13
ዉርሴꬃ ዞሬ
ኣማኒያ ኣሳዳ ኢሶይ ኢሱዋራ ፖሎ ሲቄቲቴ። ኢማꬄ ሞኬይሳ ዶጎፒቴ። ኢሲ ኢሲ ኣሳቲ ሄሳዳ ኦꬂሼ ኤሮና ኪታንቾታ ሞኪዶሶና። + ቃሾን ዴዔይሳታ ሂንቴካ ኤንታራ ኢሲፌ ቃሾን ዴዒያዳ ኦꬂዲ ኤንታና ቆፒቴ። ዋዬ ኤኪያ ኣሳራ ኢሲፌ ሂንቴካ ዋዬ ኤኪያዳ ኦꬂዲ ኤንታና ቆፒቴ።
ኤኮይኔ ጌሎይ ኣሳ ኡባ ማታን ቦንቼቲዳባ ጊዶ። ቃሲ ፆሳይ ላይማቴይሳታኔ ላሜይሳታ ፒርዳናው ዴዒያ ጊሾ ኣዚናይኔ ማቺያ ኢሶይ ኢሱዋስ ኣማኔታናው ቤሴስ።
ሚሼ ሲቆፔ ሂንቴና ናጊቴ፤ ሂንቴው ዴዒያባን ኣሊቴ። ፆሳይ፥ «ታኒ ኔና ኡባራካ ዬጊኬ ዎይኮ ኣጊኬ» ያጊስ። + ሄሳ ጊሾ፥ ኑኒ ኣማኔቲዲ፥
«ጎዳይ ታና ማዴይሳ፤
ታ ያዪኬ፤ ኣሲ ታና ኣይ ኦꬃኔ?»
ያጎስ።+
ፆሳ ቃላ ኮይሮ ሂንቴው ኦዲዳ ሂንቴና ካሌꬄይሳታ ቆፒቴ። ኤንቲ ዋኒዲ ዴዒዳኮ ኤንታ ዱሳ ቤዒዲ ኤንታ ኣማኑዋ ካሊቴ።
ዬሱስ ኪሪስቶሲ ዚኔካ ሃቺካ ሜሪናዉካ ላሜቴና። ዱማ ዱማ ኦራꬃ ቲሚርቴን ሃራሶ ቢዲ ꬋዮፒቴ፤ ቦፒቴ። ኑ ዎዛናይ ፆሳ ኣꬎ ኬሃቴꬃን ሚናናው ቤሴስፔ ኣቲን ሚን ጎዖና ካꬃን ዎጋ ፖሎን ጊዶፖ።
10 ሺን ዱንካኒያ ጊዶን ኦꬂያ ካሂኔቲ ሄ ያርሾ ካꬃፌ ማናው ኤንታው ማቲ ባይና ያርሾ ቤሳይ ኑስ ዴዔስ። 11 ካሂኔ ሃላቃይ ናጋራ ያርሾስ ሜሄ ሱꬂ ኤኪዲ ያርሻናው ኡባፌ ጌሻ ቤሳ ጌሌስ። ሺን ሄ ሜሂያ ኣሹዋ ዲርሳፌ ካሬን ፁጌስ። + 12 ሄሳዳካ፥ ዬሱሲ ዴሪያ ናጋራፔ ባ ሱꬃን ጌሻናው ካታማ ፔንጊያፌ ካሬን ዋዬቲስ። 13 ሂዛ፥ ኑኒ ቦሪያ ቶኪዲ ዲርሳፌ ካሬ ኢያኮ ኬዮስ። 14 ሂዛ፥ ኑስ ሃይሳን ሜሪናው ዴዒያ ካታሚ ባዋ፥ ሺን ኑኒ ያና ካታማ ናጎስ።
15 ሂዛ፥ ዬሱሳ ባጋራ ኡባ ዎዴ ኢያ ሱንꬃስ ማርካቲያ ሜቴርሻ ጋላታ ያርሾ ፆሳስ ኢሞስ። 16 ሎዖባ ኦሶኔ ሂንቴው ዴዒያባፔ ሜቶቲዳ ኣሳስ ኢሞ ዶጎፒቴ። ሂዛ፥ ሄሳ ሜላ ያርሾይ ፆሳ ኡፋይሴስ።
17 ሂንቴና ካሌꬄይሳታስ ኪቴቲቴ፤ ኤንቲ ጊያባ ኦꬂቴ። ኤንቲ ባንታ ኦꬂያባስ ፆሳ ሲንꬃን ኦይሼታናው ዴዒያ ጊሾ ሂንቴና ሄሞሶና። ሂንቴ ኤንታው ኪቴቲኮ፥ ባንታ ኦሱዋ ኡፋይቲዲ ኦꬃና፤ ሄሲ ሃኖና ኢፂኮ፥ ኤንቲ ኣዛኒሼ ኦꬃና፤ ሄሲ ሂንቴና ኣይቢባካ ማዴና።
18 ኑስ ፆሳ ዎሲቴ። ኑ ካሃይ ጌሺ፤ ኑ ኡባ ዎዴ ሎዖባ ኦꬃናው ኮዮስ። 19 ታኒ ሂንቴኮ ኤሌሳዳ ያና ሜላ ሂንቴ ታው ሚንꬂዲ ፆሳ ዎሳና ሜላ ታ ሂንቴና ሃዳራ ጋይስ።
20 ሳሮቴꬃ ፆሳይ፥ ዶርሳ ሄሚያ ኑ ጎዳ ዬሱሳ፥ ባ ሜሪና ጫቆ ሱꬃን ሃይቆፔ ዴንꬂዳይሲ፥ 21 ኢያ ሼኒያ ኦꬃና ሜላ ሎዖባ ኡባን ኢ ሂንቴና ዳንጪሶ። ኢያ ኡፋይሲያባ ዬሱስ ኪሪስቶሳ ባጋራ ኑናን ፆሳይ ኦꬆ። ዬሱስ ኪሪስቶሳ ባጋራ ፆሳስ ሜሪናፔ ሜሪና ጋካናው ቦንቾይ ጊዶ። ኣሚንዒ።
22 ታ ኢሻቶ፥ ታ ሃ ዳብዳቢያ ሂንቴው ቃንꬃን ፃፊዳ ጊሾ ሂንቴ ታ ዞሪያ ሳሌቶና ኤካና ሜላ ታ ሂንቴና ዎሳይስ።
23 ኑ ኢሻይ፥ ፂሞቲዮሲ ቃሾፔ ቢሌቲዳይሳ ኤሪቴ። ኢ ኤሌሲዲ ታኮ ዪኮ ታ ኢያራ ሂንቴና ባዳ ቤዓና።
24 ሂንቴና ካሌꬄይሳታኔ ኣማኒያ ኡባ ሳሮ ጊቴ። ፃሌፔ ዪዳ ኣማኒያ ኣሳይ ሂንቴና ሳሮ ያጎሶና።
25 ፆሳ ኣꬎ ኬሃቴꬃይ ሂንቴ ኡባራ ጊዶ። ኣሚንዒ።
+ 13:2 ሜꬌ 18፡1-8፤ 19፡1-3 + 13:5 ዛሬ 31፡6፣ 8፤ ኢያ 1፡5 + 13:6 ማዝ 118፡6 + 13:11 ሌዌ 16፡27