3
ዬሱሲ ሙሴፔ ቦላ
ሄሳ ጊሾ፥ ፆሳይ ፄጊዳ ጌሻ ኢሻቶ፥ ኑ ኣማኖን ጎዳ ጊዲ ፄጊያ ሃዋሪያኔ ካሂኔ ሃላቃ ዬሱሳ ቤዒቴ። ሙሴይ ፆሳ ኬꬃ ኡባን ኣማኔቲዳይሳዳ ዬሱሲካ ባና ዶሪዳ ፆሳስ ኣማኔቲዳይሳ። ኬꬄ ኬፄይሲ ኬꬃፌ ኣꬊዲ ቦንቼቴይሳዳ ዬሱሲ ሙሴፔ ኣꬊያ ቦንቾ ኤካናው ቤሴስ። ኢሲ ኢሲ ኬꬃ ኬፂዳ ኣሲ ዴዔስ፥ ሺን ኡባ ጊጊሲዳይ ፆሳ። ሙሴይ ፆሳ ኬꬃ ኡባን ኣማኔቲዳ ኣይሌ ጊዲዲ፥ ፆሳይ ሲንꬃፌ ጋናባስ ማርካ ጊዲስ። ሺን ኪሪስቶሲ ፆሳ ኬꬃን ናዓዳ ኣማኔቲዳይሳ። ኑኒ ኤካና ጊዲ ናጊያ ኡፋይሳ ሚንꬂዲ ናጊኮ ፆሳ ኬꬂ ጊዶስ።
ፆሳ ኣሳስ ዴዒያ ሼምፑዋ
ሄሳ ጊሾ፥ ጌሻ ኣያናይ ጌይሳዳ፥
«ሃቺ ሂንቴ ፆሳይ ጌይሳ ሲዒያ ዎዴ
ባዞ ቢታን ፓጪያ ጋላስ፥
ሂንቴ ኣዋቲ ማካሊዳይሳዳ፥
ሂንቴ ዎዛና ሚንꬆፊቴ።
ሂንቴ ኣዋቲ ታና ፓጪዶሶና፤
ኦይታሙ ላይꬂ ታ ኦሱዋ ቤዒዶሶና።
10 ሄሳ ጊሾ፥ ታ ሄ ዬሌቴꬃ ሃንቄታዳ፥
‹ኤንቲ ኡባ ዎዴ ባንታ ዎዛናን ባሎሶና፤
ታ ኦጊያ ኤሪቦኮና› ያጋስ።
11 ሄሳ ጊሾ፥ ታኒ ታ ሃንቁዋን ጫቃዳ፥
‹ታ ሼምፖ ቤሳ ኡባካ ጌሎኮና› ያጋስ» +
ያጌስ።
12 ታ ኢሻቶ፥ ሂንቴፌ ኦዴንካ፥ ዴዖ ፆሳፌ ሂንቴና ሻኪያ ኢታኔ ኣማኖና ዎዛኒ ዶና ሜላ ናጌቲቴ። 13 ሂንቴፌ ኦናካ ናጋሪ ባሌꬂን፥ ባ ዎዛና ሚንꬆና ሜላ «ሃቺ» ያጌቲዲ ፄጌቲሺን ጋላስ ጋላስ ኢሶይ ኢሱዋራ ዞሬቲቴ። 14 ኑ ኮይሮ ኣማኑዋ ኑኒ ዉርሴꬂ ጋካናው ሚንꬂዲ ናጊኮ፥ ኪሪስቶሳራ ኢሲፌ ላታና። 15 ጌሻ ማፃፋን፥
«ሃቺ ፆሳይ ጌይሳ ሂንቴ ሲዒያ ዎዴ
ሄ ዎዴ ኤንቲ ማካላቴꬃን ሃኒዳይሳዳ፥
ሂንቴ ዎዛና ሚንꬆፊቴ»
ያጊስ።+
16 ፆሳይ ጊያባ ሲዒዲ ማካሊዳይ ኦኔ? ሙሴይ ጊብፄፌ ካሌꬂ ኬሲዳ ኡባ ጊዶኮናዬ?+ 17 ፆሳይ ኦይታሙ ላይꬂ ኦና ሃንቄቲዴ? ናጋራ ኦꬂዳይሳታኔ ኤንታ ኣሃይ ባዞ ቢታን ዎꬊ ኣቲዳ ኣሳታ ጊዶኮናዬ? 18 ቃሲ ፆሳይ፥ «ታ ሼምፖ ቤሳ ጌሌኬታ» ያጊዲ ጫቂዳይ፥ ኢያው ኪቴቶና ኢፂዳ ኣሳፔ ኣቲን ኦዴሴ? 19 ሂዛ፥ ኤንቲ ሄ ሼምፖ ቤሳ ጌሎና ኣቲዳይ ኣማኒቦና ጊሾ ጊዴይሳ ኑ ቤዖስ።
 
+ 3:11 ማዝ 95፡7-11 + 3:15 ማዝ 95፡7-8 + 3:16 ታይ 14፡1-35