10
ሙሴ ሂጌይ ያናው ዴዒያ ሎዖባታስ ኩያፔ ኣቲን ባ ሁዔን ዋና ጊዴና። ሄሳ ጊሾ፥ ላይꬃን ላይꬃን ፓጬይ ባይና ያርሼቲያ ያርሾይ ጎይናናው ሺቂያ ኣሳ ፖሎ ኦꬃናው ዳንዳዔና። ሂጌይ ኤንታ ፖሎ ኦꬃናው ዳንዳዒዳባ ጊዲያኮ ኤንቲ ያርሾ ያርሼይሳ ኣጋናሺን። ቃሲ ጎይናናው ሺቂያ ኣሳይ ባንታ ናጋራፔ ጌያና፤ ኤንታ ካሃይካ ኤንታና ባላ ጊዲ ሞቴና። ሺን ሄ ያርሾቲ ላይꬃን ላይꬃን ናጋራ ቆፊሶሶና። ኣይስ ጊኮ፥ ኮርማ ሱꬂኔ ዴሻ ሱꬂ ናጋራ ዲጋናው ዳንዳዔና።
ሄሳ ጊሾ፥ ኪሪስቶሲ ሃ ኣላሚያ ዪዳ ዎዴ ሃይሳዳ ያጊስ፡ +
«ኔኒ ያርሾኔ ኢሞ ኮያባካ፤
ሺን ታው ኣሾ ጊጊሳዳሳ።
ኔኒ ፁጌቲያ ያርሾኒኔ
ናጋራ ያርሹዋን ኡፋይታባካ።
ሄ ዎዴ ‹ታ ጊሾ ማፃፋን ፃፌቲዳይሳዳ፥
ጎዳው፥ ታኒ ኔ ሼኒያ ኦꬃናው ያስ› ያጋስ»
ያጊስ። ያርሾይ ያርሼታና ሜላ ሂጌይ ኪቲያባ ጊዲኮካ፥ ኪሪስቶሲ ኮይሮ፥ «ኔኒ ያርሾኔ ኢሞ፥ ፁጌቲያ ያርሾኔ ናጋራ ያርሾ ኮያባካ፤ ኤንታን ኡፋይታባካ» ያጊስ። ካሊዲካ ኢ፥ «ጎዳው፥ ሄኮ ታኒ ኔ ሼኒያ ኦꬃናው ያስ» ያጊስ። ሄሳ ጊሾ፥ ኪሪስቶሲ ናምዓንꬁዋ ኤሳናው ኮይሮይሳ ሻሪስ። 10 ዬሱስ ኪሪስቶሲ ፆሳ ሼኒያ ኦꬂዲ፥ ዛሬꬆና ኦጌን ኢሲ ቶሆ ባ ኣሹዋ ያርሺዳ ጊሾ ኑኒ ጌዪዳ።
11 ካሂኔ ኡባይ፥ ናጋራ ዲጋናው ዳንዳዖና ሄ ያርሾታ ጋላስ ጋላስ ያርሺሼ ኤቂዲ ባ ኦሱዋ ኦꬄስ።+ 12 ሺን ኪሪስቶሲ ኡባ ዎዴስ ጊዲያ ኢሲ ናጋራ ያርሹዋ ያርሺዲ፥ ፆሳፌ ኡሻቻ ባጋን ኡቲስ። + 13 ሄ ዎዲያፔ ዶሚዲ ኢያ ሞርኬቲ ኢያ ቶሆይ ዬꬊያባ ኦꬃና ጋካናው ናጌስ። 14 ኢ ዛሬꬆና ኦጌን ኢሲ ቶሆ ባና ያርሺዳ ያርሹዋን ጌሻታ ሜሪናው ፖሎ ኦꬂስ።
15 ቃሲ ጌሻ ኣያናይ ኑስ ሃይሳ ማርካቴስ። ኮይሮ ሃይሳዳ ያጊስ፡
16 «ሄ ጋላሳታፔ ጉዬ፥
ታኒ ኤንታራ ጫቂያ ጫቆይ ሃይሳ፡
ታኒ ታ ሂጊያ ኤንታ ቆፋን ዎꬃና፤
ኤንታ ዎዛናን ፃፋና»
ያጌስ።+ 17 ካሊዲካ፥
«ታኒ ኤንታ ናጋራኔ
ኤንታ ኢታ ኦሱዋ ዛራ ቆፒኬ»
ያጌስ።+ 18 ሂዛ፥ ናጋሪ ኣቶ ጌቴቲዳፔ ጉዬ ናጋራስ ያርሼቲያ ያርሾ ኮሼና።
ኣኔ ፆሳኮ ሺቆስ
19 ሂዛ፥ ታ ኢሻቶ፥ ኑኒ ዬሱሳ ሱꬃ ባጋራ ኡባፌ ጌሻ ቤሳ ጌላናው ኑስ ሚኖቴꬂ ዴዔስ። 20 ኑ ጌላናይ ኪሪስቶሲ ባ ማጋራጁዋ፥ ሄሲካ ባ ኣሹዋ ባጋራ ኑስ ዶዪዳ ኦራꬂኔ ዴዖ ጊዲዳ ኦጊያና። 21 ኑስ ፆሳ ኬꬃ ቦላ ሹሜቲዳ ጊታ ካሂኔ ሃላቃይ ዴዔስ። 22 ኑኒ ኢታ ካሃፔ ጌያናው ኑ ዎዛና ዉርፄቲዲ፥ ኑ ኣሳቴꬃ ፂሎ ሃꬃን ሜጬቲዲ፥ ሱሬ ዎዛናኒኔ ፖሎ ኣማኖን ፆሳኮ ሺቆስ። +
23 ኑስ ኡፋይሳ ቃላ ኢሚዳ ፆሳይ ኣማንቲዳይሳ ጊዲያ ጊሾ ኑ ማርካቲያ ኡፋይሳ ኡሻቺ ሃዲርሲ ጎና ሚንꬂዲ ኦይኮስ። 24 ኢሶይ ኢሱዋ ሲቆሲኔ ሎዖ ኦሶስ ዋቲ ዴንꬄꬃኔኮ ኣኔ ቆፖስ። 25 ኢሶቲ ኢሶቲ ሜዜ ኦꬂዲ ሺቄይሳ ኣጊዳይሳዳ ኑኒ ኢሲፌ ሺቄይሳ ኣጎኮ። ሺን ጎዳ ጋላሳይ ማታቲዳይሳ ሂንቴ ቤዒያ ጊሾ ሄሳ ካሴይሳፌ ኣꬂዲ ኦꬂቴ።
26 ኑኒ ቱማ ኤራቴꬃ ኤኪዳፔ ጉዬ ኤሪሼ ናጋራ ኦꬂኮ፥ ሂዛፔ ኑ ናጋራ ጊሾ ያርሼታና ያርሾይ ባዋ። 27 ሺን ሂዛ ኣቲዳይ ያሺያ ፒርዳኔ ፆሳ ሞርኬታ ፁጋናው ጊጊዳ ዎልቃማ ታማ። + 28 ሙሴ ሂጊያ ኪቴቶና ኢፂዳ ኦኒካ ናምዑ ዎይኮ ሄꬑ ኣሲ ኢያ ቦላ ማርካቲኮ ቃꬌይ ባይናሺን ሃይቄስ። + 29 ያቲን፥ ፆሳ ናዓ ካꬊዳ ኡራይ፥ ባና ጌሺዳ ፆሳ ጫቆ ሱꬃ ቱናባዳ ቆፒዳ ኡራይ፥ ቃሲ ኣꬎ ኬሃቴꬃ ኣያና ጫዪዳ ኡራይ፥ ኣይ ሜላ ኢታ ፒርዳ ኤካናው ቤሲያኮ ኣኔ ቆፒቴ። +
30 ሂዛ፥ «ሃሎ ኬሶይ ታባ፥ ታ ኩሼ ዛራና» ጊዳይሳ ኑ ኤሮስ። ቃሲካ፥ «ጎዳይ ባ ኣሳ ፒርዳና» ያጊስ። + 31 ዴዖ ፆሳ ኩሼን ኩንዴꬂ ዳሮ ያሼስ።
32 ሂንቴው ፆሳ ፖዖይ ፖዒዳፔ ጉዬ ሂንቴ ዳሮ ዋዬን፥ ጊታ ባፄን ጌንጪዳ ቤኒ ዎዲያ ቆፒቴ። 33 ኢሲ ኢሲ ቶሆ ሂንቴ ኣሳ ሲንꬃን ጫዬቲዴታ፤ ጎዴቲዴታ፤ ኢሲ ኢሲ ቶሆ ሄሳ ሜላ ዋዬይ ጋኪዳ ኣሳራ ኢሲፌ ዋዪዴታ። 34 ቃሾን ዴዒያ ኣሳስካ ቃꬌቲዴታ። ሂንቴው ሎዖኔ ꬋዮና ሻሎይ ሳሎን ዴዔይሳ ሂንቴ ኤሪዳ ጊሾ ሂንቴ ሻሎይ ቦንቄቲያ ዎዴ ኡፋይሳን ዳንዳዒዴታ።
35 ሄሳ ጊሾ፥ ጊታ ዎይቶይ ዴዒያ ሂንቴ ሚኖቴꬃ ዬጎፊቴ። 36 ፆሳ ሼኒያ ፖሊዲ፥ ኢ ሂንቴው ኢማና ጊዳ ኡፋይሳ ኤካና ጋካናው ጌንጫናው ኮሼስ። 37 ሂዛ፥ ጌሻ ማፃፋን፥
«ኢ፥ ያና ጊዳይሲ ያና፤ ጋምዔና። +
38 ሺን ታ ፂሎይ፥ ታናን ኣማኔቲዲ ዳና፤
ኦኒካ ጉዬ ሲሚኮ ታና ኡፋይሴና»
ያጌስ። 39 ኑኒ ኣማኔቲዲ ኣቲያ ኣሳ ባጋፌ ኣቲን ጉዬ ሲሚዲ ꬋያ ኣሳ ባጋ ጊዶኮ።
+ 10:5 ማዝ 40፡6-8 + 10:11 ኬሳ 29፡38 + 10:12 ማዝ 110፡1 + 10:16 ኤር 31፡33 + 10:17 ኤር 31፡34 + 10:22 ሌዌ 8፡30፤ ሂዝ 36፡25 + 10:27 ኢሳ 26፡11 + 10:28 ዛሬ 17፡6፤ 19፡15 + 10:29 ኬሳ 24፡8 + 10:30 ዛሬ 32፡35፣ 36 + 10:37 ኢብ 2፡3-4