2
ጊታ ኣንጁዋ
ሄሳ ጊሾ፥ ኑኒ ሲዒዳ ቱማፔ ሃራሶ ኤኬቶና ሜላ ሄ ሲዒዳይሳ ሚንꬂዲ ናጋናው ቤሴስ። ሂዛ፥ ኪታንቾታ ባጋራ ኦዴቲዳ ቃላይ ቱማ ጊዲኮ፥ ኢያ ናቆይኔ ኪቴቶና ኢፆይ ፒርዳ ኤሂያባ ጊዲኮ፥ ያቲን፥ ኑኒ ሃይሳ ሜላ ጊታ ኣቶቴꬃ ኢፃስ ጊኮ፥ ዋኒዲ ኣታኔ? ኮይሮ ጎዳይ ባ ሁዔን ሄ ኣቶቴꬃ ኦዲስ፤ ቃሲ ኢያፔ ሲዒዳይሳቲ ኑስ ጌሺዲ ማርካቲዶሶና። ቃሲ ፆሳይ ማላታታን፥ ኦራꬃባታን፥ ዱማ ዱማ ማላታኒኔ ባ ሼኒያዳ ኢሚዳ ጌሻ ኣያና ኢሞታታን ማርካቴꬃ ሚንꬂስ።
ዬሱሲ ኣሴ ጊዲስ
ፆሳይ ሃ ኑኒ ኦዲያ ሲንꬃፌ ያና ኣላሚያ፥ ኪታንቾታስ ሃሪሲቤና። ጌሻ ማፃፋይ ኢሲ ቤሳን ሃይሳዳ ያጌስ፡
«ኔኒ ኣሳስ ቆፓናው ኣሲ ኣይቤ?
ዎይኮ ኔኒ ኢያ ናጋናው ኢ ኣይቤ?+
ኔ ኢያ ኪታንቾታፔ ጉꬃ ዎዴስ ጉꬃዳሳ፤
ኢያ ሁዔን ቦንቾኔ ሳባ ካላቻ ዎꬃዳሳ።
ቃሲ ኡባባ ኢያ ቶሁዋፔ ጋርሳን ዎꬃዳሳ»
ያጌስ። ፆሳይ ኡባባ ኢያው ሃሪሲያ ዎዴ ኢያው ሃሬቲቦናባይ ኣይቢካ ባዋ። ሺን ሃዒ ኡባባይ ኢያው ሃሬቲሺን ኑኒ ቤዒቦኮ። ሺን ኑኒ ኪታንቾታፔ ጉꬃራ ጉፂዳ ዬሱሳ ቤዖስ። ፆሳ ኣꬎ ኬሃቴꬃ ጋሶን ዬሱሲ ኣሳ ኡባስ ሃይቂስ። ኢ ዋዬ ሃይቆ ሃይቂዳ ጊሾ ቦንቾኔ ሳባ ካላቻ ኢያ ሁዔን ዎꬂስ። 10 ኡባባይ ኢያዉኔ ኢያ ጋሶን ሜꬌቲዳ ፆሳይ፥ ዳሮ ናይታ ባራ ቦንቺሳናው ኤንታ ኣቶቴꬃ ሁዒያ፥ ዬሱሳ ዋዬን ፖሎ ኦꬃናው ኢያው ቤሴስ።
11 ዬሱሲኔ ሄ ኢ ጌሺዳ ኣሳ ኡባይ ኢሲ ኣዋ ናይታ። ዬሱሲ ኤንታ፥ «ታ ኢሻታ» ጊዲ ፄጋናው ዬላቶናይ ሄሳሳ። 12 ዬሱሲ፥
«ታኒ ኔ ሱንꬃ ታ ኢሻታስ ኣዋጃና፤
ዴሪያ ሺቁዋን ኔና ጋላታና»
ያጌስ።+ 13 ቃሲ ኢ፥ «ታኒ ታ ኣማኑዋ ኢያ ቦላ ዎꬃና» ቃሲካ፥ «ፆሳይ ታው ኢሚዳ ናይታራ ታ ሃይሳን ዴዓይስ» ያጌስ። +
14 ናይቲ ኣሾይኔ ሱꬂ ዴዔይሳታ ጊዲያ ጊሾ ዬሱሲካ ኤንታዳ ኣሴ ጊዲስ። ኢ ሄሳ ኦꬂዳይ፥ ሃይቆ ቦላ ዎልቂ ዴዒያ ፃላሂያ ባ ሃይቁዋን ꬋይሳናሳ። 15 ቃሲ ባንታ ዴዖ ላይꬃ ኡባን ሃይቆ ያሻን ኣይሌቲዲ ዴዔይሳታ ኣይሌቴꬃፌ ዎዛናሳ።
16 ቱማ ዬሱሲ ዪዳይ ኣብራሃሜ ዜሬꬂ ማዳናሳፌ ኣቲን ኪታንቾታ ማዳናሳ ጊዴና። + 17 ኣሳ ናጋራይ ኣቶ ጌቴታና ሜላ ፆሳ ሲንꬃን ማሪያኔ ኣማኔቲዳ ካሂኔ ሃላቃ ጊዲስ። ሄሳ ጊሾ፥ ኢ ኡባባን ባ ኢሻታ ዳናናው ቤሴስ። 18 ኢ ባ ሁዔን ፓጬን ዋዬቲዳ ጊሾ ፓጬቴይሳታ ማዳናው ዳንዳዔስ።
+ 2:6 ማዝ 8፡4-6 + 2:12 ማዝ 22፡22 + 2:13 ኢሳ 8፡17-18 + 2:16 ኢሳ 41፡8-9