3
Ndaaree noone giggol ngol Baabaajo on yeɗi en ngol, haa noddaɗen fayɓe Alla. Awa kadi ko en ɗun. E hino ko waɗi kon si aduna on andaa en, ko fii o andaali mo. Yiɓɓe, jooni non ko en fayɓe Alla. Ko wonoyten kon feɲɲinaaka taho. Kono hiɗen andi, nde o feeɲoyi, en nandoyay e makko, ko fii en yi'oyay mo wano o woniri non. Kala jogiiɗo on tama'u e makko, haray no laɓɓintinii wano kanko *Almasiihu on o laaɓiri non.
Kala non on waɗuɗo junuubu, haray ontigi bonnii Sariya on, ko fii junuubu ko bonnugol Sariya. Kono hiɗon andi, kanko Almasiihu on ko o feeɲiri ko fii ittugol junuubaaji, e hin-le junuubu alaa e makko. Kala on humondirɗo e makko duumotaako e waɗugol junuubu. Kala non waɗoowo junuubu, haray yi'aali mo, andaali mo.
Ko onon, yo fayɓe, wota hay gooto ɗaynu on, ko fii kala on waɗuɗo ko feewi, haray ko feewuɗo, wano kanko Almasiihu on o woniri feewuɗo non. Kala non on waɗoowo junuubu, haray ko mo Ibuliisa, ko fii gila ka fuɗɗoode Ibuliisa no waɗude junuubu. *Ɓiɗɗo Alla on-le ko feeɲiri ko fii mulugol kuuɗe Ibuliisa ɗen. Kala on jibinaaɗo immorde e Alla duumotaako e waɗugol junuubu, ko fii haray awdi Alla ndin no e makko, haray o waawataa waɗude junuubu, ɓay ko e immorde e Alla woni ko o jibinaa. 10 Awa e hino ko ɓangini hakkunde fayɓe Alla ɓen e fayɓe Ibuliisa ɓen: kala on mo waɗataa ko feewi, haray hinaa mo Alla, ko wano non kadi on mo yiɗaa musiɗɗo mun.
Fii Yiɗindirgol
11 E hino kibaaru mo nanuɗon on gila ka fuɗɗoode: yiɗindiren. 12 Wota en wa'u wa Qaayiinab, on mo Ibuliisa, warunooɗo miɲɲiraawo mun on. E ko fii honɗun o warannoo mo? Ko tawde kuuɗe makko ɗen kanko Qaayiina ko bonɗe, ɗe miɲɲiraawo makko on ɗen kan ko feewuɗe. 13 Musiɓɓe an, si tawii aduna on no aɲi on, haray wota on ŋalɗu. 14 Ko fii hiɗen andi ko e mayde iwuɗen, aruɗen e ngurndan, ɓay hiɗen yiɗi musiɓɓe men ɓen. On mo alaa giggol, haray ko ka mayde woni. 15 Kala on aɲuɗo musiɗɗo mun, haray ko waroowo. Hiɗon andi-le kala waroowo, haray *ngurndan poomayankejan alaa e makko.
16 E hino no andirten ko woni giggol: Almasiihu on okkitirii ngurndan mun ɗan fii men, haray enen kadi hiɗen haani okkitirde ngurndan men ɗan fii musiɓɓe men ɓen. 17 Si tawii goɗɗo no mari ngaluuji aduna, o yi'ii musiɗɗo makko sokolɗo, o ombanii mo gite, haray ko honno giggol Alla ngol wonirta e makko? 18 Ko onon, yo fayɓe, wota en yiɗir kongol maa ɗenngal tun, kono yiɗiren kuugal e goonga. 19 Ko nii andirten ko en ɓe goonga, ɓerɗe men ɗen heɓirta kadi hoolaare yeeso makko. 20 Hay si ɓerɗe men ɗen no felude en, Alla no ɓuri ɓerɗe men ɗen mawnude, e himo andi fow.
21 Awa, yo yiɓɓe, si tawii ɓerɗe men ɗen felaali en, haray hiɗen mari hoolaare yeeso Alla. 22 Kala ko toriɗen mo, en heɓiray mo, ɓay hiɗen ɗoftii yamirooje makko ɗen, hiɗen waɗude ko welata mo. 23 Awa e hino yamiroore makko nden: ko yo en gomɗin innde Ɓiɗɗo makko on, ɗun ko Iisaa Almasiihu on, yiɗindiren kadi wano o yamiri en non. 24 Kala on ɗoftiiɗo yamirooje makko ɗen, haray no humondiri e Alla, Alla kadi no humondiri e makko. Awa kadi e hino no andirten wonde himo humondiri e men: ko *Ruuhu Seniiɗo mo o yeɗi en on andirɗen ɗun.
b 3:12 3.12 «Qaayiina» no wi'ee kadi «Qaabiila». Fuɗ. 4