12
MARIA JESUS GOḎENP̱A LAAIṮOM
Aria Pasowa meṯid hobul beḵunu heehe, deḏ eblaih laip̱u anam daye, Jesus Nug tatam danab mauhe maḏ eṯom ele, onig Lasarus, amu ap̱agp̱a, Beṯani uḵom. Ag Jesusnu lewa nakok ab amup̱a heeg, Mata nug e yeeye, Lasarus nug amu, Jesus, danab laala ele ag balap̱a daanna e lap̱ig. E lanana, Maria nug goḏen, bala onig nadp̱a hep̱ig ele, muṯuḏig enanag, ug nuhig amu paun laip̱u, nuhig daden oḵai ele amu, nug amu awa, Jesus baeg laaiṯowa, iḵi uḏugp̱a op̱iom. Anam he, goḏennu muṯuḏig amu lag amu oh tona malom. Amge nuhiḵud ip̱uniṯak awak danab laa, Judas Iskariot, nug Jesus kekeḏ ep̱elagp̱a meḵu ele amu, nug aum. “Goḏen umu amu nuhig nob am maḏ laip̱unu uḏat nob eḏiṯak amunu aḏinu nug danab laa daden meḵunu ii meum? Nug anam ha, men doḏo aololob amu nug daḏek danab maṯalo,” awa aum. Judas nug anam awa aum amge nug daḏek danab dilag dab ma ii aum. Iiṯa. Nug ip̱uniṯak awak dilag men doḏonu kunup gumama yab aoṯom amunu men doḏo amu kunupp̱a melo amu nug yab aolo. Judas nug anam a amu Jesus Nug aum. “Uue! Ah imu nug da boomiḏḵulagnu beḏul babaiṯom. Daḏek danab amu, ag ag oolagp̱a hanhan daaglag amge da am ag ele haen oh ii daamta,” awa aum.
Ag anam henan daaegeg, Juda kuḏum ag Jesus ab amup̱a daaṯe doona, ag gumidna uḏip̱ig amge ag Jesusib anidḵulagnu ii uḏip̱ig. Iiṯa. Jesus Nug Lasarus moḏp̱anu maḏ eṯe ahom amunu ag Lasarus anidḵulagnu ele uḏip̱ig. 10-11 Juda kuḏum ag Lasarus anidḵulagnu gona, ag Jesus he, Lasarus moḏp̱anu eḏua hibaiṯom amu dab menana, ag Jesus oolagp̱a genab doop̱ig amunu mana meṯak danab oḵai ag Lasarus ele qep̱eg mauhḵunu nai madip̱ig.
JESUS KING BIA JERUSALEM UḴOM
12 Aria, danab ah ameg naḏi ag meṯid hobul anidḵulagnu uḏin ap̱a daap̱ig. Daaegeg, deḏ naḏi ii nak haenp̱a, buṯi neḵunu dayom amu, danab kuḏum ag Jesus Jerusalem uḏiṯe amu doop̱ig. 13 Ag anam doona, ag ad ep̱eg uḏug ele anam qiialadna, Jesus ibp̱a anidḵulagnu gop̱ig. Uḵaeg, Jesus ele nug uḏa tena ap̱ig. “Ig Kayak onig humatu! Danab imu Nug Kayak onigp̱a uḏiṯe. Kayak Nug itidṯe. Nug am Israel dilag King! Kayak Nug itidṯe,” aon ap̱ig. 14 Jesus Nug donki nag laa naḵok oḵai meum ele amu anṯa, Nug amup̱a ta dayom. Nug Kayak naip̱a, nai laa daaṯe, amubia heum. Nai amuam inam. 15 “O Sion, Na aib baḏame! Anṯe, king nahip aaḵu uḏiṯe, Nug donki nag, nakok oḵai meum ele amu, nug aṯan dayaya uḏiṯe.” 16 Yak anam niiṯe amge Jesusnu ip̱uniṯak awak danab ag tatam nai amunu diig amu ag oolag ii maiṯom. Dimp̱a Jesus Nug hab abp̱a uḵe, haen amup̱a ag nai yak nuhignu niiṯe amu danab ag Jesusnu hep̱ig amunu ele dab mep̱ig.
17 Aria Lasarus nug mauha moḏp̱a niiom, haen amup̱a am danab ah kuḏum ag ele daanna, Jesus Nug Lasarus onigp̱a ewa maḏ eṯe, aha dimiṯim do anidp̱ig amu, ag amunu maṯiegeg, 18 danab ah laala ag Jesus Nug ep̱onak keeke, danab heḵunu elele iiṯa amu heum, ag nai amu doop̱ig amunu ag Jesus ibp̱a anidḵulagnu gop̱ig. 19 Ag gop̱ig amunu ḏo gumak danab-Parasia ag aḵa aḵa nai maṯin ap̱ig. “Ig nuhig ib oo neḵunignu elele iiṯa. Anṯeg! Danab ah oh Nug dim lamidṯeb,” aon ap̱ig.
GRIK LAALA AG ELE JESUS ANIDḴULAGNU GOP̱IG
20 Amu haen amup̱a Grik laala ag ele Jerusalem ap̱a danab ah ag meṯid hobul amu anidḵulagnu uḵaegeg, ag ele oh gop̱ig. 21 Grik danab amu ag Betsaida ted Pilipus gumidna gona, amegp̱a ap̱ig. “Danab naḏi, ig Jesus anidḵunignu oonig daaṯe,” aon ap̱ig. 22 Aeg am Pilipus uḵa, Andreus amegp̱a aum. A amu Andreus nug Pilipus ele oh goya, Jesus amegp̱a apiḏ. 23 Aeh amu Jesus Nug amelahp̱a aum. “Danab Beḵalag da, da onil oḵai aoḵulnu haen aaḵu uḏiom. 24 Genabnab genab da ag amelagp̱a aṯem. Buah aeg nug wanp̱a ii na qeḵu, qaḏu beebeb, aeg nug ele ii beḏaḵu amu aeg nug aaḵuib daaṯe amge nug wanp̱a na qa beḏaḵu dayeb amu nug bau ba, meu huanak oṯe. 25 Anam amunu aun nug beḏu wan imup̱anuib bau daaḵunu dab mak oḵai aoṯe amu nug padal meḵu. Amge aun laa nug wan imup̱an beḏu bau dayak oo ii qeṯe, amunu dab mak oḵai ii aoṯe amu, nug bau dayak nuhig haen oh nuhigp̱a daaḵu. 26 Amu laa nug dahil uḏat heḵunu dayeb amu nug da dim lamiḏaḏ! Am da adep̱a daaṯem am dahil uḏat danab nug ele ap̱a daaḵu. Am laa nug da dim lamiḏḵu amu Mame Nug ele nug binag humaḵu,” awa aum.
JESUS NUG AG NUG AD EMAITAKP̱A ATULḴULAGNU AUM
27 Jesus Nug nai amu anana, Nug nai tuḏiṯa aum. “Da oolp̱a dab mak kuḏumnab aoṯem. Da, ‘Mame, na haen imunu mua nau imu hep̱e da ii anidpa,’ aḵulte? Iiṯa! Da uḏat imu heḵulnu uḏimi,” awa aum. 28 Jesus Nug anam anana amu Nug nai tuḏiṯa aum. “Mame, na binan humap̱e oḵai dayaḏ!” awa aum. Anam a amu baag laa hab aṯannu na aum. “Da tatam binal oḵai humami amu baula oḵainab humaḵul,” awa aum. 29 A amu danab ah laala ap̱a daap̱ig amu ag, “Haḵaḏ qeum,” aon ap̱ig. Laa am ap̱ig, “Engel nug, Nug amegp̱a nai maṯiom,” aon ap̱ig. 30 Ag anam aeg amu Jesus ag amelagp̱a aum. “Baag imu am da ehaniḏḵunu ii neum. Iiṯa! Ag ehanadḵunu neum. 31 Gemu amu wan imup̱an danab oh dilag epeḏiak haen. Gemu haen imu amu, wan imunu gumak danab nau amu lamiṯeb dimiṯim goḵu. 32 Amge da ad emaitakp̱a atuliḏḵulag, haen amup̱a amu da danab ah oh eeḏadp̱i, ag dagatolp̱a doḵulag,” awa aum. 33 Jesus Nug nuhig mauhaknu ib amu miag atiḵunu, Nug nai anam maṯiom.
34 Nug anam maṯie amu danab ah kuḏum nug oḏep̱a aon ap̱ig. “Ig ḏop̱a nai inam doomut. ‘Kristus Nug hanhan daaḵu!’ Am aṯemun na Danab Beḵalag aihḵulagnu aṯem? Danab Beḵalag Nug am aun?” aon ap̱ig. 35 Anam aeg am Jesus Nug aum. “Ag haen naḵoknab laa ele amahlak ele daaglag. Haen imup̱a ag amahlak ele amunu gatatu ag tonadmanu ag amahlak ele oiyeg! Laa nug gatatup̱a oiṯe amu nuhig ib ii anidṯe. 36 Ag amahlak ele daanna amu amahlaknu oolagp̱a genab doyeg! Ag oolagp̱a genab dooglag amu ag amahlak beḵod daaglag,” awa aum. Jesus nai amu awowa, uuaṯa, ag amelagnu loḵumom.
JUDA KUḎUM AG JESUSNU OOLAGP̱A GENAB II DOOP̱IG
37 Jesus Nug danab ah kuḏum amelagp̱a ep̱onak keeke, danab heḵunu elele iiṯa heum amge ag nuhignu oolagp̱a genab ii doop̱ig. 38 Ag oolagp̱a genab ii doop̱ig amunu ag heeg, propet Jesaianu nai aaḵu elele meṯom. Propet nug nai inam aum. “Naḏi, danab laa nug ihinig nainu oop̱a genab ii dooṯe. Am danab laa nug Naḏi Nug uḏat g̱agaṯag heum amu uḏat amunu diig ii dooṯe.” 39 Ag nai ii doop̱ig, Kayaknu uḏat oḵainu diig ele ii doop̱ig amunu ag Jesusnu oolagp̱a genab ii doop̱ig. Keeke amunu am Jesaia nug nai laa inam ele yom. 40 “Nug danab amu ag amelag he gaḏuom, ag oolag ele he, g̱agaṯag ep̱om amunu ag amelagp̱a keeke laa anidna, oolag eḏueb, oolag tutuḵu dab medap̱eg, da ag bap̱aladḵulnu elele iiṯa.” 41 Jesaia Jesus binag oḵainab anṯom amunu nug Jesusnu aum.
42 Jesaia anam anṯa yom amubia iḵi danab kuḏum ag oolagp̱a genab ii doop̱ig amge laala, naḵok kuḏum, ag oolagp̱a genab doop̱ig. Ag oolagp̱a genab doop̱ig amge ag ḏo gumak danab-Parasia, amu dilag baḏap̱ig. Ag ag lamadp̱eg, nai doyak lag dimiṯim daamnanu baḏana, oolagp̱a genab doyak amu miag ii atip̱ig. 43 Ag danab ag binalag meḵulagnu dab mak oḵai aop̱ig. Kayak Nug ag binalag meḵunu amu, ag amunu dab mak oḵai ii aop̱ig.
44 Amu Jesus huanak ewa nai maṯiaya aum. “Laa nug dahilnu oop̱a genab dooṯe amu nug dahilib oop̱a genab ii dooṯe. Iiṯa. Aun nug da meiḏe uḏimi ele amu, Nug nuhignu ele oop̱a genab dooṯe. 45 Am laa nug da aniḏṯe amu nug aun da meiḏe uḏimi ele amu Nug ele anidte. 46 Amu laa nug dahilnu oop̱a genab dooṯe, nug gatatup̱a ii oimanu amu da amahlak awen, wan imup̱a uḏimi.
47 Am laa nug dahil nai doya dim ii lamidṯe amu da nug ii epeḏipa. Da wan imup̱an danab epeḏiadḵulnu ii uḏimi. Iiṯa. Da ag eḏuen diiḵulnu uḏimi. 48 Laa nug da di meḏa, dahil nai ii aoḵu amu nuhig epeḏiak, nug aoḵunu ap̱a ana daaṯe. Nai da nug dooḵunu maṯimi ele amu, nai amu geha nug heṯoḏiakp̱a epeḏiḵu. 49 Da daḵa dahil dab makp̱a nai ii madiṯem. Iiṯa. Mame, Nug da meiḏe uḏimi, Nug da uḏat meḏom ele amu, Nug da aḏi nai aḵulnu, aḏi madiḵulnu ele meḏom. 50 Am da dooṯem, Mamenu nai amu bau hanhan dayaknu nai amunu da nai amu madiṯem ele amu Mame Nug amelp̱a aum amuib madiṯem,” awa aum.