8
Aporo yakai fo taoseneaki (4,000) Yasumo makata nakosa kasane oyapo.
Matiu 15:32-39
Efera hunia aporo hinamo su Yasu rea pekea sarimaraka, makata nakosa fasekeno, Yasumo ipi aporo hakāsa puraki someraka, “Sere isiamo aporo hinamo yakai anoyaki hakāsa sarimaraka risike, makata nenane fasapo. Fasasamo nōmo iane kára kamenakaripo. Iane himu raru puraka ikia kara meamoraka yofehokosapo. I metakira yameno aeyaka pesapo.”
Airakano aporo hakāsa puramo someraka, “Isu arisia one ima yaosasamo aporo sarimasaki farawa siaraka nasimo kayane siahoasifareapo. Kakakosane ma mokoakosare?” Airakano Yasumo someraka, “Repo farawa yakapasu tokenare?” Airakano ipu someraka, “Farawa yatipinusu tokenapo.”
Airakano Yasumo aporo suaki someraka, “Re hauaka á toae.” Aíyaka i tokeno asekea, Yasumo farawa yatipinusu mokoa reke Kotiaki suseaka kurikuriraka, faraka farawa mosoraka, aporo hinamo suaki kakasimo ipi aporo hakāsa puraki karaka someraka, “Farawa one aporo hinamo su sarimasaki takupe pusie,” aisapo. Aíyaka keseke pokoa fete hukusi tokeno asekea, Yasumo Kotiaki suseaka kurikurisapo. Kurikuriraka faraka, aporo hakāsa puraki someraka, “Aporo hinamo suaki takusie,” airakano takupe pusuapo. Takukua aseane aporo hinamo ipu suamo siaraka nenakano asekea, farawa momoane aporo hakāsa puramo mokoa maté yatipinusua kesapo.
Arirakano aporo farawa nesa su sarimaraka menosane fo taosenepo (4,000). Arirakano hinamo soko, hokosa fete soko, menosafapo. I menohoanafonosamo soko, makata sia nesapo. 10 Aporo hinamo su sarimaraka farawa nesane Yasumo pusiesapo. I purakano Yasu kasua ripaka aporo hakāsa pura soko kasua ripaka, kasu rokoa Taomanuta hauaka á pusuapo.
Yasumo rakirane kau aseakosakipoko Ferese aporope Satusi aporo ipu somesane oyapo.
Matiu 16:1-4; Ruki 12:54-56
11 Ferese aporo pekea Yasuaki tafatafaraka someraka, “Kotimo murikimasane nesekenone, nómo makata rakirane isiapo aseako nómo rakikitakae. Kotimo hepene yapura makata ainane isiapo aseako nómo rakikitakae.” aíyaka someraka Yasuane ipi kau aseakosakipoko epo rakisimo somesapo.
12 Somerakano, Yasu ipi himu mahisiraka someraka, “Aporo hinamo maiya omo arisiamo ipu ano kau aseakosakipoko someraka, ‘Kotimo murikimasane nesekenone, nómo rakirane isiapo aseako nómo rakikitakae,’ airakane mainakano airakare? Nōmo kakaro somerakaripo. Maiya omo aporo hinamo arisia omo asekeasimo Kotimo wakapumo hemakapukua rakirane nōmo rakiakosafapo.” 13 Aíyaka marekea, Yasumo iane metakarikia kasua ripaka, he yaoraka taku ra pusuapo.
“Ferese aporoane makata pirira asiapo. Ipu himu tetaraka hemakapusuane repo mokoakopo,” aíyaka Yasumo somesane oyapo.
Matiu 16:5-12
14 Aporo hakāsa purane Yasuyaki kasu rokoa pukua ipu farawa mokoa peakosane meraruraka pesapo. Pekea kasua risike aseane farawa hakása kasua kakeno asesapo. 15 Arirakano Yasumo iaki takumeaka someraka, “Ferese aporomo soko, Herotemo soko, ipu watikiaka hemakapurane farawa pirira asíapo. Asía ane repo morapaka asekeanie. Ipu watikiaka hemakapurane kárahoarea ayiáka, reane ayiakakohoamo asekeanie.”
16 Aiyaka Yasumo somerakano, some kepoane ipu himeteraka namina susu me rukua someraka, “Isiapo farawa mokoa peanafonosasamo airakae.” 17 Airakano ipu hemakapusuane Yasumo aseraka someraka, “Marirakano repo namina susu me rukua someraka, farawa fareaporakanare? Nōmo some kepoane repo yaiya mahimeteraka risikiakosare? Repo himumo koteaka hemakapurakarifare? 18 Repo himo aseraka yia, koteaka aserakarifapo. Senakimo kairaka yia, koteaka kairakarifapo. Nōmo makata rakisiane repo meraruraka arisie. 19 Aporo yakai fae taosene (5,000) sarimasa amo, farawa kakoreasuane nōmo mosoraka kaka faraka, farawa momo yia tokeno maté yakapasua repo kesare?” Airakano ipu someraka, “Maté kenosua kesapo.” 20 Airakano Yasumo someraka, “Aporo yakai fo taosene (4,000) sarimasaki nōmo farawa yatipinusu kaka faraka, farawa momo yia tokeno maté yakapasua repo kesare?” Airakano ipu someraka, “Maté yatipinusua kesapo.” 21 Airakano Yasumo someraka, “Ane repo yaiya himeterire? Farawa fasekeno himu fahokopo, kára hemakapukopo,” aisapo.
Pesaita taonea aporo hi fausa Yasumo mafasane oyapo.
22 Yasu ipi aporo hakāsa purayaki Pesaita taonea pekea aseane, aporo metakiramo aporo hi fausa karikia pekea Yasuaki someraka, “Eane sakairasie.” 23 Airakano asekea Yasumo aporo hi fausane hokono maka taone metakarikia pukua ruru tapikia yao takua karikia pukua, Yasumo aporo hi fausa hia torofaeraka eane sakairaka someraka, “Nómo himo yakapa aserakarire?” 24 Airakano aporo hi fausamo someraka, “Nōmo aseane aporomanoane ira asera ayiáka aseraka sikiripo. Ira asera ayiáka aporomanoane ayiáka apure.”
25 Airakano efera hunia aporo hi fausane Yasumo sakaihoane, hi fakarikia makata su koteaka asesapo. Hi fausane kakaro mafarakano, koteaka aseke waperaka asesapo. 26 Koteaka aserakano, Yasumo eaki someraka, “Ní apea pusie. Pesaita taone yia paripukupo,” aíyaka Yasumo somesapo.
“Yasu, né Keresopo.” Aíyaka Pitamo somesane oyapo.
Matiu 16:13-20; Ruki 9:18-21
27 Yasu soko, ipi aporo hakāsa pura soko, i pukua, Sisaría Firipai taone makeraka pusuapo. Á pusua maiya amo, Yasumo ipi aporo hakāsa puraki someraka, “Aporo hinamo suamo anoane epapakasure?” 28 Airakano ipu someraka, “Aporo metakiramo someraka, ‘Né Yone he tapukumarerane turikia pureapo.’ Aíyaka somerakasupo. Arirakano aporo metakiramo someraka, ‘Né porofete aporo Iraíyareapo.’ Aíyaka somerakasupo. Arirakano aporo metakiramo someraka, ‘Né porofete aporo metareapo.’ airakasupo.”
29 Airakano Yasumo someraka, “Repo namina hemakapusuane, ano epapaka hemakapurakanare?” Airakano Pitamo someraka, “Kotimo Unihaeaka rekeasimo murikimasa aporo Keresoane nereapo.” 30 Airakano Yasumo someraka, “Ano Keresoane aporo suaki somehokopo.” aisapo.
Yape menomo Yasumo someraka, “Aporomo ano kukusimo rukusapo.” aíyaka somesane oyapo.
Matiu 16:21-28; Ruki 9:22-27
31 Aporo hakāsa puramo hemakapusimo Yasumo iaki tariraka some kasane oyapo. Yasu ipi Aporomanomo Tákehokosakipoko hauaka wo pesapo. Asiāne ipi kára himu nasimo aporomo é mokoatikihokosapo. Yu aporo sisimamo soko, pirisiti aporo káramo soko, Kotimo somemane tisa aporomo soko eane hisiraka patera tariakosapo. Patera tarikia eane kukusimo rukusapo. Sere isia farakano maturikia taehokosapo. Aíyaka ayiakakosane, Yasumo ipi aporo hakāsa puraki some kasapo.
32 Some kasane kakaro hufitaeraka somesapo. Hufitaeraka somerakano, Pitamo Yasuane karikia, wakasema pukua someraka, “Neane rusua kukusapo, aíyaka somehokopo.” 33 Airakano Yasu rekeako pariraka, ipi aporo hakāsa purane asekea Pitaki someraka, “Satanemo somera aíyaka nómo somehokopo. Kotimo hemakapurane kekemaraka hemakapunafonoraka, aporomanomo hemakapurane nómo kekemaraka hemaka apure. Sataneo, né ano patera sapea pusie.” aíyaka Yasumo somesapo.
34 Yasumo aporo suane soko, ipi aporo hakāsa purane soko, peaesapo. Perakano asekea epo someraka, “Repo ano patera aseako, ano kuraka ira matopesa paremareakosane, nōmo makatiaka apura ayiáka, re soko, repo hemakapusuane metakarikia, ira matopesa maka punie. Ano finisa á, re soko fini kafo kepe peanie. 35 Aporomano hauaka wo areamo hitaferaka rekeakosane hákasa hemakapukua rakiraka rekeno, keseke aporoane Kotiyaki yaiya rekeakosafapo. Arirakano aporomano metamo someraka, ‘Yasupoko ano kuane soko siahoasireapo. Arirakano Yasumo some kotesa kakako ano kuane siahoasireapo.’ Aíyaka kurane hemakapurafaraka rekeno, aporoane Kotiyaki yaiya rekeakosapo.
36 Arirakano aporomanomo hauaka kara wo makata kemo suane mokoa sarimaraka reke, Kotiyaki yaiya rerane epo metakarikia rekeno, akura maiya amo makata yakapamo e ararehokosare? Makata metamo e ararehokosane kakenafapo. 37 Yaiya rerane ropohoko makata yakapamo roponare? Yaiya rerane makata metamo roponafapo.
38 Maiya omo arisiamo aporo hinamo watikiaka risike, aporomo ipi hinamo metakarikia, hinamo metayaki apura ayiáka, ano metakarikia puraka, nōmo someane soko metakarikia risikino, keseke Aporomanomo Táke anoane pariapera maiya amo, ano metakarisia aporo hinamoane, nōmo soko iane metakariakosapo. Nōmo Atamo faesayaki, hepene aporo kotesa susuyaki pariapera maiya amo, aporo hinamomo ano metakarisiakipoko, iane soko nōmo metakariakosapo,” aíyaka Yasumo somesapo.