2
Fayɓe an, miɗo windande on ɗunɗoo fii wota on waɗu junuubu. Kono si goɗɗo aru e waɗude junuubu, haray hiɗen mari Fattantooɗo en moggo Baabaajo on, ɗun ko Iisaa Almasiihu, Feewuɗo on. Ko fii kanko tigi ko o sadaka fii no heɓiren yaafuyee junuubaaji men ɗin,a hinaa non fii ɗi men ɗin tun, kono ko fii ɗi ɓe aduna on fow.
Si en ɗoftike yamirooje makko ɗen, haray hiɗen felliti wonde hiɗen andi mo. Kala on wi'uɗo no andi mo, hara o ɗoftaaki yamirooje makko ɗen, haray ko o fenoowo, goonga on alaa e makko. Kono kala ɗoftiiɗo daaluyee makko on, haray giggol Alla ngol no timmi e makko, ko non andirten hiɗen humondiri e makko. Kala on wi'uɗo no humondiri e makko, haray no haani wuurirde wano *Almasiihu on wuurirnoo non.
Yiɓɓe, hinaa yamiroore heyre mi woni windande on, ko yamiroore hinnde, nde heɓunoɗon gila ka fuɗɗoode. Ndee yamiroore hinnde, ko ngol kongol ngol nanuɗon. Kono fow e mun, ko yamiroore heyre mi woni windande on. Haqiiqa mayre on no ɓangi e makko, no ɓangi e mon, ko fii niwre nden no feƴƴude, awa kadi ndaygu haqiiqawu ngun ndaygii toode.
On wi'uɗo no ka ndaygu e hoore aɲugol musiɗɗo mun, haray haa jooni himo ka niwre. 10 On mo yiɗi musiɗɗo mun, haray himo ka ndaygu, peggal woo alanaa mo. 11 Kono on aɲuɗo musiɗɗo mun ko ka niwre woni, ko e nder niwre o woni yahude, o andaa ka o woni yaarude, ko fii niwre nden wuminii gite makko ɗen.
12 Miɗo windande on, yo fayɓe, ɓay junuubaaji mon ɗin yaaforaama sabu innde makko nden.
13 Miɗo windande on, yo baabiraaɓe, ɓay on andii on Woodanooɗo gila ka fuɗɗoode.
Miɗo windande on, yo sukaaɓe, ɓay on foolii bonɗo on.
14 Mi windanii on kadi, yo fayɓe, ɓay on andii Baabaajo on.
Mi windanii on kadi, yo baabiraaɓe, ɓay on andii Woodanooɗo on gila ka fuɗɗoode.
Mi windanii on kadi, yo sukaaɓe, ɓay hiɗon tiiɗi, daaluyee Alla on no e mon, awa kadi on foolii bonɗo on.
Fii Aɲugol oo Aduna Ɓoyliiɗo
15 Wota on yiɗu aduna on e ko woni e aduna on kon. On mo yiɗi aduna on, haray giggol Baabaajo on alaa e makko. 16 Ko fii kala ko woni e oo aduna, ɗun ko mbeleeɗe ɓandu e himmangol ko yi'i e mantorgol keyeeji aduna, hinaa e Baabaajo on iwri, kono ko e oo aduna. 17 Awa oo aduna e himmeeji mun ko ko woni feƴƴude, kono on waɗoowo faale Alla on luttay haa poomaa.
Fii Reenagol e Dartotooɓe Almasiihu on ɓen
18 Awa, yo fayɓe, ko saa'i sakkitoro on nii. Wano nanirɗon non, liddotooɗo Almasiihu on aray, e hay fewndo ɗoo toode liddotooɓe Almasiihu on ɗuuɗuɓe arii. Ko nii andirten wonde ko saa'i sakkitoro on nii. 19 Ɓen non ko e men iwi, kono hinaa ɓe men, ko fii si ɓe wonno ɓe men, ɓe luttidayno e men. Kono ɗun ɓanginii wonde ɓe fow wonaa ɓe men.
20 Onon kan, *Seniiɗo on yeɗii on Ruuhu mun on, ko ɗun waɗi si on fow hiɗon mari andal. 21 Mi windiranaali on wa si tawii on andaa goonga on, kono ko ɓay hiɗon andi, e hiɗon andi kadi wonde fenaande woo iwataa e goonga. 22 Ko hombo non woni on fenoowo, si hinaa on yedduɗo wonde Iisaa ko Almasiihu? On ko liddotooɗo Almasiihu on, yedduɗo Baabaajo on e Ɓiɗɗo on. 23 Awa kala yedduɗo Ɓiɗɗo on heɓaali Baabaajo on, kala qirritiiɗo Ɓiɗɗo on, haray heɓii Baabaajo on.
24 Onon non, ko nanuɗon kon gila ka fuɗɗoode no haani wonude ka ɓerɗe mon. Si tawii ko nanuɗon kon gila ka fuɗɗoode wonii ka ɓerɗe mon, haray onon kadi on humondirii e Ɓiɗɗo on e Baabaajo on. 25 Awa e hino fodaari ndi o waɗani en ndin: ko *ngurndan poomayankejan ɗan.
26 Mi windiranii on ɗun e telen-ma wonɓe ɗaynude on ɓen. 27 Ko fii onon, Ruuhu mo heɓirɗon Almasiihu on no e mon, ko ɗun waɗi on hatonjinaa e janneede, kono, wano Ruuhu makko on woni jannirde on piiji ɗin fow non, (ko mo goonga, mo aldaa e fenaande), humondiree e Almasiihu on wano Ruuhu makko on janniri on non.
Fii Fayɓe Alla ɓen
28 Jooni non, yo fayɓe, humondiree e makko, fii, nde o feeɲoyi, yo en heɓu hoolaare, e nde o ari, wota en hersu yeeso makko. 29 Si tawii hiɗon andi ko o Feewuɗo, haray andee kala waɗuɗo ko feewi ko jibinannde makko.
a 2:2 2.2 Woɓɓe kadi no faamira: «sadaka ɗahoowo tikkere Alla nden.»