6
JESUS DANAB 5,000 E MAṮOM
1-5 Imu dimp̱a Juda dilag Pasowa meṯid hobul haen miag do, Jesus Nug le ameg Galelia, laa ag le amunu, “Le ameg Taiberias,” aon aṯeb, le amu heqo laih goḵunu le amu mataḏom. Jesus Nug laih ugeḵe, danab kuḏumnab ag le ihi aiḏna, dim lamidna gop̱ig. Aḏinu? Ag Nug ep̱onak keeke, danab heḵunu elele iiṯa, oḏe danab beḏulagp̱a heehe, ag ena daaegeg anidp̱ig. Jesus Nug ap̱a uḵa, qauko naḵok laap̱a te, nuhiḵud ip̱uniṯak awak danab ele ag heḏep nena daap̱ig. Daanna amu Jesus Nug neeḵe uḵe, danab kuḏumnab ag gumidna uḏiegeg anaṯom. Amunu Nug Pilipus oḏ meṯom. “Ig e elele adep̱anu imu oh maṯagnignu daden meḵunig?” awa oḏ meṯom. Nug nai amu Pilipus oo anidḵunu oḏ meṯom, Nug nuḵa amu aṯem heḵunu amu matu doyom. Nug anam od meṯe amu Pilipus oḏep̱a awa aum. “Danab oh ag bret hup̱u naḵok naḵok laḵulagnu amu ig bret 1000 kina eḏiṯak daden meḵunig,” awa aum. Nug anam a amu nuhig ip̱uniṯak awak danab laa Andreus, nug Simon Petrus ele a am eamag amu, nug aum. “Nid laa iiḵu daaṯe, nug am bali bret kunum tanig ele amu kakai aḏit ele. Amge amuam keeke nagnag, danab am huanak,” awa aum. 10 A amu Jesus amelagp̱a aum. “Danab imu oh hep̱eg, ag heḏep nena dayeg!” awa aum. Ap̱a amu gikiḏah tep̱u ele dayom amunu danab oh ag heḏep nena daap̱ig. Danab amu ag 5,000 keeke anam. 11 Ag daaegeg, Jesus bret diia aḏa, Kayak amegp̱a, “Ena hen meḵame,” awowa, bret pane ne, pania danab daap̱ig amu oh anen anen maṯom. Nug kakai amu ele anamib heum amu danab oh ag e elele aop̱ig. 12 Haen danab ag oh oolag diṯia male, Jesus Nug nuhiḵud ip̱uniṯak awak danab amelagp̱a aum. “E big niiṯe amu oh qag meig! Ig hup̱u naḵok laa ii kakidmata,” awa aum. 13 Nug a amu ag e big qag mena amu kaleg tuelp inaeg am beum. Amuam bali bret tanig ele, danab laeg, oolag diṯe uup̱ig amu inap̱ig. 14 Danab ag Jesus kobol he anidp̱ig ele amu ag ap̱ig. “Genab ig propet laa nug wan imup̱a uḏiḵunu nai amu doomut ele am iiḵu!” aon ap̱ig.
15 Aria Jesus doyom, ag Nug aḏan hep̱eg, ahilag king daaḵunu hep̱ig amunu Nug aha, qauko laap̱a nuḵa uḵom.
16-17 Aam no uu doowo, Jesusnu ip̱uniṯak awak danab ag le ameg ihip̱a nona, Nug ameg mena daap̱ig amge gatatu neene, Jesus Nug gumaṯa ii uḏiom amunu ag ubp̱a tena, le ameg maṯaḏna Kapenaum goḵulagnu gop̱ig. 18 Uḵaegeg, ulah huanak dig meum amunu duban dig ma ahom. 19 Duban ahehe, ag ub el qena, naḵok 4 o 5 kilomita anam uḵaegeg, Jesus Nug le gaḏap̱a tap̱a, ag guḵuaṯa do anidna, ag huana baḏap̱ig. 20 Amge Nug amelagp̱a aum. “Ag aib baḏap̱ig, imu daib,” awa aum. 21 Nug anam a amu ag Nug aon, ubp̱a meḵulagnu hep̱ig. Heeg te, ub nug pahanab aben ag goḵulagnu gop̱ig ele amu guguiṯom.
DANAB AH JESUS MAṮIN GOP̱IG
22 Deḏ Jesus danab kuḏum e maṯom, deḏ amu uue, deḏ amup̱a danab ah kuḏum amuib ag le ihip̱a ap̱a daap̱ig. Daanna amu ag ap̱ig. “Tumai amu ub laa iiṯa, laip̱u ip̱uniṯak awak danab tena gop̱ig ele aaḵuib dayom amu Jesus Nug nuhiḵud ip̱uniṯak awak danab ele oh ii gop̱ig, ag aḵa gop̱ig.” Ag amu maṯinna daanna doop̱ig. 23 Aria ag anam doonna daap̱ig amu ub laala Taibiriasnu ag uḏin, Naḏi Nug unuqiṯowa, bret maṯe lap̱ig abenp̱a eeḏp̱ig. 24 Amunu danab ah ag Jesus, nuhiḵud ip̱uniṯak awak danab ele ap̱a ii daap̱ig doona, ag aḵa ubp̱a tena, Jesus maṯin Kapenaum gop̱ig.
25 Ag gona, Jesus laih dayeye anidna, oḏ meṯan ap̱ig. “Ip̱uniṯak danab, Na haen aḏip̱a na ip̱a uḏime?” aon ap̱ig. 26 Anam aeg amu Jesus oḏelagp̱a awa aum. “Da genabnab genab ag amelagp̱a aṯem. Ag ep̱onak keeke laala, danab heḵunu elele iiṯa hemi amu, ag amu anidp̱ig amge ag diig amunu da maṯiḏna ii uḏip̱ig. Iiṯa. Ag bret laeg, oolag diṯiom amunuib uḏip̱ig. 27 Ag e aon lap̱eg, beḏulag g̱agaṯag qeeb, wan imup̱an uḏatib heḵulagnu amu aib anuqak doop̱ig. Iiṯa. Ag Kayak nai aon dab menan, nuhig uḏat heḵulagnu anuqak doyeg! Mama Kayak Nug da nai amu madaḵulnu g̱agaṯag meḏom amunu amu Danab Beḵalag da, geha ag madaḵul. Ag nai amu aon, uḏat hep̱eg, uḏat amuam iiṯa ii mema, hanhan daaḵu,” awa aum. 28 Nug anam a amu ag ap̱ig. “Ig aṯem heta, Kayaknu uḏat heḵunig?” aon ap̱ig. 29 Aeg am Jesus oḏelagp̱a awa aum. “Kayaknu uḏat amu iiḵu. Kayak Nug laa me uḏiom amu ag nuhignu oolagp̱a genab dooglag. Laa uḏiom amuam da,” awa aum. 30 Jesus Nug anam aum amunu ag ap̱ig. “Na aḏi ep̱onak keeke, danab heḵunu elele iiṯa laa hep̱e amu ig anidta, oonigp̱a genab doognig? 31 Ig mamenḵad ag atu taḏakp̱a bret laa onig mana lap̱ig amu Kayak naip̱a, nai amunu laa daaṯe. Nai amuam inam. ‘Nug hab aṯannu bret maṯe lap̱ig.’ Nai anam daaṯe amu na amubia heḵut-te?” aon ap̱ig. 32 Aeg amu Jesus Nug amelagp̱a aum. “Da genabnab genab ag amelagp̱a aṯem. Moses nug hab aṯannu bret genab ii maṯom amge da Mamel, Nug amu hab aṯannu bret genab ag madaṯe. 33 Bret Kayak madaṯe ele, amuam danab laa hab aṯannu neum. Bret amu Nug wanp̱anu danab ah bau hanhan dayak madaṯe,” awa aum 34 Jesus anam a amu ag ap̱ig. “Naḏi, bret amuam na haen oh meḵe,” aon ap̱ig. 35 Aon aeg amu Jesus Nug aum. “Bau hanhan dayaknu bret am da. Danab nug dahilp̱a doṯe amu nug enug laa ii qema. Am danab nug dahilnu oop̱a genab dooṯe amu nug le baag laa ii diima. 36 Amge da tatam ag amelagp̱a ami amubia. ‘Ag da aniḏp̱ig amge ag oolagp̱a genab ii dooṯeb.’ 37 Amu danab ah aun Mame Nug da meḏaṯe ele amu, ag oh dahilp̱a doḵulag am aun nug dahilp̱a doṯe amu da nug ii geḏidpa. 38 Aḏinu? Da hab aṯannu wanp̱a uḏimi amu da dahil maiṯak o dahil dab mak dim lamidḵulnu ii uḏimi. Iiṯa. Da am laa, Nug da meiḏe uḏimi ele amu, Nug oḏe dim lamidḵulnu uḏimi. 39 Aria laa Nug da meiḏe uḏimi amu, Nug oo niiṯe ele amu inam. Danab ah oh da meḏom ele amu, ag ohnab dahilib daaglag. Laa ii qetoḏma. Wan haen malakp̱a da ohnab maḏ adap̱i, ag eḏun hip̱aidḵulag. 40 Ao, da Mamel Nug oo niiṯe ele amu anam aaḵu. Danab aun ag Nug Beḵa da, ag da aniḏna, ag oolagp̱a genab dooṯeb ele amu, ag bau dayak hanhannu aoglag. Da daḵa geha wan haen malakp̱a maḏ adaḵul,” awa aum.
41 Jesus Nug matu, “Da am hab aṯannu bret wanp̱a uḏimi,” awa aum amunu Juda ag nuhignu oolagp̱a elele ii daye, aḵa aḵa nai kuḏum madip̱ig. 42 Ag inam maṯinna ap̱ig. “Danab umu Nug am Jesus, Josep beḵa. Nug anig mameg ele amu ig iite dooṯem? Aṯem he Nug, ‘Da hab aṯannu uḏimi,’ awa aṯe?” aon ap̱ig. 43 Ag anam maṯiegeg amu Jesus Nug amelagp̱a aum. “Ag aḵa aḵa anam aib madip̱ig. 44 Am laa nug nuḵa dahilp̱a doḵunu elele iiṯa, Mame, Nug da meiḏe uḏimi ele amu, Nug ehaniṯeb, aaḵuib am nug dahilp̱a doḵu. Doḵu amu da nug wan haen malakp̱a maḏ edaḵul. 45 Propet dilag yakp̱a, nai inam niiṯe. ‘Danab ah oh am Kayak nuḵa nuhig kobol ip̱uanadḵu.’ Aria Nug ag ehanaṯa ip̱uanaṯe, ag Mame oḏe doona, nuhig kobol aona amu ag dahilp̱a doṯeb. 46 Da danab laa Kayak anṯom ii aṯem. Iiṯa, danab ah wanp̱anu laip̱u laa nug amegp̱a Kayak ii anṯom. Iiṯa. Laa nug Kayak top̱anu uḏiom ele amu Nug aaḵuib Kayak anṯom. 47 Genabnab genab da ag amelagp̱a aṯem, aun nug dahilnu oop̱a genab dooṯe ele amu, nug bau hanhan dayak ele awom daaṯe. 48 Da aaḵuib am bau dayaknu bret. 49 Ag mamelḵad am atu taḏakp̱a e onig mana lap̱ig ele amu ag mauhp̱ig. 50 Amge bret hab aṯannu neum amu daib amu, laa nug bret imu laḵu amu nug ii mauhma, bau daaḵu. 51 Da amu hanhan dayaknu bret hab aṯannu uḏimi. Am laa nug bret imu lanana amu nug bau hanhan daaḵu. Amu ele bret da danab ah oh madaḵul ele imu am, da beḏul,” awa aum.
52 Jesus Nug anam a amu Juda laala ag aḵa aḵa nai maṯin, “Aṯemnab danab imu Nug tep̱u ig meḵeb laḵunig?” aon ap̱ig. 53 Anam aeg amu Jesus amelagp̱a aum. “Genabnab genab da ag amelagp̱a aṯem. Ag Danab Beḵalag da, da tep̱ul tiil ele ii laḵulag amu ag bau ii daamna. 54 Am laa nug da tep̱ul tiil ele laḵu amu nug bau dayak hanhannu ele, am wan haen malakp̱a da nug maḏ edap̱i, nug eḏua hip̱aidḵu. 55 Aḏinu? Da tep̱ul tiil ele amu lanaknu e genab. 56 Aun nug da tep̱ul tiil ele laṯe amu, nug dahilp̱a daaṯe amu da ele nuhigp̱a daaṯem. 57 Mame, Nug bauklel daaṯe ele, Nug da meiḏe uḏimi amu, da nuhigp̱a bau daaṯem amubia aun nug da laiḏṯe amu, nug dahilp̱a bau daaṯe. 58 Bret imu amu ag mamelḵad bret lawona mauhp̱ig amubia iiṯa. Bret imu amu hab aṯannu neum, am aun nug bret imu laṯe amu nug haen oh bau daaḵu,” awa aum. 59 Jesus Nug Kapenaumnu nai doyak laḵa ap̱a danab ah ip̱uanaṯaṯa, nai amu maṯiom.
JESUS AM BAUKLELNU NAI MAṮIOM
60 Aria nuhig ip̱uniṯak awak danab kuḏum ag nai maṯiom amu doona amu ag ap̱ig. “Nai umuam ug elenab, aun nug dooḵunu elele?” aon ap̱ig. 61 Ag anam ap̱ig amge Jesus Nug ip̱uniṯak awak danab, ag aḵa aḵa nuhig nai maṯiak amunu ag oolagp̱a elele ii daye, nai kuḏum madip̱ig amu Nug nuḵa oop̱a matunab doyom amunu Nug ag amelagp̱a aum. “Ag nai amu aoglagnu elele iite dooṯeb? 62 Anam dayeb amu Danab Beḵalag da, da anuḵa daadmi, aben amup̱a eḏuen tebip̱i am ag aṯem dooglag? 63 Ag doyeg! Kayak Ouḏi nuḵa, Nug danab bauklel medaṯe, danabnu g̱agaṯag nug ig ehanigḵunu elele iiṯa. Am nai da ag maṯami imu nug Ouḏi amu nug bauklel ele. 64 Anam daaṯe amge ag oolagp̱a laala ag oolagp̱a genab ii dooṯeb,” awa aum. Jesus Nug dig makp̱an aun aḏi ag oolagp̱a genab ii doop̱ig amu danab aun nug Jesus kekeḏ ep̱elagp̱a meḵu amu Nug amu oh doyom. 65 Jesus Nug anam anana, Nug nai tuḏiṯa maṯiaya aum. “Diig amunu da ag amelagp̱a ami. Laa nug nuḵa nuhig dab makp̱a amu da gumiḏa ii doma. Iiṯa. Mame Nug laa ehaniṯe amu, nug aaḵuib da gumiḏa doṯe,” awa aum.
66 Jesus Nug nai amu maṯiom, haen amup̱a amu nuhig ip̱uniṯak awak danab laala ag Nug di medap̱ig, baula Nug dim ii lamidp̱ig. 67 Jesus anam anṯa amu nuhig ip̱uniṯak awak danab tuelp amu ag amelagp̱a aum. “Ag ele da uuiḏna goḵulagnu oolag daaṯete?” awa aum. 68 Jesus anam a amu Simon Petrus nug aum. “Naḏi, ig aun top̱a goḵunig? Nai nahip amu bauklel ele, haen oh daaṯe. 69 Ig na dooidta, oonigp̱a genab ele dooṯem, na aaḵuib am Kayak Beḵa op̱ia awak ele,” awa aum. 70 A amu Jesus Nug nuhiḵud ip̱uniṯak awak danab amelagp̱a aum. “Da ag danab tuelp epeḏiadmi amge laip̱u laa ag oolagp̱anu amu nug ouḏi nau,” awa aum. 71 Jesus Nug Simon Iskariot beḵa Judasnu aum. Ip̱uniṯak awak danab tuelp amu oolagp̱anu, nug laa aaḵu amge dimp̱a nug Jesus qep̱eg mauhḵunu kekeḏ ep̱elagp̱a meum.