7
ካሂኒያ ማልኬፃዲቄ
ማልኬፃዲቄይ፥ ሳሌሜ ካዎይ፥ ኡባፌ ቦላ ፆሳ ካሂኔ። ሄ ማልኬፃዲቄይ ኣብራሃሜይ ካዎታ ኦሊ ፆኒዲ ሲሚሺን ኢያራ ጋሄቲዲ ኢያ ኣንጂስ። + ኣብራሃሜይ ባ ዲዒዳባ ኡባፌ ኢያው ኣስራታ ኬሲዲ ኢሚስ። ማልኬፃዲቄ ሱንꬃይ ኮይሮ «ፂሎቴꬃ ካዎ»፥ ናምዓንꬆ፥ «ሳሌሜ ካዎ» ቢርሼꬃይ፥ «ሳሮቴꬃ ካዉዋ» ጉሱ። ማልኬፃዲቄስ ኣያ ዎይኮ ኣዉ ዎይኮ ዛሬ ፓይዶይ ባዋ። ኢያ ዬሌቴꬃስ ዶሜꬂ ዎይኮ ኢያ ዴዑዋስ ዉርሴꬂ ባዋ፥ ሺን ፆሳ ናዓ ዳኒዲ ሜሪናው ካሂኔ ጊዲስ።
ማልኬፃዲቄይ ኣይ ሜላ ጊቴኮ ቤዒቴ። ኑ ኣዋታ ማይዛይ፥ ኣብራሃሜይ፥ ባ ዴዒዳባፔ ኢያው ኣስራታ ኢሚስ። ካሂኔ ጊዲያ ሌዌ ዛሬይ ኢስራዔሌ ኣሳፔ፥ ሄሲካ ኣብራሃሜ ዜሬꬂ ጊዲዳ ባንታ ኢሻታፔ ኣስራታ ኤካና ሜላ ሂጌይ ኪቴስ። + ማልኬፃዲቄይ ሌዌ ዛሬ ጊዶና ኢፂኮካ ኣብራሃሜፔ ኣስራታ ኤኪስ፤ ኡፋይሳ ቃሊ ዴዒያ ኣብራሃሜ ኣንጂስ። ጉꬃይ ጊታን ኣንጄቴይሲ ፓላንꬄና።
ኢሲ ባጋራ፥ ኣስራታ ኤኬይሳቲ ሃይቂያ ኣሳታ፥ ሺን ሃራ ባጋራ ኣስራታ ኤኬይሲ ዴዖን ዴዔስ ያጊዲ ኦዴቲዳይሳ። ሂዛ፥ ኣስራታ ኤኪያ ሌዌይ፥ ኣብራሃሜ ባጋራ ኣስራታ ኢሚስ ጋናው ዳንዳዔቴስ። 10 ኣይስ ጊኮ፥ ማልኬፃዲቄይ ኣብራሃሜራ ጋሄቲያ ዎዴ ሌዌይ ዬሌቲቦናባ ጊዲኮካ፥ ባ ማይዛ ኣብራሃሜ ጉልባታን ዴዔስ።
11 ኢስራዔሌ ኣሳስ ሂጌይ ሌዌ ካሂኔቴꬃ ባጋራ ኢሜቲስ። ሃ ሌዌ ካሂኔቴꬃይ ፖሎ ጊዲዳባ ጊዲያኮ ኣሮናይሳ ሜላ ጊዶናሺን፥ ማልኬፃዲቄ ሜላ ሃራ ካሂኔ ሹማናው ኣይስ ኮሺዴ? 12 ሂዛ፥ ካሂኔቲ ላሜቲያ ዎዴ ሂጌይካ ቃሲ ላሜታናው ቤሴስ። 13 ሃ ኑ ኢያባ ኦዲያ ኡራይ ሃራ ዛሬ፤ ኢያ ሼሻፔ ኦኒካ ያርሾ ቤሳን ካሂኔቴꬃን ኦꬂቤና። 14 ኑ ጎዳይ ዪሁዳ ሼሻፔ ዪዳይሲ ኤሬቲዳይሳ። ጊዶሺን፥ ሙሴይ ካሂንቴባ ኦዲሼ ዪሁዳ ዛሪያባ ኣይባካ ኦዲቤና።
15 ማልኬፃዲቄ ሜላ ሃራ ካሂኔይ ዪዳባ ጊዲያኮ ሃ ኑ ኦዲያባይ ኣꬊ ቆንጫና። 16 ኢ ካሂኔ ጊዲዳይ ꬋዮና ዴዑዋ ዎልቃናፔ ኣቲን ኢያ ማይዛ ሂጌኒኔ ዎጋን ጊዴና። 17 ጌሻ ማፃፋይ፥
«ማልኬፃዲቄ ካሂኔቴꬃ ሜላ፥
ኔኒ ሜሪናው ካሂኔ»
ያጊዲ ማርካቴስ። + 18 ኮይሮ ሂጌይ ዳቡራንቾኔ ማዶናባ ጊዲያ ጊሾ ሻሬቲስ። 19 ሙሴ ሂጌይ ኣይቢንካ ፖሎ ኦꬃናው ዳንዳዒቤና። ሺን ኑኒ ኢያ ባጋራ ፆሳኮ ሺቂያ ኡባፌ ኣꬊያ ኡፋይሳ ቃላይ ኑስ ኢሜቲስ።
20 ኪሪስቶሲ ካሂኔ ጊዲያ ዎዴ ፆሳይ ጫቂስ፥ ሺን ሃራቲ ካሂኔ ጊዲዳ ዎዴ ሄሳ ሜላ ጫቆይ ባዋ። 21 ሺን ዬሱሲ ጫቆን ካሂኔ ጊዲስ። ፆሳይ ያጊዲ ጫቂስ፤
«ጎዳይ ጫቂስ፤ ኢ ባ ቆፋ ላሜና፤
‹ኔኒ ሜሪና ካሂኔ› »
ያጊስ።+ 22 ሃ ጫቁዋ ጋሶን ዬሱሲ ኑስ ኡባፌ ኣꬊያ ቃላ ጫቁዋስ ዋሴ ጊዲስ።
23 ካሂኔቴꬃን ኦꬆና ሜላ ሃይቆይ ኤንታ ዲጊዳ ጊሾ ኮይሮ ካሂኔታ ታይቦይ ዳሮ። 24 ሺን ዬሱሲ ሜሪናው ዴዒያ ጊሾ ኢያ ካሂኔቴꬃ ሃሪ ላቴና። 25 ሄሳ ጊሾ፥ ኢ ኡባ ዎዴ ኤንታ ጊሾ ጋናታናው ሜሪናው ዴዒያ ጊሾ ፆሳኮ ኢያ ባጋራ ዬይሳታ ፖሎ ኣሻናው ዳንዳዔስ።
26 ሂዛ፥ ኑስ ኮሺያባ ኢሚያ፥ ጌሻይ፥ ቦሬይኔ ቱኒ ባይናይሲ፥ ናጋራንቾታፔ ሻኬቲዳይሲኔ ሳሉዋፔ ኣꬊዲ ꬎቂዳ ካሂኔ ሃላቃይ ኑስ ኮሼስ። 27 ኢ ሃንኮ ካሂኔ ሃላቃታ ሜላ ኮይሮ ባ ናጋራ ጊሾ ካሊዲ ኣሳ ናጋራ ጊሾ ጋላስ ጋላስ ያርሾ ያርሻናው ኮሼና። ኢ ባና ያርሺዳ ዎዴ ዛሬꬆና ኦጌን ኢሲ ቶሆ ባና ያርሺስ። + 28 ሙሴ ሂጌይ ዳቡራንቾ ኣሳ ካሂኔ ሃላቃ ኦꬂዲ ሹሜስ። ሺን ሂጊያፌ ጉዬ ዪዳ ጫቆ ቃላይ ሜሪናው ፖሎ ጊዲዳ ፆሳ ናዓ ሹሚስ።
+ 7:1 ሜꬌ 14፡17-20 + 7:5 ታይ 18፡21 + 7:17 ማዝ 110፡4 + 7:21 ማዝ 110፡4 + 7:27 ሌዌ 9፡7