5
Yatafumo aporo ho masa Yasumo mafasane oyapo.
Matiu 8:28-34; Ruki 8:26-39
He Kariri kekea kaya kasu rokoa hikia, Kerasa hauaka á kasu karimarekea hikia aseane, yatafumo aporo ho masa sapenako pesapo. Aporoane aporo kusua taena kunikia á reke, eane aporo metakiramo tapohoane soko siasafapo. E mokowerakano waya hatisamo soko tapohoane siasafapo.
Fana maiya káramo aporo ho masane wayamo epo hokono soko korake soko taposapo. Taposane ipi warēraka wakapuraka wayane marutusapo. Maruturakano aporomo e mako ayiane soko, ipi wakapu siasafapo. Ereamo soko, sere soko, e kunikia reke, ūria hikia nenakamaka wirisusuraka koraka reapo. Ipi kaua ekemo rusuane yokoaemosususapo. Yameno anaka epo Yasuane aseraka foaka Yasu rea pekea kakuna porokoa kake Yasuaki kekeresapo.
7-8 Kekererakano asekea Yasumo yatafuaki someraka, “Yatafu né ho watikisapo. Né aporoane metakarikia pusie,” aisapo. Airakano yatafumo aporo ho masane tura reke sakepamo wáraka someraka, “Yasuo, ne namo kakaro unihae Kotimo hokosao, nómo ano mayiakakosare? Nómo ano fanasiraka kau teraka yaiya rerane kakakopo.” Airakano Yasumo someraka, “Né yano motosa epare?” Airakano yatafumo someraka, “Isu mukisakipoko ano yano motosa Mukisapo. 10 Hauaka one metakariako hisiripo. Hauaka one metakarikia pusiehokopo.” 11 Aíyaka ipu aseane saro yakai ūri kakafaea makata nenakano aseraka someraka, 12 “Nómo isu pusierakane saroane tua risikiako pusiesie.” 13 Airakano Yasumo someraka, “Ao. Ayisie.” Airakano yatafumo aporo ho masane metakarikia pukua saro tua risiapo. Risikirakano saro su tu taosene ane (2,000) ūri kakafae aeyaka foaka sosonoraka peraka, he fesere mosakipoko aeyaka eteraka, he numua hurupeperaka saro suane he nekea kukua kesapo.
14 Kukua kerakano asekea, saro asekea risia aporoane teketarikia apea hikia, apea risia aporoaki soko, ima risia aporoaki soko someraka, makata su asesane somesapo. Somerakano aporo suamo makata ásiane aseako pesapo. 15 Pekea Yasu rea aseane, aporo ho yatafu mukisamo fana masane, koteaka reke pasu osoraka koteaka hemakapukua rekeno asesapo. Aseraka namosapo. 16 Asesa aporoamo aporo yatafumo ho masa mafasane soko, saro kukua kesane soko, makata su asesane somesapo. 17 Somerakano aporo suamo Yasuaki someraka, “Isiapo hauaka one metakarikia, ne pusie.” 18 Airakano Yasu kasu ripaka pukusakipoko rekeno, aporo ho masa mafasamo someraka, “Ano neyaki hakāsa perakapo.” 19 Airakano Yasumo waesapo. Waeraka epo someraka, “Ní apea parihikia, ní aporo tákeaki Unihaemo né araresane somehoanie. Unihaemo ne kamenakaraka hemakapukua araresane somehoanie.” 20 Airakano aporoane paripukua, ape sumu kaeyakosu yano motosa Tekáporisi á someraka, “Yasumo ano uyáka araresapo.” Airakano aporo su fofasapo.
Hinamo hokosa kusua Yasumo maturikia taesane oyapo. Arirakano hinamo meta soko makata takamasamo Yasumo pasua sakaihoane mafasane oyapo.
Matiu 9:18-26; Ruki 8:40-56
21 Yasu kasua ripaka pukua he Kariri kekea kaya taku ra poparipukua aseane, aporo hinamo yakai sarimaraka risikino asekea Yasu he fea reapo. 22 Reke aseane Yu aporomo sarimana ape asekea rea aporoane pekea, ipi yano motosa Yairasepo. Yairase pekea Yasu aseraka kakuna porokoa kake epo 23 Yasuaki someraka, “Nōmo hinamo hokosa kukusireapo. Asiasamo nómo hokonomo e sakairako peae. Sakairakano e makata tasane faraka e kukusafapo.”
24 Airakano Yasu eyaki hakāsa pusuapo. Tetāyaki aporo hinamo yakai hakāsa kafukua pusuapo. 25 Kafukua purakano, hinamo meta patera aeyaka pekea, ipi keremisi kenosumo wake apea makama yiaraka kayapo. 26 Maiya káramo mitikoro aporo metakiramo rakiane soko hinamoane ipi fasafapo. Epo mone suane mitikoro aporoaki kaka, asiāne soko fahoanafonoraka ipi makata takamasane kárasapo. 27-28 Makata takamasa káraraka kake, Yasumo aporo hinamo makata tasa mafarakanapakano kaikia, hinamoamo ipi himumo hemakapuraka, “Yasumo pasua nōmo sakaihoane, ano wake apea makama yiaraka kayane fahokosapo.” Aíyaka hemakapukua Yasu patera aeyaka pekea ipi pasua sakaisapo.
29 Sakaihoane wate foaka ipi wake apea makama yiaraka kayane fasapo. Farakarakano kaisiapo. 30 Arirakano Yasu ipi meraruamo puraka reke kaiyiáne, ipi wakapu purakarakano kaisiapo. Kaikia ipi pariaseraka, aporo hinamo suaki someraka, “Epamo nōmo pasua sakairakayiare?”
31 Airakano ipi aporo hakāsa puramo someraka, “Wae. Aporo hinamo yakaisakipoko nómo mayiáka aseakosare? Ipu né kaua hisirimaka purakayiapo. Pasua sakaianane marirakano airakanare?” 32 Airakano Yasumo pariaseraka ipi pasua epamo sakaisarihoamo aseako pariaseane, 33 hinamoane ipi wake apea makama yiaraka kayane farakarakano, kaikia fofaraka hamisisiraka, kakuna porokoa kake makata su asiane Yasuaki somesapo.
34 Somerakano Yasumo kaikia eaki someraka, “Hinamo neo, nómo anoaki himu hakásaraka hemaka apura yiamo ne makata takamasane mafarakayiapo. Ní tau koteaka kakanie. Ní makata takamasane kakaro fasapo,” aisapo.
35 Aisa maiya amo aporo metakira pekea, Yu aporomo sarimana ape asekea rea aporomo ape aeyaka pekea, Yairaseaki someraka, “Nómo hinamo hokosa namo kakaro kusuapo. Kusuasamo tisaki efera hunia somehokopo. Metakarisie.” 36 Airakano someane Yasumo kaikia kakipayaraka, Yu aporomo sarimana ape asekea rea aporoaki someraka, “Himu fahokopo. Anoaki himu hakásaraka hemakapunie,” aisapo.
37 Aíyaka Yasumo Pita soko, Yamese soko, ipi mamanea Yone soko, karikia pukua aporo suaki peakopo, aisapo. 38 Aíyaka i pukua, Yu aporomo sarimana ape asekea rea aporomo apea pauraka aseane, aporo hinamo yakai sarimaraka, hokosa kusuapoko kára yaiya hihiripuraka tokeno asesapo. 39 Asekea Yasu apea yorokoa aporo hinamo suaki someraka, “Marirakano hihiripurakanare? Hokosane wayereapo. Kusuafapo.” Aíyaka hokosa ane maturikia taehokosane epo somesapo. 40 Aíyaka somerakano aporo hinamo suamo Yasuaki hokomarekea keasapo. Kearakano asekea Yasumo i suaki someraka, “Re su yao hauaka moro atura pusie,” aisapo. Purakano asekea hokosa amo kaīyia soko, wafaya soko, Yasumo karikia pukua, aporo isia eyaki hakāsa pesane soko karikia hokosa warea apea yorokoa, 41 hokosa hokonoa Yasumo maka ipi meaka someraka, “Tarita kumi,” aíyaka somesapo. Arirakano namo meaka, “Masira, né turikia pusie,” aisapo. 42 Aíhoane hinamo hokosa ane turikia pusuapo. Turikia pukua koraka reapo. Arirakano masira turikia pusua ane keremisi kenosu fasapo. Masira ane koraka rekeno aseraka i su fofasapo. 43 Fofarakano Yasumo iaki someraka, “Aporo hinamo metakiraki somehokopo. Hokosane makata nakosa kakanie,” aisapo.