13
ናጋራፔ ሲሞ
ሄ ዎዴ ዬሱሳኮ ኣሳይ ዪዲ ጲላፆሲ ዎꬊዲ ኤንታ ሱꬃራ ኤንታ ያርሹዋ ዋላኪዳ ጋሊላ ኣሳባ ኦዲዳ ኣሳቲ ሄ ቤሳን ዴዖሶና። ኢ ሃይሳዳ ያጊዲ ዛሪስ፤ «ያቲን ሄ ጋሊላ ኣሳቲ ሄ ኢታ ሃይቆ ሃይቂዳ ጊሾ ጋሊላን ዴዒያ ኣሳ ኡባፌ ኣꬊዳ ናጋራንቾ ዳኖና? ጊዴና! ጊዶሺን፥ ሂንቴካ ማሮታን ሲሞና ኢፂኮ፥ ኡባይ ሄሳዳ ꬋያና። ዎይኮ ቃሲ ሳሊሆሜ ጊያ ቤሳን ጊምቤይ ዎዲዲ ዎꬊዳ ታማኔ ሆስፑን ኣሳይ ዬሩሳላሜን ዴዒያ ኣሳ ኡባፌ ኣꬊዳ ናጋራንቾ ዳኖና? ጊዴና! ሺን ሂንቴካ ማሮታን ሲሞና ኢፂኮ ኡባይ ሄሳዳ ꬋያና።»
ቃሲካ ዬሱሲ ሃይሳዳ ጊዲ ሌሚሶ ኦዲስ፡ «ኢሲ ኡራስ ዎይኔ ጋዴን ቶኬቲዳ ባላሴ ሚꬂያ ዴዓዉሱ። ኢ ኢፔ ኣይፌ ኮዪ ዪዲ ኣይኮካ ዴሚቤና። ጋዲያ ጎዳይ ዎይኔ ኦሳንቹዋኮ፥ ‹ኣይፌ ዴማናው ኮያዳ ሄꬑ ላይꬂ ሲሜሬታዳ ኣይኮካ ዴማቢኬ። ሄሳ ጊሾ፥ ቃንፃ ዲጋ፤ ኣይስ ቢታ ሜሊሳይ?› ያጊስ።
«ሺን ኦሳንቾይ፥ ‹ጎዳው፥ ኢ ዩሹዋ ኦꬃዳ ኦሻ ዬጋና ጋካናው ሃ ላይꬃስ ኣጋርኪ። ሃ ላይꬂ ኣይፊኮ ሎዖ፥ ኢፂኮ ቃንፃ ኣጋ› » ያጊዲ ዛሪስ።
ዞኮ ኩኒዳ ማጫሲያ ፓፃሱ
10 ዬሱሲ ሳምባታ ጋላስ ኣይሁዴ ዎሳ ኬꬃን ታማርሴስ። 11 ሄ ቤሳን ታማኔ ሆስፑን ላይꬂ ቱና ኣያኒ ዞኮ ኩኒሲዳ ኢሲ ማጫሲያ ዴዓዉሱ። ኢያ ኩናፔ ዴንዶይሳን ሱሬ ኤቃናው ዳንዳዑኩ። 12 ዬሱሲ ኢዮ ቤዒዳ ዎዴ ፄጊዲ፥ «ሃ ማጫሴቴ፥ ኔ ሃርጊያፌ ፓፃዳሳ» ያጊስ። 13 ባ ኩሺያ ኢ ቦላ ዎꬂን፥ ኢያ ሶሁዋራ ሱራዳ ኤቃሱ። ፆሳካ ጋላታሱ።
14 ሺን ኣይሁዴ ዎሳ ኬꬃ ሃላቃይ ዪሎቲዲ ኣሳኮ፥ «ኦሶ ኦꬂያ ኡሱፑን ጋላሳቲ ዴዖሶና። ሄሳ ጊሾ፥ ሄ ጋላሳታን ዪዲ ፓፂቴፔ ኣቲን ሳምባታ ጋላስ ጊዴና» ያጊስ። +
15 ጎዳይ፥ «ጩቦቶ፥ ሂንቴ ጊዶፌ ቦሪ ዎይኮ ሃሬ ሳምባታ ጋላስ ዛዳሎፔ ቢሊዲ ሃꬄ ኡሻናው ኤፎናይ ኦኔ? 16 ያቲን፥ ሃ ማጫሲያ ኣብራሃሜ ናዓ ጊዳሼ ፃላሄን ቃሼታዳ ታማኔ ሆስፑን ላይꬂ ኩሜꬂ ዴዒዳሪስ ሳምባታ ጋላስ ቢርሼቴꬂ ኮሼኔ?» ያጊዲ ኦይቺስ።
17 ኢ ሄሳ ኦዲዳ ዎዴ ኤቄቴይሳቲ ኡባይ ዬላቲዶሶና። ሺን ኣሳ ኡባይ ኢ ኦꬂዳ ማላሊሲያ ኦሶ ኡባን ኡፋይቲዶሶና።
18 ሄሳፌ ጉዬ፥ ዬሱሲ ሃይሳዳ ያጊስ፥ «ፆሳ ካዎቴꬃይ ኣይ ዳኒ? ኢያ ኣይቢራ ዳኒሶ? 19 ፆሳ ካዎቴꬃይ ኢሲ ኣሲ ባ ጎሻን ቶኪዳ ዎላ ኣይፌ ሜላ። ኢ ዲጪዲ ሚꬂ ጊዲስ። ሳሎ ካፎቲ ኢያ ታሺያ ቦላ ሼምፒዶሶና።
20 ቃሲ፥ «ፆሳ ካዎቴꬃ ኣይቢራ ዳኒሶ? 21 ኢሲ ማጫሲያ ዳሮ ꬊሌራ ዋላካዳ ሙኑቂዳ ጉꬃ ኢርሾ ዳኔስ» ያጊስ።
ፁንꬃ ዉላ
22 ሄሳፌ ጉዬ፥ ዬሱሲ ዬሩሳላሜ ቢሼ ኢ ካንꬂያ ኦጊያን ዴዒያ ካታማታኒኔ ጉታታን ታማርሲሼ ኣꬊስ። 23 ኢሲ ኣሲ ዬሱሳኮ፥ «ጎዳው፥ ኣታናይ ጉꬃ ኣሳ ፃላሌ?» ያጊዲ ኦይቺስ።
ዬሱሲ ኤንታኮ፥ 24 «ሲዒቴ፥ ፁንꬃ ዉላራ ጌላናው ባፄቲቴ። ዳሮቲ ጌላናው ኮዮሶና ሺን ኤንታው ሃኔና። 25 ኬꬃዋይ ዴንዲዲ ዉላ ጎርዲዳፔ ጉዬ ‹ኑስ ዶያርኪ› ያጊሼ ካሬን ኤቂዲ ፄሲ ኦይኬታ። ሺን ኢ፥ ‹ሂንቴ ኦኔኮኔ ኣዉፔ ዪዳኮ ታ ኤሪኬ› ጊዲ ዛራና። 26 ሄ ዎዴ ሂንቴ፥ ‹ኔራ ዎላ ሚዳ፥ ኡዪዳ፥ ኑ ዳባባንካ ታማርሳዳሳ› ያጋና።
27 «ኢ ዛሪዲ፥ ‹ሂንቴ ኦኔኮኔ ኣዉፔ ዪዳኮ ኤሪኬ። ሂንቴኖ፥ ጌላቶ ታፔ ሃኪቴ› ያጋና። + 28 ኣብራሃሜ፥ ዪሳቃ፥ ያይቆባኔ ናቤታ ኡባ ፆሳ ካዎቴꬃን ቤዓና፥ ሺን ሂንቴ ካሬን ዎꬊዲ ኣቲያ ዎዴ ሂንቴው ዬሆኔ ኣቼ ጋርጬꬂ ጊዳና። 29 ኣሳይ ዶሎሃፔ፥ ዉሎሃፔ፥ ፑዴሃፔኔ ዱጌሃፔ ዪዲ ፆሳ ካዎቴꬃን ጊቢራ ቦላ ኡታና። + 30 ሄሳ ጊሾ፥ ሃዒ ዴꬃን ጉዬ ጊዲዳይሳታፔ ሲንꬄ ጊዳናይሳቲ፥ ሲንꬄ ጊዲዳይሳታፔ ጉዬ ጊዳናይሳቲ ዴዖሶና» ያጊስ። +
ዬሱሲ ዬሩሳላሜስ ዬኪስ
(ማቶ 23፡37-39)
31 ሄ ዎዴ ፋሪሳዌታፔ ኢሶቲ ኢሶቲ ዪዲ፥ «ሄሮዲሲ ኔና ዎꬋናው ኮያ ጊሾ ሃ ቤሳፌ ዴንዳዳ ባ ጊዶሶና።
32 ኢ ዛሪዲ፥ «ቢዲ፥ ሄ ዎርካናስ ሄኮ፥ ‹ሃቺኔ ዎንቶ ቱና ኣያናታ ኬሳና፥ ሃርጋንቾታ ፓꬃና፥ ሄꬓንꬆ ጋላሳን ኩሻ ቦላ ጋካና› ያጊስ ጊቴ። 33 ሃኖፔ ኣቲን፥ ናቤይ ዬሩሳላሜፔ ካሬን ሃይቃናው ቤሴና። ሄሳ ጊሾ፥ ሃቺ፥ ዎንቶኔ ዎንቲ ፔዒን ሄ ቤሳ ባናው ዴንዳስ።
34 «ዬሩሳላሜ፥ ዬሩሳላሜ፥ ናቤታ ዎꬊያሬ፥ ኔኮ ኪቴቲዳይሳታ ሹቻን ጫዲያሬ፥ ኩቶይ ባ ናይታ ባ ቄፊያፔ ጋርሳን ሺሺያዳ ኔ ናይታ ታ ቄሲያፔ ጋርሳን ኣፑን ቶሆ ሺሻናው ኮያዲና፥ ሺን ሂንቴ ኢፃስ ጊዴታ። 35 ታ ሂንቴው ኦዳይስ፤ ሂንቴ ኬꬃይ ካይሳታና። ጎዳ ሱንꬃን ዬይሲ ኣንጄቲዳይሳ ሂንቴ ጋና ጋካናው ታና ዴሜኬታ» ያጊስ። +
+ 13:14 ኬሳ 20፡9-10፤ ዛሬ 5፡13-14 + 13:27 ማዝ 6፡8 + 13:29 ማቶ 8፡11-12፤ 22፡13፤ 25፡30 + 13:30 ማቶ 19፡30፤ 20፡16፤ ማር 10፡31 + 13:35 ማዝ 118፡26፤ ኤር 22፡5