9
ሳሎ ጎይኖኔ ሳዓ ጎይኖ
ኮይሮ ጫቁዋስ ፆሳ ጎይኒያ ዎጋይኔ ሳዓ ፆሳ ኬꬃይ ዴዔስ። ዱንካኔይ ኤቂስ። ኢያን ፆምፔ ዎꬂያ ኮጫይ፥ ፃርጴዛይኔ ጎዳ ሲንꬃን ዎꬂያ ኡይꬃይ ዴዔስ፤ ሄ ቤሳይ ጌሻ ቤሳ ጌቴቴስ። + ናምዓንꬆ ማጋራጁዋፌ ጉዬ ባጋራ ዴዒያ ቤሳይ ኡባፌ ጌሻ ቤሳ ጌቴቴስ። + ኢያ ጊዶን ኢፃኔ ጩዪሲያ ዎርቃ ሳፂኔይኔ ዎርቃን ሜሼቲዳ ጫቆ ታቦቴይ ዴዔስ። ሄ ጫቆ ታቦቲያን ማናይ ዴዒያ ዎርቃ ፃሮይ፥ ኣጪዳ ኣሮና ፃምዓይኔ ሙሴ ሂጌይ ፃፌቲዳ ናምዑ ሎቼ ሹቻቲ ዴዖሶና። + ሄ ታቦቲያፔ ቦላ ባጋራ ኣቶቴꬃ ካማ ባንታ ቄፊያን ጌንꬂያ ቦንቾ ኪሩቤቲ ዴዖሶና። ሺን ሃዒ ሄ ኡባ ቆንጪሲዲ ኦዳናው ዳንዳዖኮ። +
ሃ ኡባይ ሃይሳዳ ጊጊዳፔ ጉዬ፥ ካሂኔቲ ኡባ ዎዴ ባንታ ኦሱዋ ኦꬃናው ዱንካኒያስ ኮይሮ ኪፊሊያ ጌሎሶና። + ሺን ካሂኔ ሃላቃ ፃላሊ ዱንካኒያስ ናምዓንꬆ ኪፊሊያ ላይꬃፌ ኢሲ ቶሆ ጌሌስ። ኢ ያ ጌሊሼ ባ ናጋራ ጊሾኔ ኣሳይ ኤሮና ኦꬂዳ ናጋራ ጊሾ ሱꬃ ያርሾ ኤኮና ጌሌና። + ኮይሮ ዱንካኔይ ኤቂዲ ዴዒሺን፥ ኡባፌ ጌሻ ቤሳ ኤፊያ ኦጌይ ቡሮ ዶዬቲቦናይሳ ጌሻ ኣያናይ ሄሳን ኤሪሴስ።
ሄሲ ሃ ዎዲያስ ሌሚሶ፤ ፆሳስ ኢሜቲያ ኢሞይኔ ያርሾይ ጎይኒያ ኡራ ካሃ ጌሻናው ዳንዳዖናይሳ ሃይሲ ቤሴስ። 10 ሄሳቲ ሙሳባ፥ ኡሻባኔ ዱማ ዱማ ሜቻ ዎጋታ ኦዴይሳታ። ኤንቲ ኦራꬃ ዎጋይ ያና ጋካናው ኦሴቲያ ካሬ ባጋ ዎጋታ።
11 ሺን ኪሪስቶሲ ሃዒ ኑ ዴሚዳ ሎዖባታስ ካሂኔ ሃላቃ ጊዲዲ ዪስ። ኢ ጌሊዳ ዱንካኔይ ጊታኔ ፖሎ ጊዲዳይሳ። ሄ ዱንካኔይ ኣሳ ኩሼን ኦሴቲቤና ቃሲ ሃ ኣላሚያባ ጊዴና። 12 ኪሪስቶሲ ኡባፌ ጌሻ ቤሳ ጌሊያ ዎዴ ዴሻ ሱꬂኔ ማራ ሱꬂ ኤኪዲ ጌሊቤና። ሺን ሜሪና ኣቶቴꬃ ኢማናው ባ ሱꬃ ኤኪዲ ዛሬꬆና ኦጌን ኢሲ ቶሆ ጌሊስ። 13 ዴሻ ሱꬃይኔ ኮርማ ሱꬃይ፥ ፁጌቲዳ ኡሳ ቢዶይ፥ ቱኒዳ ኣሳ ቦላ ꬋርጬቲዲ ኤንታና ጌሺያባ ጊዲኮ፥ + 14 ሜሪና ጌሻ ኣያና ባጋራ ቦሬይ ባይና ያርሾ ኦꬂዲ፥ ፆሳስ ባና ኢሚዳ ኪሪስቶሳ ሱꬃይ፥ ዴዖ ፆሳ ጎይናና ሜላ ሃይቆ ካሌꬂያ ኦሱዋፔ ኑ ካሃ ዋቲ ኣꬂ ጌሼኔ?
15 ሄሳ ጊሾ፥ ፄጌቲዳይሳቲ ፆሳይ ኢሚዳ ሜሪና ላታ ኤካና ሜላ ኪሪስቶሲ ኦራꬃ ጫቁዋስ ጊዶ ጊዲዲ ሲጌꬄይሳ ጊዲስ። ሄሲ ሃኒዳይ ኣሳይ ኮይሮ ጫቁዋፔ ጋርሳን ዴዒያ ዎዴ ኦꬂዳ ናጋራፔ ኤንታና ዎዛናው ኢ ሃይቂዳይሳና።
16 ሂዛ፥ ኬኬይ ዴዒኮ፥ ሄ ኬኪዳ ኡራ ሃይቆይ ኤሬታናው ኮሼስ። 17 ኬኪዳ ኡራይ ሃይቂኮ ኢያ ኬኬይ ሚኔስ። ኬኪዳ ኡራይ ሃይቆና ኣቲኮ ኢያ ኬኬይ ኦꬄና።
18 ሃሪ ኣቶሺን፥ ኮይሮ ጫቆይካ ሱꬂ ባይና ሚኒቤና። 19 ሙሴይ ሂጌ ኪታ ኡባ ኣሳስ ኦዲዳፔ ጉዬ ማራ ሱꬂኔ ዴሻ ሱꬂ ሃꬃራ ዋላኪዲ፥ ዞዖ ዶርሳ ኢኪሴኔ ሂሶጴ ቦንጮ ኤኪዲ፥ ማፃፋ ቦላኔ ኣሳ ቦላ ዉርፂስ። + 20 ሙሴይ ኣሳኮ፥ «ሂንቴ ናጋና ሜላ ፆሳይ ኪቲዳ ሱꬃ ጫቆይ ሃይሳ» ያጊስ። 21 ሄሳዳካ፥ ዱንካኒያ ቦላኔ ኦꬂያ ሚሼ ኡባ ቦላ ሱꬃ ዉርፂስ። + 22 ቱማካ ሂጌይ ጌይሳዳ ጉꬃባታፔ ኣቲን ኡባባይ ሱꬃን ጌዬስ። ሱꬂ ጉኮናሺን ኣቶቴꬂ ባዋ። +
ዬሱሳ ፖሎ ያርሼቴꬃ
23 ሳሉዋባስ ሌሚሶ ጊዲዳይሳቲ ኡባይ ሜሄ ያርሾን ጌያናው ኮሼስ። ሺን ሳሎባቲ ባንታ ሁዔን ሄሳፌ ኣꬊያ ያርሹዋን ጌያናው ኮሼስ።
24 ኪሪስቶሲ ቱማ ፆሳ ኬꬃስ ሌሚሶ ጊዲዳ፥ ኣሳ ኩሼን ኦሴቲዳ ኡባፌ ጌሻ ቤሳ ጌሊቤና። ሺን ኢ ሃዒ ኑ ጊሾ ፆሳ ሲንꬃን ቤንታናው ሳሉዋ ጌሊስ። 25 ካሂኔ ሃላቃይ ላይꬃን ላይꬃን ባ ሱꬂ ጊዶናይሳ ኤኪዲ፥ ኡባፌ ጌሻ ቤሳ ጌሌስ። ሺን ኪሪስቶሲ ዳሮ ቶሆ ባና ያርሻናው ሳሎ ጌሊቤና። 26 ሄሳዳ ሃኒዳባ ጊዲያኮ፥ ኪሪስቶሲ ኣላሜይ ሜꬌቶሳፔ ዶሚዲ ዳሮ ቶሆ ዋዬታናው ኮሼስ። ሺን ሃዒ ዎዲያ ዉርሴꬃን ናጋራ ዲጋናው ባና ያርሺዲ ዛሬꬆና ኦጌን ኢሲ ቶሆ ቤንቲስ።
27 ኣሲ ኡባይ ኢሲ ቶሆ ሃይቃናው ሄሳፌ ጉዬ ፒርዴታናው ቤሴስ። 28 ሄሳዳካ፥ ኪሪስቶሲ ዳሮ ኣሳ ናጋራ ዲጋናው ኢሲ ቶሆ ያርሼቲስ። ሺን ኢ ናጋራ ቶካናው ጊዶናሺን ባና ናጌይሳታ ኣሻናው ናምዓንꬆ ቆንጫና። +
 
+ 9:2 ኬሳ 26፡1-30፤ 25፡31-40 + 9:3 ኬሳ 26፡31-33 + 9:4 ኬሳ 30፡1-6፤ 25፡10-16፤ 16፡33፤ ታይ 17፡8-10፤ ኬሳ 25፡16፤ ዛሬ 10፡3-5 + 9:5 ኬሳ 25፡18-22 + 9:6 ታይ 18፡2-6 + 9:7 ሌዌ 16፡2-34 + 9:13 ሌዌ 16፡15-16፤ ታይ 19፡9፣ 17-19 + 9:19 ኬሳ 24፡6-8 + 9:21 ሌዌ 8፡15 + 9:22 ሌዌ 17፡11 + 9:28 ኢሳ 53፡12