3
ፃማቂያ ዮሃኒሳ ቲሚርቲያ
(ማቶ 3፡1-12፤ ማር 1፡1-8፤ ዮሃ 1፡19-28)
ካዎይ ፂባርዮሲ ሮሜ ቢታን ካዎቲን፥ ታማኔ ኢቻሻንꬆ ላይꬃን፥ ጴንፄ ጲላፆሲ ዪሁዳ ሃሪያ ዎዴ ሄሮዲሲ ጋሊላ ሃሪያ ዎዴ ኢያ ኢሻ ፊልጶሲ ኢፁሪያሳኔ ፂራኮንዶሳ ሃሪያ ዎዴ ሊሳኒዮሲ ኣብላኒሳ ሃሪያ ዎዴ ሃናራኔ ቃያፋራ ካሂኔ ሃላቃ ጊዲ ዴዒሺን፥ ፆሳ ቃላይ ዛካሪያሳ ናዓ ዮሃኒሳኮ ባዞ ቢታ ዪስ። ዮሃኒሲ፥ «ሂንቴ ናጋራፔ ሲሚቴኔ ፃማቄቲቴ። ፆሳይ ሂንቴ ናጋራ ኣቶ ጋና» ያጊዲ ታማርሲሼ ዮርዳኖሴ ሻፋ ሄራን ዴዒያ ቢታ ኡባ ቢስ። ሄሲካ ናቤይ ኢሳያሲ ባ ማፃፋን፥ +
«ባዞ ጊዶን ባ ቃላ ꬎቁ ኦꬂዲ፥
ዋሲያ ኡራ ቃላይ፥
‹ጎዳ ኦጊያ ጊጊሲቴ፥
ሆሮጋካ ፒዲ ኦꬂቴ።
ኣፎ ኡባይ ኩማና፥
ዙማይኔ ዴሬይ ዚቂ ጋና።
ዎቤ ኦጌይ ሉላና፥
ጊጎና ሆሮጋይ ቂንፂ ጋና።
ኣሾ ማዒዳ ኡባይ፥
ፆሳ ኣሹዋ ቤዓና› »
ጊዲ ፃፊዳይሳዳ ሃኒስ።
ዮሃኒሲ፥ ባ ኩሼን ፃማቄታናው ዪዳ ኣሳኮ፥ «ሂንቴኖ፥ ሾሻ ናይቶ ያናው ዴዒያ ሃንቁዋፌ ኣታና ሜላ ሂንቴና ዞሪዳይ ኦኔ?+ ሂዛ፥ ሂንቴ ሲሙዋ ቆንጪሲያ ሎዖ ኦሶ ኦꬂቴ፥ ሂንቴ ዎዛናን፥ ‹ኑስ፥ ኑ ኣዋይ ኣብራሃሜይ ዴዔስ ጊዲ ጬቄቶፊቴ።› ሃ ሲዒቴ፥ ሃ ሹቻታፔ ፆሳይ ኣብራሃሜስ ናዓ ኬሳናው ዳንዳዔስ። + ሄኮ፥ ቤፄይ ሚꬃ ፃጶን ዴዔስ። ሂዛ፥ ሎዖ ኣይፌ ኣይፎና ሚꬃ ኡባይ ቃንፄቲዲ ታማን ዬጌታና» ያጊስ። +
10 ኣሳይ፥ «ያቲን ኑኒ ኣይ ኦꬂኖ?» ያጊዲ ኦይቺዶሶና።
11 ዮሃኒሲ ዛሪዲ፥ «ናምዑ ኣፊሊ ዴዒያ ኣሲ ባይናይሳስ ኢሞ። ካꬂ ዴዔይሲ ባይናይሳስ ኢሞ» ያጊስ።
12 ቃራፃ ቃንፂሴይሳቲ ፃማቄታናው ዪዲ፥ «ኣስታማሪያው፥ ኑኒ ኣይ ኦꬂኖ?» ያጊዶሶና። +
13 ኢ ዛሪዲ፥ «ሂንቴ ቃንፂሳናው ኪቴቶይሳፌ ኣꬂዲ ኤኮፊቴ» ያጊስ። 14 ቃሲ ዎታዳሬቲ ዪዲ፥ «ኑኒ ኣይ ኦꬂኖ» ያጊዲ ኦይቺዶሶና።
ዮሃኒሲ፥ «ኦዴባካ ዎልቃን ዳፊዲ ኤኮፊቴ፥ ኦናካ ዎርዶን ሞቶፒቴ፥ ሂንቴ ዳሞዜይ ሂንቴው ጊዶ፤ ኡፋይቲዲ ዴዒቴ» ያጊስ።
15 ኣሳይ ኪሪስቶሳ ናጊሼ ዴዒያ ጊሾ ዮሃኒሳ፥ «ኢ ኪሪስቶሳ ጊዳንዴሻ?» ጊዲ ቆፒዶሶና። 16 ዮሃኒሲ ኡባስ ዛሪዲ፥ «ታኒ ሂንቴና ሃꬃን ፃማቃይስ፥ ሺን ታፔ ኣꬊዲ ዎልቃሜይሲ ያና። ታኒ ኢያ ጫማ ዎዶሩዋ ቢላናው ቤሶና ኣሲ። ኢ ሂንቴና ጌሻ ኣያናኒኔ ታማን ፃማቃና። 17 ዉዱማን ዴዒያ ካꬃ ፖሎ ጌሻናው ፒꬄይ ኢያ ኩሼን ዴዔስ። ጌሻ ካꬃ ባ ሻሊያን ቆላና፤ ካሊያ ꬋዮና ታማን ፁጋና» ያጊስ።
18 ቃሲ ዮሃኒሲ ኣሳ ዳሮ ዞሬ ዞሪዲ ዎንጌላ * ኦዲስ።
19 ሺን ዮሃኒሲ ሄሮዲሲ ባ ኢሻ ማቺው፥ ሄሮዲያዳ፥ ኤኪዳ ጊሾኔ ሃራ ኢታ ኦሶታ ጊሾ ካጪዳ ዎዴ + 20 ሄሮዲሲ ካሴይሳ ቦላ ሃራባ ኡባ ጉጂዲ ዮሃኒሳ ዎይኔ ጌልሲስ።
ዬሱሳ ፃማቄቴꬃ
(ማቶ 1፡1-17፤ 3፡13-17፤ ማር 1፡9-11)
21 ዮሃኒሲ ቃሼታናፔ ሲንꬄ ኣሳ ኡባ ፃማቂዲ ሲሚን፥ ዬሱሲካ ቃሲ ፃማቄቲስ። ኢ ዎሲሺን ሳሎይ ዶዬቲስ። 22 ጌሻ ኣያናይ ሆሌዳ ቤንቲሼ ኢያ ቦላ ኡቲስ። ሳሎፔ «ታኒ ዶሲያ ናዓይ ኔና፤ ኔ ታና ኡፋይሳሳ ያጊያ» ቃላይ ዪስ። +
23 ዬሱሲ ታማርሶ ኦይኪያ ዎዴ ኢያው ሃስታሙ ላይꬂ ጊዲሺን፥ ኣሳይ ኢያ ዮሴፋ ናዓ ጊዲ ቆፒስ።
ዮሴፊ ኤሌ ናዓ፥ 24 ኤሌይ ማቴ ናዓ፥
ማቴይ ሌዌ ናዓ፥ ሌዌይ ማልካ ናዓ፥
ማልኬይ ዮና ናዓ፥ ዮኒ ዮሴፋ ናዓ፥
25 ዮሴፊ ማታቴ ናዓ፥ ማታቴይ ኣሞፄ ናዓ፥
ኣሞፄይ ናሆሜ ናዓ፥ ናሆሜይ ኣሲሊሜ ናዓ፥
ኣሲሊሜይ ናጌ ናዓ፥ 26 ናጌይ ማዓቴ ናዓ፥
ማዓቴይ ማታቲዬ ናዓ፥ ማታቲዬይ ሳማዬ ናዓ፥
27 ሳማዬይ ዪሁዳ ናዓ፥ ዪሁዲ ዮናኔ ናዓ፥ ዮናኔይ ራሴ ናዓ፥
ራሴይ ዜሩባቤላ ናዓ፥ ዜሩባቤሌይ ሳላቲያሌ ናዓ፥
ሳላቲያሌይ ኔሬ ናዓ፥ 28 ኔሬይ ማልካ ናዓ፥
ማልኬይ ሃዴ ናዓ፥ ሃዴይ ቆሳሜ ናዓ፥
ቆሳሜይ ኤልሞዳኔ ናዓ፥ ኤልሞዳኔይ ኤሬ ናዓ፥
29 ኤሬይ ዮሴዔ ናዓ፥ ዮሴዔይ ኣላዛራ ናዓ፥
ኣላዛሪ ዮራሜ ናዓ፥ ዮራሜይ ማቴ ናዓ፥
ማቴይ ሌዌ ናዓ፥ 30 ሌዌይ ሲሞና ናዓ፥
ሲሞኒ ዪሁዳ ናዓ፥ ዪሁዲ ዮሴፋ ናዓ፥
ዮሴፊ ዮናኔ ናዓ፥ ዮናኔይ ኤሊያቄሜ ናዓ፥
31 ኤሊያቄሜይ ማሊዬ ናዓ፥ ማሊዬይ ማይናኔ ናዓ፥
ማይናኔይ ማቴ ናዓ፥ ማቴይ ናታኔ ናዓ፥
ናታኔይ ዳዊቴ ናዓ፥ 32 ዳዊቴይ ኢሴዬ ናዓ፥
ኢሴዬይ ኢዮቤዴ ናዓ፥ ኢዮቤዴይ ቦዔዛ ናዓ፥
ቦዔዚ ሳልሞና ናዓ፥ ሳልሞኔይ ናዓሶና ናዓ፥
33 ናዓሶኔይ ኣሚናዳቤ ናዓ፥ ኣሚናዳቤይ ራሜ ናዓ፥ ራሜይ ኣርኔ ናዓ፥
ኣርኔይ ኣስሮሜ ናዓ፥ 34 ኣስሮሜይ ፋሬሴ ናዓ፥
ፋሬሴይ ዪሁዳ ናዓ፥
ዪሁዲ ያይቆባ ናዓ፥
ያይቆቢ ዪሳቃ ናዓ፥ ዪሳቂ ኣብራሃሜ ናዓ፥
ኣብራሃሜይ ታራ ናዓ፥ 35 ታሪ ናኮሬ ናዓ፥
ናኮሬይ ሳሩጌ ናዓ፥ ሳሩጌይ ሬሁ ናዓ፥
ሬሁይ ፋሌቄ ናዓ፥ ፋሌቄይ ኤቤራ ናዓ፥
ኤቤሮይ ሴላ ናዓ፥ 36 ሴሊ ቃይናሜ ናዓ፥
ቃይናሜይ ኣርፋኪሳዳ ናዓ፥ ኣርፋኪሳዴይ ሴሜ ናዓ፥
ሴሜይ ኖሄ ናዓ፥ ኖሄይ ላሜሄ ናዓ፥
37 ላሜሄይ ማቱሳላ ናዓ፥ ማቱሳሊ ሄኖኬ ናዓ፥
ሄኖኬይ ያሬዴ ናዓ፥ ያሬዴይ ማላልዔላ ናዓ፥
ማላልዔሊ ቃይናኔ ናዓ፥ 38 ቃይናኔይ ሄኖሳ ናዓ፥
ሄኖሴይ ሴታ ናዓ፥ ሴቴይ ኣዳሜ ናዓ፥
ኣዳሜይ ፆሳ ናዓ።
+ 3:4 ኢሳ 40፡3-5 + 3:7 ማቶ 12፡34፤ 23፡33 + 3:8 ዮሃ 8፡33 + 3:9 ማቶ 7፡19 + 3:12 ሉቃ 7፡29 * 3:18 ዎንጌላ፡ ጊሪኬ ዶናን ዎንጌላ ጊያ ቃላይ ዳሮ ኡፋይሲያ ኦዳ ዎይኮ ሚሺራቾ ጉሱ። ሄ ሚሺራቾይካ ኪሪስቶሲ ኣሳ ዜሬꬂ ኡባ ሜሪና ፒርዳፌ ኣሻናው ኪቴቲዲ ዪዳ ጊታ ኡፋይሳ (ሉቃ 1፡19፤ 2፡10)። + 3:19 ማቶ 14፡3-4፤ ማር 6፡17-18 + 3:22 ሜꬌ 22፡2፤ ማዝ 2፡7፤ ኢሳ 42፡1፤ ማቶ 3፡17፤ ማር 1፡11፤ ሉቃ 9፡35