4
E EP̱AKNU NAI
Aria Jesus Nug Galelia le ameg ihip̱a mehuqak uḏat dig meum. Dig me amu danab ah kuḏumnab uḏin qag mep̱ig amunu Jesus Nug ubp̱a teum. Nug te, danab ah ag le ihip̱a daaegeg, Jesus Nug keeke danab ag dooṯeb ii dooṯeb ele ou aqata, ip̱uanaṯa, nai amubia kuḏump̱a mehuqaqa, inam maṯiom. “Ag nai imu doona maidḵulag. E ep̱ak danab nug e haḏag ebaḵunu aha, daṯa uḵa oiyaya, e haḏag taoḏom. Nug taoḏa ugeḵe, haḏag laala amu danab ib oiṯebp̱a nena qena niiegeg, ai ag uḏin, haḏag amu lap̱ig. E haḏag laala ag wan men duqe uḵak amup̱a nena qep̱ig amu wan unuqag iiṯa amunu pahanab bep̱ig amge aam na qe, ag diḏilag wan oop̱anab ii noum amunu bunaḏp̱ig. Aria e haḏag laala ag wan muḏi qaun elep̱a nena qeeg, muḏi qaun ba, naḏi ma, teguaṯe, bunaḏna, meu ii op̱ig. E haḏag laala ag wan enap̱a nena qena, ena bena, meu op̱ig. Haḏag laip̱u laa beum amu nug aeg tieti oom, laa am siksti oom amu laa am wan handat oom.” Jesus Nug anam aum.
Nug anam anana Nug baula ele aum, “Danab nug daug ele dayeb amu nug doyaḏ!”
10 Jesus Nug anam a amu dimp̱a Nug amu nuhiḵud ip̱uniṯak awak danab tuelp amu nug laiḵud laala ele ag aḵa daanna, ag Jesus nai aum amunu oḏ medap̱ig. 11 Oḏ meṯaeg amu Jesus Nug aum. “Ag am Kayaknu ḏo maḏoḏnu keeke diig loḵumak amu dooglagnu maṯom amunu ag dooṯeb amge danab laala, ag dahil nai dim ii lamidṯeb, ag nai danab nug keeke danab ag dooṯeb ii dooṯeb ele ou aqata, ip̱uanadṯe, nai amup̱aib anidṯeb 12 amunu Jesaia nai yom, nai amu elele medaṯe. Nai am inam. ‘Ag neegṯeb amu ag diig tutuḵu ii anidṯeb. Ag nai daulagp̱a dooṯeb amu ag diig aṯemun tutuḵu ii dooṯeb. Ag doyaknu uuṯeb. Ag anam ii helob, ag nai dahil doona, ag oolag eḏueb, Kayak Nug ahilag hip̱unin uhuqa maṯalo,’ ” awa aum. 13 Jesus Nug anam anana amu Nug Nai baula tuḏiṯa aum. “Da keeke danab ag dooṯeb ii dooṯeb ele ou aqaten ip̱uanaṯen ami amu, nai amuam ug iiṯa amge ag meunab nuhig ii doop̱ig amunu dimp̱a da nai amubia amge g̱agaṯag ele madip̱i, ag aṯem oolag maidḵu? 14 Danab nug Kayak nai mehuqṯe amu nug am danab e ebṯe bia. 15 Haḏag laala ibp̱a nena qep̱ig ele amu, nai amu inam ip̱unigṯe. Danab laala ag nai dooṯeb amge Satan nug paha ag oolagp̱a noa he, Kayak nai iiṯa meṯe. 16 Amu e haḏag men duqe uḵakp̱a nena qep̱ig ele amu, nai amu inam ip̱unigṯe. Danab laa ag nai doon, oolag gamag ahehe, pahanab aoṯeb 17 amge ahilag oop̱a genab doyak am g̱agaṯag iiṯa, haen tutunuib amunu deḏ laa ag dahil nai dim lamidṯeb, diig amunu ug laa beṯe, o danab laala ag heeg, qagaeṯak dooṯeb amu ag pahanab ahilag oop̱a genab doyak paḏaṯeb. 18 E haḏag wan muḏi qaun elep̱a nena qep̱ig ele amu, nai amu inam ip̱unigṯe. Danab amu ag nai dooṯeb 19 amge ag wan imup̱an ug laala, amu enub awak uḏat amu ameg qak kobol ele, keeke amu oh ag oolagp̱a he, Kayak nai iiṯa ma, meu ii oṯe. 20 Aria e haḏag wan enap̱a nena qep̱ig ele amu, nai amu inam ip̱unigṯe. Danab laa ag nai doonna, aon oolagp̱a meṯeb amu ag meu ena oṯeb, laa tieti, laa siksti, laa handat, anam oṯeb,” awa aum.
AMAHLAKNU NAI
21 Aria Jesus Nug nai imu ele maṯiom. “Danab laa nug lam amota, tap̱iḏ oḵai waap̱a o iiṯa balal waap̱a meṯete? Iiṯa! Nug amota, aṯan me eoṯe. 22 Amubia gemu keeke laa loḵumak daaṯeb amge dimp̱a miag atiglag. Keeke oh danab ag loḵump̱ig daaṯeb amu dimp̱a ag miag atip̱eg, danab oh anidḵulag. 23 Danab nug daug ele dayeb amu nug doyaḏ!” awa aum.
24 Aria Jesus Nug baula aum. “Ag doyeg! Ag lailḵad dilagnu kobol tutuḵu o kobol eheḏp̱a epeḏiadḵulag amu Kayak Nug ele melemel amup̱a ag heṯoḏiaṯa, baula ele tuḏidḵu. 25 Danab laa nug Kayak nai aḏaṯe ele amu dimp̱a Kayak Nug baula ele tuḏiṯa, nug medaḵu amge danab laa nug Kayak nai laa ii aḏaṯe aria nug nakok hamu aḏom amu Kayak Nug amu eḏua aḏidḵu,” awa aum.
KAYAKNU ḎO MAḎOḎ AṮEM DAAḴU
26 Jesus Nug nai amu maṯiowa, Nug Kayaknu ḏo maḏoḏ aṯem daaḵunu amu inam maṯiom. “Kayaknu ḏo maḏoḏ amuam danab nug e wanp̱a ebṯe bia. 27 Nug ep̱owa amu nug tuqanp̱a niiaya, amunp̱a nug uḏat laala haaha oiyeye amu e nug ba, oḵai meṯe. Oḵai meṯe amge danab nug e amu aṯem ba oḵai meṯe nug ii dooṯe. 28 Nug uḏat laa heehe, wan nug nuḵa e iṯag medeṯe, e amu beṯe. Tatam am uḏug, dimp̱a haḏag qeṯe amu dimp̱a nug meu oṯe. 29 Aria meu wa oḏue, meu awak haen aaḵu doum amunu danab nug meu aoṯe,” awa aum.
30 Nug anam anana amu Nug nai tuḏiṯa aum. “Ig Kayaknu ḏo maḏoḏ am aḏi bia daaṯe aḵunig. Ig nug am keeke aḏi laa ele ou aqat-ta, nug diig tutuḵu anidḵunig? Am inam. 31 Kayaknu ḏo maḏoḏ am ad mastet aeg ep̱aeg beṯe amubia. Mastet aeg nug am e laa aeg bia iiṯa. Nug aeg nakoknab amge danab nug wanp̱a ebṯe, nug beṯe. 32 Nug ba, oḵai ma, dad oop̱anu e laa oh eḏadṯe. Eḏaṯa, ep̱eg ele oḵai daaegeg, ai laala ag nug logop̱a daaṯeb,” awa aum.
33 Haen oh Jesus Nug keeke danab ag dooṯeb ii dooṯeb ele ou aqata ip̱uanaṯa, ag amelagp̱a maṯiom. Keeke ag doodp̱ig ele amup̱a Nug nai elele tuḏiṯom. 34 Nug nai amubia aaḵuib maṯiom amu Nug nuhiḵud ip̱uniṯak awak danab ele ag haen laala aḵaib daanna, Nug nuhig nai oh amu diig mehuqom.
JESUS NUG HE, KOḎKOḎ QAK IIṮA MEUM
35 Deḏ amu tueb me, aam noono Jesus Nug nuhiḵud ip̱uniṯak awak danab amelagp̱a aum. “Ig ahat, Galelia le ameg mataḏta, laih goḵunig,” awa aum. 36 Awa a amu ag ahan, danab ah kuḏum uuadna, ub nakok, Nug ub amup̱a dayom ele amu, ub amup̱a uḵaegeg, ub naunau laala ele oh gop̱ig. 37 Ag uḵaegeg, ulah oḵainab heehe, le ameg nug koḏkoḏ huan qa, ub oop̱a noa, am beḵunu heum. 38 Le anam heehe amu Jesus Nug ub biṯobp̱a uḏunp̱a niieye, nuhiḵud ip̱uniṯak awak danab ag Nug maḏ eṯan ap̱ig. “Ip̱uniḵak ihinig, ig mauhḵunignu heṯem, amu na amunu dab iite meṯem?” aon ap̱ig. 39 Ag anam aeg amu Jesus Nug aha, ulah amegp̱a nug anam hemanu anana, le amegp̱a, “Na uuna, to eṯan daye!” awa aum. Nug anam a amu ulah nug iiṯa me, le ele to eṯa, manin niiom. 40 Nug anam ha amu Nug nuhiḵud ip̱uniṯak awak danab amelagp̱a aum. “Aḏinu ag baḏaṯeb? Ag oolagp̱a genab iite dooṯeb?” awa aum. 41 Nug anam a, nuhiḵud ip̱uniṯak awak danab ag nuhignu enanag doon, oolag ele oṯaie, ag aḵa aḵa ap̱ig. “Ulah le ele amu a ele danab imunu nai dim lamidṯep amunu am aṯemun? Nug am aun?” aon ap̱ig.