ጳዉሎሲ ፊልሞናስ
ፃፊዳ ዳብዳቢያ
ጋꬃ ቆፋ
ፊልሞኒ ኤሬቲዳ ኣማኒያ ኣሲ። ኢ ቆላሲያሳ ዎሳ ኬꬃ ኣሲ ጊዶና ኣቴና። ፊልሞናስ ኣናስሞሳ ጊያ ኣይሌይ ዴዔስ። ሄ ኣይሌይ ባ ጎዳፔ ቤቲዲ ቢዳ ዎዴ ቃሾ ኬꬃን ዴዒያ ጳዉሎሳራ ጋሄቲስ። ኣናስሞሲ ዬሱሳ ኣማናና ሜላ ኦꬂዳይ ጳዉሎሳ። ጳዉሎሲ ፊልሞናስ ፃፊዳ ዳብዳቤይ፥ ፊልሞኒ ጉዬ ሲሚዲ ኢያኮ ቢያ ባ ኣይሊያራ ሲጌታና ሜላ ኣኬኪሴስ። ጉጂዲካ ሃዒ ኣናስሞሲ ኣማኒያ ኣሲ ጊዲዳ ጊሾ ሂዛፔ ጉዬ ኣማኒያ ኢሻዳ ኢያ ሞኪ ኤካና ሜላፔ ኣቲን ኣይሌዳ ኢያ ታይቦናዳ ኢያው ኦዴስ።
ፊልሞና ኪታ ኣይፌ ቆፋታ
ሳሮꬆ 1-3
ጋላታኔ ዎሳ 4-7
ጳዉሎሲ ኣናስሞሳ ጊሾ ፊልሞና ዎሲስ 8-21
ኩሻ ቆፋ 22-25
1
ታኒ ጳዉሎሲ፥ ዬሱስ ኪሪስቶሳ ጊሾ ቃሾን ዴዔይሲኔ ኑ ኢሻ ፂሞቲዮሲ፥ ኑራ ኦꬂያ ኑኒ ዶሲያ ፊልሞናስ፥ ኔ ሶን ሺቂያ ዎሳ ኬꬃስ፥ ኑ ሚቼ ኣፊቢያሲኔ ኑራ ኢሲፌ ዴዒያ ዎታዳሬ ኣርኪጳሳስ ፃፊዳ ኪታ። +
ፆሳ ኑ ኣዋፔኔ ኑ ጎዳ ዬሱስ ኪሪስቶሳፔ ኣꬎ ኬሃቴꬃይኔ ሳሮቴꬃይ ሂንቴው ጊዶ።
ፊልሞና ሲቁዋኔ ኣማኑዋ
4-5 ኔኒ ጌሻታ ዶሴይሳኔ ጎዳ ዬሱሳ ኣማኔይሳ ታኒ ሲዒያ ጊሾ ፆሳ ዎሳሼ ኔና ቆፒያ ዎዴ ኡባን ታ ፆሳ ጋላታይስ። ኔኒ ኔ ኣማኑዋ ሃራታስ ሻኬይሲ ኑስ ኪሪስቶስ ዬሱሳ ባጋራ ያ ሎዖባ ኡባ ኤሪሳና ሜላ ታኒ ፆሳ ዎሳይስ። ጌሻታ ዎዛናይ ኔ ኦሱዋን ሚኒዳ ጊሾ ታ ኢሻው፥ ታኒ ኔ ሲቁዋን ዳሮ ኡፋይሲኔ ሚንꬄꬆ ዴማስ።
ጳዉሎሲ ኣናስሞሳባ ፊልሞናስ ኦዲስ
ሄሳ ጊሾ፥ ኔኒ ኦꬃናው ቤሲያባ ኦꬃና ሜላ ኔና ኪታናው ኪሪስቶሳ ባጋራ ታው ሚኖቴꬂ ዴዔስ። ታኒ፥ ጪማይ ጳዉሎሲ፥ ኪሪስቶስ ዬሱሳስ ሃዒካ ቃሾን ዴዔይሲ፥ ሲቆን ኔና ዎሳይስ። 10 ታኒ ቃሾን ዴዓሼ ኢያው ዞሪያ ኣዋ ጊዳዳ ታ ናዓ ኣናስሞሳ ጊሾ ኔና ዎሳይስ። + 11 ኢ ካሴ ኔና ማዴና፥ ሺን ሃዒ ኔናካ ታናካ ቱማ ማዲያ ኣሲ።
12-13 ታኒ ዎዛናፔ ዶሲያ ኣናስሞሳ ኔኮ ዬዳይስ። ታኒ ዎንጌላ ጊሾ ቃሼቲዳሺን፥ ኔ ጊሾ ታው ኦꬂዲ ታና ማዳና ሜላ ታ ማታን ኢያ ኣሻናው ኮያስ። 14 ሺን ኔ ሼኔዳ ኦꬃናው ኮያሲፔ ኣቲን ኔራ ዞሬቶና ዎልቃን ኣይኮካ ኦꬃናው ኮዪኬ።
15 ኣናስሞሲ ጉꬃ ዎዴ ኔፔ ሻኬቲዳይሲ፥ ኦኒ ኤሪ ሲሚዲ ኡባ ዎዴ ኔራ ዴዖና ኣጌና። 16 ሂዛ፥ ሃይሳፌ ጉዬ ኣናስሞሲ ኣይሌ ጊዶናሺን ኣይሌፌ ኢ ዳሮ ኣꬌስ። ኢ ታው ኣይ ሜላ ሲቆ ኢሼ! ቃሲ ኢ ኔው ኣሳ ባጋራካ ጎዳ ባጋራካ ኣꬊዳ ኢሻ።
17 ሂዛ፥ ኔኒ ታና ኔ ላጌ ጊያባ ጊዲኮ ታና ሞኬይሳዳ ኢያ ሞካ። 18 ኢ ኔና ቆሂዳባይ ዎይኮ ኢ ኣጮቲዳባይ ዴዒኮ ታፔ ኤካ። 19 ሄ ኣጩዋ ታኒ ቃንፃና ጋዳ ታኒ፥ ጳዉሎሲ፥ ታ ኩሼን ፃፋይስ። ኔኒ ታው ኔ ሼምፑዋ ኣጮታ ኡቲዳይሳ ታኒ ኔና ኣኬኪሳናው ኮሼና።
20 ታ ኢሻው፥ ጎዳ ባጋራ ኔፔ ማዴ ዴማናው ኮያይስ። ኪሪስቶሳ ባጋራ ታና ሚንꬄꬃ። 21 ታኒ ጊዳይሳፌ ዳሮ ኔኒ ኦꬃናይሳ ኤራዳ ቃሲ ኔ ታው ኪቴታናይሳ ኣማናዳ ሃይሳ ፃፋይስ።
22 ፆሳይ ሂንቴ ዎሳ ሲዒዲ ታና ሂንቴኮ ጉዬ ዛራና ጋዳ ቆፒያ ጊሾ ታው ኢማꬂ ሼምፒያ ኬꬂ ጊጊሳ።
ዉርሴꬃ ሳሮታ
23 ኪሪስቶስ ዬሱሳ ጊሾ ታራ ቃሾን ዴዒያ ኤጳፊሪ ኔና ሳሮ ሳሮ ጌስ። + 24 ቃሲ ታራ ኢሲፌ ኦꬂያ ማርቆሲ፥ ኣርስፂሮኮሲ፥ ዴማሲኔ ሉቃሲ ኔና ሳሮ ሳሮ ጎሶና። +
25 ጎዳ ዬሱስ ኪሪስቶሳ ኣꬎ ኬሃቴꬃይ ሂንቴ ኣያናራ ጊዶ።
+ 1:2 ቆላ 4፡17 + 1:10 ቆላ 4፡9 + 1:23 ቆላ 1፡7፤ 4፡12 + 1:24 ሃ.ኦ 12፡12፣ 25፤ 13፡13፤ 15፡37-39፤ 19፡29፤ 27፡2፤ ቆላ 4፡10፣ 14፤ 2ፂሞ 4፡10-11