6
Nasare apea Yasumo some karakano aporomo kakipayasane oyapo.
Matiu 13:53-58; Ruki 4:16-30
Yairasemo apeane metakarikia Yasu ipi apea paripusuapo. Paripukua ipi aporo hakāsa purane soko, namina eyaki hakāsa poparipusuapo. Poparipuraka risike, fenena maiya amo Yu aporomo sarimana apea pukua, Yasumo some karakano, aporo hinamo metakiramo kaikia fofasapo. Fofaraka ipu someraka, “Epo makata suane ma kaisiare? Kotimo hemakapusua some kotesa somerakano ma kaisiarakapo. Epo Kotimo wakapumo hemakapukua arakirane epo hokonomo rakisiane ma enomasarakapo. Eane kapeneta aporopo. Eane Mariamo maeyapo. Epo ipi mamanea ane Yamese soko, Yosefe soko, Yutase soko, Saemone soko, suane isiapo aserapo. Epo ipi ifiane isina hakāsa tokenapo.” Aíyaka ipu Yasuaki himu hakásaraka hemakapunafonoraka hisiraka risiapo.
Hisiraka risikino Yasumo iaki someraka, “Kotimo some kará porofete aporomo ipi ape sumu aporo hakāsa risia amo soko, ipi aporo iramo soko, ipi amámo kepomo soko, ipi ape wará aporo hakāsa risiamo soko, eane makama fanaraka hemakapurafapo. Hemakapunafonorakano yia, ape sumu meta á aporo hinamo metakiramo Kotimo some kara porofete aporoane makama fanaraka hemakapurapo,” aíyaka Yasumo somesapo.
Yasumo makata wakasema rakiraka, aporo hukusi makata tasa hokonomo sakaihoane fasa nine, Kotimo wakapumo hemakapukua rakirane ipi kára rakisiafapo. Aporo hinamomo Yasuaki himu hakásaraka hemakapunafonorakano, kára rakisiafapo. Eaki himu hakásaraka hemakapunafonosane Yasumo ipi himu nekea kára hemakapusuapo.
Aporo keno sumo makata rakiako pusiesane oyapo.
Matiu 10:5-15; Ruki 9:1-6
Ape sumu fete sua Yasu pukua some kasapo. Some karaka Yasumo ipi aporo kenosu murikimasane peaesapo. Perakano asekea aporo tetá tetáka hauaka meta pukua, arirakano yaiya aporo tetá meta hauaka meta pukua, ayiakasimo murikimasapo. Murikimaka ipu yatafumo aporo ho masane metakarikia pusiehoasimo iaki wakapu kasapo.
Kaka someraka, “Kimisi puraka makata kára mokoakopo. Tatia maka puane siahoasireapo. Arirakano makata nakosa soko, ku soko, mone hae soko, makata ane mokoa pukupo.* Tamaka osohoane siahoasireapo. Arirakano pasu tetá osohokopo. 10 Re puraka ape sumu á pauraka, apea yorokoa ape hakása yia waka risikianie. Ape wafaya mahisihokohoamo ape meta wakako mokome pukupo. Ape sumu meta pukusakipoko, ape ne wasa aeyaka punie.
11 Ape meta á aporomo reaki terehoanafonoraka, repo someane kaiyako hisirakano asekea apeane metakarikia punie. Korakea kokotonomosane rerakatapikia marekea metakarikia punie. Kokotonomosane iyaki hakāsa yaiya rekeasimo aina ayiáka, ipu watikisane iyaki yaiya rekenapo. Aíyaka repo tarinie.” Aíyaka Yasumo aporo kenosuaki somesapo.
12 Arirakano aporo kenosu pukua some karaka, “Aporo hinamo repo makata watikiaka rakisiane metakarikia Yasuaki risikiako parihoanie,” aíyaka some kasapo. 13 Yatafuaki soko ipu pusierakano pusuapo. Wera maka aporo makata tasa kaua sisihoane fasapo.
Yasumo wakapuaka rakisiane Herotemo kaikia himeteraka reane oyapo.
Matiu 14:1-2; Ruki 9:7-9
14 Yasumo wakapumo hemakapukua rakiraporakano Yasu yano motosa Herotemo kairaka aporo metakiramo someraka, “Yasu ipi Yone he tapukumarera ayareapo. Yone he tapukumarerane maturikia taerakano e pukua wakapuaka rakirakanapo.” 15 Airakano aporo metakiramo someraka, “Yasuane Iraíya fana reane paripeareapo.” Airakano aporo metakiramo someraka, “Yasuane porofete aporo meta reapo. Wate fana Kotimo some kará porofete aporo rea ayiáka e are.” 16 Airakano Herotemo kaikia someraka, “Yone nōmo mawi pateketaerasiesane Kotimo maturikia taesapo,” aisapo.
Yone he tapukumarerane Herotemo rusua kusuane oyapo.
Matiu 14:3-12; Ruki 3:19-20
17 Kariri hauaka asekea rea aporoane Herotepo. Herotemo ipi mamanea yano motosa Firipipo. Firipimo ipi asea yano motosa Herótiasepo. Herótiaseane, Herotemo haki arumaka rekeno asekea 18 Yonemo Heroteaki hukurukua someraka, “Ní maemo hinamoane nómo haki arumaka areane, somemane motosane nómo mamosoane.”
19 Aisasamo hinamo Herótiasemo kaikia Yoneaki hisiraka kake, e kukusimo ruko seseaka hemakapusuapo. Hemakapusua nine e rusua kusuafapo. 20 Arirakano Herotemo Yoneaki namoraka reke, Yone waseremaka hokonoa taporaka tipura makeaniesapo. Tipura makesa rekeno asekea, Herotemo hemakapuraka, “Yone ipi ereketaeraka reke ipi Kotiaki hemakapukua are.” Aíyaka Herote namoraka reke, Yone rusuafapo. Arirakano aporo metakiramo soko Yone rukusaporakano, Herotemo waesapo. Maiya metakiramo, Yonemo someane Herotemo kaikia seséaka kaisia nine himetesapo.
21 Herote ipi takapesa serea paurakano hokono keraka, Herotemo ipi kamani aporo soko, ame aporo satini soko, Kariri hauaka aporo kára soko, i suaki hokono keako peaesapo. 22 Perakano asekea Herótiasemo ipi faraya pekea Herotemo apea taneseraka kesasapo. Taneseraka kesarakano asekea Herotemo seséraka, aporo su pesamo soko sesésapo.
23 Asiamo hinamo hokosa sakoraki Herotemo someraka, “Nómo makata makasierakano nōmo neaki makakosapo. Nōmo makata asekea rea sapeane neaki makakosapo. Nōmo kakaro somehoanafonorakano soko, Kotimo aserakanapo,” aíyaka aumaraka somesapo. 24 Somerakano Herótiasemo faraya pukua, ipi kaīyiaki someraka, “Nōmo yakapa makasiehokosare?” Airakano Herótiasemo someraka, “Yone he tapukumareramo wamoane makasiehoanie. E kakaro rusua kusuane aseako ipi wamoane makasiehoanie.”
25 Airakano Herótiasemo farayane wate foaka pukua, unihae Heroteaki someraka, “Yone he tapukumareramo wamoane patekemaka, tísia motokoa anoaki makasie.” 26 Airakano unihae Herotemo kaikia mahisiraka reapo. Mahisiraka reke makakosapo, aíyaka aumaraka somesane, aporomo hokono akera maiya ámo suamo kaisiasamo, patekemakaniesane metakariane kaiyanapaka ipi somesane kekemasapo.
27 Kekemaraka wate foaka aporo terakaiyamosamo Yone wamo pateketaehoasimo tipura apea pusiesapo. 28 Airakano tipura apea pukua, Yone wamo patekemaka tísia motokoa maka pekea hinamo sakoraki kasapo. Karakano maka ipi kaīyia Herótiaseaki kakako maka pusuapo. 29 Arirakano Yonemo ipi aporo hakāsa pura peraka Yone oto susuane maka pukua kunikia motosapo.
Aporo yakai fae taoseneaki (5,000) Yasumo farawa kasane oyapo.
Matiu 14:13-21; Ruki 9:10-17; Yone 6:1-14
30 Yasumo ipi tarira aporo murikimasane e rea paripekea ipu makata rakisiane soko, ipu some kasane soko, makata suane Yasuaki somesapo. 31 Someraka risike aporo hinamo yakai perakano purakano, perakano purakano, ariraka risike tarira aporomo makata nena maiyane fasapo. Asiamo Yasumo tarira aporoaki someraka, “Re hákasa anoyaki nena yaoa peae. Maiya wakasemamo fenako peae.” 32 Airakano i hákasa pukua nena yao taku ra pukusakipoko kasua ripaka rokoa pusuapo.
33 Purakano aporo hinamo yakaimo asekea hemakapuraka, “I taku ra apure,” aíyaka hemakapukua, i korakemo taku ra fofoaka pusuapo. Puraka ape sumu fete su aeyaka pusuapo. Pukua Yasu soko, ipi aporo hakāsa purane soko, i peasiraka, aporo hinamo yakai he fe ikia kara anaka pusuane, fana pauraka sarimasapo. 34 Sarimasakipoko i kasua ripaka pesane, ima foraka aseane aporo hinamo yakai risikino asekea iane Yasumo kára kamenakasapo. Saro sipimo namina wafaya fasekeno mahimeteraka arisia ayiáka, i mahimeteraka risikinapo, aíyaka Yasumo hemakapuraka, ipu koteaka hemakapusimo Yasumo iaki some meta some kaka, some meta soko some kaka, ayiáka makata kára iaki some kasapo.
35 Arirakano yao nenehoramo Yasumo ipi aporo hakāsa pura pekea Yasuaki someraka, “Hauaka wo ima yaosakipoko aporo hinamo risikinafapo. 36 Maiya tukerapaka aporo hinamo sarimasamo ipu namina makata nakosa ropohoko apea poparipusiesie. Ima ape manoa soko ape sumu wakasema soko á makata nakosa ropohoko poparipusiesie.”
37 Airakano Yasumo someraka, “Repo namina makata nakosa iaki kasie.” Airakano ipu someraka, “Aporo hinamo suamo makata nakosane isu pukua, tu harote kinamo (K200) farawa roporaka iaki kakakosare? Asiamo isiapo tu harote kina ane (K200) fasasamo, mayiáka mokoakosare?” aíyaka ipu Yasuaki somesapo.
38 Aíyaka somerakano Yasumo iaki someraka, “Farawa yakapasu tokenare? Aseako pusie.” Airakano ipu kope pukua, paripekea Yasuaki someraka, “Makata nakosane farawa kakoreasu, pokoa tetá ayiáka tokesapo.”
39 Airakano Yasumo someraka, “Aporo hinamo parakuraka su metakira taku rā asane kotesakipoko á toaesie. Arirakano i metakira sarimaraka taku rō asane kotesakipoko á toaesie.” 40 Airakano i parakuraka toke, aporo hinamo metakira fifiti (50) sarimaraka taku ra toke, aporo hinamo metakira wane harote (100) sarimaraka taku ro toke ayiáka i su asanea toapo.
41 Tokeno asekea Yasumo farawa kakoreasu, pokoa tetá mokoa reke, hepene yapura asekea súseraka kurikurisapo. Kurikuriraka faraka farawa mosoraka, aporo hakāsa puraki kaka, aporo hinamo suane kakasimo Yasumo iaki kasapo. Pokoa tetáne soko, aporo hinamo suaki kakasimo Yasumo kasapo. 42 Karakano ipu aporo hinamo hokosa suamo siaraka mokoa nesapo. 43 Nekea faraka farawa soko, pokoa soko, momo yia tokeno, aporo hakāsa puramo mate kenosua kekea komarusuapo.
44 Arirakano aporo makata nesa suane menoraka fae taosenepo (5,000). Hinamo soko, hokosa soko, iane menosafapo. I menohoanafonosamo soko makatane sia nesapo.
Yasu he kima finirape pusuane oyapo.
Matiu 14:22-33; Yone 6:16-21
45 Aporo hinamo suamo makata nekea farakano Yasumo ipi aporo hakāsa puraki someraka, “Re fana kasua ripaka he fe taku ra hisie. Hikia Pesaita taonea hinie. Arirakano aporo hinamo sarimasane i namina apea poparipusie, aihoko ano fore o rekenapo.” Airakano i kasua ripaka hisiapo. 46 Hisiakipoko aporo hinamo su sarimasane soko namina apea poparipusuapo. Poparipusuakipoko Yasu ipi haku ūria kurikurihoko hisiapo.
47 Hikia ereamo Yasu ipi haku ūria reke kurikuriraka reapo. Reke aseane aporo hakāsa pura kasua ripaka rokoa purakano asesapo. 48 Aseane he kupa atifoyaki kára peraka, kasu maka paripurakanoraka kasu roane punafonorakano asesapo. Yao fia makehoramo kasu tapukurea á Yasu he kima finirape pesapo. Finirape pekea, kasu marokeraka pukusapoko asiāne, 49-50 e he kima finirape perakano, i kasua toamo aseraka hemakapuraka yakasa horihoamo hemakapukua kokoaeraka wásapo. Wárakano Yasumo iaki foaka someraka, “Anopo. Re namohokopo. Namoraka himu fahokopo. Paroaka risikianie.” 51 Aíyaka kasu i toa á Yasu parohoane atifo fasapo. Farakano asekea aporo kasua toane kára fofasapo. 52 Fana farawa kakoreasu Yasumo mosoraka karakano, aporo hinamo hokosa yakaimo katu siaraka nesane mahimetesapo. Ipu himo asesa nine himumo kepoane hemakapusuafapo. Kakaro mahimetesapo.
Kenesare hauaka aporo makata tasa Yasumo mafasane oyapo.
Matiu 14:34-36
53 He Kariri kekea kaya kasu rokoa teraporaka Yasu soko, Yasumo ipi aporo hakāsa pura soko, Kenesare hauaka hisiapo. Hikia kasu matapea pauraka kasu kita hukumaresapo. 54 Hukumarekea ima fokoa pukua, wate foaka aporo hinamo ipu hemakapuraka, “Ane Yasureapo.” 55 Aíyaka hemakapukua apea fofoaka pukua, aporo hinamo makata tasa fefeneakua makekea, Yasu á rekenapakano kaikia, e area mokoa pesapo. 56 Yasu koraka rea ape sumu wakasema á soko, ape sumu kára á soko, ima yaoa ape manoa soko, perakano asekea hauaka rusua kakamasakipoko aporo hinamo makata tasane á taesapo. Taeraka ipu Yasuaki someraka, “Nómo pasu ke huhua isiapo sakaihoane siahoasisekeno ane nómo aosie.” Airakano Yasumo aosapo. Aorakano pasu huhu á ipu sakaihoane aporo hinamo makata tasane foakayia fasapo.
* 6:8 Aporo mēromo iane ararehoasimo makata kemo mokoa pukupo, aisapo. 6:37 Ipu namina meaka mone hae tanariase tu harote ane somesapo. Asiāne isiapo hemakapukusakipoko tu harote kina popasapo. Arirakano ipu moneane siufa mone hae asíane yano motosa tanariasepo. Mone hae tanariase tu haroteane mokoako, sere tu haroteamo aporomo rakirapo.