14
ዬሱሲ ፋሪሳዊያ ሶን
ኢሲ ሳምባታ ጋላስ ዬሱሲ ኢሲ ፋሪሳዌታ ሃላቃ ሶ ካꬂ ማናው ጌሊያ ዎዴ ኣሳይ ጫዲ ፄሎሶና። ሄ ቤሳን ሻዉሄ ሃርጌን ዋዬቲያ ኢሲ ኣሲ ኢያው ሲንꬃ ባጋራ ዚንዒስ። ዬሱሲ ፋሪሳዌታኮኔ ሂጌ ኣስታማሬታኮ፥ «ሳምባታ ጋላስ ሃርጋንቾ ፓሶይ ዎጌዬ ዎጋ ጊዴኔ?» ያጊዲ ኦይቺስ። ኤንቲ ሲዒ ጊዶሶና። ዬሱሲ ሃርጌቲያ ኡራ ቦቺ ፓꬂዲ ሞይዚስ።
«ቃሲካ ሂንቴፌ ኢሱዋስ ናዒ ዎይኮ ቦሪ ሳምባታ ጋላስ ኣፎን ዉሊኮ ኤሌሲዲ ኬሶናይ ኦኔ?»+ ያጊዲ ኦይቺስ። ኤንቲ ኢሲባካ ዛራናው ዳንዳዒቦኮና።
ዬሱሲ ኢማቱዋስ ፄጌቲዳይሳቲ ቦንቾ ቤሲ ዶሪሺን ቤዒዲ፥ ሃ ሌሚሱዋ ኦዲስ፡ «ኢሲ ኣሲ ኔና ያጋኖ ፄጊኮ ቦንቾ ቤሳን ኡቶፋ። ኔፔ ኣꬊ ቦንቼቲያ ኣሲ ፄጌታናው ዳንዳዔስ። + ሂንቴና ናምዓታካ ፄጊዳይሲ ዪዲ፥ ‹ኔ ቤሳ ሃ ኢማꬃስ ዬዳ› ያጊያ ዎዴ ኔኒ ዬላታሼ ዚቃ ቤሲ ዎꬋሳ። 10 ጊዶሺን፥ ኔ ፄጌቲዳ ዎዴ ኮይሮታዳ ዚቃ ቤሲ ቤዓዳ ኡታ። ፄጎይሲ ዪዲ፥ ‹ታ ላጊያው፥ ሃ ቦንቾ ቤሳን ኡታ› ያጋና። ሄ ዎዴ ኔራ ኢሲፌ ፄጌቲዳ ኣሳ ኡባ ሲንꬃን ኔ ቦንቼታና። 11 ባና ꬎቁ ꬎቁ ኦꬂያ ኡባይ ካዉያና፤ ባና ዚቂ ዚቂ ኦꬂያ ኡባይ ꬎቁ ꬎቁ ጋና።»+
12 ቃሲ ዬሱሲ ኢያ ሞኪዳ ኬꬃ ኣዋኮ፥ «ቁማ ዎይኮ ካሆ ኢማቶ ፄጊያ ዎዴ ኔኒ ኩሼ ዛሮ ፄጎና ሜላ ኔ ላጌታ ዎይኮ ኔ ኢሻታ ዎይኮ ኔ ዳቦታ ዎይኮ ኔ ዱሬ ሾሮታ ኢማቶ ፄጎፓ። 13 ጊዶሺን፥ ኔ ኢማቶ ጊጊሲዳ ዎዴ ማንቆታ፥ ዎቤታ፥ ጉንዳታኔ ቆቄታ ፄጋ፤ ኔኒ ኣንጄታና። 14 ሃይሳቲ ኩሼ ዛራናው ዳንዳዖና ጊሾ ኩሼ ዛሮይ ጌሻታ ዴንዶ ጋላሳን ኔው ሲማና» ያጊስ።
ጊታ ኢማቱዋ
(ማቶ 22፡1-10)
15 ዬሱሳራ ዎላ ኢማቶ ቦላ ኡቶይሳታ ጊዶፌ ኢሶይ ሄሳ ሲዒዲ፥ «ፆሳ ካዎቴꬃን ኢማቶ ቦላ ኡቴይሲ ኣንጄቲዳይሳ» ያጊስ።
16 ዬሱሲ፥ «ኢሲ ኣሲ ጊታ ኢማቶ ጊጊሲዲ ዳሮ ኣሳታ ፄጊስ። 17 ኢማቶይ ሞኬቲያ ሳቴይ ጋኪያ ዎዴ ፄጌቲዳ ኢማꬃታ፥ ‹ሄኮ ኡባባይ ጊጊስ፥ ሃ ዪቴ› ያጊዲ ፄጋናዳ ባ ኣይሊያ ኪቲስ።
18 «ሺን ኡባይካ ባንታ ጋሶ ጋሶ ሜꬊዶሶና። ኢሶይ፥ ‹ሃዒ ቡሮ ጋዴ ሻሚዳ ጊሾ ባዳ ቤዓናው ኮሼስ ሃያና ታና ኣጋርኪ ያጋ› ያጊስ። 19 ሃንኮይ፥ ‹ኢቻሹ ዋꬃ ቦሪ ሻማስ ኤንታና ዋፃ ቤዓና ጊሾ ሃያና ታና ላንጮፋ› ያጊስ። 20 ቃሲ ሃራይ፥ ‹ታኒ ቡሮ ሜዳን ዴዒያ ጊሾ ያናው ዳንዳዒኬ› ያጊስ።
21 «ኣይሌይ ሲሚ ዪዲ ሄ ኡባ ባ ጎዳስ ኦዲስ። ሄ ዎዴ ያጋኖ ኣዋይ ሃንቄቲዲ ኣይሊያኮ፥ ‹ኤሌሳዳ ካታማን ዴዒያ ዎጋ ኦጌታኔ ዳጋላታ ባዳ፥ ማንቆታ፥ ዎቤታ፥ ቆቄታኔ ጉንዳታ ሃ ኤሃ› ያጊስ።
22 «ኣይሌይ፥ ‹ታ ጎዳው፥ ኔ ኪቲዳይሲ ኡባይ ፖሌቲስ፥ ሺን ሃዒካ ቤሲ ዴዔስ› ያጊስ።
23 «ጎዳይ ኣይሊያኮ፥ ‹ሆሮጋታ ቦላኔ፥ ጋዴ ጊዶ ኦጌታ ኬያ፥ ታ ኬꬃይ ኩማና ጋካናው ዴሚዳ ኡባ ያና ሜላ ኦꬃ። 24 ታ ሂንቴው ኦዳይስ፤ ኢማቶቲዳይሳታፔ ኦኒካ ታ ጊቢራፔ ሞናይሳ ኤሪቴ› ጊስ» ያጊስ።
ጎዳ ካሎይ ያርሺሴስ
25 ዳሮ ኣሳይ ኢያራ ዎላ ቢሺን ዬሱሲ ኤንታኮ ጉዬ ሲሚዲ፥ 26 «ታኮ ያ ኡባይ ባ ኣዋኔ ባ ኣዪው፥ ባ ማቺዉኔ ባ ናይታ፥ ባ ኢሻታኔ ባ ሚቼታ፥ ሃሪ ኣቶሺን ባ ዴዑዋ ኢፆናይ ታ ታማሬ ጊዳናው ዳንዳዔና። + 27 ባ ማስቃሊያ ቶኪዲ ታና ካሎናይ ታ ታማሬ ጊዳናው ዳንዳዔና። +
28 «ሂንቴፌ ኢሲ ኣሲ ሹቻ ኬꬂ ኬፃናው ኮይኮ፥ ኬꬃ ኬፂዲ ኦንጋናው ኣይ ሜላ ሚሼ ኮሺያኮ ኮይሮቲዲ ኤራናው ቆፒ ቤዖናይ ኦኔ? 29 ሄሳ ጊዶና ኢፂኮ፥ ሃ ኡራይ ባሶ ሹቻ ሂፂን ቁስቴꬂ ፆኒኮ፥ 30 ቤዒያ ኡባይ፥ ‹ሃ ኡራይ ጊምቤꬂ ኦይኪን ቁስታናው ኢያ ፆኒስ› ያጊዲ ቦሮሶና።
31 «ዎይኮ ኢሲ ካዎይ ሃራ ካዎራ ኦሌታናው ዴንዲሼ ላታሙ ሙኩሉ ኦላንቾታ ኤኪ ያ ካዉዋራ ታሙ ሙኩሉ ኦላንቾታራ ኤቄታናው ዳንዳዓናይሳኔ ዳንዳዖናይሳ ኡቲዲ ዞሬቶናይ ኦኔ? 32 ኤቄታናው ዳንዳዔቶናባ ጊዲኮ፥ ሄ ሃራ ካዉዋራ ሃሆን ዴዒሺን ጊጋናው ኮይሮቲዲ ጪማ ዬዲዲ ኦይቼስ። 33 ሄሳዳካ፥ ሂንቴፌ ኦኒካ ባው ዴዒያባ ኡባ ኣጎና ኢፂኮ ታ ታማሬ ጊዳናው ዳንዳዔና።
34 «ማፂኔይ ሎዖ፥ ሺን ማፂኔይ ባ ማልዑዋ ኣጊኮ፥ ዋኒዲ ማፂኔ ጌቴታናው ዳንዳዒ? 35 ቢታቴꬃስካ ኣራዳቴꬃስካ ማዶናባ ጊዲያ ጊሾ ዎራ ዬጌቴስ። ሂዛ፥ ሲዒያ ሃይꬂ ዴዒያ ኣሲ ሲዖ» ያጊስ።
+ 14:5 ማቶ 12፡11 + 14:8 ሌሚ 25፡6-7 + 14:11 ማቶ 23፡12፤ ሉቃ 18፡14 + 14:26 ማቶ 10፡37 + 14:27 ማቶ 10፡13፤ 16፡24፤ ማር 8፡34፤ ሉቃ 9፡23