4
ሂዛ፥ ፆሳይ ኑና ባ ሼምፖ ቤሳ ጌልሳና ጊዳ ቃላይ ቡሮ ሲንꬃፌ ዴዒያ ጊሾ ሂንቴፌ ኦኒካ ሄ ሼምፖ ቤሳ ጌሎና ኣቶና ሜላ ናጌቶስ። ኤንታው ዎንጌላይ ሳባኬቲዳይሳዳ፥ ኑስካ ሳባኬቲስ። ሺን ኤንቲ ሲዒዳባ ኣማኒዲ ኤኪቦና ጊሾ ኤንታ ጎዒቤና። ጊዶሺን፥ ኣላሜይ ሜꬌቶሳፔ ዶሚዲ ፆሳ ኦሶይ ፖሌቲዳይሳ ጊዲኮካ፥ ፆሳይ፥
«ታኒ ታ ሃንቁዋን ጫቃዳ፥
ታ ሼምፖ ቤሳ ኡባካ ጌሎኮና»
ጊዳይሳዳ፥ ኑኒ ኣማኒዳይሳቲ ኢያ ሼምፖ ቤሳ ጌላና። + ላፑንꬃ ጋላሳባ ኢሲ ቤሳን፥ «ፆሳይ ላፑንꬃ ጋላሳን ባ ኦሶ ኡባፌ ሼምፒስ» ያጊስ። + ቃሲካ ሄ ቤሳን፥ «ኤንቲ ታ ሼምፖ ቤሳ ኡባራካ ጌሎኮና» ያጊስ። + ኮይሮ ዎንጌላ ሲዒዳይሳቲ ኪቴቶና ኢፂዲ ሼምፖ ቤሳ ጌሊቦኮና። ያኒያ ጊሾ፥ ሃዒካ ሄ ሼምፖ ቤሳ ጌላና ኢሲ ኢሲ ኣሳቲ ዴዖሶና። ሄሳ ጊሾ፥ ፆሳይ፥ «ሃቺ» ጊዲ ፄጊሼ ኢሲ ጋላስ ኑስ ቃንፂስ። ዳሮ ዎዴፔ ጉዬ ፆሳይ ዳዊቴ ባጋራ፥
«ፆሳይ ጊያባ ሃቺ ሂንቴ ሲዒያ ዎዴ
ሂንቴ ዎዛና ሚንꬆፊቴ»
ያጊዲ ኦዲስ። + ኢያሱይ ኤንታው ሼምፑዋ ኢሚዳባ ጊዲያኮ፥ ፆሳይ ሃራ ጋላሳባ ጉዬፔ ኦዴናሺን። + ሂዛ፥ ፆሳ ኣሳስ ሳምባታ ሼምፖይ ናጌቲዲ ዴዔስ። 10 ፆሳ ሼምፖ ቤሳ ጌሊያ ኦኒካ፥ ፆሳይ ባ ኦሱዋፔ ሼምፒዳይሳዳ ኢካ ባ ኦሱዋፔ ሼምፓና። + 11 ሄሳ ጊሾ፥ ኦኒካ ሄ ኣሳ ኪቴቴꬃ ኢፁዋ ካሊዲ፥ ኩንዶናዳ ፆሳ ሼምፖ ቤሳ ጌላናው ሚኖስ።
12 ፆሳ ቃላይ ዴዖኔ ኦꬄይሳ። ናምዑ ባጋራ ቃራቲዳ ማሻፌ ኣꬊዲ ኦጮ። ኢ ሼምፖ፥ ኣያና፥ ፃጶኔ ኮሊዜ ጋካናው ካንꬂዲ ጫዴስ። ቃሲ ኣሳ ዎዛናን ዴዒያ ጌሚዳ ቆፋኔ ኣሙዋ ሻኪዲ ፒርዴስ። 13 ፆሳ ሲንꬃፌ ቆሴቲያባይ ኣይባ ሜꬌቴꬂካ ባዋ። ኢያ ኣይፌ ሲንꬃን ኡባባይ ቆንጬኔ ካሎ ዴዔስ። ኑኒ ዛሮ ኢማናው ቤሴይ ኢያ ሲንꬃና።
ጊታ ካሂኔ ሃላቃ ዬሱሳ
14 ሂዛ፥ ሳሎ ኬዪዳ ጊታ ካሂኔ ሃላቃይ፥ ፆሳ ናዓይ ዬሱሲ፥ ኑስ ዴዒያ ጊሾ ኑ ኣማኑዋ ሚንꬂዲ ናጎስ። 15 ኑ ካሂኔ ሃላቃይ ኑ ዳቡሪያ ዎዴ ኑስ ቃꬌታናው ዳንዳዔይሳ። ኢ ናጋራ ኦꬂቤና፥ ሺን ኑዳ ኡባባን ፓጬቲስ። 16 ሂዛ፥ ማሮቴꬃ ኤካናዉኔ ማዴ ኮሺያ ዎዴ ኣꬎ ኬሃቴꬃ ዴማናው ኣꬎ ኬሃቴꬃይ ዴዒያሱዋ ፆሳ ኣራታኮ ያዮና ሺቆስ።
 
+ 4:3 ማዝ 95፡11 + 4:4 ሜꬌ 2፡2 + 4:5 ማዝ 95፡11 + 4:7 ማዝ 95፡7-8 + 4:8 ዛሬ 31፡7፤ ኢያ 22፡4 + 4:10 ሜꬌ 2፡2