19
Pairatemo Yasu karikia ipi apea pukua, ame aporoaki rusierakano sakomo rusuapo. Arirakano unihae káramo hati kotesa karotapirapo. Asiamo Rome ame aporomo Yasuane mainamareraka sako keta risia weroweroraka hahaeraka unihae káramo hati murikimaka rakisiane Yasu wamoa karotapikia maresapo. Arirakano unihaemo pasu susa kotesane Yasu osoraka marekea mainamareraka someraka, “Yu aporomo unihaeane népo. Neane isiapo makararakanapo.” Aíyaka someaka eane ipu hokonomo rusuapo.
Rurakano Pairatemo ipi apeane metakarikia, aporo sarimasaki someraka, “Repo asekeasimo efera hunia nōmo Yasuane karikia perakanapo. Eane fanasihokosapoko asīane epo watikiaka rakiafareapo.” Aihoane Yasu sako keta risiamo wamoa karotapikia marekea, unihaemo pasu susa osoraka marekea, ayiáka Pairatemo apeane metakarikia yao takua perakano, Pairatemo someraka, “E aperane asesie. Kára ayiáka mayiakako asiare?”
Airakano pirisiti aporo káramo soko, sikiriti aporomo soko Yasu aseraka sakepamo wáraka, “Eane ira matopesa paremarekea maporasie. Eane ira matopesa paremarekea maporasie.” Airakano Pairatemo someraka, “Repo namina eane karikia pusie. Karikia pukua repo namina eane ira matopesa paremarekea maporasie. Epo watikiaka rakisiane nōmo hemakapurakarifapo.” Airakano Yu aporo sisimamo someraka, “Isiapo somemane motoraka, ‘Koti mawakasemaraka somera aporoane rusua kukunie.’ Aíyaka somemane motosasamo Yasumo someraka, ‘Ano Kotimo hokosapo,’ aisakipoko eane rusua kukunie.”
Aíyaka somerakano Pairatemo kairaka, kára namoraka reapo. Yasumo ipi someraka, “Ano Kotimo hokosapo,” aisapakano Pairate namoraka reapo. Namoraka reke Yasu karikia ipi apea paripukua Yasuaki someraka, “Né hauaka maeyaka pesare?” Airakano Yasumo makata somerafaraka me kausapo. 10 Me kaurakano Pairatemo someraka, “Nómo anoaki makata somerakarifapo. Marirakanonare? Ne rusua kukusane soko né tonotaehokosane soko nōmo ayiakakosapo. Ane nōmo maroponapo. Nómo hemakapurakarifare?”
11 Airakano Yasumo someraka, “Nómo ayakakosane nómo ni hemakapusua aeyaka ayiakakosapo. Kotimo aorakano nómo ayiakakosapo. Nómo ano hukurukua fanasihoasimo aporomo ano karikia pesane ipu watikisane kakaro kárapo.” 12 Airakano Pairatemo kaikia, Yasuane tonotaehoko hemakapusuapo. Tonotaehokosapo airakano, Yu aporo suamo wáraka, “Wae. Tonotaerakano Rome kamani unihae Sisamo né tákehokosafapo. Aporoamo someraka, ‘Ano unihaeaka rekenapo.’ Aisa aporoane Sisayaki yunuraka rekenapo. Asiamo aporoane nómo farimarakano Sisamo néaki yunuhokosapo.”
13 Airakano Pairatemo kaikia Yasu karikia ipi apeane metakarikia, fanasihokosakipoko hukurura aporomo sea kayapo. Hukurura aporomo sea kaya ane, Yu aporo meaka yano motoraka Kapata yano motosapo. Namo meaka semenesepo, aíyaka yano motosapo.
14 Arirakano Ape Farimaresa Hemakapuko Hokono Keakosane rau ayiakakosasamo pipu aporo hinamo suamo makata su maroponapo. Asiamo maropoana maiya amo maiya tuaro (12) koroko paurakano Pairatemo Yu aporoaki someraka, “Repo unihaeane épo.” 15 Airakano ipu sakepamo wáraka, “E rusie. E rusie. Rukua ira matopesa paremaresie.” Airakano Pairatemo someraka, “Repo unihaeane ira matopesa paremaresie, aíyaka nōmo somehoasimore?” Airakano pirisiti aporo káramo someraka, “Isiapo unihae kárane kamani unihae Sisa ipi hákasapo.” 16 Airakano Pairatemo someraka, “Yasu ira matopesa paremareako karikia pusie.” Airakano ipu Yasu karikia pusuapo.
Yasu ira matopesa paremaresane oyapo.
Matiu 27:32-44; Maka 15:21-32; Ruki 23:26-43
17 Yasu karikia puraka ira matopesane Yasumo ipi maka pusuapo. Pukua uni kiki hauaka á pauraka risiapo. Hauaka ane Hipuru meaka yano motosa Kokóta hauakapo. 18 Hauaka á Yasu ira matopesa paremarekea maposapo. Maporaka aporomano rura aporo tetáne soko ira paremarekea, meta Yasu hokono tumuru takua maposapo. Meta Yasu hokono kasakai takua maposapo. Maporaka Yasuane tipia maposapo.
19 Maporaka marekea Pairatemo makata popasapo. Popasane oyapo. “Yasuane Nasare aporopo. Yu aporomo unihaeane épo.” Aíyaka Pairatemo popasane ipi ame aporomo maka, Yasu unia kima yapura paremaresapo. 20 Yasu ira paremarekea maposane Yarusarame siti makeraka maposapo. Yarusarame siti makeraka paremaresasamo aporo hinamo yakaimo aseako peraka, popasane menosapo. Popasane Hipuru meaka soko, Rome aporo meaka soko, Kiriki aporo meaka soko me isiane su popasapo. 21 Popasane Yu aporo pirisiti aporo káramo menoraka Pairateaki someraka, “Yu aporomo unihaeane épo, aíyaka popahokopo. Úyaka popahoanie. ‘Ipi yiamo someraka, “Yu aporomo unihaeane anopo,” aíyaka somerakasuane épo.’ Aíyaka popahoanie.”
22 Airakano Pairatemo someraka, “Nōmo popasane siapo. Kosohokosafapo,” aisapo. 23 Yasu ira matopesa paremaresa yia rekeno, ame aporomo Yasumo pasuane mokoa parakuraka i kitafasuaki kasapo. Yasumo pasu horopokarane yaiya weroraka rakisia irihoanafonosa pasuane makosakipoko 24 ame aporomo someraka, “Pasuane koahoane siahoasifareapo. Asiamo pasuane aporo hakásamo mako, isiapo kaseraka enana ayiáka makata fete mokoasuraka napane asekea enahokosapo,” aisapo. Arirakano fana Kotimo sawia poparaka ayiakakosaposane aina ayapo. Fana popasane oyapo. “Nōmo pasuane mokoako aporomo parakuhokosapo. Arirakano nōmo pasu kara meta aporomo mako kaseraka enana ayiáka enahokosapo.” Aíyaka popasane kakaro aina ayapo. (Buk Song 22:18)
25 Arirakano Yasu ira matopesa maposane makeraka ipi kaīyia soko, ipi aeya soko, Koropasemo hinamo Mariane soko, Makatara hinamo Mariane soko, i su pekea asekea risiapo. 26 Asekea risikino Yasumo ipi kaīyia soko, ipi aporo hakāsa pura hakása metane Yasumo himu tumurumo hemakapukua rea aporoane soko aseraka ipi amaki Yasumo someraka, “Hinamo neo, nómo ní hokosa hemaka apura ayiáka, aporoane nómo hemakapunie.” 27 Aíyaka ipi aporo hakása puraki Yasumo someraka, “Nómo ní ama asekea area ayiáka, nōmo amane nómo asekea rekeanie.” Aíyaka Yasu kusua maiyamo aporo hakása puramo Yasumo kaīyiane ipi apea karikia pukua asekea reapo.
Yasu kusuane oyapo.
Matiu 27:45-56; Maka 15:33-41; Ruki 23:44-49
28 Arirakano Yasumo makata rakirane fasapo, aiyaka hemakapusuasamo Yasumo ipi someraka, “Ano he nariripo.” Aíyaka Kotimo sawia popasa yine aina ayapo. 29 Asiamo merakia waene he kisa takamasane he watera asia waene hea kokomarekea, ira turua taporomarekea Yasumo akai kiria motosapo. 30 Motorakano Yasumo sareraka someraka, “Yiyapo.” Aíyaka Yasu ipi kukuko makehoramo wamo arupekea hemakapuraka, “Ano ho puane siahoasireapo.” Aíyaka hemakapukua kusuapo.
Yasu ketayia takua ferepemo karesane oyapo.
31 Yu aporo sisimamo Pairateaki someraka, “Ira matopesa paremurisiane fatari mokoakosakipoko aporoane korake rukumosorasiehoanie.* Arirakano Ape Farimaresa Hemakapuko Hokono Keakosakipoko pipu makata nakosa sarimarakanapo. Asiamo rau fenena maiyamo aporo ira matopesa paremurisiane yia risiane siahoasifareapo.” Aíyaka aporoamo hemakapuraka Pairateaki somesapo.
32 Aíyaka somerakano Pairatemo someraka, “Aporoane foaka kukusimo korakeane rukumosorasie,” aisapo. Airakano ame aporo pukua aporo takua paremaresane korake rukumosoraka, arirakano takua paremaresane soko korake rukumosoraka, 33 arirakano Yasuane korake rukumosorako aseane Yasu kakaro kusikeno asekea, ipi korakeane rukumososafapo. 34 Ame aporo hakása metamo ferepemo Yasu ketayia karesapo. Kareane yapi soko he soko pusuapo. 35 Purakano aporomo asesapo. Asesa aporoamo sawi one popasapo. Epo asesasamo kakaro someaka popasapo. Repo kakimakasimo epo popasapo.
36-37 Arirakano fana Kotimo sawia popasane oyapo. “E kiki suane hakása meta soko rukumosohokosafapo.” Aíyaka popasapo. (Buk Song 34:20)
Arirakano makata meta soko poparaka, “E ketayia karesane aporomo aseakosapo.” Aíyaka ayiakakosapo, aíyaka popasane yasiapo. (Sekaraia 12:10)
Yasu kunikia motosane oyapo.
Matiu 27:57-61; Maka 15:42-47; Ruki 23:50-56
38 Arirakano Arimatía aporo yano motosa Yosefemo Yasu kukusiraka rea maiya amo, e Yasu patera asesapo. Yu aporomo aserapaka namoraka tau Yasu patera asesapo. Yosefe pukua Pairateaki someraka, “Yasu kusuane kunikia nōmo motoaere?” Airakano Pairatemo aosapo. Aorakano Yosefe pukua Yasu kusuane fatarimaka pusuapo.
39 Arirakano Nikitímase fana ereamo Yasu aseako pusuane Yosefeyaki pukua, pauta wape yamona, meta yano motosa mua, meta yano motosa arose, tetapō mokoa pusuapo. Pauta sakepamo mokoa pusuapo. 40 Aporo tetá amo Yasu kusuane maka, pauta wape yamosane kaua soaeraka, pasumo taporaka, Yu aporomo aporo kusua kunikia motoakosakipoko tapona ayiáka taposapo.
41 Arirakano ira matopesa maposane makeraka orofe hemo reapo. Hemo á kunikia reapo. Kunikia á fana aporo kusua motosafapo. 42 Yu aporomo yape fenena maiya makeraka taki awara maiyamo, kunikia makeraka reakipoko Yasu kusuane motosapo.
* 19:31 Foaka kukusimo korake rukumososapo.