12
ፆሳይ ኑስ ኣዋ
ሂዛ፥ ሻራዳ ኑ ዩሹዋን ዳሪዳ ሃይሳ ሜላ ማርካቲ ኑ ማታን ዴዒያ ጊሾ ኑና ꬉቢያ ኡባኔ ኦይኪዲ ሃሪያ ናጋራ ዲጊዲ፥ ኑ ሲንꬃን ዴዒያ ጋዴ ዎꬃ ጌንጫን ዎፆስ። ኑ ኣማኑዋስ ኦጌ ዶዪዳይሳኔ ኑ ዉርሴꬃ ፖሉዋኮ ኑና ጋꬂያ ዬሱሳ ቦላ ኑ ኣይፊያ ዎꬆስ። ዬሱሲ ዎዴፔ ዴዒያ ኡፋይሳ ጊሾ ማስቃሊያ ዋያ ዳንዳዒዲ፥ ዬላ ሃይቁዋ ካꬊዲ፥ ፆሳፌ ኡሻቻ ባጋን ኡቲስ።
ሂዛ፥ ሂንቴ ዶጪዲ ኡፋይሲ ቃንፆና ሜላ ናጋራንቾታ ኢፁዋ ዳንዳዒዳ ዬሱሳ ቆፒቴ። ናጋራራ ዴዒያ ባፂያን ቡሮ ሱꬁ ጉሳና ጋካናው ኤቄቲቤኬታ። ፆሳይ ባ ቃላን፥ ባ ናይታዳ ሂንቴና ዞሪዳይሳ ዶጊዴታ። +
«ታ ናዓው፥ ፆሳ ሴራ ሌቆፋ፤
ኢ ኔና ሴሪያ ዎዴ ኡፋይሲ ቃንፆፋ።
ጎዳይ ባ ዶሲያ ኡራ ሴሬስ፤
ቃሲ ባ ናዓዳ ኤኪያ ኡባ ጋራፌስ»
ያጌስ። ፆሳይ ሂንቴና ባ ናይታዳ ሴሪያ ዎዴ ጌንጪቴ፤ ኣዋይ ሴሮና ናዒ ኦኔ? ፆሳይ ባ ናይታ ኡባ ሴሬስ፤ ሂንቴ ሴሬቶና ኢፂኮ ቱማ ኢያ ናይታ ጊዶናሺን ባላኮ ናይታ። ቃሲ ኑና ዬሊዳ ኑ ኣዋቲ ኑና ሴሮሶና፤ ኑካ ኤንታና ቦንቾስ። ያቲን፥ ኑኒ ኑ ኣያና ኣዋስ ዋኒዲ ኣꬂ ሃሬቶኮ? 10 ሂዛ፥ ኑ ኣዋቲ ባንታው ሎዖ ዳኒዳ ሜላ ጉꬃ ዎዴስ ኑና ሴሪዶሶና። ሺን ፆሳይ ኑ ጎዓስ፥ ኑ ኢያ ጌሻቴꬃን ሻኬታና ሜላ ሴሬስ። 11 ኑኒ ሴሬቲያ ዎዴ ዪሎዬሲፔ ኣቲን ኡፋይሴና። ሺን ጉዬፔ ሴሬቴꬃ ሜዜቲዳ ኣሳስ ሴራይ፥ ሳሮይ ኩሚዳ ፂሎቴꬃ ኣይፌ ኣይፊሴስ።
ዞሬኔ ናጊሶ
12 ሂዛ፥ ሂንቴ ኣርጋጪዳ ቄሲያኔ ሂንቴ ዳቡሪዳ ጉልባታ ሚንꬂቴ።+ 13 ዎቤይ ፓፃና ሜላፔ ኣቲን ኣꬂ ሜቆና ሜላ ሂንቴ ቶሁዋስ ሱሬ ኦጌ ጊጊሲቴ። +
14 ኣሳ ኡባራ ሳሮ ዳናዉኔ ጌሻቴꬃን ዳናው ሚኒቴ፤ ጌሻቴꬂ ባይና ኦኒካ ጎዳ ቤዓናው ዳንዳዔና። 15 ሂንቴፌ ኦዴስካ ፆሳ ኣꬎ ኬሃቴꬃይ ፓጮናዳ፥ ቃሲ ጫሞ ኣይፌ ኣይፊዲ ዳሮ ኣሳ ቱኒሲያኔ ꬋይሲያ ዜሬꬃዳ ጊዶና ሜላ ናጌቲቴ። + 16 ሂንቴ ጊዶን ላይማቲያ ኣሲ ዎይኮ ኢሲ ቶሆ ሚያ ካꬃስ ባ ባይራቴꬃ ቶቺዲ ባይዚዳ ኤሳዌ ሜላ ኣሲ ዶና ሜላ ናጌቲቴ። + 17 ጉዬፔ ኤሳዌይ ሄ ኣንጁዋ ኤካናው ኮዪዳ ዎዴ ዲጌቲዳይሳ ኤሬታ። ኢ ሄ ኣንጁዋ ኣፉꬃን ሚኒዲ ኮይኮካ፥ ዴማናው ዳንዳዒቤና፤ ኢ ናጋራፔ ሲማናው ቃዳ ዴሚቤና። +
18 ሂንቴ ኩሼን ቦሼቲያ ሲና ዴሪያኮ፥ ኤፂያ ታማኮ፥ ꬉማኮ፥ ጫጋናኮ፥ ጎቲያኮ፥ + 19 ሞይዚያ ዋሱዋኮ ዎይኮ ቃላይ ሲዔቲያ ቤሳኮ ዪቤኬታ። ሄ ቃላ ሲዒዳ ኣሳይ ሃራ ጉዣ ቃላ ሲዖና ሜላ ዎሲዶሶና። 20 ኣይስ ጊኮ፥ «ሃሪ ኣቶሺን፥ ዶዒ ሄ ዴሪያ ቦቺኮ፥ ሹቻን ጫዴቲዲ ሃይቆ» ያጊዳ ኪታ ኤንቲ ቶካናው ዳንዳዒቦኮና። + 21 ሄ ሃኒያባይ ዳሮ ዳጋንꬂያባ ጊዲዳ ጊሾ ሙሴይ፥ «ታኒ ያሻን ኮኮራስ» ያጊስ። +
22 ሺን ሂንቴ ፂዮኔ ዴሪያኮ፥ ዴዖ ፆሳይ ዴዒያ ዬሩሳላሜ ካታማኮ፥ ኢሲፌ ሺቂዲ ኡፋይቲያ ዳሮ ሙኩሉ ኪታንቾታኮ ሳሉዋ ዪዴታ። 23 ኤንታ ሱንꬃይ ሳሎን ፃፌቲዳ ዎሳ ኬꬃ ባይራ ናይታኮ፥ ኣሳ ኡባ ፒርዲያ ፆሳኮ፥ ፖሎ ጊዲዳ ፂሎ ኣሳ ኣያናታኮ ዪዴታ። 24 ኦራꬃ ጫቁዋስ ጊዶ ጊዲዲ ሲጌꬂያ ዬሱሳኮ፥ ኣቤላ ሱꬃፌ ኣꬊያባ ኦዲያ ዉርፄቲዳ ሱꬃኮ ዪዴታ። +
25 ሂንቴው ኦዲያ ኡራ ቃላ ኢፃስ ጎና ሜላ ናጌቲቴ። ካሴይሳቲ ሳዓን ጊዲዲ ኦዲዳ ኪታ ሲዖና ኢፂዲ ኣቲቦናባ ጊዲኮ ያቲን፥ ሳሎን ጊዲዲ ኦዲያ ቃላ ኑኒ ኢፃስ ጊኮ ዋኒዲ ኣታኔ?+ 26 ሄ ዎዴ ኢያ ቃላይ ሳዓ ቃꬂስ። ሺን ሃዒ ታኒ፥ «ሳዓ ፃላላ ጊዶናሺን ኢሲ ቶሆ ዛራዳ ሳሉዋካ ቃꬃና» ያጊስ። + 27 «ኢሲ ቶሆ ዛራዳ» ጊያ ቃላይ ቃፆኖባይ ሚኒዲ ዳና ሜላ ቃፂያ ሜꬌቲዳባቲ ꬋያናይሳ ቤሴስ።
28 ኑኒ ቃፃናው ዳንዳዖና ካዎቴꬃ ኤኪያ ጊሾ ፆሳ ጋላቶስ፤ ፆሳ ኡፋይሲያ ኦጌን ቦንቾኒኔ ያሻቴꬃን ኢያ ጎይኖስ። 29 ሂዛ፥ ኑ ፆሳይ ቱማ ፁጊያ ታማ። +
+ 12:5 ኢዮ 5፡17፤ ሌሚ 3፡11-12 + 12:12 ኢሳ 35፡3 + 12:13 ሌሚ 4፡26 + 12:15 ዛሬ 29፡18 + 12:16 ሜꬌ 25፡29-34 + 12:17 ሜꬌ 27፡30-40 + 12:18 ዛሬ 4፡11-12፤ 5፡22-27፤ ኬሳ 19፡16-22፤ 20፡18-21 + 12:20 ኬሳ 19፡12-13 + 12:21 ዛሬ 9፡19 + 12:24 ሜꬌ 4፡10 + 12:25 ኬሳ 20፡22 + 12:26 ሃጌ 2፡6 + 12:29 ዛሬ 4፡24