11
ኣማኖ
ኣማኖይ ጉሳይ፥ ዴማና ጊዲ ኡፋይሳን ኣማኔቲዲ ናጊያባኔ ኑ ቤዖናባ ቤዒያዳ ኦꬂዲ ኤኪያባ። ቤኒ ኣዋቲ ኣማኖን ፆሳፌ ማርካቴꬂ ኤኪዶሶና።
ኣላሜይ ፆሳ ቃላን ሜꬌቲዳይሳ ኑ ኣማኖን ኤሮስ። ቃሲ ቤንቲያባይ ቤንቶናባፔ ሜꬌቲስ።+
ኣቤሊ ቃዔላይሳፌ ኣꬊያ ያርሾ ፆሳስ ያርሺዳይ ኣማኖና። ፆሳይ ኣቤላ ኢሙዋ ኡፋይቲዲ ኤኪዳ ዎዴ ኢ ፂሎ ጊዲዳይሳ ማርካቲስ። ኣቤሊ ሃሪ ኣቶሺን፥ ሃይቂዲካ ባ ኣማኑዋን ሃዒ ጋካናው ኦዴስ። +
ሄኖኬይ ሃይቆና ሳሎ ቢዳይ ኣማኖና። ፆሳይ ኢያ ኤኪዳ ጊሾ ኦኒካ ኢያ ቤዓናው ዳንዳዒቤና። ሄኖኬይ ሳሎ ኤኬታናፔ ሲንꬄ ኢ ፆሳ ኡፋይሲዳ ኣሲ ጊዴይሲ ኦዴቲስ። + ኣማኖይ ባይና ኦኒካ ፆሳ ኡፋይሳናው ዳንዳዔና። ፆሳኮ ያ ኦኒካ ፆሳይ ዴዔይሳኔ ባና ኮዬይሳታስ ዎይቶ ኢሜይሳ ኣማናናው ኮሼስ።
ኖሄይ ቡሮ ቤንቶናባስ ፆሳይ ኢያው ኦዲዳ ዎዴ ፆሳስ ያዪዲ፥ ባናኔ ባ ሶ ኣሳ ኣሻናው ኣማኖን ማርካቤ ኬፂስ። ያቲዲ ባ ኣማኑዋን ኣላሚያ ፒርዲዲ፥ ኣማኖን ቤንቲያ ፂሎቴꬃ ፆሳፌ ኤኪስ። +
ኣብራሃሜይ ላታ ኦꬂዲ ኤካና ቢታ ባና ሜላ ፆሳይ ኢያ ፄጊዳ ዎዴ ሃሪ ኣቶሺን፥ ኢ ኣው ቢያኮ ኤሮና ኢፂኮካ ኪቴቲዳይ ኣማኖና። + ኣብራሃሜይ ፆሳይ ኢያው ኢማና ጊዳ ቢታን ቤቴ ኣሳዳ ዴዒዳይ ኣማኖና። ፆሳይ ሄ ኢማና ጊዳይሳ ኢያራ ኢሲፌ ላታናው ዴዒያ ዪሳቃራኔ ያይቆባራ ዎላ ዱንካኔን ዴዒስ። + 10 ኢ፥ ፆሳይ ቆፒዲ ኬፂዳ ፃላ ባሶይ ዴዒያ ካታማ ናጌስ።
11 ሳራ ባ ሁዔን ጪሚዳባ ጊዲኮካ ኡፋይሲ ኢሚዳ ፆሳይ ኣማኔቲዳይሳ ጊዴይሳ ኤሪዳ ጊሾ ቃንꬃታናው ዎልቃ ዴሚዳይ ኣማኖና። + 12 ሄሳ ጊሾ፥ ሃይቂዳ ኣሲ ዳኒያ ኢሲ ኣዲያፌ ሳሎ ፆሊንቶ ሜላኔ ኣባ ጋፃን ዴዒያ ታይቦይ ባይና ሻፌ ሜላ ዜሬꬃይ ዬሌቲዶሶና። +
13 ሄ ኣሳ ኡባይ ባንታው ጌቴቲዳ ኡፋይሳ ቃላ ኤኮና ኣማኖን ሃይቂዶሶና። ሺን ሃሆራ ሄሳ ቤዒዲ፥ ዴሚዳዳ ኦꬂዲ፥ ኡፋይሳን ኤኪዶሶና። ቃሲ ኤንቲ ሳዓን ኢማꬄኔ ቤቴ ኣሲ ጊዴይሳ ኤሪዶሶና። + 14 ሄሳዳ ጊያ ኣሳይ ባንታ ቢታ ናጌይሳ ቆንጬን ቤሴስ። 15 ኤንቲ ሄ ኣጊዲ ኬዪዳ ቢታ ጉዬ ቆፒዳባ ጊዲያኮ ጉዬ ሲማናው ዳንዳዖሶና። 16 ሺን ሃዒ ኣꬊ ሎዒያ ሳሎ ቢታ ላሞቶሶና። ሄሳ ጊሾ፥ ፆሳይ ኤንታው ካታማ ጊጊሲዳ ጊሾ «ኤንታ ፆሳ» ጌቴቲዲ ፄጌታናው ዬላቴና።
17 ኣብራሃሜይ ፓጬቲዳ ዎዴ ዪሳቃ ያርሺዳይ ኣማኖና። ሄ ኡፋይሳ ቃላ ኤኪዳ ኣብራሃሜይ ባ ኢሲ ናዓ ያርሻናው ጊጊስ። + 18 ፆሳይ ኣብራሃሜኮ፥ «ኔ ዜሬꬃይ ዪሳቃ ባጋራ ፄጌታና» ያጊዲ ኦዲስ። + 19 ፆሳይ ሃይቆፔ ዴንꬃናው ዳንዳዔይሳ ኣብራሃሜይ ኣማኒዳ ጊሾ ዪሳቃ ሃይቆፔ ፓፂ ዴንዲዳዳ ኦꬂዲ ዛሪ ኤኪስ።
20 ዪሳቂ ዎዴፔ ሃናናባ ኤሪዲ ያይቆባኔ ኤሳዌ ኣንጂዳይ ኣማኖና። +
21 ያይቆቢ ሃይቃና ሃኒሼ፥ ኢሲ ኢሲ ዮሴፋ ናይታ ኣንጂዳይኔ ጉፌ ቦላ ካቲዲ ጎይኒዳይ ኣማኖና። +
22 ዮሴፊ ሃይቃናው ማቲዳ ዎዴ ኢስራዔሌ ኣሳይ ጊብፄፌ ኬያናይሳ ኦዲዳይኔ ባ ሜቄꬃ ኦꬃናባ ኤንታ ኪቲዳይ ኣማኖና። +
23 ሙሴይ ዬሌቲዳፔ ጉዬ ኢያ ኣያኔ ኢያ ኣዋይ ማላ ሎዖ ናዓ ጊዲዳይሳ ቤዒዲ ሄꬑ ኣጌና ቆቲዳይ ኣማኖና፤ ኤንቲ ካዉዋ ኣዋጁዋ ያዪቦኮና። +
24 ሙሴይ ዲጪዳፔ ጉዬ ጊብፄ ካዉዋ ናዔ ናዓ ጌቴታናይሳ ኢፂዳይ ኣማኖና። + 25 ሙሴይ ናጋራን ጉꬃ ዎዴስ ኡፋይታናፔ፥ ፆሳ ኣሳራ ዋዬ ኤካናይሳ ዶሪስ። 26 ኢ ዎዴፔ ዴማና ዎይቱዋ ቲሺ ኦꬂዲ ፄሊዳ ጊሾ ጊብፄ ሻሉዋፔ ኣꬂዲ ኪሪስቶሳ ጊሾ ቦሬታናይሲ ዳሮ ኣꬊያ ዱሬቴꬂ ጊዲዳይሳ ኤሪስ።
27 ሙሴይ ካዉዋ ሃንቁዋ ያዮና፥ ጊብፄፌ ኬዪዳይ ኣማኖና። ቤንቶና ፆሳ ቤዒዳ ኣሳዳ ሃኒዲ ባ ቆፋን ጌንጪስ። 28 ሃይቆ ኤሂያ ኪታንቾይ ኢስራዔሌ ኣሳ ባይራ ናይታ ዎꬎና ሜላ ሙሴይ ፋሲካኔ ሱꬃ ዉርፄꬃ ዎጋ ኦꬂዳይ ኣማኖና። +
29 ኢስራዔሌ ኣሳይ ሜላ ቢታራ ሃሙቲያዳ ሃሙቲዲ፥ ዞዖ ኣባ ፒኒዳይ ኣማኖና። ሺን ጊብፄ ኣሳይ ጌላናው ፓጪ ቤዒሺን ሃꬃይ ኤንታ ሚቲስ። +
30 ኢስራዔሌ ኣሳይ ኢያርኮ ካታማ ሹቻ ዲርሳ ላፑን ጋላስ ዩዪዲ፥ ኩንዲሲዳይ ኣማኖና። + 31 ላይሚያ ራዓባ ቢታ ዎቼይሳታ ሞኪዳ ጊሾ ኪቴቶና ኣሳራ ሃይቆና ኣቲዳይ ኣማኖና። +
32 ሂዛ፥ ሃራ ታ ኣይ ጎ? ጌዲዮናባ፥ ባራቃባ፥ ሳምሶናባ፥ ዮፍታሄባ፥ ዳዊቴባ፥ ሳሙዔላባ፥ ቃሲ ናቤታባ ኦዳናው ታው ዎዴይ ጊዴና። + 33 ኤንቲ ኣማኖን ካዎቴꬃታ ፆኒዶሶና፤ ፂሎቴꬃን ኣይሲዶሶና፤ ፆሳይ ኢማና ጊዳ ኡፋይሳ ኤኪዶሶና፤ ጋሞታ ዶና ጎርዲዶሶና፤ + 34 ታማ ዎልቃ ቶይሲዶሶና፤ ሞርካታ ማሻፌ ኣቲዶሶና፤ ባንታ ዳቡራን ሚኒዶሶና፤ ኦላን ዎልቃማ ጊዲዶሶና፤ ኣላጋ ቶራ ጎዲዶሶና። + 35 ማጫሳቲ ባንታ ሃይቂዳይሳቲ ሃይቆፔ ፓፂን ኤኪዶሶና።
ቃሲ ሃራቲ ኣꬊያ ሃይቆፔ ዴንዱዋ ኤካናው ኮዪዲ ቃሹዋፔ ቢሌታናይሳ ኢፂዶሶና። + 36 ሃራቲ ኣሳን ቦሬቲዲ ሊሶን ጋራፌቲዶሶና፤ ሃራቲ ሳንꬃላታን ቃሼቲዲ ቃሾ ኬꬃን ዬጌቲዶሶና። + 37 ኤንቲ ሱቻን ጫዴቲዶሶና፤ ማጋዜን ናምዓ ኬዪዲ ጳልቄቲዶሶና፤ ፓጬቲዶሶና፤ ማሻን ሃይቂዶሶና፤ ኤንታው ኡባባይ ꬋዪን ሜቶቲዶሶና። ዶርሳ ኢቴኔ ዴሻ ኢቴ ማዒዲ ዩዪዶሶና። + 38 ኤንታው ሃ ኣላሜይ ጊጎና ኢፂን ባዞ ቢታን፥ ዴሬ ቦላ፥ ጎንጎሎኒኔ ኦላ ጊዶን ዩዪዶሶና።
39 ፆሳይ ኤንታ ኣማኑዋባ ማርካቲኮካ፥ ሄ ኡባይ ጌቴቲዳ ኡፋይሳ ቃላ ኤኪቦኮና። 40 ፆሳይ ኑስ ሎዖባ ቆፒ ዎꬂዳ ጊሾ ኤንቲ ኑኒ ባይና ፖሎ ጊዶኮና።
+ 11:3 ሜꬌ 1፡1፤ ማዝ 33፡6፣ 9፤ ዮሃ 1፡3 + 11:4 ሜꬌ 4፡3-10 + 11:5 ሜꬌ 5፡21-24 + 11:7 ሜꬌ 6፡13-22 + 11:8 ሜꬌ 12፡1-5 + 11:9 ሜꬌ 35፡27 + 11:11 ሜꬌ 18፡11-14፤ 21፡2 + 11:12 ሜꬌ 15፡5፤ 22፡17፤ 32፡12 + 11:13 ሜꬌ 23፡4፤ 1ታሪ 29፡15፤ ማዝ 39፡12 + 11:17 ሜꬌ 22፡1-14 + 11:18 ሜꬌ 21፡12 + 11:20 ሜꬌ 27፡27-29፣ 39-40 + 11:21 ሜꬌ 47፡3፤ 48፡1-20 + 11:22 ሜꬌ 50፡24-25፤ ኬሳ 13፡19 + 11:23 ኬሳ 1፡22፤ 2፡2 + 11:24 ኬሳ 2፡10-12 + 11:28 ኬሳ 12፡21-30 + 11:29 ኬሳ 14፡21-31 + 11:30 ኢያ 6፡12-21 + 11:31 ኢያ 2፡1-21፤ 6፡22-25 + 11:32 ሃሬ 6፡11-8፡32፤ 4፡6-5፡31፤ 13፡2-16፤ 11፡1-12፤ 1ሳሙ 16፡1፤ 1ካዎ 2፡11፤ 1ሳሙ 1፡1-25 + 11:33 ዳኔ 6፡1-27 + 11:34 ዳኔ 3፡1-30 + 11:35 1ካዎ 17፡17-24፤ 2ካዎ 4፡25-37 + 11:36 1ካዎ 22፡26-27፤ 2ታሪ 18፡25-26፤ ኤር 20፡2፤ 37፡15፤ 38፡6 + 11:37 2ታሪ 24፡21