ኢብራዌ ኣሳስ
ፃፌቲዳ ኪታ
ጋꬃ ቆፋ
ሃ ኪታይ ፃፌቲዳይ፥ ዎልቃማ ሜቶይ ጋኪን፥ ባንታ ኣማኑዋ ኣጋናው ማቲዳ ኣማኒያ ኣሳሳ። ሃ ማፃፋ ፃፌይ፥ ዬሱስ ኪሪስቶሲ ዉርሴꬃኔ ቱማ ፆሳ ቆንጬꬃ ጊዴይሳ ኢብራዌ ኣሳስ ቤሴስ። ሄ ኣማኒያ ኣሳይ ባንታ ኣማኑዋን ሚናና ሜላ ኤንታ ሚንꬄꬄስ። ኢ ሄሳን ሄꬑ ኣይፌ ቆፋታ ዋናዪዲ ቤሴስ።
1. ዬሱሲ ባ ኤኪዳ ሜቱዋን ኣዋስ ቱማ ኪቴቲዳ ሜሪና ፆሳ ናዓ። ኢ ፆሳ ናዓ ጊዲዳ ጊሾ ጋልዓ ጫቁዋ ዎዴ ዴዒያ ናቤታፔ፥ ኪታንቾታፔኔ ሙሴፔ ቦላ።
2. ዬሱሲ ጋልዓ ጫቁዋ ካሂንታፔ ዳሮ ኣꬊያ ሜሪና ካሂኔ ጊዴይሳ ፆሳይ ባ ሁዔን ማርካቲስ።
3. ዬሱሳ ባጋራ ኣማኒያ ኣሲ ናጋራፔ፥ ያሻፌኔ ሃይቆፔ ኣቴስ። ዬሱሲ ካሂኔ ሃላቃ ጊዴይሳዳ፥ ካሴ ኢብራዌታ ኣማኖ ዎጋኒኔ ሜሄ ያርሾን ኩያዳ ቤንቲያ ኣቶቴꬃ ሃዒ ቱማ ኦꬂስ።
ፃፌይ ኢስራዔሌ ኣሳ ታሪኬን ዳሮ ኤሬቲዳ ኣሳ ኣማኖ ሌሚሶ ኦꬂ ኤኪዲ (ሼም 11) ሃ ማፃፋ ናባቢያ ኣሳቲ ባንታ ኣማኑዋን ሚናና ሜላ ኣኬኪሴስ። ሄሳዳካ፥ ሼምፖ 12 ናባቤይሳቲ ባንታ ኣይፊያ ዬሱሳ ቦላ ዎꬂዲ፥ ባንታ ኣማኑዋን ሚናና ሜላኔ ኣይ ሜቶይኔ ዋዬይ ጋኪኮካ፥ ኤንቲ ጌንጫና ሜላ ዞሬስ። ዉርሴꬃን ዞሬኒኔ ኣኬኪሶ ቃላን ባ ኪታ ኩዬስ።
ኢብራዌ ኪታ ኣይፌ ቆፋታ
ጌሎ ቆፋ፡ ፆሳይ ኪሪስቶሳን ቆንጪዳይሳ 1፡1-3
ኪሪስቶሲ ኪታንቾታፔ ቦላ 1፡4-2፡18
ኪሪስቶሲ ሙሴፔኔ ኢያሱፔ ቦላ 3፡1-4፡13
ኪሪስቶሳ ካሂኔቴꬃይ ቦላ 4፡14-7፡28
ኪሪስቶሳ ጫቆይ ቦላ 8፡1-9፡22
ኪሪስቶሳ ያርሾይ ቦላ 9፡23-10-39
ኣማኖ ባይራቴꬃ 11፡1-12፡29
ፆሳ ኡፋይሶ 13፡1-19
ኣንጆኔ ኩሻ ቆፋ 13፡20-25
1
ናዓይ ኪታንቾታፔ ቦላ
ካሴ ፆሳይ፥ ኑ ኣዋታስ ናቤታ ባጋራ ዱማ ዱማ ኦጌን ዳሮ ዎዴ ኦዲስ። ሺን ሃ ዉርሴꬃ ዎዲያን ኡባ ኢያ ላቲሲዳ ቃሲ ኣላሚያ ኢያ ባጋራ ሜꬊዳ ባ ናዓ ባጋራ ኑስ ኦዲስ። ናዓይ ፆሳ ቦንቹዋ ጶሌꬃኔ ኩሜꬃ ፆሳ ፆሳቴꬃ ኤኪዲ፥ ባ ዎልቃማ ቃላን ሃ ኣላሚያ ካቲሲዲ ኦይኪስ። ኣሳ ኤንታ ናጋራፔ ጌሺዳፔ ጉዬ ኡባፌ ቦላ ፆሳ ኡሻቻ ባጋን ሳሉዋን ኡቲስ።
ኢያው ኢሜቲዳ ሱንꬃይ ኪታንቾታ ሱንꬃፌ ቦላ ጊዴይሳዳ ኢ ኤንታፌ ቦላ። ሂዛ፥ ፆሳይ ኪታንቾታፔ ኦዴኮ፥
«ኔኒ ታ ናዓ፤
ታ ሃቺ ኔው ኣዋ ጊዳስ» ጊዴ?
ዎይኮ ቃሲ ኦዴኮ፥
«ታኒ ኢያው ኣዋ ጊዳና፤
ኢካ ታው ናዓ ጊዳና» ጊዴ?+
ቃሲ ፆሳይ ባ ባይራ ናዓ ሃ ኣላሚያ ኪቲሼ፥
«ፆሳ ኪታንቾቲ ኡባይ ኢያው ጎይኖ»
ያጊስ።+ ፆሳይ ኪታንቾታባ ኦዲሼ፥
«ፆሳይ ባ ኪታንቾታ ጫርኮ፥
ባ ኣይሌታ ታማ ላጮ ኦꬄስ»
ያጌስ።+ ሺን ባ ናዓባ ኦዲሼ፥
«ፆሳው፥ ኔ ካዎቴꬃይ ሜሪናው ዴዔስ።
ኔ ካዎቴꬃ ኔ ፂሎቴꬃን ኣይሳሳ። +
ኔኒ ፂሎቴꬂ ዶሳዳሳ፤ ኢታ ኢፃዳሳ።
ፆሳይ፥ ኔ ጎዳይ፥ ኔና ኔ ላጌታፔ ኣꬂዲ ዶሪስ፥
ኡፋይሳ ዛይቴ * ኔና ቲዪስ»
ያጌስ። 10 ፆሳይ ዛሪዲ፥
«ጎዳው፥ ኮይሮ ኔኒ ሳዓ ሜꬋዳሳ፤
ሳሎቲ ኔ ኩሼ ኦሶ። +
11 ሄሳቲ ኡባይ ꬋያና፤
ሺን ኔኒ ዳና።
ኤንቲ ኡባይ ኣፊላዳ ዉራና።
12 ኔኒ ኤንታ ሳሌናዳ ፃፃና፤
ቃሲ ኤንቲ ኣፊላዳ ላሜታና።
ሺን ኔኒ ኡባ ዎዴ ኔና፤
ኔ ላይꬃይካ ዉሬና»
ያጌስ። 13 ሺን ፆሳይ ኪታንቾታፔ ኦዴኮ፥
«ታኒ ኔ ሞርኬታ ኔ ቶሆይ
ዬꬊያሶ ኦꬃና ጋካናው፥
ሃይሳን ታፔ ኡሻቻ ባጋን ኡታ» ጊዴ?+
14 ኪታንቾቲ ኡባይ ኣቶቴꬂ ዴማናው ዴዒያ ኣሳታ ማዳናው ፆሳይ ኪቲዳ ኣያናታ ጊዶኮናዬ?
+ 1:5 ማዝ 2፡7፤ 2ሳሙ 7፡14፤ 1ታሪ 17፡13 + 1:6 ዛሬ 32፡43 + 1:7 ማዝ 104፡4 + 1:8 ማዝ 45፡6-7 * 1:9 ኡፋይሳ ዛይቴ፡ ኢ ካዎቲያ ዎዴ ኣሳይ ኡፋይሳን ኢሊሊዲ ኢያ ካዎꬄይሳ ቤሴስ። + 1:10 ማዝ 102፡25-27 + 1:13 ማዝ 110፡1