21
ኣምዔ ሙፃታ
(ማር 12፡41-44)
ዱሬ ኣሳይ ፆሳ ኬꬃን ሙፃታ ሳፂኒያን ዬጊሺን ዬሱሲ ꬎቁ ጊዲ ኣሳ ቤዒስ። ቃሲ ኢሲ ማንቆ ኣምዒያ ናምዑ ሲኪና ዬጊሺን ቤዒዲ፥ «ታ ሂንቴው ቱማ ኦዳይስ፤ ሃ ማንቆ ኣምዒያ ኡባፌ ኣꬃዳ ኢማሱ። ኣይስ ጊኮ፥ ሃ ኣሳ ኡባይ ባንታው ዴዒያባፔ ኢሚዶሶና፥ ሺን ኢያ ባ ፓጪያፔ፥ ባው ዴዒያ ኣቁዋ ኡባ ኢማሱ» ያጊስ።
ዉርሴꬃ ዎዲያ ማላታታ
(ማቶ 24፡3-14፤ ማር 13፡3-23)
ዬሱሳ ታማሬታፔ ኢሶቲ ኢሶቲ ፆሳ ኬꬃይ ዳሮ ሎዒያ ሹቻኒኔ ኣሳይ ፆሳስ ኢሚዳ ኢሞታን ሎዒዳይሳ ኦዴቶሶና። ሺን ዬሱሲ፥ «ሃ ሂንቴ ቤዒያባይ ኡባይ ላሌቶና፥ ሹቺ ሹቻ ቦላ ጊምቤቲዳ ሜላ ኣቶና ዎዴይ ያና» ያጊስ።
ኤንቲካ፥ «ኣስታማሪያው፥ ሃ ኡባይ ሃናናይ ኣዉዴ? ቃሲ ሃይሲ ሃናናይሳስ ማላታይ ኣይቤ?» ያጊዲ ኦይቺዶሶና።
ዬሱሲ ያጊዲ ኤንታው ዛሮ ኢሚስ፡ «ባሌቶና ሜላ ናጌቲቴ። ዳሮቲ፥ ‹ታኒ ኪሪስቶሳ፥ ዎዴይ ማታቲስ› ያጊሼ ታ ሱንꬃን ያና፥ ሺን ሂንቴ ኤንታ ካሎፊቴ። ሂንቴ ኦላባኔ ኣሳ ጌላቴꬃ ሲዒያ ዎዴ ዳጋሞፊቴ። ሄሲ ሲንꬃቲዲ ሃናናይሲ ኣቶናባ ጊዲያ ጊሾ ዎዲያ ዉርሴꬃይ ኤሌሲዲ ዬና» ያጊስ።
10 ካሊዲካ፥ «ዴሬይ ዴሪያ ቦላ፥ ካዎቴꬃይ ካዎቴꬃ ቦላ ዴንዳና። 11 ጊታ ቢታ ቃፆይ ሃናና፥ ኮሻይኔ ጋዶይ ዱማ ዱማ ቤሳን ዳራና፥ ያሺያባይኔ ጊታ ማላታቲ ሳሎፔ ቆንጫና። 12 ሺን ሃ ኡባይ ሃናናፔ ሲንꬄ ታ ሱንꬃ ጊሾ ጊዲ ኣሳይ ሂንቴና ጎዳናኔ ኦይካና። ኣይሁዴ ዎሳ ኬꬃኒኔ ቃሾ ኬꬃን ሂንቴና ዬጋና። ካዎታ ሲንꬄኔ ዴሪያ ሃሬይሳታ ሲንꬄ ሂንቴና ኤፋና። 13 ሄሲካ ታባ ሂንቴ ኤንታው ማርካታናው ሎዖ ኦጌ ጊዳና። 14 ሄሳ ጊሾ፥ ሂንቴ ኦይሼቲያ ዎዴ ዎይጊዲ ዛሮ ኢማኔ ጊዲ ሂንቴ ዎዛናን ኡንዔቶና ሜላ ኣኬኪቴ። + 15 ኣይስ ጊኮ፥ ሂንቴ ሞርኬቲ ሂንቴራ ኤቄታናዉኔ ፓላማናው ዳንዳዖና ዶናኔ ጪንጫቴꬂ ታ ሂንቴው ኢማና። 16 ሃሪ ኣቶሺን፥ ሂንቴና ዬሊዳይሳቲ፥ ሂንቴ ኢሻቲ፥ ሂንቴ ዳቦቲኔ ላጌቲ ሂንቴና ኣꬂ ኢማና። ሂንቴ ጊዶፌ ኢሶታ ኢሶታ ዎꬋና። 17 ታ ሱንꬃ ጊሾ ኣሳ ኡባ ሲንꬃን ሂንቴ ኢፄቲዳይሳታ ጊዳና። 18 ሺን ሃሪ ኣቶሺን፥ ሂንቴ ቢናናፔ ኢሶይካ ꬋዬና። 19 ፖሎ ዳንዳዓን ሂንቴ፥ ሂንቴ ሼምፑዋ ኣሻና።»
20 «ዬሩሳላሜ ካታማይ ዎታዳሬን ዲሬቲዲ ኡቲዳሺን ሂንቴ ቤዒኮ ኢያው ꬋዮይ ማታቲዳይሳ ኤሪቴ። 21 ሄ ዎዴ ዪሁዳን ዴዒያ ኡባይ ዴሪያኮ ባቃቶ፥ ካታማን ዴዔይሳቲ ያፔ ኬዮ፥ ጋፃሪያን ዴዔይሳቲ ካታማ ጌሎፖ። 22 ኣይስ ጊኮ፥ ሃ ፃፌቲዳባይ ፖሌታና ሜላ ሄሲ ፆሳይ ኩሼ ዛሪያ ዎዴ። + 23 ሳዓ ቦላ ጊታ ሜቶይ ያና፥ ሄሳንካ ኣሳ ቦላ ፆሳ ሃንቆይ ያና። ሄሳ ጊሾ፥ ቃንꬃቲዳይሳታኔ ꬋንꬄይሳታ ኣዬ። 24 ኤንቲ ማሻን ሃይቃና፥ ኣሳ ኡባይ ኣላጋ ቢታ ዲዔታና። ኣይሁዴ ጊዶና ኣሳ ዎዴይ ፖሌታና ጋካናው ዬሩሳላሜይ ኤንታናን ዬꬌቲዳይሳ ጊዳና።
25 «ኣዋን፥ ኣጌናኒኔ፥ ፆሊንቶታ ቦላ ማላታቲ ሃኒዲ ቤንታና። ኣባፌኔ ዙሊያ ዴሹዋፔ ዴንዶይሳን ቢታን ዴዒያ ኣሳይ ኡንዔታናኔ ያርካና። + 26 ሳሉዋ ዎልቃቲ ቡቄታና ጊሾ ኣሳይ ያሻኒኔ ቢታ ቦላ ኣይቢ ሃናንዴሻ ጊዲ ናጎን ባንታና ባሌታና። 27 ሄ ዎዴ ኣሳ ናዓይ ዎልቃኒኔ ጊታ ቦንቹዋን ሻራራ ዪሺን ኤንቲ ቤዓና። + 28 ሂንቴ ኣቶቴꬃይ ማታቲዳ ጊሾ ሃ ሃኖቲ ፖሌቴꬂ ኦይኪያ ዎዴ ጊጌቲ ኤቂቴ፥ ሂንቴ ሁዒያ ꬎቁ ኦꬂዲ ፄሊቴ» ያጊስ።
29 ካሊዲካ፥ ሃይሳዳ ጊዲ ሌሚሶ ኦዲስ፡ «ባላሴ ሚꬃኔ ሃራ ሚꬃታ ኡባ ቤዒቴ። 30 ኤንቲ ኣጪያ ዎዴ ቶርቼይ ማታቲዳይሳ ሂንቴ ኤሬታ። 31 ሄሳዳ ሃ ሃኖቲ ፖሌቲሺን ሂንቴ ቤዒኮ ፆሳ ካዎቴꬃይ ማታቲዳይሳ ኤሪቴ።
32 «ታ ሂንቴው ቱማ ኦዳይስ፤ ሃ ኡባይ ፖሌታና ጋካናው ሃ ዬሌቴꬃይ ኣꬌና። 33 ሳሎይኔ ሳዓይ ኣꬋና፥ ሺን ታ ቃላይ ኣꬌና።
34 «ሂዛ፥ ꬋሲ ባይና ዴዖን፥ ኡሻ ዳሮኒኔ ዱሳባስ ኡንዔቴꬃን ሂንቴ ዎዛናይ ኦይኬቶና ሜላኔ ሄ ቃማይ ኣኬኮና ፂሄዳ ሂንቴ ቦላ ጋኮና ሜላ ናጌቲቴ። 35 ሄ ቃማይ ቢታ ኩሜꬃን ዴዒያ ኡባ ቦላ ጋካና። 36 ሄሳ ጊሾ፥ ያ ኢታፔ ኣታናዉኔ ኣሳ ናዓ ሲንꬃን ኤቃናው ዳንዳዓና ሜላ ኡባ ዎዴ ሚኒዲ ዎሲቴ» ያጊስ።
37 ጋላስ ጋላስ ዬሱሲ ፆሳ ኬꬃን ታማርሲሼ፥ ቃማ ቃማ ሻማሆ ዴሪያ ቦላ ኬዪዲ ኣቄስ። + 38 ኣሳይ ኡባይ ኢያ ሲዓናው ዎንታ ጉራ ኢያኮ ፆሳ ኬꬂ ዮሶና።
+ 21:14 ሉቃ 12፡11-12 + 21:22 ሆሴ 9፡7 + 21:25 ኢሳ 13፡10፤ ሂዝ 32፡7፤ ኤር 2፡31፤ ዮ.ቆ 6፡12 + 21:27 ዳኔ 7፡13፤ ዮ.ቆ 1፡7 + 21:37 ሉቃ 19፡47