20
Yasu kusua kunikia motosane fasekeno asesane oyapo.
Matiu 28:1-8; Maka 16:1-8; Ruki 24:1-12
Yatipinumo* mituru fiahoko makehoramo Makatara hinamo Mariane pukua, Yasu kunikia motosa aseako pusuapo. Pukua aseane, eke tafeamo kunikia mapirisiane ropakataesekeno asesapo. Aseane Yasu fasekeno aseraka foaka parihikia, Saemone Pitape Yasumo ipi aporo hakāsa pura hakása metane Yasumo himu tumurumo hemakapusua aporoane soko, Mariamo tetāki someraka, “Unihae kusua kunikia motosane, aporo metakiramo maka pusesapo. Ma maka pusuarakapo.”
Airakano tetā kunikia aseako foaka pukua, aporo hakāsa pura metamo Pitane marokeraka fana foaka pukua kunikia pausapo.
Kunikia yao taku aeyaka reke, weaka aseane, Yasu kusua pasumo taposane pasu hákasa yia wareke, Yasu fasekeno asesapo. Arirakano Pita kesekea foaka pesa nine kunikia kakarua aseako forosoraka pusuapo. Forosoraka pukua aseane pasumo e taposane yia wareke, arirakano pasu metamo wamoa taposane soko yia warekeno asesapo. Arirakano aporo hakāsa pura meta fana pesane soko kunikia forosoraka pukua, pasuane aseraka ipi hemakapuraka, “Yasu kakaro turikia pureapo,” aiyáka hemakapusuapo. Arirakano Kotimo sawia poparaka, “E kusuane turikia pukusapo.” Aisane fana tetapō koteaka hemakapusuafapo. Asekeasiraka hemakapusuafapo. 10 Yasu kunikia motosane fasekeno tetā apea poparihisiapo.
Makatara hinamo Mariamo Yasu asesane oyapo.
Matiu 28:9-10; Maka 16:9-11
11 Kunikia yao takua Maria hiripuraka reke weaka aseane, 12 hepene aporo tetá pasu pakae ososa Yasu kusua motosa á, meta korake sapea, arirakano meta wamo sapea ayiáka tokeno asesapo. 13 Aserakano tetapō someraka, “Hinamo neo, marirakano hiripurakanare?” Airakano Mariamo someraka, “Unihae kunikia motosane ipu maka pusesapo. Ma maka pusuarakapo.” 14 Aíyaka someaka faraka, ipi patera pariaseane Yasu rekeno asesapo. Aseraka, “Yasureapo,” aíyaka hemakapusuafapo.
15 Asekea hemakapunafonorakano Yasumo someraka, “Marirakano hiripurakanare? Epa kope perakanare?” Airakano hinamoamo hemakapuraka, “Hemo wafayareapo,” aíyaka hemakapukua someraka, “Nómo e maka pukua ma motosare? Maka pukua motosane anoaki somesie. Nōmo e mako pukusakipoko anoaki tarisie.” 16 Airakano Yasumo someraka, “Maria.” Airakano Yasumo meane hinamoamo kairaka rekeako pariraka aseane Yasu rekeno asesapo. Aseraka, “Tisao,” aisapo. Aíyaka somerakane Yu aporomo Hipuru meaka Raponai airapo.
17 Airakano Yasumo someraka, “Ano kaua sakiraka maka rekeakopo. Ata rea hauaka ano hianafonosasamo, nómo ano maka rekeakopo. Nōmo aporo hakāsa pura, nōmo nī mae asiaki úyaka somehoanie. ‘Ata rea ano parihiakosapo. Nōmo Atane soko repo Atane soko hakása yiyapo. Nōmo Kotiane soko repo Kotiane soko hakása yiyapo. E rea ano parihiakosapo.’ Aíyaka iaki somehoanie.” 18 Airakano Maria parihikia aporo hakāsa puraki someraka, “Yasuane nōmo asesapo.” Aíyaka Yasumo someaka maresane soko iaki some kasapo.
Aporo hakāsa puramo Yasu asesane oyapo.
Matiu 28:16-20; Maka 16:14-18; Ruki 24:36-49
19 Sere hakása niné yatipinumo ereamo, Yasumo ipi aporo hakāsa puramo Yu aporo sisima perapaka namoraka ikia koro mapirikia toapo. Toakipoko ape á Yasu pekea iaki someraka, “Mapiraraka risikianie.” 20 Aíyaka ipi hokono tetá ikokosa umuruane tarikia, arirakano ipi ketayia karesa umuruane tarirakano ipi aporo hakāsa puramo aseraka Unihaereapo, aíyaka hemakapukua sesesapo.
21 Seserakano Yasumo efera hunia someraka, “Seseraka auaraka risikianie. Atamo ano pusiesa ayiáka, nōmo reane pusie airakanapo.” 22 Aíyaka Yasumo himu haraka i toakipoko akai fofoane makama asapo. Makama araka Yasumo someraka, “Ho Kotesane re himua rekeasimo masie. 23 Aporomo watikiaka rakisia himu ra kayane hufitaerakano watikisane repo someraka, ‘Watikisane farakanapo.’ Airakano watikisane kakaro fanapo. Repo someraka, ‘Watikisane fasafapo.’ Airakano watikisane fanafapo.” Aíyaka Yasumo someaka faraka Yasu ipi yia reanine fasekeno asesapo.
Tomasemo Yasu asesane oyapo.
24 Aporo hakāsa pura keno suane meta Tomase, ipi yano motosa meta Titimase, e iyaki hakāsa tokoanafonosasamo Yasuane asesafapo. 25 I toakipoko Tomase perakano ipu someraka, “Yasuane isiapo asesapo.” Airakano Tomasemo someraka, “Someane nōmo kakimakosafapo. Yasu hokono umuruane nōmo sakairaka ipi, ketayia umuruane sakairaka, nōmo himu hakásaraka hemakapukusapo,” aisapo.
26 Arirakano soko hakása faraka, sere karimo i efera hunia sarimaraka apea toapo. Maiya amo Tomase soko iyaki hakāsa toapo. Ikia koro mapirikia toakipoko Yasu pekea iaki someraka, “Seseraka auaraka risikianie.” 27 Aíyaka Yasumo Tomaseaki someraka, “Nómo ano hokono asesie. Hokono umuruane sakairasie. Ketayia umuruane sakairasie. Himu tetáraka hemakapusuane metakarikia, himu hakásaraka hemakapukua rekeanie.”
28 Airakano Tomasemo someraka, “Nōmo Unihaeo. Nōmo Kotio.” 29 Airakano Yasumo someraka, “Nómo ano asesasamo himu hakásaraka hemakapukua rekenapo. Arirakano aporo hinamo metakiramo ano asekeanafonosa aporo hinamoamo anoaki himu hakásaraka hemakapukua risike, i kakaro seseraka risikiakosapo.” Aíyaka Yasumo somesapo.
Sawi one popasa kepoane oyapo.
30 Maiya metamo aporo hakāsa puramo asekeasimo Yasumo makata wakapuaka rakira metakirane soko rakisiapo. Rakirakano aporo hakāsa puramo asesapo. Makata rakisia metakirane sawi wo popasafapo. 31 Arirakano Kotimo unihaeaka rekeasimo murikimasa aporoane épo. Yasu ipiane Keresopo. E Kotimo hokosapo. Aíyaka repo kakimakasimo sawi one popasapo. “Yasu ipi Keresopo. Ipi Kotimo hokosapo.” Aíyaka repo hemakapukua kakimaka, Yasu yano motosane makama fanaraka hemakapurakano re yaiya risikiakosapo.
* 20:1 Isiapo yatipinu sereane Yu aporomo menopo aíyaka somerapo. 20:2 Aporo hakāsa pura hakása meta Yasumo himu tumurumo hemakapusua aporoane Yonepo.