3
ኣማኒያ ኣሳ ኦሶ
ኣሳይ ዴሪያ ሃሬይሳታስ፥ ኣዋቴꬃይ ዴዔይሳታስ ሃሬታናው፥ ኪቴታናዉኔ ሎዖ ኦሶ ኡባ ኦꬃናው ጊጌቲዳይሳታ ጊዳና ሜላ ኣኬኪሳ። ቃሲ ኤንቲ ኦዴ ቦላካ ኢታ ኦዴቶና ሜላ፥ ሳሮ ኣሲ ጊዳና ሜላ፥ ኣሽኬታኔ ኣሳ ኡባስ ካꬌቴይሳታ ጊዳና ሜላ ዞራ። ኑኒ ካሴ ኤያታ፥ ኪቴቶናይሳታ፥ ባሌቲዳይሳታ፥ ዱማ ዱማ ኣሾ ኡፋይሳሲኔ ኣሞስ ኣይሌቲዳይሳታ። ኑኒ ኢታቴꬃኒኔ ቃናቴን ኩሚዳይሳታ፤ ኑ ኣሴ ኢፄይሳታ፥ ኣሲካ ኑና ኢፄይሳታ። ሺን ኣሺያ ፆሳ ኬሃቴꬃይኔ ሲቆይ ቆንጪዳ ዎዴ ኑ ኦꬂዳ ፂሎ ኦሱዋ ጊሾ ጊዶናሺን ባ ማሮቴꬃ ጊሾ ኑና ኣሺስ። ኑና ኢ ኣሺዳይ፥ ናምዓንꬆ ዬሌቴꬃ ሜቻኒኔ ጌሻ ኣያና ባጋራ ኢሚዳ ኦራꬃ ዴዑዋና። ሄ ኣያና፥ ፆሳይ ኑና ኣሺያ ዬሱስ ኪሪስቶሳ ባጋራ ኑ ቦላ ዳርሲዲ ጉሲስ። ባ ኣꬎ ኬሃቴꬃ ባጋራ ኑና ፂሊሲዲ ሜሪና ዴዑዋ ላታ ኡፋይሳ ኦይካና ሜላ ሄሳ ኦꬂስ። ሃ ቃላይ ኣማኔቲዳ ቃላ። ፆሳ ኣማኔይሳቲ ሎዖ ኦሶ ኦꬃናው ጊጊዳይሳታ ጊዳና ሜላ ኔ ሃ ቃላ ሚንꬃዳ ኦዳና ሜላ ታ ኮያይስ። ሃይሳቲ ኣሴ ኡባስ ሎዖኔ ጎዔይሳታ። ሺን ኤያቴꬃ ፓላማፔ፥ ኮቻ ታይቦፔ፥ ካቻፌኔ ሂጌ ጋሶን ዴንዲያ ኦሻፌ ናጌታ። ሄሲ ጎዒኔ ዎꬌይ ባይናባ። 10 ሻሆቴꬂ ሜꬊያ ኡራ ኮይሮ ዞራ፤ ናምዓንꬆ ሃንቄታ ሄሳፌ ጉዬ ኢያፔ ሃካ። 11 ሄሳ ሜላ ኣሲ ጌላኔ ናጋራንቾ፤ ኢ ባ ቦላ ፒርዴይሳ ኤራ።
ዉርሴꬃ ዞሬ
12 ታኒ ባልጎ ያን ሻጫናው ቆፒዳ ጊሾ ኣርፄማሳ ዎይኮ ቲኪቆሳ ኔኮ ኪቲያ ዎዴ ኔ ታኮ ኒቆጲሊዮና ያናው ሚና። + 13 ሂጌ ኤሪያ ዜናሲኔ ኣጲሎሲ ኦጌ ቢያ ዎዴ ኤንታው ኮሺያባይ ፓጮና ሜላ ኤንታ ማዳ። + 14 ኑ ኣሳይካ ፓꬆና ኣሲ ጊዲዲ ኣቶና ሜላ ባንታው ኮሺያባ ዴማና ሜላ ሎዖ ኦሶ ኦꬃናው ሚኒዲ ታማሮ።
15 ታራ ዴዒያ ኡባይ ኔና ሳሮ ጎሶና፤ ኣማኖን ኑና ሲቂያ ኣሳ ሳሮ ጋ።
ፆሳ ኣꬎ ኬሃቴꬃይ ሂንቴ ኡባራ ጊዶ። ኣሚንዒ።
+ 3:12 ሃ.ኦ 20፡4፤ ኤፌ 6፡21-22፤ ቆላ 4፡7-8፤ 2ፂሞ 4፡12 + 3:13 ሃ.ኦ 18፡24፤ 1ቆሮ 16፡12