ሉቃሲ ፃፊዳ
ዬሱስ ኪሪስቶሳ ዎንጌላ
ጋꬃ ቆፋ
ዬሱሲ ዶሪዳ ታማኔ ናምዑ ሃዋሬታ ጊዶን ሉቃሲ ዴና። ሉቃሳ ዎንጌላይ፥ ዬሱሲ ኮይሮ ናቤታ ዶናን ያና ጌቴቲዲ ኦዴቲዳይሳ፥ ኢስራዔሌቲ ካሴፔ ናጊሼ ዴዒዳ «ኪሪስቶሳ» ጊዴይሳኔ ኣሳ ዜሬꬂ ኡባ ኣሼይሳ ጊዴይሳ ቆንጪሴስ። ሉቃሲ፥ ባ ማፃፋን ዬሱሲ፥ «ማንቆታስ ዎንጌላ ሳባካናው» ባ ኣዋፔ ኪቴቲዳይሳ ጊዴይሳኔ ሄ ዎንጌላይ ኣሳስ ዴዒያ ዱማ ዱማ ሜቱዋፔ ኬሴይሳ ጊዴይሳ ኦዴስ። ሉቃሳ ዎንጌላ ጊዶን፥ ዬሱሳ ዩሳባ ኦዲያ ኮይሮ ሼምፖታኒኔ ዬሱሲ ፑዴ ሳሎ ኬዪዳይሳ ኦዲያ ዉርሴꬃ ሼምፖታን ቆንጪዲ ኦዴቲዳይ ኡፋይሳባ። ዬሱሲ ሳሎ ኬዪዳፔ ጉዬ ኣማኖይ ዋኒዲ ዲጪዳኮኔ ዳልጊዳኮ ኦዲያ ታሪኪያ ሃ ዎንጌላ ፃፌይ ሃዋሬታ ኦሶ ማፃፋን ፃፊስ።
ኪታንቾታ ማዝሙሪያባ፥ ዬሱሲ ዬሌቲዳ ዎዴ ሄንꬃቾቲ ቢዲ ቤዒዳይሳ ኦዲያ ታሪኬይ፥ ዬሱሲ ናዓቴꬃን ፆሳ ኬꬂ ቢዳይሳ፥ ቃꬌቲያ ሳማሬ ኣዲያባኔ ꬋዪዲ ቤንቲዳ ናዓባ ኦዲያ ታሪኬይ፥ ሉቃሳ ዎንጌላ ፃላላን ቤንቲያ ታሪኬ። ሉቃሳ ዎንጌላን ጋፃፔ ጋፃ ጋካናው ዴዒያ ዋና ቆፋቲ ዎሳባ፥ ጌሻ ኣያናባ፥ ዬሱሳ ኦሱዋ ጊዶን ማጫሳታስ ዴዒያ ቤሳኔ ፆሳይ ናጋራ ማሬይሳ።
ሉቃሳ ዎንጌላ ኣይፌ ቆፋታ
ጌሎ ቆፋ 1፡1-4
ፃማቂያ ዮሃኒሳኔ ዬሱሳ ዬሌቴꬃ 1፡5-2፡52
ፃማቂያ ዮሃኒሳ ኦሱዋ 3፡1-20
ዬሱሳ ፂንቃቲያኔ ፓጬቴꬃ 3፡21-4፡13
ዬሱሲ ጋሊላን ኦꬂዳ ኦሱዋ 4፡14-9፡50
ጋሊላፔ ዬሩሳላሜ ጋካናው 9፡51-19፡27
ዉርሴꬃ ሳሚንታ ዬሩሳላሜ ሄራን 19፡28-23፡56
ሃይቆፔ ዴንዶ፥ ቆንጬꬃኔ ሳሎ ኬሳ 24፡1-53
1
ቦንቾ ቴዎፊሎሳ፥ ኑ ጊዶን ፖሌቲዳባስ ዳሮቲ፥ ባንታው ዳንዳዔቲዳ ሜላ ፃፊዶሶና። ሄ ታሪኪያ ኤንቲ ፃፊዳይ ኮይሮፔ ዶሚዲ ኣይፌ ማርካቲኔ ቃላ ሃጋዜይሳቲ ኑስ ኦዲዳይሳ። ታካ ታ ባጋራ ኮይሮፔ ኣኬካ ፄሊዳፔ ጉዬ ሄ ታሪኪያ ሃኖታ ማራያዳ ኔው ፃፎይ ታው ሎዖ ጊዲ ቤንቲስ። ሄሲካ፥ ኔ ታማሪዳባይ ቱማ ጊዴይሳ ኤሪሳናሳ።
ፃማቂያ ዮሃኒሳ ዬሌቴꬃ
ዪሁዳ ካዉዋ ሄሮዲሳ ዎዴ ኣቢያ ያራፔ ጊዲዳ ዛካሪያሳ ጊያ ኣይሁዴ ካሂኔይ ዴዔስ። ኢያ ማቺያካ ኣሮና ሼሻፔ። ኢ ሱንꬃይካ ኤልሳቤፆ። + ናምዓይካ ጎዳ ዎጋኔ ኪታ ኡባ ናጊዲ ቦሬይ ባይና ፆሳ ሲንꬃን ፂሎቴꬃን ዴዒዶሶና። ሃኖፔ ኣቲን ኤልሳቤፃ ማይንꬂ ጊዲዳ ጊሾ ኤንታው ናዒ ባዋ። ናምዓይካ ቃሲ ጪሚዶሶና።
ኢሲ ጋላስ ዛካሪያሲ ባ ጊሹዋ ማራን ፆሳ ሲንꬃን ካሂኔቴꬃን ሃጋዜስ። ካሂኔቴꬃ ዎጋን ፆሳ ኬꬂ ጌሊዲ ኢፃኔ ጩዪሳናው ኢያ ሳሚ ጋኪስ። 10 ኢፃኔይ ጩያ ዎዴ ኣሳይ ካሬን ዎሴስ።
11 ጎዳ ኪታንቾይ ያርሹዋ ያርሺያ ቤሳፌ ኡሻቻ ባጋራ ኤቂዲ ቤንቲስ። 12 ዛካሪያሲ ኢያ ቤዒዳ ዎዴ ዳጋሚዲ ዳሮ ያዪስ። 13 ሺን ኪታንቾይ ኢያኮ፥ «ዛካሪያሳ ያዮፋ፤ ኔ ዎሳይ ሲዔቲስ። ኔ ማቺያ ኤልሳቤፃ ኣዴ ናዓ ዬላና፥ ኢያ ዮሃኒሳ ጋዳ ኔ ሱንꬃና። 14 ኢ ኔው ኢንጄኔ ኡፋይሲ ጊዳና፤ ዳሮቲ ኢያ ዬሌቴꬃን ኡፋይታና። 15 ጎዳ ሲንꬃን ኢ ጊታ ጊዳና፤ ዎይኔ ኡሻ ጊዲን ሃራ ማꬆያ ኡሻ ኡዬና። ባ ኣዬ ኡሎን ዴዒሼ ጌሻ ኣያናን ኩማና። + 16 ኢስራዔሌ ኣሳታፔ ዳሮታ ባንታ ጎዳ፥ ፆሳኮ ዛራና። 17 ኣዋታ ዎዛና ናይታኮ ዛራና፥ ኪቴቶናይሳታ ፂሎታ ጪንጫቴꬃኮ ዛራና ሜላ፥ ጎዳስ ቤሲያ ዴሬ ጊጊሳናው ኤሊያሳ ኣያናኒኔ ዎልቃን ጎዳ ሲንꬃን ባና» ያጊስ። +
18 ዛካሪያሲ ኪታንቹዋኮ፥ «ታ ሄሳ ኣይቢን ኤራኔ? ታራኔ ታ ማቼራ ጪሚዳ» ያጊስ።
19 ኪታንቾይ ዛሪዲ፥ «ታኒ ፆሳ ሲንꬃን ኤቂያ ጋብሬሌ። ሃ ሚሺራቹዋ ኔው ኦዳናው ፆሳፌ ኪቴታስ። + 20 ሄኮ፥ ዎዲያ ናጊዲ ፖሌቲያ ታ ቃላ ኔ ኣማኖና ኢፂዳ ጊሾ ሃይሲ ፖሌታና ጋካናው ኔኒ ሙሜ ጊዳና፥ ኦዴታናዉካ ዳንዳዓካ» ያጊስ።
21 ሄ ዎዴ ዛካሪያሲ ፆሳ ኬꬂ ጌሊዲ ጋምዒዳ ጊሾ ኣይቢ ሃኒዴ ጊዲ ኣሳይ ካሬን ናጊሼ ጋምዒስ። 22 ኢ ካሬ ኬዪዲ ኤንታና ኦዲሳናው ዳንዳዒቤና። ማሊ ቤሶፔ ኣቲን ኦዴታናው ዳንዳዖናይሳ ቤዒዳ ዎዴ ቆንጬꬂ ቤዒዳይሳ ኤሪዶሶና።
23 ዛካሪያሲ ሃጋዞ ዎዲያ ፖሊዲ ባ ሶ ሲሚስ። 24 ሄሳፌ ጉዬ፥ ኢያ ማቺያ ኤልሳቤፃ ቃንꬃታሱ። ኢቻሹ ኣጌና ኩሜꬂ ባና ጌንꬃዳ ጋምዓሱ። 25 ኢያ፥ «ጎዳይ ባ ማሮታን ታ ቦሪያ ኣሳ ጊዶፌ ዲጋናው ቤዒዲ ሃ ዎዲያን ሃይሳ ኦꬂስ» ያጋሱ።
ዬሱሳ ዬሌቴꬃይ ኮይሮቲዲ ኦዴቲስ
26 ኤልሳቤፃ ቃንꬃቲን ኡሱፑንꬃ ኣጌናን፥ ፆሳይ ኪታንቹዋ ጋብሬሌ ጋሊላ ቢታን ዴዒያ ናዚሬቴ ካታማ ኪቲስ። 27 ካዉዋ ዳዊቴ ሼሻፔ ጊዲዳ ዮሴፋ ጊያ ኡራስ ኦይሼቲዳ ጌላዔኮ ኪቲስ። ሄ ጌላዒያ ማይራሞ ጌቴታዉሱ። + 28 ኪታንቾይ ኢኮ ቢዲ፥ «ዳሮ ዶሴቲዳሬ፥ ሳሮይ ኔው ጊዶ፥ ፆሳይ ኔራ ዴዔስ» ያጊስ።
29 ማይራማ ኢያ ኦዳን ዳሮ ዳጋማዳ፥ «ሃይሲ ኣይቢ ሳሮꬆ» ጋዳ ሄታሱ። 30 ኪታንቾይ ዛሪዲ፥ «ማይራሜ፥ ባቦፋ፤ ኔኒ ፆሳ ሲንꬃን ሳባ ዴማዳሳ። 31 ሄኮ ኔኒ ቃንꬃታና ኣዴ ናዓ ዬላና፥ ኢያ ሱንꬃካ ዬሱሳ ጋዳ ሱንꬃና።+ 32 ኢ ጊታ ጊዳና፥ ኡባፌ ቦላ ፆሳ ናዓ ጌቴቲ ፄጌታና። ጎዳ ፆሳይ ኢያ ኣዋ ዳዊቴ ኣራታ ኢያው ኢማና። + 33 ኢ ያይቆባ ሼሻ ቦላ ሜሪናው ካዎታና፤ ኢያ ካዎቴꬃስ ዛዊ ባዋ» ያጊስ።
34 ማይራማ ኪታንቹዋኮ፥ «ሄሲ ዋኒዲ ሃናኔ? ታ ኣዴ ኤሪኬ» ያጋሱ።
35 ኪታንቾይ ዛሪዲ፥ «ጌሻ ኣያናይ ኔ ቦላ ዎꬋና፥ ኡባፌ ቦላ ፆሳ ዎልቃይ ኔ ቦላ ኩያታና። ሄሳ ጊሾ፥ ዬሌቲያ ጌሻ ናዓይ ፆሳ ናዓ ጌቴታና። 36 ሄኮ፥ ኔ ዳቢያ ኤልሳቤፃ ባ ጪማቴꬃ ላይꬃን ኣዴ ናዓ ቃንꬃታሱ። ኢያ ማይንꬂ ጌቴቲዳሮ፥ ሺን ሃዒ ኡሱፑንꬃ ኣጌና ኦይካሱ። 37 ፆሳ ፆኒያባይ ባዋ»+ ያጊስ።
38 ማይራማ፥ «ሄኮ፥ ታኒ ጎዳ ኣይሊው፥ ኔ ቃላዳ ታው ሃኖ» ያጋሱ። ሄሳፌ ጉዬ፥ ኪታንቾይ ኢፔ ሻኬቲስ።
39 ማይራማ ሄ ሳሚንታን ዴንዳዳ ዪሁዳ ቢታን ዴዒያ ኢሲ ጌዜ ካታማ ባሱ። 40 ዛካሪያሳ ሶ ጌላዳ ኤልሳቤፆ ሳሮꬃሱ። 41 ኤልሳቤፃ ማይራሚ ሳሮꬁዋ ሲዒዳ ዎዴ ኢ ኡሉዋን ዴዒያ ናዓይ ኡፋይሳን ጉፒስ። ኤልሳቤፃ ጌሻ ኣያናን ኩማዳ፥ 42 ባ ቃላ ꬎቁ ኦꬃዳ፥ «ኔኒ ማጫሳ ጊዶፌ ኣንጄቲዳሮ፥ ኔ ቃንꬃቲዳ ናዓይካ ኣንጄቲዳይሳ። 43 ሃኖሺን፥ ታ ጎዳ ኣዬ፥ ኔኒ ታኮ ያና ሜላ ታኒ ኦኔ? 44 ሄኮ ኔ ሳሮꬁዋ ታ ሲዒዳ ዎዴ ታ ኡሉዋን ዴዒያ ናዓይ ኡፋይሳን ጉፒስ። 45 ጎዳይ ፖላና ጊዲ ኢሚዳ ቃላ ኣማኒዳራ፥ ኢያ ኣንጄቲዳሮ» ያጋሱ።
ማይራሚ ማዝሙሪያ
46 ማይራማ ሃይሳዳ ያጋሱ፡
«ታ ሼምፒያ ጎዳ ቦንቻዉሱ፥ +
47 ታ ኣያናይ ꬋሊያ ፆሳን ኡፋይቴስ።
48 ኢ ባ ኣይሌ ካዉሻቴꬃ ቤዒስ።
ሃቺፌ ዶሚዲ ዬሌቴꬂ ኡባይ ታና ኣንጄቲዳሮ ጋና። +
49 ኣይስ ጊኮ፥ ዎልቃማ ጊዲዳ ኢ፥ ታው ጊታባ ኦꬂስ።
ኢያ ሱንꬃይ ጌሻ።
50 ኢያ ቦንቼይሳታ ቦላ፥
ኢያ ማሮቴꬃይ ሜሪናፔ ሜሪና ጋካናሳ።
51 ባ ቄሲያን ሚኖባ ኦꬂስ፥
ባንታ ዎዛናን ኦቶርቴይሳታ ላሊስ።
52 ዎልቃማ ካዎታ ኣራታፔ ካዉሺስ፤
ባንታና ካዉሺዳይሳታ ካቦይስ። +
53 ኮሻቲዳይሳታ ሎዖባን ካልሲስ፥
ሺን ዱሬታ ሜላ ኩሼ ዬዲስ።
54 ባ ማሮታ ቆፒዲ፥
ባ ኣይሊያ ኢስራዔሌ ማዲስ።
55 ሄሲካ ኑ ኣዋታስ ኦዲዳ ቃላ፥
ኣብራሃሜሲኔ ኢያ ሼሻስ ጊዳይሳ ሜሪናው ፖላናሳ»++
ያጋሱ።
56 ማይራማ ኤልሳቤፂ ማታን ሄꬑ ኣጌና ሜላ ጋምዓዳ ባ ሶ ሲማሱ።
ፃማቂያ ዮሃኒሳ ዬሌቴꬃ
57 ኤልሳቤፂስ ዬሎ ቃማይ ጋኪን ኣዴ ናዓ ዬላሱ። 58 ኢ ሾሮቲኔ ኢ ዳቦቲ ጎዳይ ጊታ ማሮታ ኦꬂዳይሳ ሲዒዲ፥ ኢራ ኢሲፌ ኡፋይቲዶሶና። 59 ሆስፑንꬃ ጋላሳን ዮጋ ናዓ ቃፃራናው ዪዶሶና። ኢያ ኣዋ ሱንꬃን ዛካሪያሳ ጊዲ ሱንꬃናው ኮዪዶሶና። + 60 ሺን ኣያ፥ «ኣካይ፥ ዮሃኒሳ ጌቴታናው ቤሴስ» ያጋሱ። 61 ኤንቲካ፥ «ኔ ዳቦታፔ ሃ ሱንꬃን ፄጌቲዳይ ኦኒካ ባዋ» ያጊዶሶና። 62 ኢያ ኣዋይ ኦና ጊዲ ሱንꬃኔኮ ኤራናው ኮዪዲ ኢያ ማላ ኦይቺዶሶና። 63 ኢ ፃፊያባ ኦይቺ ኤኪዲ፥ «ኢያ ሱንꬃይ ዮሃኒሳ» ጊዲ ፃፊስ። ኡባይ ኢ ፃፊዳይሳ ቤዒዲ ማላሌቲዶሶና። 64 ኢራ ዛካሪያሳ ኢንፃርሳይ ቢሌቲስ፥ ፆሳ ጋላቲሼ ኦዴቴꬂ ኦይኪስ። 65 ሾሮቲ ኡባይ ያሻን ኩሚዶሶና። ሃ ሃኒዳባይ ጌዜ ዪሁዳ ቢታን ኦዴቲስ። 66 ሄሳ ሲዒዳ ኡባይ፥ «ሃ ናዓይ ኣይ ሃናንዴሻ» ጊዲ ባንታ ጊዶን ኦዴቲዶሶና። ጎዳ ኩሼይ ኢያራ ዴዔስ።
ዛካሪያሳ ማዝሙሪያ
67 ዮሃኒሳ ኣዋይ ዛካሪያሲ ጌሻ ኣያናን ኩሚዲ ሃይሳዳ ያጊዲ ቲንቢቴ ኦዲስ።
68 «ኢስራዔሊያ ጎዳይ ጋላቴቶ፥
ዪዲ ባ ኣሳ ዎዚስ።
69 ባ ኣይሊያ ዳዊቴ ኬꬃን
ኣቶቴꬃ ካጪያ ዴንꬂስ።
70 ሄሲካ ቤኒ ዎዴ ጌሻ ናቤታ ዶናን ኦዴቲዳይሳ ሜላ፥
71 ኢያ ኣሾይ ኑ ሞርኬታፔኔ
ኑራ ኤቄቲያ ኡባ ኩሺያፔ።
72 ሄሳ ኢ ኦꬂዳይ ኑ ኣዋታስ ባ ማሮታ ቤሳናሲኔ፥
ባ ጌሻ ጫቁዋ ናጋናሳ።
73 ኑ ኣዋ ኣብራሃሜስ ጫቂዳ
ጫቁዋ ቆፓናሲኔ
74 ኑ ሞርኬታ ኩሼፔ ኬሲዲ
ያሺ ባይና ኢያ ሃጋዛና ሜላሳ።
75 ኑ ላይꬃ ኡባን ጌሻቴꬃኒኔ ፂሎቴꬃን
ባ ሲንꬃን ኑና ኤሳናሳ።
76 ቃሲ ላ ናዓው፥ ኔኒ ኡባፌ ቦላ ፆሳ ናቤ ጌቴታና። +
ጎዳ ኦጊያ ሎይꬃናው ኔ ኢያ ሲንꬃን ባና።
77 ኤንታ ናጋራይ ቁሼቲን፥
ኤንቲ ኣቶቴꬂ ዴማናይሳ ኔ ጎዳ ዴሪያስ ኦዳና።
78 ኑ ፆሳ ሎዖ ማሮቴꬃፌ ዴንዶይሳን
ዎንታ ፃልቄይ ኑስ ሳሉዋፔ ኬዪስ።
79 ሄሲካ ꬉማኒኔ፥
ሃይቆ ኩያ ጋርሳን ዴዔይሳታስ ፖዒሳናሳ፥
ኑ ቶሁዋካ ሳሮ ኦጊያኮ ዛራናሳ»
ያጊስ።+
80 ናዓይ ዲጪስ፥ ኣያናን ሚኒስ፥ ኢስራዔሌ ኣሳስ ቆንጫና ጋካናው ባዞ ቢታን ዴዒስ።
+ 1:5 1ታሪ 24፡10 + 1:15 ታይ 6፡3 + 1:17 ሚል 4፡5-6 + 1:19 ዳኔ 8፡16፤ 9፡21 + 1:27 ማቶ 1፡18 + 1:31 ማቶ 1፡21 + 1:32 2ሳሙ 7፡12-13፣ 16፤ ኢሳ 9፡7 + 1:37 ሜꬌ 18፡14 + 1:46 1ሳሙ 2፡1-10 + 1:48 1ሳሙ 1፡11 + 1:52 ኢዮ 5፡11፤ 12፡19 + 1:55 1ሳሙ 2፡1-10 + 1:55 ሜꬌ 17፡7 + 1:59 ሌዌ 12፡3 + 1:76 ሚል 3፡1 + 1:79 ኢሳ 9፡2