro some kakako ano hauaka wo pesapo. Kakaro some takua risia aporo hinamoamo nōmo someane kakimarakanapo.” 38 Airakano Pairatemo someraka, “Kakaro someane yakapare?” aisapo.
Yasuaki kotafe topakamaraka hukurusuane oyapo.
Matiu 27:15-31; Maka 15:6-20; Ruki 23:13-25
Pairatemo ipi apeane metakarikia pukua, Yu aporo sisimaki someraka, “E fanasihokosapoko asiane epo watikiaka rakisiafapo. 39 Ape Farimaresa Hemakapuko Hokono Akera maiya suamo aporo tipura kesa hakása meta nōmo tonotaenapo. Tonotaenasamo nōmo tonotaehokosapo. Yumo repo Yu aporomo unihaeane tonotaehoare?” 40 Airakano ipu sakepamo wáraka, “Wae. E tonotaehokopo. Parápase hákasa tonotaehoanie,” aisapo. Arirakano makata hakimokoakosakipoko aporo meta rurane Parápasepo.
* 18:13 Anaseane pirisiti aporo fanaraka rea nine Rome kamani aporomo Anaseane metakarikia sanasiraka, Kaiafase pirisiti aporo fanaraka rekeasimo maresapo.