9
Yasumo ipi aporo hakāsa puraki someraka, “Nōmo reaki kakaro somerakaripo. Re metakira yumo risiane kukusiraka risike aseane, Kotimo aporo hinamoane unihaeaka asekea reke ipi wakapuaka rakiraka rekeno aseakosapo,” aíyaka Yasumo somesapo.
Yasu kau hakuraka faesane oyapo.
Matiu 17:1-13; Ruki 9:28-36
Sere namasu faraka Yasumo Pita soko, Yamese soko, Yone soko, i karikia ūri terayia hisiapo. Hikia namina hakāsa risike aseane, Yasu kau hakuraka, ipi pasu ososane soko, namo kakaro pakaeraka faerakano asesapo. Hauaka wo sopomo pasu kususa pakaena asiafapo. Ipi namo kakaro faesa rekeno asesapo. Aseane wate fana risia porofete aporo Iraíyape Mosese tetā risike, tetapō Yasuyaki makata someraka risikino asesapo.
Aseraka Pitamo Yasuaki someraka, “Tisao, isu o pesane kotesapo. Isiapo ape mano isia kiakosapo., Ape meta népoko, ape meta Mosesepoko, ape meta Iraíyapoko ayiáka kiakosapo.” Aíyaka Pitamo Yasuaki somesapo. Ipu yakapa somehoasifasekeno i suane kakaro himu faraka namoraka risiapo.
I risiane akomo iane karotapisiapo. Ako karotapisia arakaru aeyaka someraka, “Eane nōmo nī hokosapo. E nōmo himu tumurumo hemakapurakanapo. Epo someane kaikia hemakapukua risikianie.” aíyaka somerakano ipu kaisiapo. Kairaka ipu wate foaka aseane Yasu ipi hákasa yia iyaki reke, aporo tetá metane fasekeno asesapo.
I ūri terayia aeyaka peraka risike, Yasumo iaki paroaka wakapuaka someraka, “Aporomanomo Tákeane anopo. Keseke ano kukusapo. Ano kusuane maturikia taehoasiraka, repo pipu makata asesane haru somehokopo.” 10 Airakano ipu makata asesane aporo hinamo metakiraki somesafapo. Ipu namina someraka, “Maturikia taehokosa kepoane yakapare?” aíyaka ipu namina me rukua kára somesapo.
11 Aporo hakāsa pura isiamo Yasuaki someraka, “Kotimo somemane tisa aporomo someraka, ‘Kereso peasiraka Iraíya fana peakosapo,’ aisa amo kepoane makata yakapare?” 12 Airakano Yone he tapukumareramo Keresopoko ikia kara maroponane Yasumo hemakapukua someraka, “Iraíya fana peraka Keresopoko makata su makotehokosapo, aisane kakaro yasiapo. Keresoane hemakapusimo makata meta soko popasane oyapo. ‘Aporomanomo Tákeane ipi himu nasimo aporo metakiramo eane mokoatikiraka mainamareraka patera tariakosapo,’ aíyaka popasa ane soko hemakapunie. 13 Arirakano nōmo someana one kakaro somerakaripo. Iraíya peakosaposane kakaro perakasupo.* E perakasuane ipu namina yia hemakapukua eane mokoatikisapo. Asiamo Kotimo sawia poparaka ayiakakosapo aisane kakaro yasiapo,” aíyaka Yasumo somesapo.
Yatafumo hokosa ho masane Yasumo mafasane oyapo.
Matiu 17:14-21; Ruki 9:37-42
14 Aporo hakāsa pura isia Yasuyaki ūri terayia hisiane metakarikia peraka aseane, aporo hakāsa pura metakirayaki aporo hinamo yakai sarimaraka risikino asesapo. Ayiáka risike Kotimo somemane tisa aporo metakiramo, aporo hakāsa purayaki tafatafaraka somerakano asesapo. 15 Aporo hinamo suamo Yasuane aseraka kára seseraka eane sapenako perakano asekea, 16 Yasumo iaki someraka, “Repo nōmo aporo pasimosaki makata yakapa me rukua somerakanare?”
17 Airakano aporo hakása metamo someraka, “Tisao, nómo ararehoasimo nōmo hokosa karikia pesapo. Yatafumo hokosa ane ho maraka epo makata somerafapo. 18 Yatafumo ho masa maiya ámo hokosa ane hauaka atura rukumakasuraka, akai momotoro káraraka, akai kikitiraka, kiki wakapuraka korosakataesapo. Asiamo né peanafonosamo, nómo aporo hakāsa puraki nōmo someraka, ‘Yatafu pusiesie.’ Airakano ipu pusiehoane yatafuane pusuafapo.”
19 Airakano Yasumo iaki someraka, “Aporo hinamo maiya omo risiamo Kotiaki himu hakásaraka hemakapukua risikirifapo. Maiya suamo repo makata hasaka hemakapukua risikino, nōmo repoko maiya suamo yaiya wafororaka rakiraka rekeakosare? Ano reyaki maiya káramo rekeno yia repo anoaki himu hakásaraka hemakapukua risikirifapo. Ano rea wo hokosane karikia peae.” 20 Airakano hokosane Yasu rea karikia pesapo. Karikia perakano yatafumo Yasuane aseraka, hokosane yatafumo wate foaka mahamisisiraka hauaka atura rukumakasusapo. Rukumakasuhoane, hokosane mokowepe puraka akai momotoro kamusakae kárasapo.
21 Arirakano Yasumo hokosa wafayaki someraka, “Masinaka yatafumo hokosane ho masare?” Airakano hokosa wafayamo someraka, “Hokosa kiri yiamo asiapo. 22 Maiya suamo nōmo hokosane yatafumo ira rufia soko makasunapo. Hea soko makasunapo. Kukusimo ainapo. Asiamo nómo siahoasisekenone eto kamenakaraka nómo ararerasie.”
23 Airakano Yasumo someraka, “Marirakano siahoasireare airakanare? Aporomo anoaki himu hakásaraka rekeno, makata su nōmo rakiane siahoasireapo.” 24 Airakano hokosa wafayamo wate foaka someraka, “Nōmo neaki himu hakásaraka hemakapurakanapo. Himu hakásaraka hemakapurane wakasemapo. Wakasemasane kárahoasimo nómo ano ararerasie.”
25 Airakano Yasumo aseane, aporo hinamo yakai sarimahoko foaka perakano asekea, yatafu watikisaki epo someraka, “Yatafu nómo hokosane senaki matisane soko, me mahimetesane soko, né metakarikia pusie. Hokosane efera hunia ho mako paripeakopo.” 26 Airakano yatafumo kaikia sakepamo wáraka hokosane kára mahamisisiraka marekea, hokosane yatafumo ho masane metakarikia purakano, hokosane kuraka sikisapo. Hokosa kuraka sikirakano aporo hinamo suamo aseraka someraka, “Akure,” aisapo. 27 Airakano Yasumo hokosa hokonoa maka máfarakano, hokosa turikia pusuapo.
28 Arirakano Yasu apea yorokoa perakano, ipi aporo hakāsa puramo someraka, “Isiapo yatafuane metakarikia pusiehoane punafonorakasane, mairakayiarakapo.” 29 Airakano Yasumo someraka, “Yatafu ayiáka risiane pusimo, Kotiaki kurikuriraka reke, yatafu pusierakano pukusapo. Makata metamo pusierakano pukusafapo,” aíyaka Yasumo somesapo.
Yape tetámo Yasumo someraka, “Aporomo ano kukusimo rukusapo,” aisane oyapo.
Matiu 17:22-23; Ruki 9:43-45
30 Hauaka ane ipu metakarikia, Kariri hauaka á pukua, hauaka ane marokeraka, i namina pusuane aporo suamo kaiyakohoamo, Yasu tau pusuapo. 31 Ipi aporo hakāsa puramo hemakapusimo, some kakako tau pusuapo. Yasumo some karaka, “Aporomanomo Tákeane anopo. Ano rusua kukusimo aporomo ano parakehokosapo. Parakeraka ano waseremaka kukusimo rukusapo. Ano rusua kusuane sere isiamo maturikia taehokosapo.” 32 Airakano someane i himetesapo. Himeteraka karekekea namoraka risike ipu Yasuaki “Some kepoane yakapare?” aíyaka somesafapo.
Aporo fanaraka reamo kepoane oyapo.
Matiu 18:1-5; Ruki 9:46-48
33 Yasu soko ipi aporo hakāsa pura soko pukua, Kapaneame taonea pauraka, apea yorokoa iaki Yasumo someraka, “Re ikia kara peraka repo namina susu makata yakapa somerakayiare?” 34 Airakano ipu me kauraka risiapo. Arirakano i ikia kara puraka risike ipu someraka, “Isu aporo fanane epare?” aíyaka somesasamo kaíyaraka ipu Yasuaki makata somesafapo. 35 Somehoanafonorakano, Yasu ipi kake aporo hakāsa pura keno suane peaesapo. Perakano asekea epo someraka, “Aporomo ano aporo kárapo, aíyaka otoa maka, makapororaka hemakapuraka, ‘Ano fanaraka rekeako seseripo,’ aíyaka repo hemakapukupo. Repo namina makama kesekehoanie. Repo aporo supoko rakinie.”
36 Aíyaka someraka hokosa metane epo pasimaka i namina hikumisi nenemea reaesapo. Rekeno eane Yasumo hokonomo hokosane ketakamaka paua motokoa, i aporo keno suaki someraka, 37 “Aporo metamo ano himu tumurumo hemakapusuasamo hokosa wakasema asíane ararena ayiáka, ano soko ararerakanapo. Ano arareraka ano hákasa ararerakanafapo. Atamo ano pusiesane soko ararerakanapo,” aisapo.
Aporo metamo Yasu yano hokoa Kotimo makata wakapuaka rakira rakisiane oyapo.
Ruki 9:49-50
38 Yonemo Yasuaki someraka, “Tisao, isiapo aseane aporo metamo né yano hokoa, aporo meta yatafumo ho masane pusierakano pusuapo. Purakano asekea isiapo aporoaki someraka, ‘Ne Yasumo aporo hakāsa purayaki paosafapo. Paohoanafonosasamo yatafu pusiehokopo.’ ” 39 Airakano Yasumo iaki someraka, “Repo aporoane matasoraka somehokopo. Aporomo Kotimo makata wakapuaka rakira rakiakosakipoko ano yano hokoa, ipi wate foaka ano hokomaka somehokosafapo.
40 Asiamo aporomo ipi isuyaki weanafonoraka isu ararerakanapo. 41 Nōmo some one kakaro somerakaripo. Aporo metamo someraka, ‘Né Keresoa paosa aporopo. Asiamo nōmo ne he nasimo karakanapo.’ Aisa aporoaki Kotimo makata ropo kakakosapo,” aíyaka Yasumo somesapo.
Mokopipina kepoane oyapo.
Matiu 18:6-9; Ruki 17:1-2
42 Yasumo ipi aporo hakāsa puraki someraka, “Hokosamo e ipiane makárahoanafonona ayiáka, anoaki himu hakásaraka hemakapura aporomo watikiaka rakisimo, aporo metamo mokopipirakano, mokopipina aporoane Kotimo kára fanasihokosapo. Mokopipina aporoane, ipi mawia eke kára kita humarekea maka he tawara numua he nasimo makasuhoane siahoasireapo. Ane fanasihokosane wakasemapo. Kotimo fanasihokosane kárahokosapo. 43 Arirakano nómo hokonomo makata watikiaka rakiraka rekeno, nómo ní himuane mawatikinapo. Mawatikinapaka, hokono takuane patekemaka mamakatehoanie. Hokono tetákara reke ira kopakapunafonona hauaka heao hauaka á makasuhokohoamo, hokono hakása takuane patekemaka mamakatehoanie. Hokono taku hakása reke yaiya rerane kepomarekea rakiraka reke siahoasireapo. 44 [Arirakano heao hauaka á fifita kurafapo. Ira soko kopakapurafapo.]
45 Arirakano nómo korakemo watikiaka rakiako watikisa taku á puraka reke, nómo ní himuane mawatikinapo. Mawatikinapaka, korake takuane patekemaka mamakatehoanie. Korake tetákara reke heao hauaka á makasuhokohoamo korake takuane patekemaka mamakatehoanie. Korake hakása reke yaiya rerane kepomarekea rakiraka reke siahoasireapo. 46 [Arirakano heao hauaka á fifita kurafapo. Ira soko kopakapurafapo.]
47 Arirakano nómo himo makata watikisane aseraka reke, ní himuane mawatikinapo. Mawatikinapaka, hi takuane pokomaka mamakatehoanie. Hi tetákara reke heao hauaka á makasuhokohoamo, hi takuane pokomaka mamakateraka hi taku hakása reke Kotimo unihaeaka asekea rera á paohoane siahoasireapo. 48 Arirakano heao hauaka á fifitaraka reke kurafapo. Ira soko kopakapurafapo.
49 Asiamo kifirimo makata makotena ayiáka, aporomo makata watikisa himura kayane ira paikimarekea faraka, himuane makotenapo.
50 Arirakano kifiri waperapo. Asiane kifiri wapesane farakano efera hunia waperafapo. Wapehoanafonona ayiáka repo, ‘Aporo fanaraka reane epare?’ aíyaka tafatafana maiya amo aporo metane ararenafapo. Asiamo fanaraka rekeako tafatafahokopo. Aporo hinamo suaki hemakapukua tau auaraka risikianie,” aíyaka Yasumo somesapo.
* 9:13 Kakaro perakasupo, aisa kepoane Yone he tapukumarera ayapo.