12
Kotimo ipi hokosane aporomo mokoatikihokosapo aíyaka Yasumo ipi nine takumeaka somesane oyapo.
Matiu 21:33-46; Ruki 20:9-19
Yasumo takumeaka someraka, “Hemo wafayamo sako karepe hemo ane porokoa marekea, keseke rurusapo. Rururaka sako wate nenekeaneraka he pusimo, eke karoraka maua asia rakisiapo. Rakiraka aporomo hemoane koteaka asekea rekeasimo, huturu ape kisiapo. Kikimarekea hemoane aporo metakiramo asekea risikiasimo aporo metakira murikimaka murisiapo. Murikimaka faraka, hemo wafayamo aporoane soko, ipi hemoane soko metakarikia, hauaka meta á pusuapo.
Pusuakipoko sako karepe wateane ikia ahera maiya amo, hemo asekea risia aporomo sako karepe wateane tumusapo. Tumokoa parakuraka hemo wafayamo somesane kaikia taehoko asiāne, ipu koaretaeraka hemakapukua, hemo wafayapoko taesafapo. Arirakano hemo wafayamo ipi aporo raipaki someraka, ‘Sako karepe wateane anopoko taesane nómo mokoako pusie,’ aisapo. Airakano aporo raipamo mokoako pusuapo. E pukua hemoa perakano, hemo asekea risia aporomo e rukua, sako karepe wate soko kakanafonoraka nena pusiesapo.
Arirakano efera hunia sako karepe wate mokoako hemo wafayamo aporo raipa metane pusiesapo. Pusiesane hemoa perakano, hemo asekea risia aporomo e wamoa rukua e mokoatikiraka mainamaresapo.
Rukua mokoatikiraka mainamaresane asekea hemo wafayamo aporo raipa metaki sako karepe wate mokoako pusiesapo. Pusiesane hemoa perakano, hemo asekea risia aporoamo e rusua kusuapo. Aporo raipa metakira soko yasiapo. Aporo raipa metakira rukua, arirakano aporo raipa metakira kakaro rusua kusuapo.
Arirakano hemo wafayamo hemakapuraka, ‘Aporo hakása meta rekenapo. E nōmo hokosapo. Eane nōmo kára himu tumurumo hemakapukua rekenapo. Eane nōmo hokosasamo ipu mokoatikihokosafapo.’ Aíyaka hemakapukua ipi hokosaki someraka, ‘Sako karepe wate mokoako pusie,’ airakano hokosa ane ipi pusuapo. Pusuane hemoa perakano, hemo asekea risia aporomo someraka, ‘Hemo wafayamo hokosane apere. Arirakano keseke ipi wafayane kusuakipoko finihaoa e reke, hemo one epo asekea rekeasireapo. Anapaka e rukusapo. Rusua kurakano hemo one isiapo isina makosapo. Asiamo isiapo isina wafayaraka asekea risikiakosapo.’ Aíyaka hokosa ane ipu waseremaka rusua kurakano, hemo ruru tapikia tama takua makasusapo.
Asiamo keseke hemo wafaya aperamo hemo asekea risia aporoane mayiakakosare? E pekea epo hemo asekea risia aporoane rusua kukusapo. Rusua kurakano aporo metakiramo hemoane koteaka asekea risikiasimo murikimakosapo.” Aíyaka Yasumo somesapo.
10 Arirakano Yasumo aporo hinamo suaki someraka, “Kotimo sawia some one popasane repo menosafare? Kotimo sawia popasane oyapo.
‘Ape kira aporomo ira warupi mamakatesane efera hunia maka pekea tipia mapohoareapo. 11 Mapohoareane Kotimo ipi ayiáka rakireapo. Ayiáka rakisikino isiapo aseraka someraka, “Ane kotehoareapo,” airapo.’ Aíyaka popahoareapo.” (Buk Song 118:22-23)
12 Aíyaka Yasumo somerakano, Ferese aporomo kaikia hemakapuraka, “Yasumo isuane hukurukua marekea takumeaka somerakae.” Aíyaka hemakapukua, Yasu tipura makeasimo waseremakosakipoko asiāne, aporo hinamo ipu suamo iaki saperapaka, Yasuane metakarikia i pusuapo.
Takese mone kakakosane Yasumo somesane oyapo.
Matiu 22:15-22; Ruki 20:20-26
13 Ferese aporomo soko, Heroteaki patera asesa aporomo soko, Yasu rea aporo metakirane pusiesapo. Yasumo hasaka somerakarihoamo, mahoperaka akai kaiyako pusiesapo. 14 Pusierakano i pukua, Yasu rea pekea someraka, “Tisao, nómo someane namo kakaro somerakae. Aíyaka isiapo hemakapurakaripo. Arirakano aporomo néane mokoatikihokosane nómo ní hemakapurafaraka nómo kakaro somerapo. Aporo kárane sesehoasimo nómo hokokaraka somerafapo. Kotimo ainane nómo kakaro some akare. Asiamo neaki isiapo akai kairakanapo. Isiapo Yu aporomo Rome aporo unihaeaki takese mone kayane siahoasireare? Kayane Kotimo somemaneane mamosohoasireare? Mayiakasireare? 15 Isiapo takese mone motoakosare? O metakariakosare?”
Airakano ipu himu tetáraka hemakapukua risike, ipu some yapake somesane Yasumo ipi aseraka iaki someraka, “Nōmo hasaka somerakano nōmo nī some yiamo kakinumo maká arura ayiáka, ano nīane rusimo repo aíyaka somerakae. Nōmo hasaka somerakano repo ano tipura makeako somerakae. Asiamo mone haeane nōmo aseako maka peae.”
16 Airakano ipu mone hae maka pesapo. Maka perakano Yasumo asekea iaki someraka, “Aporo epa hikumisi mone haea rekerire? Epa yano motosa popahoareare?” Airakano ipu someraka, “Rome aporo unihae Sisa hikumisireapo. Ipi yano motosa popahoareapo.” 17 Airakano Yasumo someraka, “Rome aporo unihaemo menane ipiaki kakanie. Kotimo menane Koti ipiaki kakanie.” Airakano ipu kairaka himu fasapo.
Aporo kusua maturikia taehokosane Yasumo somesane oyapo.
Matiu 22:23-33; Ruki 20:27-40
18 Satusi aporo Yasu rea peraka ipu hemakapuraka, aporo kusuane maturikia taenafapo. Aíyaka hemakapukua ipu Yasuaki someraka, 19 “Tisao, Mosesemo someaka popasane oyapo. ‘Aporo metamo ipi mamaneamo hokosa hokono mareanafonoraka kurakano asekea, ipi mamaneamo hinamo yaroane arumarapo. Aporo kusua amo hokosa wainenaka sikiraka wainasimo hinamo yaroane ipi mamaneamo arumarapo.’ Aíyaka Mosesemo someaka popasane isiapo menosapo. Asiamo isiapo neaki akai kairakanapo.
20 Aporo yatipinusu risiane namina mamanea hakāsapo. Mamanea fanamo hinamo arumasane hokosa hokono mareanafonoraka kurakano, 21 mamanea kusuamo patera yiamo, hinamo yaroane arumasapo. Epo soko hokosa hokono mareanafonoraka e kusuapo. Kurakano epo patera yiamo hinamo yaroane arumasapo. Arumasane epo soko hokosa hokono mareanafonoraka kurakano, 22 ayipe pukua, mamanea yatipinusuamo hinamo yaro hakásane arumape pukua, hokosa hokono maresafapo. Keseke hinamo manokonomosane kaina keseke e kusuapo. 23 Kusua maturikia taeana maiya amo, hinamo ane epamo hinamore? Hinamoane aporo yatipinusumo arumasapo.”
24 Airakano Yasumo someraka, “Kotimo someane porofete aporomo sawia popahoareapo. Popasane soko, Kotimo ipi wakapuane soko, repo himeteraka hasaka hemaka apure. 25 Aporo kusua maturikia taerakano hepene aporo arisia ayiáka risikiakosapo. Ayiáka arisia maiya amo aporo kusua maturikia taesamo hinamo kusua maturikia taesane arumarafapo.
26 Arirakano aporo kusua maturikia taena amo kepoane Mosesemo popasane oyapo. Ira fete kokosususakipoko arakaru aeyaka ira rufiraka rea maiya amo, Kotimo Moseseaki someraka, ‘Eparahamemo Kotiane anopo. Aisakemo Kotiane soko anopo. Yakopemo Kotiane soko anopo.’ Aíyaka somerakano Mosesemo popasane repo menoraka kepoane repo himeteane. (Kisim Bek 3:6)
27 Popasa amo kepoane oyapo. Koti ipiane aporo hitafe arisiamo Kotipo. Ipi aporo kukua kesamo Kotifapo.” Aíyaka Yasumo somesa amo kepoane oyapo. Eparahame soko, Aisake soko, Yakope soko kusua nine, i yaiya hitaferaka risikinapo. Asiamo Yasumo Satusi aporoaki someraka, “Satusi aporo repo fana somerakasane hasaka somerakae,” aíyaka Yasumo somesapo.
Kotimo somemane fanane oyapo.
Matiu 22:34-40; Ruki 10:25-28
28 Kotimo somemane tisa aporo hakása meta pekea aseane, Satusi aporomo Yasuaki me rukua somesa maiya amo, ipu someane Yasumo hurutapirakano asekea, aporo pesa amo Yasuaki someraka, “Kotimo somemane meta mane fanare?” 29 Airakano Yasumo someraka, “Isiraya aporo repo kaisie. Isiapo Unihae Koti ipi hákasa unihaeaka rekenapo. 30 Asiamo repo Unihae Kotiaki himu tumurumo hemakapunie. Repo homo soko eaki hemakapunie. Repo himu hemakapuramo soko eaki hemakapunie. Repo wakapumo soko eaki kataka mareanie.
31 Arirakano Kotimo somemane metane oyapo. Nómo níane himu tumurumo hemaka apura ayiáka, aporo metane soko ayiáka himu tumurumo hemakapunie. Ayiáka somemane tetá ane kakaro fanapo. Some meta fanafapo,” aisapo. (Lo 6:4-5; Wok Pris 19:18)
32 Airakano Kotimo somemane tisa aporomo someraka, “Tisao, nómo somerakane kakarorakae. Koti ipi hákasapo. Unihae Koti meta rekenafapo. Nómo airakane kakarorakae. 33 Eaki himu tumurumo hemakapuramo soko, wakapuaka hemakapuramo soko, nómo níane himu tumurumo hemaka apura ayiáka, nómo aporo metane ayiáka himu tumurumo hemakapunie. Airakane kakarorakae. Kotimo sesehoasimo somemane tetá ane kekemaraka rakirane kakaro fanapo. Kotiaki makata rukua paikia karáne kesekepo.”
34 Airakano epo koteaka hemakapukua somesakipoko, Yasumo eaki someraka, “Kotimo né unihaeaka asekea rekeakosa maiyane makepo,” aisapo. Airakano ipu Yasuaki makata kaiyakosapoko asiāne, ipu some ane hurutapirakano, efera hunia makata meta akai kaisiafapo.
“Keresomo kepoane repo mayiáka hemakapurakarire?” aíyaka Yasumo Kotimo somemane tisa aporoaki me ruraka, ipu somesane Yasumo hurutapisiane oyapo.
Matiu 22:41-46; Ruki 20:41-44
35 Aporomo hemakapusimo Kotimo ape makeraka taku meta á Yasumo someraka, “Kotimo somemane tisa aporomo someraka, ‘Keresoane Tefetemo aporo ira wainepe pesa amo apororeapo,’ airakasupo. Airakane marirakanore? 36 Wate fana Ho Kotesamo Tefeteaki mahemakapurakarakano Tefetemo someraka,
‘Nōmo Unihaeaki Unihae Kotimo someraka, “Ne ano hokono tumuru takua kayae. Hokono tumuru takua aporo hokopusua akaya ayiáka
kayae. Kakeno nómo yunuane nōmo rukumosakatapiakosapo,” aisapo.’ Aíyaka Kotimo somesane Tefetemo popahoareapo. (Buk Song 110:1)
37 Asiamo Tefetemo Keresoaki someraka, ‘Ne nōmo Unihaepo,’ aisane marirakano aisare? Arirakano makasa kauamo ipi hokosa wainepe pukusaki ‘Unihaepo,’ airafapo. Asiamo Tefetemo Keresoaki ‘Unihaepo’ aisasamo, Tefete takapeasiraka Keresoane wate fana yaiya reapo. Asiāne repo someraka, ‘Tefetemo wainepe pesa á Kereso faserepeakosapo,’ airakae. Airakane marirakanore?” Aíyaka Kotimo somemane tisa aporomo someane Yasumo hurutapikia somerakano, aporo hinamo suamo kaikia kakaro sesesapo.
“Kotimo somemane tisa aporomo soko Ferese aporomo soko arakira ayiáka, repo soko ayiáka rakiakopo,” aíyaka Yasumo somesane oyapo.
Matiu 23:1-36; Ruki 11:37-54; Ruki 20:45-47
38 Yasumo some kasa maiya amo some kasane oyapo. Epo someraka, “Kotimo somemane tisa aporomo arakira ayiáka, repo soko ayiáka rakiakopo. Ipu pasu horopokara osoraka pukua aporo hinamo sarimaraka risiakipoko i puraka, aporomo i hokono moraka i makáraraka someraka, ‘Tisa karao,’ aihoasimo kára sesenapo. 39 Arirakano Yu aporomo sarimana apea pukua, aporo hinamo su sarimaraka toakipoko, i hikumisi neneme sapea sea tokoako sesenapo. Hokono akera maiya amo aporomo i makáraraka, aporo unihae hokopusua káramo sea á tokoako sesenapo.
40 Arirakano hinamo yaromo mone soko, makata kemo soko, iaki kakasimo hinamo yaroane manamorapo. Ipu hakimakosakipoko ayiáka manamorapo. Manamoraka yia aporomo i kotehoareapo, aihoasimo ipu kurikuriraka risike, some horopo some nokone pukua kurikurinapo. Asiasamo i suane fanasihokosane kakaro kárahokosapo.” Aíyaka Kotimo somemane tisa aporomo ainane Yasumo somesapo.
Hinamo yaromo Kotiaki makata kasane oyapo.
Ruki 21:1-4
41 Kotimo apea maua motosakipoko, taku ra Yasu kake aseane, aporo hinamomo mone mokoa pekea Kotiaki kakako maua kesapo. Makata kemo kára toa aporo hinamo ipu suamo mone kára kesapo.
42 Arirakano hinamo yaroane makata forokoa kayasasamo ipi mone hae kusua tetá makesapo. 43 Mone hae kusua tetá makerakano asekea, Yasumo ipi aporo hakāsa purane peaesapo. Perakano asekea Yasumo iaki someraka, “Aporo hinamo ipu suamo mone kesane, hinamo yaromo mone makesa amo marokesapo. 44 Ipu mone kaka faraka mone metakira yia tokenapo. Arirakano hinamo yaroane ipi makata forokoa kayasasamo mone wakasema kayane su maka pekea kasapo. Mone meta ipi apea kakenafapo.” Aíyaka Yasumo ipi aporo hakāsa puraki somesapo.