15
Ino Niyampariyani Jesus Sino Baggina Si Fungalla Ubas
Wara sinoy, sinapikkappayi Jesus si, “Ikkanakino gakkuruwa fungalla ubas* e i Ameno mimut. Ariyanna ammina tangaka ammena mammunga, udde ino tangakira a mammunga, ariyanneno korwana garangona a kunnangke dalusannera takesi umodduweno bungara. Kakunnayuweno tangakira a mammunga se nadalusangkayu gafu sino sinapikkuwa nattalaginad sino nakandaw. Mattalaginaggayu sikwak ta mattalaginarappay sikwayu. Ino tanganeno ubas, ammena mammunga nu naari sino fungalna. Kakunnayu kappay, ammekayu mammunga nu ammekayu mattalaginad sikwaka fungalla ubas.
“Ikkanakino kunnangke fungalla ubas e ikkayuweno kunnangke tangakira. Ino mattalaginarira sikwak, anappay sikwara, e mammungera si oddu. Udde nu awanak sikwayu, ammekayu makaangwa si nalawad. Ino tolaya ammena mattalaginad sikwak, metakkufa kunnangke naariya tanga. Nu maganguwen, amunganda, kasera iramba sino afuy ta masikkulan. Udde nu mattalaginaggayu sikwak anna aggadandammandawino sinapikku e akwandaw, massiki sanneno arangngandaw ki Ama, iyaꞌdana sikwayu. Nu mammungakayu si oddu, antuweno kedayawani Ama e antu kappayino mangipaita si gakkuruwa ikkayuweno adalangku. Anggammantakayu a kunnangke ino agganggammi Ama sikwak. Mattalaginaggayu nad sikwak takesi maammuwandawino agganggangku sikwayu. 10 Nu akwandawino sapitangku sikwayu, maammuwandawino agganggangku sikwayu. Kakunnana kappay sikwak, akwangku ammina sapitanni Ama, e maammuwangkunnino agganggamma sikwak.
11 “Sinapikkuwera yaw sikwayu takesi mallanggakkayungke a kunna pay sikwak. 12 Antuyawino itungku sikwayu, makkaaanggangkayu a kunna payino agganggangku sikwayu. 13 Ino kadodokkallana agganggamma dama a ipaiteno tata tolay, nu matay takesi mabiyayino bafulunnera. 14 E ikkayuweno bafulungku nu akwandawino sapitangku sikwayu. 15 Sitoya, ammetakayu nganan si aripan, nu bakkan lud buluntakayu. Se ino aripan, ammena inammuweno dinandammino amuna, udde ammina diningngaggu ki Ama, sinapikku ammin sikwayu. 16 Bakkanna ikkayuweno namili sikwak, nu ammena lura ikkanakino namili sikwayu e dinotukantakayu takesi mammungakayu si oddu, e mabbalanayun naddino bungayuwa nalawad. Kunnantu, massiki sanneno arangngandaw ki Ama gafu sino nittatandaw sikwak, iyaꞌdana sikwayu. 17 Antu kappay yawino itutungku sikwayu, makkaaanggangkayu nad.”
Ino Pakkababannanino Ammera Mangurug Sino Nanguruwira
18 Wasinoy, sinapikkappayi Jesus si, “Kababannaddakayuneno tolayira a ammera mangurug sikwak, udde ammekayu nad makkaꞌbaw sinay, nu ammeyu lud dandamman si kinababannaddak abbu. 19 Nannud nekunneno nakandaw sikwara a ammena mangurug, anggammandakayu nad se kakunnarakayu. Udde bakkanninna kakunnarakayu se pinilitakayuwa mekatway sikwara, e antuweno gafuna a kababannaddakayu. 20 Dandammandonaddino sinapikku sikwayuwa awana aripanna napatig amma sino amuna. Nu nelopalopeꞌdak, ilopalopeꞌdakayu kappena. Nu ammera kinuruwino sinapikku, ammera kappena kuruwannino sapitandaw. 21 Akwandana ammin yaw sikwayu, gafu sino nittatandaw sikwak, se ammera ammuweno nanundun sikwak. 22 Nannud ammek inang sitawa nanuldu sikwara, bakkan nadda liwaꞌdeno ammera panguruwan sikwak. Udde gafu se ginamwangak, awana parrasonda sino liwaꞌda. 23 Ino makkababannag sikwak, kababannangnga kappayi Ama. 24 Bakkan nadda liwaꞌdeno ammera panguruwan sikwak, nu awan nadda nepaitak si kakkaꞌbawa awana korwan si makaangwa. Udde massiki initareno inangwak, kababannaddakami anni Ama. 25 Udde nakwa yaw, takesi meyakkuruwino neturak sino lintidda a kunna si, ‘Kababannaddak, massiki awana gafuna.’ ”
26 E sinapikkappayi Jesus si, “Dundunangkuneno Espiritu a maggabwat ki Ama a manuffun sikwayu. Antuneno mangipakaammu sino kakuruwan mappeafu ki Dios, e taꞌdaggandak kappena. 27 Massiki ikkayu kappay, taꞌdaggandaꞌnga se kiyad sin nangiyafuwangkuwa manuldu, nebumbulungkayu sikwak.
* 15:1 15:1 Sino Dadana Tulag, meyampariyino Judyuwera onnu gakagaka i Israel si mula a ubas (Salmo 80:8-18; Isaias 5:1-7), udde narakkattino bungana se sinalekkuranda i Dios, antu gafuna, bakkannireno gakkuruwa mula a ubas. 15:25 15:25 Salmo 35:19; 69:4