14
“Yasu rusua kukusimo waseremakosapo,” aíyaka somesane oyapo.
Matiu 26:1-5; Ruki 22:1-2; Yone 11:45-53
Sere tetá faraka, sere metamo hokono keakosapo. Wate fana Iyipi hauaka metakarikia pusuakipoko, Ape Farimaresa* Hemakapuko Hokono Keakosapo. Hokono keraka farawa pirianafonona nenapo. Maiya amo pirisiti aporo kára soko, Kotimo somemane tisa aporo soko, ipu me rukua some maraka, “Yasuane rusua kukusimo eane maiyaka mahoperaka waseremakosare? Yumo hokono akera maiya amo Yasu waseremayane siahoasifareapo. Asiamo aporo yakai sarimasasamo isuyaki werapaka, yumo e waseremakosafapo.” Aíyaka pirisiti aporo káramo soko, Kotimo somemane tisa aporomo soko, someaka masapo.
Petene apea wera wape yamona Yasu wamoa hinamo metamo rekemaresane oyapo.
Matiu 26:6-13; Yone 12:1-8
Petene apea aporo meta yano motosa Saemone fana toropakesa reane fasapo. Asiamo Saemoneamo apea Yasu pukua, teporo makeraka sea kayakipoko, hinamo meta peraka eke kotesa petoro pariaka rakisiane maka pesapo. Petoro maka pesa á, wera namo kakaro wape yamonane kesa, mone káramo roponane kesapo. Kesane petoro tofene ropakataeraka Yasu wamoa rekemaresapo.
Rekemarerakano aporo metakira risiamo asekea saperaka namina susu someraka, “Hinamoamo werane marirakano nenakamakayia rekemarekea farakanare? Wera ane mone káramo roporaka, keremisi hakásapoko makata rakira ropo ane asiapo. Wera ane aporo metaki roporaka mone kára mokoa aporo makata forosaki kakafunureapo.” Aíyaka ipu hinamoaki someraka, “Nómo aporo makata forosane ararerafare? Marirakano wera ane rekemarekea farakanare?” aisapo.
Airakano Yasumo someraka, “Hinamoamo ipi rakiako hemakapusuane marirakano repo makaíya marekea somerakanare? Asiamo repo aihokopo. Hinamoamo ano wamoa wera rekeamarerane kakaro kotesapo. Asiamo aporo makata forosane maiya suamo reyaki hakāsa risikiakosapo. Asiāne ano maiya suamo reyaki hakāsa rekeakosafapo. Maiya metamo repo hemakapukua iane makotehoane siahoasireapo.
Hinamoamo rakiane siahoasisekeno ipi rakirakanapo. Ano kau ane kunikia motoakosakipoko, hinamoamo wera wape yamona ano kauane makoteraka rekemareakosane murikimaka rekemaresapo. Hao, kaisie. Nōmo reaki kakaro somerakaripo. Hauaka kara wo aporomo anoane hemakapusimo some karaka, hinamoamo wera rekemaresane soko, aporo hinamomo hemakapusimo ipu somehokosapo. Aíyaka somerakano hinamoane aporo hinamo yakaimo hemakapukusapo,” aíyaka Yasumo somesapo.
Yutasemo Yasu parakehokosapo, aisane oyapo.
Matiu 26:14-16; Ruki 22:3-6
10 Aporo hakāsa pura hakása meta yano motosa Yutase Isekeriopo. E pirisiti aporo kára risia á Yasuane parakehokosakipoko somehoko pusuapo. 11 Pukua somerakano ipu seseaka kaikia eaki someraka, “Isiapo neaki mone kakakosapo,” aisapo. Airakano Yutasemo someraka, “Yasu mayiáka parakehoaepi,” aíyaka hemakapukua Yasu parakehokosa ikia karane kosapo.
Ape Farimaresa Hemakapuko Hokono Akeramo makata nakosakipoko Yasu ipi aporo hakāsa purayaki sarimasane oyapo.
Matiu 26:17-30; Ruki 22:7-14, 21-23; Yone 13:21-30
12 Arirakano hokono keraka Farawa Pirianafonona Nená kepomaresa maiya amo, saro sipi mano rusuapo. Maiya amo aporo hakāsa puramo Yasuaki someraka, “Ape Farimaresa Hemakapuko Hokono Keraka makata nakosane isiapo ape ma sarimaraka taehokosare?”
13 Airakano aporo hakāsa pura tetá pusimo Yasumo murikimaka someraka, “Teto ape sumua pusie. Pukua aseane aporo metamo he petoroa takamaka makatiraka perakano, tetápo e asekea sapenakosapo. Sapenekea e purakano, eyaki hakāsa punie. 14 Pukua e apea yorokoa purakano, apeane wafayaki someraka, ‘Tisamo someaka maresane oyapo. Ape Farimaresa Hemakapuko Hokono Keakosakipoko, nōmo aporo hakāsa purayaki sarimaraka, ape kakaru sape ma sarimaraka makata nakosare? Aporo kimisi pesa akipoko ape sape mayare?’
15 Airakano epo tetoane karikia, ape huturua hikia ape rumu kára tariakosapo. Ape á sea soko, teporo soko, toane tariakosapo. Tarirakano ape á makata nakosa sarimaraka taehoanie.” 16 Aíyaka Yasumo someaka marerakano, aporo hakāsa pura tetane pukua apea pauraka Yasumo ayiakakosaposane, ayiáka rakirakano tetapō asesapo. Ape Farimaresa Hemakapuko Hokono Keakosakipoko tetapō makata nakosa sarimaraka taesapo.
17 Sarimaraka taerakano asekea maiya tuakeramo, Yasu apea pekea, ipi aporo hakāsa pura keno suyaki hakāsa sarimaraka toapo. 18 Ipu makata nenaka toa maiya amo, Yasumo someraka, “Nōmo reaki kakaro somerakaripo. Repo aporo hakása metamo anoyaki hakasa toke makata anena yiamo, repo hakása metamo ano parakehokosapo,” aísapo.
19 Airakano ipu mahisiraka namina hakása hakásaraka Yasuaki someraka, “Ne parakehokosane anore,” aíyaka namina yia fofaraka somerape pusuapo.
20 Somerape purakano Yasumo someraka, “Re aporo atoa yiamo ano parakehokosapo. Nōmo farawa maka he waira á kokoamarera yiamo, aporo metamo soko, anoyaki hakāsa tukurakano aporo ayapo. Epo ano parakehokosapo. 21 Aporomano Tákehokosakipoko ano hauaka wo pesapo. Ano ayiakakosane Kotimo some kará porofete aporomo, Kotimo sawia poparaka maresa, hakása nine kekemaraka ayiakakosapo. Aporomanomo Tákeane anopo. Ano parakena aporoane ipi fanasihokosane kakaro itifiakosafapo. Aporoane e ipi hokono mareanafonosa satiki ane kotehoafunureapo,” aíyaka Yasumo somesapo.
Aporo hakāsa puraki Yasumo farawa soko waene he soko kasane oyapo.
Matiu 26:26-30; Ruki 22:15-20; 1 Korini 11:23-25
22 Ipu makata nenaka atoa maiya amo, Yasumo farawa maka Kotiaki suseaka kurikurisapo. Kurikuriraka faraka farawa mosoraka aporo hakāsa puraki hakása hakásaraka karaka someraka, “Farawa one masie. One ano kaupo,” aisapo. 23 Arirakano kapo he soko, maka Kotiaki suseaka kurikuriraka faraka, iaki karakano ipu suamo nesapo.
24 Nenakano asekea Yasumo iaki someraka, “Waene he one ano yapipo. Ano yapi pukusa amo aporo hinamo suamo himu watikisane mafahokosapo. Ano yapimo aporo hinamo suane mafasiakosakipoko Kotimo ipi kawe someaka marakanapo. 25 Nōmo reaki kakaro somerakaripo. Waene he one nōmo efera hunia hauaka wo reyaki hakāsa nakosafapo. Keseke Koti unihaeaka rea hauaka á nōmo waene he one reyaki hakāsa toke nakosapo.”
26 Aíyaka Yasumo somerakano, ipu Kotiaki kekereraka kesasapo. Kesaraka faraka, apeane metakarikia ūri Orofea hisiapo.
Pitamo “Yasu nōmo aserafapo,” aihokosane Yasumo somesane oyapo.
Matiu 26:31-35; Ruki 22:31-34; Yone 13:36-38
27 Aporo hakāsa puraki Yasumo someraka, “Repo suamo anoane metakariakosapo. Metakariakosane Kotimo sawia popasane oyapo.
‘Saro sipi wafayane nōmo rurakano saro sipi suane teketariakosapo,’ aíyaka Kotimo sawia popasane kakaro yaiya ayiakakosapo. (Sekaraia 13:7)
28 Ayiakakosa nine, keseke ano maturikia taerakano, Kariri hauaka á ano fana pusuakipoko, re keseke pekea isina hakāsa sarimahokosapo.”
29 Airakano Pitamo Yasuaki someraka, “Ipu suamo neane metakarirakano, nōmo ne kakaro metakariakosafapo.” 30 Airakano Yasumo Pitaki someraka, “Nōmo kakaro somerakaripo. Pipu ereamo kokoroko yape tetá mehoasiraka nómo someraka, ‘Yasu nōmo aserafapo,’ aíyaka yape isiamo kotafe somehokosapo.” 31 Airakano Pitamo paroaka someraka, “Wae, ano neyaki hakāsa rusua kuraka soko metao, nōmo ‘Yasuane aserafapo,’ aihokosafapo.” Airakano aporo hakāsa pura suamo Pitamo some hakása nine kekemaraka somesapo.
Kesemane hauaka Yasumo kurikurisane oyapo.
Matiu 26:36-46; Ruki 22:39-46
32 Yasu ipi aporo hakāsa purayaki Kesemane hauaka á puraka Yasumo iaki someraka, “Ano kurikuriraka area maiya amo re wo tokoanie.” 33 Aíyaka Yasumo Pita soko, Yamese soko, Yone soko, karikia puraka, Yasu ipi kára himu nekea, mahisiraka sesenafaraka reapo. 34 Ayiáka reke Yasumo iaki someraka, “Ano himu kára nekea mahisiraka reke, ano kukusireapo. Asiamo re wo toae. Re wakakopo,” aísapo.
35 Aíyaka someaka marekea Yasu ipi wakasema pukua, uakapekea hikumisimo hauaka nanireke kurikuriraka, eaki makata umisane mafahoasimo kurikurisapo. 36 Kurikuriraka someraka, “Atao, nómo makata su rakiane sianapo. Asiamo nómo makata umisa anoaki makasane siasekenone makata umisane nómo metakarisie, aíyaka nōmo hemakapurakaripo. Asiāne nōmo hemakapusua aeyaka ayiakakopo. Nómo hemakapusua aeyaka ayiakanie.”
37 Aíyaka Yasumo kurikuriraka faraka, aporo hakāsa pura isiane toakipoko peraka aseane, i wakakesekeno asesapo. Asekea i maturikia Pitaki someraka, “Saemoneo, ne maiya hi awa hakásamo asekea reafareapo. 38 Reaki aporo metamo mokopipirakano, repo watikiaka rakipe purapaka, turikia pukua reke kurikurihoanie. Wakakopo. Repo himumo koteaka hemakapukua kurikurihoko sesesa nine, kaumo yoferaka wakakosapo,” aísapo.
39 Aíyaka Yasu efera hunia wakasema pukua kurikuriraka, fana kurikurisa hakása yaiya kurikurisapo. 40 Kurikuriraka faraka, aporo hakāsa pura toakipoko peraka aseane, i su wakakesekeno asesapo. Arirakano i waka keako hi kumikia nekenekeraka kakaro wakakesapo. Wakakesakipoko, epo iane maturikia taeraka somerakano, ipu Yasuaki some paripukusane kakaro kára mahimetesapo.
41 Yape isiamo Yasu pukua pariperaka iaki someraka, “Re yaiya wakakesare? Wakakesane yaiya wakakeanie. Kurikurihokosa maiyane fasapo. Aporomanomo Táke anoane parakeraka aporo watikisamo ano waseremakosa maiyane pipu maiya yuyapo. 42 Re su takahisie. Takahikia isu purakapo. Aporomo ano parakehokosane apere,” aisapo.
Yasu aporomo waseremasane oyapo.
Matiu 26:47-56; Ruki 22:47-53; Yone 18:2-12
43 Yasumo somesa maiya yiamo aporo hakāsa pura meta yano motosa Yutase peraka eyaki aporo yakai hakāsa pesapo. Aporo pesane aporo metakiramo poke mokoa pekea, aporo metakiramo ira rokopa mokoa pekea, arirakano aporo metakiramo ferepe mokoa pesapo. Aporo pesane pirisiti aporo káramo soko, Kotimo somemane tisa aporomo soko, Yu aporo sisimamo soko, iane pusierakano pesapo. 44 Aporoane peasiraka parakena aporo Yutasemo fana someraka, “Aporo nōmo makanurakano aporo ayapo. Eane waseremaka karikia punie.”
45 Aíyaka marekea Yasu rea Yutase ereketae pekea someraka, “Tisao,” aíyaka epo Yasuane makanusapo. 46 Makanurakano aporo suamo Yasuane waseremasapo. 47 Waseremarakano ipi aporo hakāsa pura meta makeraka reamo epo ferepe teaka maka, pirisiti aporo fanamo aporo raipa senaki ferepemo rukusakaretapisiapo.
48 Rukusakaretapirakano Yasumo iaki someraka, “Repo ferepe mokoa pekea, poke mokoa pekea, ano waseremako aperane ano hakimara aporore? 49 Maiya suamo Kotimo apea isina hakāsa risike nōmo some karakano repo ano waseremarakasufapo. Asiāne Kotimo sawia poparaka ayiakakosaposane fasere apera oyareapo.”
50 Airakano aporo hakāsa pura suamo Yasu metakarikia teketarisiapo. 51 Arirakano hokosa raua ipi pasu pakaesa osoraka, ipi Yasu fana pusuakipoko, e kesekea pusuapo. Pusuane aporo metakiramo e waseremarakano asekea 52 hokosa raua§ ipi pasu pakaesane metakarikia patera yase takaripusuapo.
Pirisiti aporo Kaiafase rea á Yasu karikia pusuane oyapo.
Matiu 26:57-68; Ruki 22:54-71; Yone 18:13-24
53 Aporomo Yasu karikia pukua pirisiti aporo káramo apea, karikia pukua aseane, apea pirisiti aporo fanane soko, Yu aporo sisima soko, Kotimo somemane tisa aporo soko, sarimaraka tokeno asesapo. 54 Yasu karikia purakano, Pitamo wakasema yamenoa kekemarape pusuapo. Kekemarape puraka pirisiti aporo fanamo ape hauaka moroa pauraka, aporo terakaiyamosa toakipoko Pita soko kayapo. Ira paisiakipoko Pita ira haka kayapo.
55 Kayakipoko pirisiti aporo káramo soko, Kotimo somemane tisa aporomo soko, Yu aporo sisimamo soko, ipu aporo metakiraki peaesapo. Aporoamo Yasuaki hukurukua topakamaraka somehoko peaesapo. Ipu hemakapuraka, “Aporo metakiramo Yasu hukururakano Yasu fanasiraka rusua kukusapo,” Aíyaka aporomo topakamaraka somehoko ipu kosapo. Asiāne ipu hukurukusane siahoasifareapo, aisapo. 56 Aporo yakaimo topakamaraka somesa nine ipu some hakása somesa ayafapo. Aporo metakiramo some meta topakamaraka some, arirakano aporo metakiramo soko, some meta topakamaraka some ayiáka some kekepo somepe pusuapo.
57 Somepe purakano aporo metakira takahikia kotafe hukurukua someraka, 58 “Isiapo kaisiane oyapo. Epo someraka, ‘Kotimo apeane aporomo hokonomo kisiane nōmo rakaritaeraka, sere isia faraka Kotimo ape metane nōmo kiakosapo. Ape kiakosane aporomo hokonomo kinafonoraka, nōmo hemakapukua kiakosapo,’ aíyaka somerakasuane isiapo kaisiapo.” 59 Aíyaka somesa nine, ipu somesa hakása somesa ayafapo. Some kekepo kekepoaka somesapo. 60 Someraka risina pirisiti aporo fana takahikia Yasuaki someraka, “Neaki makata hukuruarurane nómo yakapa some paripukusare?”
61 Airakano Yasumo ipi makata somesafapo. Somehoanafonoraka rekeno pirisiti aporo fanamo someraka, “Unihae máfaraka maresa Keresoane nére? Kotimo hokosane nere?”
62 Airakano Yasumo someraka, “Nómo airaka ane anopo. Nómo aseane Aporomanomo Táke anoane Koti ipi wakapumo hokono tumuru takua ano kakeno repo aseakosapo. Hepene aeyaka ako faesayaki ano perakano repo aseakosapo,” aisapo.
63 Airakano pirisiti aporo fanamo kaikia saperaka ipi pasu ososane makoaraka someraka, “E hukuruko aporo meta peaehokosafapo. 64 Epo ipi yiamo someraka Kotiane soko, eane soko, tati hakása yiyareapo, airakae. Airakane repo hemakapusuane yakapare? Isiapo Yasuane mayiakakosare?” airakano ipu someraka, “E Koti tati siasapo airakano e rusua kukunie.” 65 Airakano aporo metakiramo Yasuane torofaeraka, arirakano aporo metakiramo Yasu hia pasumo taporaka e ruraka someraka, “Ne arurane epamo rurakarire? E yano hosie.” Airakano pirisiti aporo káramo aporo terakaiyamosamo ipu hokonomo e ruraka risiapo.
Pitamo someraka, “Yasuane nōmo aserafapo.” aíyaka kotafe somesane oyapo.
Matiu 26:69-75; Ruki 22:56-62; Yone 18:15-18, 25-27
66 Yasu hukurusua maiya amo, hauaka moroa Pita kakeno pirisiti aporo fanamo hinamo raipa hakása meta peraka aseane, 67 Pita ira paisia á ira haraka kakeno asekea, hinamoamo someraka, “Nasare aporo Yasuyaki hakāsa purane nereapo.” 68 Airakano Pitamo waeraka someraka, “Nómo somerakane ano himeteripo. Ano eyaki hakāsa purafapo.” Aíyaka Pita takahikia pukua ikia koroa pusuapo.
69 Pukua rekeno kokorokomo mesapo. Hinamo raipamo e aseraka, efera hunia aporo suamo kaiyisimo someraka, “Aporoane Yasuyaki hakāsa pusuapo.” 70 Airakano efera hunia Pitamo waesapo. Waeraka wakasema kaina, aporo makéraka risiamo Pitaki someraka, “Nómo mehoane Kariri aporomo meane somerakae. Asiamo né Kariri aporopo. Ne Yasuyaki hakāsa purareapo.” 71 Airakano Pitamo ekeneaka aumaraka someraka, “Yasuane nōmo aserafapo. Nōmo kotafe somerakano soko Kotimo ipi ano fanasihokosapo.”
72 Aihoanine yape tetámo mena kokorokomo mesapo. Merakano kaikia Yasumo some kasane Pitamo ipi hemakapusuapo. Arirakano fana Yasumo someraka, “Mena kokoroko yape tetá mehoasiraka, nómo yape isiamo ‘Yasuane nōmo aserafapo,’ aihokosapo,” aisane Pitamo kára hemakapukua himu nekea hiripusapo.
* 14:1 Mosese rea maiya amo Iyipi hauaka á Mosesemo ipi Feroaki someraka, “Yu aporoane Fero nómo tonotaehoanafonorakano ane hokosa fana suane rusua kukusapo.” Airakano Yu aporomo saro sipi rukua yapiane ape kau kinitia paisiapo. Paisikino asekea, kura kará hepene aporomo apeane farimarekea tapikia pusuapo. 14:12 Mosese rea maiya amo Iyipi hauaka metakarikia pusimo Yu aporo makasa kauane Kotimo mafasisiane merarunapaka keremisi suamo saro sipi rukua hokono kerapo. 14:37 Saemone yano motosa kepoane konakamopo. Konakomoane atifomo mahohonapo. Pita yano motosa kepoane ekepo. Ekeane atifomo mahohorafapo. § 14:52 Hokosa raua ane Maka ipipo, aíyaka aporo yakaimo hemakapusuapo.