8
ዬሱሲ ኑ ካሂኔ ሃላቃ
ኑኒ ሃሳያ ጊታባይ ሄሳ። ሳሉዋን ኡባፌ ቦላ ፆሳ ኣራታፔ ኡሻቻ ባጋን ኡቲዳ ሃይሳ ሜላ ካሂኔ ሃላቃይ ኑስ ዴዔስ። + ኢ ኣሳን ጊዶናሺን ጎዳን ኤቂዳ ቱማ ዱንካኒያን ፆሳ ኬꬃን ኦꬄስ።
ካሂኔ ሃላቃ ኡባይ ኢሞኔ ያርሾ ያርሻናው ሹሜቴስ። ሄሳ ጊሾ፥ ሃ ካሂኔይ ያርሻናው ኢሲባይ ዳናው ኮሼስ። ሂጌይ ኪቴይሳዳ ያርሺያ ካሂኔቲ ዴዒያ ጊሾ ኪሪስቶሲ ሳዓን ዴዒያባ ጊዲያኮ ካሂኔ ጊዴና። ኤንቲ ካሂኔቴꬃን ኦꬂያ ዱንካኔይ ሳሎን ዴዔይሳስ ሌሚሶኔ ኩያ። ሙሴይ ዱንካኒያ ኤሲያ ዎዴ ፆሳይ ኢያኮ፥ «ታኒ ኔና ዴሪያ ቦላ ቤሲዳ ሌሚሱዋ ካላዳ ኦꬃ» ያጊስ። ሺን ዬሱሲ ጊዶ ጊዲዲ ሲጌꬂያ ጫቆይ፥ ኮይሮ ጫቁዋፔ ኣꬌይሳዳ ኢ ኤኪዳ ኦሶይ ኤንታይሳፌ ኣꬌስ። ሄሲ ኤቂዳይ ኣꬊያ ጫቆ ቃላና።
ኮይሮ ጫቁዋን ባሊ ባይናባ ጊዲያኮ ናምዓንꬆ ጫቆ ኮሼና። ሺን ጎዳይ ኢያ ቦሪዲ፥ ሃይሳዳ ያጊስ፡
«ታኒ ኢስራዔሌ ኣሳራኔ ዪሁዳ ኣሳራ
ኦራꬃ ጫቆ ጫቂያ ዎዴይ ያና። +
ሄ ጫቆይ ታ ኤንታ ኣዋታ ጊብፄ ቢታፌ ኩሺያ ኦይካዳ፥
ጎቻ ኬሲዳ ዎዴ ኤንታራ ጫቂዳ ጫቁዋ ሜላ ጊዴና።
ኤንቲ ታ ጫቁዋን ኣማኔቲቦና ጊሾ
ታኒ ኤንታ ዬጋ ኣጋስ ያጌስ ጎዳይ።
10 ሺን ሂዛፔ ጉዬ ኢስራዔሌ ኣሳራ
ታ ጫቃና ጫቆይ ሃይሳ ያጌስ ጎዳይ።
ታኒ ታ ሂጊያ ኤንታ ጉጊያን ዎꬃና፤
ኤንታ ዎዛናን ፃፋና።
ታኒ ኤንታ ፆሳ ጊዳና፤
ኤንቲካ ታ ኣሴ ጊዳና።
11 ኤንታፌ ኦኒካ ባ ሾሩዋ ዎይኮ ባ ኢሻ፥
‹ጎዳ ኤራ› ያጊዲ ታማርሴና።
ኤንቲ ጉꬃፌ ጊታ ጋካናው
ኡባይ ታና ኤራና።
12 ታኒ ኤንታ ናቁዋ ኣቶ ጋና፤
ኤንታ ናጋራ ዛራ ቆፒኬ» ያጌስ።
13 ፆሳይ ሃ ጫቁዋ «ኦራꬂ» ጊዲ ፄጊሼ ኮይሮይሳ ጋልዒሲስ። ሂዛ፥ ጋልዓይኔ ጬጋይ ꬋያ ዎዴይ ጋኪስ።
+ 8:1 ማዝ 110፡1 + 8:8 ኤር 31፡31-34