20
ዬሱሳ ማታይ ኣይሁዴታስ ኦይሾ ጊዲስ
(ማቶ 21፡23-27፤ ማር 11፡27-33)
ኢሲ ጋላስ ዬሱሲ ፆሳ ኬꬃን ኣሳ ታማርሲሺኒኔ ዎንጌላ ማርካቲሺን፥ ካሂኔ ሃላቃቲ፥ ሂጌ ኣስታማሬቲኔ ዴሪያ ጪማቲ ኢሲፌ ኢያኮ ዪዲ፥ «ኔኒ ሃይሳታ ኣይቢ ማታን ኦꬂያኮ ኑስ ኦዳ። ሃ ማታ ኔው ኢሚዳይ ኦኔ?» ያጊዲ ኦይቺዶሶና።
ኢ ኤንታኮ፥ «ታካ ሂንቴና ኢሲባ ኦይቻና፥ ኣኔ ታው ዛሪቴ። ፃማቂያ ዮሃኒሳ ፂንቃቴይ ፆሳፌዬ ኣሳፔ?» ያጊስ።
ኤንቲ ዎሊ ጊዶን ያጊዲ ዞሬቲዶሶና፡ «ፆሳፌ ጊኮ ያቲን፥ ኣይስ ኣማኒቤኬቲ?» ያጋና።
«ኣሳፔ ጊኮ፥ ኣሳ ኡባይ ዮሃኒሲ ናቤ ጊዴይሳ ኣማኒያ ጊሾ ኑና ሹቻን ጫዳና።»
ያኒያ ጊሾ፥ «ኣዉፔኮ ኑ ኤሮኮ» ያጊዲ ዛሪዶሶና።
ዬሱሲ ዛሪዲ፥ «ሂዛ፥ ታካ ኣይ ማታን ሃይሳታ ኦꬂያኮ ሂንቴው ኦዲኬ» ያጊስ።
ጎሻንቾታ ሌሚሱዋ
(ማቶ 21፡33-46፤ ማር 12፡1-12)
ሄሳፌ ጉዬ፥ ዬሱሲ ያጊዲ ሃ ሌሚሱዋ ኣሳስ ኦዲስ፡ «ኢሲ ኣሲ ዎይኔ ቶኪስ። ጎሻንቾታስ ኬራ ኢሚዲ ዳሮ ዎዴ ጋምዒዲ ያናው ሃራ ቢታ ቢስ። + 10 ዎይኔ ኣይፊያ ማፂያ ዎዴይ ጋኪን ዎይኒያ ኣይፊያፔ ኢያው ዬዳና ሜላ ጎሻንቾታኮ ባ ኣይሊያ ኪቲስ። ሺን ጎሻንቾቲ ሄ ኣይሊያ ኦይኪዲ ዋꬊዲ ሜላ ኩሼ ዬዲዶሶና። 11 ካሊዲካ ሃራ ኣይሊያ ኪቲስ። ቃሲ ጎሻንቾቲ ኢያ ዋꬊዲ፥ ካዉሺዲ ሜላ ኩሼ ዬዲዶሶና። 12 ሃዒካ ዛሪዲ ሄꬓንꬆ ኣይሊያ ኪቲስ። ጎሻንቾቲ ኢያካ ማዱንፂሲዲ ዎይኒያ ጊዶፌ ጋፃ ኬሲዲ ዬጊዶሶና።
13 «ዎይኒያ ጎዳይ፥ ‹ያቲን ታ ኣይ ኦꬆ? ኣኔ ቃሲ ታ ዶሲያ ታ ናዓ ዬዳና፤ ኦኒ ኤሪ ኤንቲ ኢያ ቦንቾና ኣጎኮና› ያጊስ።
14 «ሺን ጎሻንቾቲ ኡራ ናዓ ቤዒዳ ዎዴ ‹ሃይሲ ኢያ ላቴይሳ፥ ሃ ዪቴ ኢያ ዎꬋና፥ ያቲኮ ላታይ ኑስ ጊዳና› ያጊዲ ዞሬቲዶሶና። 15 ዎይኒያ ጊዶፌ ጋፃ ኬሲዲ ዎꬊዶሶና።
«ያቲን፥ ዎይኒያ ጎዳይ ሄ ኣሳታ ዋታኔ? 16 ዪዲ ሄ ጎሻንቾታ ꬋይሳና፥ ዎይኒያ ቤሳ ሃራ ኣሳታስ ኢማና። ኣሳይ ሄሳ ሲዒዳ ዎዴ ‹ሺንቻሌ ሄሳ ሜላባ ኤሆፖ› ያጊዶሶና።
17 ዬሱሲ ኤንታ ጫዲ ፄሊዲ፥
«ያቲን ‹ጊምቤ ኬፂያ ኣሳቲ ቦሪዳ ሹቻይ፥
ኬꬃስ ማላኔ ሚኖቴꬂ ኢሚያ ኡባፌ ኣꬊያ ሹቺ ጊዲስ›
ጌቴቲዲ ፃፌቲዳይሳ ቢርሼꬃይ ኣይቤ?+ 18 ሄ ሹቻ ቦላ ኩንዲያ ኡባይ ቆፄታና፥ ሹቻይ ኢያ ቦላ ዎꬊያ ኡባይ ሊቃና» ያጊስ።
19 ሂጌ ኣስታማሬቲኔ ካሂኔ ሃላቃቲ ሃ ሌሚሶይ ኦዴቲዳይ ኤንታ ቦላ ጊዴይሳ ኤሪዲ ሄ ዎዴ ኢያ ኦይካናው ኮዪዶሶና፥ ሺን ኣሳስ ባቢዶሶና።
ጊራባ
(ማቶ 22፡15-22፤ ማር 12፡13-17)
20 ሄሳ ጊሾ፥ ዬሱሳ ዴሪያ ሃሪያ ሮሜ ካዉዋ ማታስ ኣꬂ ኢማናው ኮዪዲ ኢያ ዶናፔ ባላ ቃላ ናጎሶና። ሄሳ ፖሊሳናው ፂሎ ዳኒዲ ጪሚያ ኣሳታ ኢያኮ ኪቲዶሶና። 21 ኪቴቲዲ ቢዳ ኣሳቲ፥ «ኣስታማሪያው፥ ኔኒ ኦዴይሲኔ ታማርሴይሲ ሊኬ ጊዴይሳ፥ ቃሲ ፆሳ ኦጊያ ቱማቴꬃን ታማርሴይሳኔ ኦናካ ሻኮናይሳ ኑ ኤሮስ። 22 ሃኖሺን፥ ሮሜ ካዉዋስ ጊራ ጊራናው ቤሲ ቤሴኔ?» ያጊዲ ኢያ ኦይቺዶሶና።
23 ሺን ኢ ኤንታ ዎዛና ኢታቴꬃ ኤሪዳ ጊሾ 24 «ኣኔ ታና ኢሲ ሳንቲሜ ቤሲቴ፥ ኢያ ቦላ ዴዒያ ሚሲሌይኔ ሱንꬃይ ኦዴባዬ?» ያጊስ።
ኤንቲ ዛሪዲ፥ «ሮሜ ካዉዋ ቄሳሬይሳ» ያጊዶሶና።
25 ኢ ዛሪዲ፥ «ያቲኮ፥ ቄሳሬይሳ ቄሳሬስ፥ ፆሳይሳ ፆሳስ ኢሚቴ» ያጊስ።
26 ሄሳ ጊሾ፥ ኢ ዛሪዳ ዛሩዋን ኣሳ ሲንꬃን ባላ ዴማናው ዳንዳዒቦኮና። ኢያ ዛሩዋን ማላሌቲዲ ሲዒ ጊዶሶና።
ሃይቆፔ ዴንዶባ
(ማቶ 22፡23-33፤ ማር 12፡18-27)
27 ሃይቆፔ ዴንዶይ ባዋ ያጊያ ሳዱቃዌታፔ ኢሶቲ ኢሶቲ ዬሱሳኮ ዪዲ፥ + 28 «ኣስታማሪያው፥ ኢሲ ኣሲ ማቾ ኤኪዲ ናዓ ዬሎና ሃይቂኮ፥ ኢያ ኢሻይ ሄ ማጫሲው ኤኪዲ ናይታ ዬሊዲ ባ ኢሻስ ዜሬꬂ ኣሻና ሜላ ሙሴይ ፃፊስ። + 29 ሄኮ ላፑን ኢሻቲ ዴዖሶና። ኮይሮይሲ ማቾ ኤኪዲ ናዓ ዬሎና ሃይቂስ። 30 ናምዓንꬆይ ኢዮ ኤኪዲ ናዓ ዬሎና ሃይቂስ። 31 ሄꬓንꬆይካ ሄሳꬆ ሃኒስ። ላፑናቲ ኡባይ ሄሳዳ ሃኒዲ ኢዮ ኤኪዶሶና፥ ሺን ናዓ ዬሎና ሃይቂዶሶና። 32 ዉርሴꬃን ማጫሲያ ሃይቃሱ። 33 ሂዛ፥ ላፑን ኣዴይ ኢዮ ኤኪዳ ጊሾ ሃይቆፔ ዴንዲያ ዎዴ ኢያ ኦዴ ማቾ ጊዳኔ?» ያጊዲ ኦይቺዶሶና።
34 ዬሱሲ ዛሪዲ፥ «ኣሳይ ሃ ዎዲያን ኤኮሶናኔ ጌሎሶና። 35 ሺን ሃይቆፔ ዴንዲዲ ያና ኣላሚያን ዳናው ቤሴይሳቲ ኤኮኮናኔ ጌሎኮና። 36 ኤንቲ ኪታንቾ ሜላ ጊዲያ ጊሾ ሲንꬃፌ ሃይቆኮና። ሃይቆፔ ዴንዲዳ ጊሾ ኤንቲ ፆሳ ናይታ። 37 ሙሴይ ጎዳ፥ ‹ኣብራሃሜ ጎዳ፥ ዪሳቃ ጎዳ፥ ያይቆባ ጎዳ› ጊዲ ቱሺያ ጊዶን ፁጌቲያ ታማ ታሪኪያ ፃፊዳይሳን ሃይቂዳ ኣሳይ ዴንዴይሳ ቤሴስ። + 38 ኡባይ ኢያው ዴዖን ዴዔይሳታ ጊዲያ ጊሾ ኢ ዴዖን ዴዔይሳታ ጎዳፔ ኣቲን ሃይቂዳይሳታ ጎዳ ጊዴና» ያጊዲ ዛሪስ።
39 ሂጌ ኣስታማሬታፔ ኢሶቲ ኢሶቲ፥ «ኣስታማሪያው፥ ሎዖባ ኦዳዳሳ» ያጊዶሶና። 40 ሄሳፌ ጉዬ፥ ሃራ ኦይሾ ኦይቻናው ያዪዶሶና።
ኪሪስቶሲ ኦዴ ናዔ
(ማቶ 22፡41-46፤ ማር 12፡35-37)
41 ኢያፔ ካሊዲ ዬሱሲ ኤንታኮ፥ «ኣሳይ ኪሪስቶሳ ዋቲዲ ዳዊቴ ናዓ ያጎና? 42-43 ኣይስ ጊኮ፥ ዳዊቴይ ባ ሁዔን ባ ማፃፋን፥
‹ፆሳይ ታ ጎዳኮ «ታ ኔ ሞርኬታ
ኔ ቶሆይ ዬꬊያሶ ኦꬃና ጋካናው
ታፔ ኡሻቻ ባጋን ኡታ» ጊስ› ያጊስ። +
44 «ሂዛ፥ ዳዊቴይ ኪሪስቶሳ፥ ‹ጎዳ ጊዲ ፄጊሼ ኢያው ናዓ ዋኒዲ ጊዲ?› » ያጊስ።
45 ዴሬይ ኡባይ ሲዒሺን ባ ታማሬታኮ፥ 46 «ኣዱሳ ማዖ ማዒዲ ዩሼ ዶሴይሳታፔ፥ ጊያን ቦንቾ ሳሮꬆ፥ ኣይሁዴ ዎሳ ኬꬃን ቦንቾ ኦይዴ፥ ሞኬቲያ ሶንካ ቦንቾ ቤሲ ኮያ ሂጌ ኣስታማሬታፔ ናጌቲቴ። 47 ኤንቲ ኣምዔታ ኬꬃ ካሎዮሶና፥ ፂሎ ኣሲ ዳኒዲ ዎሳ ኣዱሶሶና። ኤንቲ ኢታ ፒርዳ ኤካና» ያጊስ።
+ 20:9 ኢሳ 5፡1 + 20:17 ማዝ 118፡22 + 20:27 ሃ.ኦ 23፡8 + 20:28 ዛሬ 25፡5 + 20:37 ኬሳ 3፡6 + 20:42-43 ማዝ 110፡1