4
Uwien bonde' lifuorl niba saan, ki pùon' ki ye uʼnib li baa niʼsaan kí fuore. Lipuonl nnɔ biɛ ki te nɛ. Nɛn bo, liike mɛn niʼyul bo, niʼni uba la taandeh ŋɔ ki la lúo lifuorl nnɔ. Kimɛ ti cii' tigbɛŋmɛŋmaakt tɛn tiʼyaajɛb là cii' tù ma kupenpelku ni nnɔ nɛ. Ama tigbɛr nnɔ ŋa là tore' bɛ. Kimɛ bi cii' tù ma nnɔ ba tuo' ki teke' tù ki jin'*. Ama tinbi teke' tù ki jin'. Nɛn bo nɛ ti li lɛ lifuorl Uwien saan. U là len' lifuorl nnɔ bo ki ye:
«Nʼbenpiebe ni n pole' ki ye:
‹Ba ń kɔ n bonde' bɛ lifuorl udu wà ni nnɔ ni fiebu.› »
Ama Uwien nín sɔn' ki gben' uʼtuonl haali uŋɛndun ya cinm nɛ. Kimɛ nì kɛle' *Uwien ya gbɔnku ni niba saan wienlole bo ki ye: «Uwien sɔn' ki gben' uʼtuonl kɛ ma nnɔ u taa' wienlole daali nɛ ki fuore'.» Nì liɛbe' ki kɛle' niʼsaan ki ye: «Ba ń kɔ n bonde' bɛ lifuorl udu wà ni nnɔ ni fiebu.»
Bà kpiɛ' ki cii' tigbɛŋmɛŋmaakt nnɔ ŋa bon' tù, nɛ ka kɔn' Uwien bonde' bɛ lifuorl udu wà ni nnɔ ni mɔnɔn la, binitɔb li biɛ kí fre kí kɔ len. Nɛn bo nɛ Uwien liɛbe' ki sien' lidaali liba ki yin' niʼdaali «dinnɔ». Nì là tete ki tì wuɔke' nɛ u lá cère' *Dafid len' niʼdaali ya gbɛr tɛn nì kpiɛ' ki kɛle' ma kugbɔnku kuu ni ki ye:
«Dinnɔ ni cii' Uwien ya niɛke bó la, ni la ñɛle niʼtub.»
Tɔ, nì yé Sosuwe bi là cère' bi laa' lifuorl la, Uwien ŋa bi li liɛbe kí len lidɛtɔl liba ya gbɛr. Nɛn nɛ wuɔn' ki ye Uwien ya nib biɛ ki ŋmɔbe lifuorl tɛn Uwien là fuore' ma wienlole daali nnɔ. 10 Kimɛ wà kɛ laa' lifuorl Uwien saan la, u sɔn' uʼtuonl ki gben' nɛ ki fuoreh tɛn Uwien là sɔn' uʼtuonl ki gben' ki fuore' ma nnɔ. 11 Nɛn bo, cère mɛn tí li benh ki nuunh tí lɛ lifuorl nnɔ ŋɔ uba la tɛkn tiʼyaajɛb ya taanl ni kí yìe Uwien ya ñɔbu bó kí tùre.
12 Tɔ, Uwien ya gbɛr ŋmɔbe limiɛl nɛ, ki ŋmɔbe mituɔm mɔ, ki ŋmɛ ki cɛn' jusiek kɛ jusiek kà ŋmɛ ikɛle kɛ ile. Tù kɔh unil ni nɛ haali ki tì bàareh uʼfɛ̀l nin uʼnaank ni, haali ki tì bàareh uʼkpɔtutuk nin uʼsuɔrm ni, ki fiinh ki bɛndeh nà kɛ buɔ uʼfɛ̀l ni.
13 Uwien ñɛn' tibont tà kɛ nnɔ, bonn niba ŋa buɔ uʼnun bó, u likeh ki lɛnh tuʼkɛ nɛ, nɛ ki bɛn nà kɛ te ma bo. Ti li tɔke wɔn nɛ ti sɔnsɔn' ma bo.
Yesu nɛ yé bitɔtuɔrciɛnb ya ciɛn
14 Ti ŋmɔbe bitɔtuɔrciɛnb ya ciɛn uba nɛ. U ya tɔ ŋa te. Wɔn si Yesu, Uwien ya Bijɛ. Wɔn nɛ don' ki tì baa' Uwien saan paaki bó. Nɛn bo, cère mɛn tí tùɔre kí li ŋuuke ti teke' nà ki jin' nnɔ kenken. 15 Ti ŋmɔbe bitɔtuɔrciɛnb ya ciɛn wà nnɔ ŋa yé wà ŋa ń fre kí muɔ tɛ tiʼjiint ni ka. Mibiikm tu' uʼmɔ isɛn kɛ ni tɛn tinbi, ama wɔn ŋa tien' biɛre kɛ biɛre. 16 Nɛn bo, cère mɛn tí nɛkn Uwien, mijuokm ya daan, ya bɛrbiɛk saan nin midum. Nnɔ nɛ Uwien li muɔ tɛ micɛcɛkm, kí juoke tɛ, kí tore tɛ uyo wà nì ciɛke tɛ.
* 4:2 Bi kpiɛ' ki kɛle' tigbɔnt tà nnɔ ya tuba ni nì kɛle' ki ye: «Kimɛ ba tuo' ki paan' bà teke' tù ki jin' nnɔ bo nɛ.»