5
ኢሲ ኢሲ ካሂኔ ሃላቂ ኣሳ ጊዶፌ ዶሬቲዲ፥ ፆሳራ ጋꬂያባን ኣሳ ጊሾ ኢሞታኔ ናጋራ ያርሾ ያርሻናው ሹሜቴስ። ኢ ባ ሁዔን ዳቡራንቾ ጊዲያ ጊሾ ኤሮናይሳታሲኔ ባሌይሳታስ ቃꬌታናው ዳንዳዔስ። ኢ ባ ናጋራ ጊሾኔ ኣሳ ኡባ ናጋራ ጊሾ ያርሾ ያርሻናው ቤሴይ ሄሳሳ። +
ኦኒካ ሃ ቦንቹዋ ባው ኤካናው ዳንዳዔና፥ ሺን ኣሮኒ ካሂኔ ሃላቃ ጊዳናው ፄጌቲዳይሳዳ ፆሳን ፄጌታናው ቤሴስ። + ሄሳዳካ፥ ኪሪስቶሲ ካሂኔ ሃላቃ ጊዲያ ቦንቹዋ ባው ኤኪቤና። ሺን ፆሳይ ኢያ፥
«ኔኒ ታ ናዓ።
ሃቺ ታ ኔው ኣዋ ጊዳስ»
ያጌስ።+ ቃሲ ሃራሶን፥
«ማልኬፃዲቄይ ካሂኔ ጊዲዳይሳዳ፥
ኔኒ ሜሪናው ካሂኔ ጊዳና»
ያጌስ።+
ዬሱሲ ኣሴ ጊዲዲ ሃ ኣላሚያን ዴዒያ ዎዴ ባና ሃይቆፔ ኣሻናው ዳንዳዒያ ፆሳ ዳሮ ዬሆኒኔ ኣፉꬃን ዎሲስ። ኢ፥ ኢያ ቦንቺዲ ኪቴቲዳ ጊሾ ፆሳይ ኢያ ዎሳ ሲዒስ። + ዬሱሲ ፆሳ ናዓ ጊዲኮካ ባ ዋዬቲዳ ዋያን ኪቴቴꬂ ታማሪስ። ሄሳንካ፥ ዬሱሲ ባ ኦሱዋ ፖሊዳፔ ጉዬ ባው ኪቴቲያ ኡባይ ሜሪና ኣቶቴꬃ ዴማና ሜላ ጋሶ ጊዲስ። 10 ፆሳይ ማልኬፃዲቄ ሹሚዳይሳዳ ካሂኔ ሃላቃ ኦꬂዲ ኢያ ሹሚስ።
ኣማኑዋን ዳቡሮና ሜላ ኢሜቲዳ ናጊሶ
11 ሃ ኑ ኦዳ ቦላ ጉጂ ሃሳያናባይ ዳሮባይ ዴዔስ፥ ሺን ሂንቴ ኣኬካይ ጉꬃ ጊዲያ ጊሾ ሂንቴው ኦዲ ጌልሳናው ዋይሴስ። 12 ሂንቴ ሃኖዴ ኣስታማሬ ጊዳናው ቤሴስ፥ ሺን ፆሳ ቃላ ኮይሮ ቲሚርቲያ ሂንቴና ዛሪ ታማርሲያ ሃራ ኣሲ ኮሼስ። ሂንቴ ሚኖ ካꬂ ማናው ዳንዳዖና ጊሾ ማꬂ ኮሼስ። + 13 ማꬂ ፓሄቲያ ኦኒካ ዮጋ ናዓ ጊዲያ ጊሾ ሎዖኔ ኢታ ሻኪ ኤሬና። 14 ሺን ሚኖ ካꬂ ሎዖኔ ኢታ ሻኪዲ ኤሪያ ካሃማ ኣሳሳ።
 
+ 5:3 ሌዌ 9፡7 + 5:4 ኬሳ 28፡1 + 5:5 ማዝ 2፡7 + 5:6 ማዝ 110፡4 + 5:7 ማቶ 26፡36-46፤ ማር 14፡32-42፤ ሉቃ 22፡39-46 + 5:12 1ቆሮ 3፡2