5
Bi gɛ̀ndeh tɔtuɔrciɛn kɛ tɔtuɔrciɛn binib ni nɛ ki kaandeh wɔ wɔ ń li se biʼtaal ni ki sɔnh Uwien ya tùon, ki taah mipum ki dienh Uwien, ki teh ituɔrɛ ibiɛre bo. U li freh ki duɔndeh uʼyɛnm bà ŋa bɛn niba, ki tùreh nnɔ bo, kimɛ wɔn nin uʼyul yé unisaal nɛ ki ŋmɔbe ibiɛre. Nɛn bo nɛ nì kpɛ wɔ ń tien lituɔrl ibiɛre bo. Na yé u li tien binitɔb ya biɛre baba bo nɛ, u li tien uʼtiɛma biɛre mɔ bo nɛ. Nil ŋa ń fre kí ñì uʼfɛ̀l kí ye u yé bitɔtuɔrciɛnb ya ciɛn. Ama Uwien nɛ yih unil ki teh wɔ bitɔtuɔrciɛnb ya ciɛn tɛn u là tien' Arɔn ma bo.
Nnɔ nɛ Kristo mɔ ŋa ñi' uʼfɛ̀l ki ye u yé bitɔtuɔrciɛnb ya ciɛn. Uwien nɛ tien' wɔ bitɔtuɔrciɛnb ya ciɛn ki tɔke' wɔ ki ye:
«Sin nɛ yé nʼBijɛ,
dinnɔ nɛ n wuɔn' ki ye n yé aʼBaa.»
U tí len' ki ye:
«A yé utɔtuɔrkɛ nɛ uyo wà ŋa ŋmɔbe gbenm
tɛn Uwien là ñɛn' isɛn yà ki tien' Mɛlkisedɛk utɔtuɔrkɛ nnɔ.»
Uyo wà *Yesu là te kitink kiɛ bo nnɔ u là kàare' Uwien ki muɔ' cɛɛn, ki gbáan' wɔ nin tinunsiir, kimɛ wɔn nɛ li fre kí ñɛn wɔ mikuum ni. U là jiin' uʼba tingi Uwien ya nun bó ma nnɔ nɛ u cenge' uʼkaare bó. Nin u yé Uwien ya Bijɛ ma kɛ nnɔ uʼjɛnd ni nɛ u bɛnde' mibom. Uwien cère' u sɔn' uʼtuonl niʼdonbó ki tì gben'. Nɛn bo nɛ kí ñɛ wɔn bo, binib bà kɛ boh wɔ nnɔ li lɛ limiɛl là ŋa ŋmɔbe gbenm. 10 Kimɛ Uwien nɛ tien' wɔ bitɔtuɔrciɛnb ya ciɛn tɛn u là ñɛn' isɛn yà ki tien' Mɛlkisedɛk bitɔtuɔrciɛnb ya ciɛn nnɔ.
La biɛ ki te mɛn tɛn mubumu mitekjim ya sɛn ni
11 I ya sɛn ni, ti ŋmɔbe tigbɛr tù yɛbe tí len ama na ciih tontonm ma nnɔ, tuʼtingi ya tɔkm faa nɛ. 12 Ni ji bi kpɛ ní li yé biwɔnwɔknb nɛ, ama ni biɛ ki nuunh bɛ ń li wɔknh nɛ bi cinh ki wɔknh binib Uwien ya gbɛr tà, tuʼciim ŋa faa nnɔ nɛ. Ni ji bi kpɛ tijier tà kpiɛke nɛ, ama ni biɛ ki ciɛke mibiim nɛ. 13 Wà kɛ biɛ ki ŋaanh la, u yé kicɛnfɛndk nɛ, ka ń fre kí bɛnde nà mɔn nin nà bre. 14 Binicekrkaab bɛn wɔn, bi jinh tijier tà kpiɛke nɛ. Bi lɛnh miyɛnfuom nɛ daan kɛ daan ya tùon ni, ki bɛn nà mɔn nin nà bre.