16
“Dinadangkuwa sinapit sikwayu yaw takesi ammekayu mapaꞌlatan sino makwana sikwayu e ammeyu ibbattanino angnguruddaw sikwak. Se ammerakayuna ibilang si bafulunda a Judyu. E madaꞌnganeno awa ino mamapatay sikwayu, nganannana si nalawara passerbina ki Diosino akwanna. Kunnanenayino akwanda gafu se ammerakami ammu anni Ama. Dinadangkuwa sinapit yaw sikwayu takesi nanu akwanda sikwayu, madandandaw si sinapikkun sikwayu.”
Ino Aꞌakwanino Espirituwi Dios
Sinubburangkappayi Jesusino sapitanna si, “Ammek sinapit yaw sikwayu siꞌin se nagyanak kepay sikwayu. Udde sapitangkun sikwayu sito ingkein se gauuliyakun sino nanundun sikwak. Udde mayan awaningke sikwayuwa mabbebut nu sintawino angangku? On, se malowino nakandaw sino sinapikku. Udde gakkuruwino sapitangku sikwayu, pallawarandokappay nu umanawak. Se nu ammek umanaw, ammena dama a gumamwangino manuffun sikwayu. Udde nu umanawak, dundunangkuna sikwayu. Nanu gumamwang, ipakaammuna sino tolayira si nabbakabakkannino annandanda mappeafu sino liwat. Ipakaammuna kappay si nabbakabakkannino annandanda mappeafu sino kinagaddangku andino pangukumanna i Dios sikwara. Mappeafu sino liwat, ipakaammuna si liwaꞌdeno ammera nanguruwan sikwak. 10 Mappeafu sino kinagaddangku, ipakaammuna si gakkuruwa naggaddangngak. Ino pangammuwanda, umangngak ki Ama e ammerakunna maita. 11 Mappeafu sino pangukumani Dios sino tolayira, ipakaammuna si naukumin e makastiguna i Satanas a turayino ammera mangurug.
12 “Oddu kappenaddino anggangkuwa ituldu sikwayu, udde madyakkepaya dandammandaw. 13 Udde kadde, se nanu gumamwangino Espirituwi Dios a mangipakaammu sino kakuruwan, antuneno mifuyut sino nakandaw ta maammuwandaw amminino kakuruwan. Ino sapitanna, ammena maggabwat sino nakammangkepay, nu ammena lud sapitannino diningngangnga ki Dios. E ituldunana kappay sikwayuweno makwa so maddagguna aw. 14 Madayawak gafu sikwana, se idutungngana sikwayuweno anggangkuwa ipakaammu. 15 Ammina akwi Ama, akwak kappay, antu gafuna a sinapikku si ino anggangkuwa ipakaammu ino idutungnga sikwayu.”
Ino Kapataliyanneno Loneno Nakanda Si Nappelalota Langgak
16 Wasinoy, sinapikkappayi Jesus si, “Ammena mabayag e ammerakunna itan, udde ammena kappay mabayag e itandak kappena.”
17 Ino korwanira a adalanna, nakkakibikibebutira si, “Sanneno anggamma sapitan? Kunna si ammena mabayag e ammetam maita e ammena kappay mabayag e itantamma kappay. E kunna kappay si gafu se umang ki Amana. 18 Sanneno anggamma sapitannino ammena mabayag? Ammetam maꞌlud maawatan.”
19 Ammuwi Jesus si angganda a mabbebut sikwana, antu gafuna, sinapiꞌna sikwara si, “Ma, makkakibikibebukkayu mappeafu sino sinapikkuwa ammena mabayag e ammerakunna itan e ammena kappay mabayag e itandak kappena? 20 Gakkurug yo sapitangku sikwayu, mattangikkayu anna mabbinungakayuna, udde maanggammeno tolayira a ammera mangurug sikwak. Malowingke ino nakandaw, udde mapataliyanna si nappelalota langgak. 21 Ino keampariyanna, ino bafaya gaaanak. Maddararan se nadaꞌngennino panakanna. Udde nanu mallawanino kaluꞌbit, kalyawannaneno lona, se maanggammingke gafu sino kaluꞌbit. 22 Kunna kappay sikwayu, malowino nakandaw sito ingkein. Udde makkaititetamma kappay, e nappelaloꞌneno langgaꞌdaw. E awanna makaari sinaya langgaꞌdaw.
23 “Nanu madaꞌnganenaya tiyempo, awanin nadda ibebuꞌdaw sikwak. Gakkurug yo sapitangku sikwayu, massiki sanneno arangngandona ki Ama, iyaꞌdanana sikwayu gafu sino nittatandaw sikwak. 24 Makkiyad sito ingkein, awangkepay inarandaw gafu sino nittatandaw sikwak. Sitoya, marangkayu ta maaꞌdangkayuna takesi maanggangkayungke.”
Ino Nangaffutani Jesus Sino Matturay Sito Lubag
25 Wasinoy, sinubburani Jesusino sinapiꞌna si, “Amminino sinapikku sikwayu, passiya ampariyino nepassapikku. Udde madaꞌnganeno awa ammek iyampariyino sapitangku sikwayu, nu ammek lud sapitanningke a ipakaammu sikwayuweno mappeafu ki Ama. 26 Nanu madatangngenoya aw, antuneno parangngandaw gafu sino nittatandaw sikwak. Bakkannaꞌngaddino marang ki Ama para sikwayu, 27 se anggammandakayuwi Ama, gafu se anggandak anna kuruwandokappay si naggabwatak sikwana. 28 Gakkuruwa naggabwatak ki Ama e inangngak sito lubag, e sitoya, anawangku yo lubag ta muliyak ki Ama.”
29 Waso kunnenoy, sinapitino adalannera si, “Itannu, maawatamminnino sinapiꞌnu se ammemun neyamparig. 30 Sitoya, ammumin si ammum ammin. Massiki ino ana sino nakammiya ibebuꞌmi nad sikwam, ammumun. Antuweno panguruwammi si naggabwakka ki Dios.”
31 Sinapiti Jesus si, “Manguruggayun? 32 Se araꞌniyennino tiyempowa makakaratwekayu. Tatatata sikwayuweno umang sino balenangkepay, e matakak. Udde ammek gakkuruwa matak, se kanayuna ana i Ama sikwak. 33 Sinapikku yaw sikwayu takesi massiyanakkino nakandaw gafu sino nittatandaw sikwak. Padyatandakayuneno tolayira a ammera mangurug sikwak, udde pattuyaggandonaddino nakandaw, se inaffukkunnino matturay sito lubag.”