13
“Kotimo ape ekeane kokoropepehokosapo.” Aíyaka Yasumo somesane oyapo.
Matiu 24:1-2
Kotimo apeane Yasumo metakarikia pusua maiya amo, ipi aporo hakāsa pura hakásamo eaki someraka, “Tisao, Kotimo apeane asesie. Ekemo ape kisiane namo kakaro kotehoareapo. Asiamo apeane namo kakaro kotesapo.” Airakano Yasumo eaki someraka, “Kotimo ape etapo aserane, eke ripape hikia, ape kisiane keseke kokoromokoteraka hakása hakásaraka tokoakosapo,” aisapo.
Makata umisa kekepo faserepeakosane Yasumo somesane oyapo.
Matiu 10:17-22; Matiu 24:3-14; Ruki 21:7-19
Yasu ūri Orofea hikia ūri kakafae aeyaka aseane, Kotimo ape rekeno asekea kake, Pita soko, Yamese soko, Yone soko, Enitu soko pekea, namina hakāsa risike Yasuaki ipu someraka, “Nómo somerakane masinaka ayiakakosare? Kotimo ipi makata su ayiakakosane maiya mamo ayiakakosare? Isiapo hemakapusimo makata yakapamo isuaki tariakosare?”
Airakano Yasumo someraka, “Asekeanie. Keseke makata ayiákakosane oyapo. Aporo metakiramo reaki kotafe somerakano ipu someane kakimarapaka asekeanie. Aporo yakai peakosapo. Pekea ipu kotafe someraka, ‘Ano Keresopo. Unihae makárasane anopo.’ Aíyaka ipu ano yano hokoa kotafe somerakano, some ane aporo yakaimo kakimakosapo. Asiamo repo asekeanie.
Arirakano aporomo ape sumu metayaki werakanaporakano, repo kaiyakosapo. Ape sumu makea soko, ape sumu yamenoa soko werakanapo, aíyaka some tokomako pukua somerakano soko repo kaiyakosapo. Kaikia himu fahokopo. Aporomo weakosane fana faserepeakosapo. Arirakano Kotimo makata su ayiakakosane haru faserepeakosafapo. Aporo hauaka metamo aporo hauaka metayaki werakano, kamani metamo kamani metayaki werakano, ayiakakosapo. Hauaka kekepoa momani kára peakosapo. Arirakano hauaka kekepoa makata nakosa farakano aporo hinamo kára meamohokosapo. Hinamo ipi hokosa kaiyako aheramo kára mokoweraka mati soko, himu soko, kára tenapo. Tena kepoamarera ayiáka momani kára aperamo soko, makata nakosa farakano soko, yunu aweramo soko, ayiáka aporo hinamoaki makata umisane kepomareakosapo.
Maiya amo re huruperapaka asekeanie. Re aporo metakiramo waseremokoa hukurura aporomo reane hukururaka, arirakano Yu aporomo sarimana apea aporo metakiramo reane ira faimo rukusapo. Asiamo repo ano patera asesasamo, reane ape asekea risia aporoamo soko, aporo unihaemo soko, re hukurusimo aporo metakiramo re waseremokoako pusiehokosapo. Waseremokoa hukuarura sere amo, repo iaki anoane makáraraka somehokosapo.
10 Fahokosa maiyane faserepeasiraka anoane hemakapusimo, some kotesane hauaka sua aporo hinamo suaki nōmo kakimara aporo hinamomo some kakakosapo. 11 Arirakano reane waseremokoa hukuarura maiya amo, repo somehokosane karekeakopo. Hukuarura maiya yiamo somehokosane re himura Kotimo mahemakapurakarakano, repo somehokosapo. Repo namina hemakapusuane somehokosafapo. Ho Kotesamo hemakapusuane repo somehokosapo.
12 Arirakano aporomo ipi mamaneane, aporo metamo rusua kukusimo parakehokosapo. Arirakano wafayamo ipi hokosa aporo metamo rusua kukusimo parakehokosapo. Arirakano hokosamo ipi wafaya kaīyia tetāne aporo metamo rusua kukusimo parakehokosapo.
13 Asiamo re ano patera asesasamo reane aporo hinamo suamo hisihokosapo. Asiamo reane Kotimo mafasiasimo re Kotiaki patera asesane metakarirafaraka, yaiya hemakapukua risike, rakipe pukua rosaka taehoanie,” aíyaka Yasumo somesapo
Makata kakaro watikisa faserepeakosane oyapo.
Matiu 24:15-28; Ruki 21:20-24
14 Yasumo iaki someraka, “Repo aseane Kotiane mawakasemahokosakipoko, Kotimo apea makata watikisa motorakano, repo makata ane asekea hemakapunie. Amo re Yutía hauaka risiane teketarikia ūria hinie. 15 Arirakano re aporo metakira ape kopoa* risiane re ape kakarua makata kemo mokoako pukupo. 16 Arirakano re aporo metakira hemo tipia risiane, repo apea pasu mako pukupo.
17 Maiya amo hinamo umisa soko, hokosa kiri kaīyia soko, teketarikia hiane waforohokosapo. 18 Teketarikia hiakosa maiya amo yao kára aperamo teketarikia hiane kakaro waforohokosapo. Yao kára apera maiya amo, teketarirapaka kurikurihoanie. 19 Teketarikia hikia arisia maiya amo, makata umisa faserepeakosane kárahokosapo. Kotimo hauaka kára one kepomaresa maiya amo soko, pipu yumo soko, makata umisa faserepeakosa ane fana asiafapo. Makata umisa faserepeakosane faraka keseke ayiáka umisa faserepeakosafapo.
20 Makata umisa fasere apera maiya amo, mokoatikiraka risira satiki aporomano suane kukua kekea fahoafunupo. Kukua kekea fanapaka Kotimo murikimasa aporo hinamoane hemakapuraka mokoatikihokosa maiya sapeane rukupateraka makinakehokosapo. 21 Arirakano aporo metamo reaki someraka, ‘Repo suamo wó asesie. Aporo ane ipi Unihae kárapo. E Keresopo.’ Airakano aporo metamo reaki someraka, ‘Repo suamo aka asesie. Aporoane ipi Unihae kárapo. E Keresopo,’ aíyaka ipu somerakano, someane repo kakimakopo. 22 Asiamo aporo metakira, kotafe Kereso pariraka peakosapo. Arirakano aporo metakira, kotafe some kará porofete aporo pariraka peakosapo. Peraka aporo hinamo suamo iaki patera asekeasimo, ipu makata wakapuaka rakira kára meta rakiakosapo. Rakirane Kotimo wakapuane iaki kasapo, aíyaka aporo hinamo suane fofaraka iaki hemakapusimo rakiakosapo. Kotimo murikimasa aporo hinamo ipu makata ainane, kau aseako kirimaraka rakiakosapo. Ipu hemakapuraka, ‘Nōmo someane kairaka soko metao, kaiyanafonoraka soko metao, iaki murikimaka somehokosapo,’ aíyaka ipu hemakapukusapo. 23 Asiamo makata ane faserepeasiraka, makata ayiakakosane nōmo reaki somerakanapo. Nōmo someraka one repo kakaro kakimakanie.” aiyaka Yasumo aporo hakāsa puraki somesapo.
Yasu paripeakosane oyapo.
Matiu 24:29-31; Ruki 21:25-28
24 Yasumo someraka, “Mokoatikihokosa maiya ane faraka amo patera,
‘sere maiyamo soko ere maiyamo soko faehokosafapo. 25 Ti makata hepene yapunaka hurupepehokosapo. Arirakano hepene yapura makata kára risiane mahohohokosapo.’ (Aisaia 13:10; 34:4)
26 Maiya amo aporo hinamo ipu aseane Aporomanomo Táke anoane perakano aseakosapo. Ti pakae á wakapuyaki faesayaki ano peakosapo. Ano perakano aporo hinamo suamo aseakosapo. 27 Ano apera maiya amo aporo hinamo nōmo murikimasane nōmo hepene aporo yakaimo pasimokoako pusiehokosapo. Pusierakano i peraka hauaka sua, patera takua risiane soko, ketayia takua risiane soko, ketayia takua risiane soko, hikumisi neneme takua risiane soko, hauaka sua nōmo aporo hinamo murikimosane hepene aporomo pasimokoa sarimahokosapo.” Aíyaka Yasumo somesapo.
Ira fokeane Yasumo takumeaka somesane oyapo.
Matiu 24:32-36; Ruki 21:29-33
28 Yasumo someraka, “Ira foke amo takume kepoane hemakapunie. Ira foke ku paruraka yoaerakano asekea repo hemakapuraka, ‘Kupa kakako makerakanapo,’ aíyaka repo hemakapurapo. 29 Hemakapura ayiáka repo aseane, makata umisa faserepeakosapo aisane fasereperakano aseraka, nōmo makata su ayiakakosaposane makerakanapo, aíyaka repo hemakapukusapo. Aporo ape kakarua yoroako ikia koro makeraka apera ayiáka makerakanapo, aíyaka repo hemakapunie.
30 Nōmo reaki kakaro somerakaripo. Aporo hinamo maiya hakása yiamo hokono murisiane, i kukusiraka hitafe arisia yiamo, nōmo ayiakakosaposane fasereperakano aseraka ipu someraka, ‘Makata ayiakakosaposane ayana ayareapo,’ aíyaka repo asekea hemakapukusapo. 31 Asiamo ti yapurane soko, hauaka one soko fahokosapo. Arirakano nōmo someane fahokosafapo. Nōmo someraka one kakaro ayiakakosapo,” aíyaka Yasumo ipi somesapo.
“Ano paripeakosa maiyane aporo metamo hemakapurafapo,” aíyaka Yasumo takumeaka somesane oyapo.
Matiu 24:36-44; 25:13; Ruki 12:40; 21:36
32 Yasumo ipi someraka, “Ano peakosa sereane soko, maiya hi awane soko, aporo hinamomo hemakapurafapo. Hepene aporomo soko, Kotimo hokosa nōmo soko, hemakapurafapo. Atamo ipi hákasamo hemakapurapo. 33 Asiasamo repo asekea risikianie. Ano pari peakosa maiyane repo hemakapunafononasamo asekea risikianie.
34 Ano paripeakosa maiya amo ayiakakosane oyapo. Aporo kimisi pukusakipoko ipi apeane aporo raipamo asekea risikiasimo marerapo. Ipu makata rakirane soko epo marerapo. Ikia koro asekea rera aporoaki epo someraka, ‘Koteaka asekea rekeanie,’ airapo. 35 Ape asekea rera aporo pariperakarihoamo asekea risikianie. Ipi maiya tuakeramo soko metao, ere titipiamo soko metao, mena me horamo soko metao, mituru fiarakano soko metao, e perakarihoamo asekea risikianie. 36 E wate foaka peraka aseane, re wakakesekeno aseakohoamo re asekea risikianie. 37 Aíyaka nōmo re aporo hakāsa puraki someana one aporo hinamo suaki somerakanapo. Someane oyapo. Re suane waráfaraka asekea risikianie.” Aíyaka Yasumo ipi somesapo.
* 13:15 Ape kopoane ereke motosasamo ape kopoa aporo hikia torapo. Isiraya aporomo apeane asiapo.