6
ሂዛ፥ ኪሪስቶሳባ ታማርሲያ ኮይሮ ቲሚርቲያ ኣጊዲ ኪሪስቶሳን ካሃማቴꬃኮ ቦስ። ሃይቆ ኦሶፔ ሲሞባኔ ፆሳ ኣማኖባ ኮይሮ ቲሚርቲያኮ ጉዬ ሲሞኮ። ሄሳዳካ፥ ፂንቃቴታባ፥ * ኩሼ ዎሶባ፥ ሃይቆፔ ዴንዶባኔ ሜሪና ፒርዳባ ዛሪ ታማሮኮ። ፆሳይ ጊኮ ኑ ሄሳ ኦꬃና።
ኢሲ ቶሆ ፖዖይ ፖዒዳይሳታ፥ ሳሎ ኢሞታ ኤኪዳይሳታ፥ ጌሻ ኣያናን ሻኬቲዳይሳታ፥ ሎዖ ፆሳ ቃላኔ ሲንꬃፌ ያና ኣላሚያ ዎልቃ ቤዒዳይሳታ፥ ጉዬፔ ካዲዳይሳታ ናጋራፔ ናምዓንꬆ ዛራናው ዳንዳዔቴና። ኣይስ ጊኮ፥ ኤንቲ ባንታ ꬋዩዋስ ፆሳ ናዓ ዛሪ ካቂያ ሜላ ማስቃሊያ ቦላ ኢያ ካቆሶናኔ ኣሳ ሲንꬃን ካዉሾሶና።
ኡባ ዎዴ ኢ ቦላ ቡኪያ ኢራ ኡያዳ፥ ጎዪዳ ኡራ ማዲያ ካꬂ ኢሚያ ቢቲያ ፆሳን ኣንጄቲዳሮ። ሺን ኣጉንꬁኔ ኪንቾቴ ዶሊያ ቢቲያ ኣይቢባካ ማዱኩ፤ ኢው ቃንጌꬃይ ማታቲስ፤ ዉርሴꬃን ፁጌታና። +
ኑ ሲቆ ኢሻቶ፥ ኑኒ ሃይሳዳ ኦዲያባ ጊዲኮካ፥ ሂንቴና ኣቶቴꬃኮ ካሌꬂያ ሎዖባይ ሂንቴው ዴዔይሳ ኤሮስ። 10 ፆሳይ ሱሬ ፒርዴይሳ። ፆሳይ፥ ሂንቴ ኦꬂዳ ኦሱዋኔ ካሴ ጊዲን ሃዒካ ኣማኔይሳታ ማዲዲ፥ ኢያው ዴዒያ ሲቁዋ ቤሲዳይሳ ዶጌና። 11 ሂንቴ ኡባይ ኡፋይሳን ናጌይሳ ዴማና ጋካናው ሃ ሚኖቴꬃ ዉርሴꬂ ጋካናው ቤሳና ሜላ ኑ ኣሞቶስ። 12 ሂንቴ ኣማኖኒኔ ዳንዳዓን ናጊያ ኡፋይሳ ላቲያ ኣሳ ዳናና ሜላፔ ኣቲን ኣዛላ ጊዳና ሜላ ኮዮኮ።
ፆሳይ ኢሚዳ ኡፋይሳይ ሲꬊሴና
13 ፆሳይ ኣብራሃሜስ ኢማና ጊዲ ጫቂዳ ዎዴ ባፔ ኣꬊያ ሃሪ ጊቲ ባይና ጊሾ ባ ሁዔን ጫቂስ። 14 ኢያኮ፥ «ታኒ ኔና ኣንጃና፤ ኔ ዜሬꬃካ ዳርሳና» ያጊስ። + 15 ኣብራሃሜይ ዳንዳዓን ናጊዲ ፆሳይ ኢማና ጊዳ ኡፋይሳ ኤኪስ።
16 ኣሲ ጫቂሼ ባፔ ጊታቲያ ኡራን ጫቄስ፤ ሄ ጫቆይ ጌቴቲዳባ ሚንꬂዲ፥ ፓላማ ኡባ ቴቄስ። 17 ሄሳ ጊሾ፥ ፆሳይ ባ ላሜቶና ቆፋ ኡፋይሳ ቃላ ላቴይሳታስ ቆንጪሳናው ኮዪዳ ጊሾ ጫቆን ሚንꬂስ። 18 ፆሳይ ዎርዶቴና። ኢያ ኡፋይሳ ቃላይኔ ጫቆይ፥ ናምዓይካ ላሜቶኮና። ሃ ናምዑባታን ኑ ሲንꬃን ዴዒያ ኡፋይሳ ኦይካናው ዳናዳዓና ሜላ ጌሼ ዴማናው ኢያኮ ባቃቲዳ ኑኒ፥ ዎልቃማ ሚንꬄꬆ ዴማና።
19 ሃ ኡፋይሳይ ኑ ሼምፑዋስ፥ ማርካቤይ ቃፆናዳ ሚንꬂዲ ኦይኪያ ቢራታ ሜላ። ሄ ኡፋይሳይ ማጋራጁዋፌ ጉዬ ባጋን ዴዒያ ጌሻ ቤሳ ጌሊስ። + 20 ዬሱሲ ማልኬፃዲቄ ሹማቴꬃዳ ሜሪናው ካሂኔ ሃላቃ ጊዲዲ፥ ኑ ጊሾ ኑፔ ሲንꬃቲዲ ሄ ቤሳ ጌሊስ። +
* 6:2 ፂንቃቴታባ፡ ሃ ቤሳን ፂንቃቴታባ ጌቴቲዳይ ዱማ ዱማ ጌሾ ዎጋታባ ኦዳናሳ። + 6:8 ሜꬌ 3፡17-18 + 6:14 ሜꬌ 22፡16-17 + 6:19 ሌዌ 16፡2 + 6:20 ማዝ 110፡4