4
ዬሱሲ ፓጬቲስ
(ማቶ 4፡1-11፤ ማር 1፡12-13)
ዬሱሲ ጌሻ ኣያናን ኩሚዲ ዮርዳኖሴ ሻፋፔ ሲሚዳ ሜላ ኣያናይ ኢያ ባዞ ኤፊስ። ያን ኦይታሙ ጋላሲኔ ቃማ ፃላሄን ፓጬቲስ። ሄ ጋላሳታን ኣይኮካ ሞና ጋምዒዳ ጊሾ ዉርሴꬃን ኮሻቲስ።
ፃላሄይ ኢያኮ፥ «ኔኒ ፆሳ ናዓ ጊዲኮ ኣኔ ሃይሲ ሹቻይ ኡይꬁ ጊዶ ጋዳ ኪታ» ያጊስ።
ዬሱሲ ዛሪዲ፥ «ኣሲ ኡይꬃ ፃላላን ዴና ጌቴቲዲ ፃፌቲስ» ያጊስ። +
ሄሳፌ ጉዬ፥ ፃላሄይ ዬሱሳ ኣዱሳ ዴሬ ቦላ ኬሲዲ ሃ ኣላሚያ ካዎቴꬃታ ኣይፌ ቂጲ ዛራናው ቤሲስ። ፃላሄይ፥ «ሃ ኡባስ ማታይኔ ቦንቾይ ታው ኢሜቲስ። ታኒ ዶሲዳ ኦዴስካ ኢሚያ ጊሾ ኔው ኢማና። ሄሳ ጊሾ፥ ኔኒ ታው ጎይኒኮ ኡባይ ኔው ጊዳና» ያጊስ።
ዬሱሲ ዛሪዲ፥ «ኔ ጎዳ፥ ኔ ፆሳ፥ ኢያ ፃላላ ጎይና ጌቴቲዲ ፃፌቲስ» ያጊስ። +
ዉርሴꬃን ፃላሄይ ዬሱሳ ዬሩሳላሜ ኤፊዲ ፆሳ ኬꬃስ ሁዒያ ቦላ ኤሲዲ፥ «ኔኒ ፆሳ ናዓ ጊዲኮ ኣኔ ዱጌ ሳዓን ኔና ዬጋ። 10 ኣይስ ጊኮ፥
‹ኔና ናጊያ ኪታንቾታ
ፆሳይ ኔ ጊሾ ኪታና። +
11 ኤንቲ ኔ ቶሆይ ሹቻን ꬉቤቶና ሜላ፥
ባንታ ኩሺያን ꬎቁ ኦꬂዲ ኔና ዴንꬃና› ጌቴቲዲ ፃፌቲስ»
ያጊስ።
12 ዬሱሲ ዛሪዲ፥ «ኔ ጎዳ ፆሳ ፓጮፋ ጌቴቲዲ ፃፌቲስ» ያጊስ። +
13 ፃላሄይ ዬሱሳ ፓጪያ ዉርሲዳፔ ጉዬ ሃራ ኢንጄ ዎዴ ዴማና ጋካናው ኢያፔ ሻኬቲስ።
ዬሱሲ ጋሊላን ታማርሶ ኦይኪስ
(ማቶ 4፡12-17፤ ማር 1፡14-15)
14 ዬሱሲ ኣያና ዎልቃን ኩሚዲ ጋሊላ ሲሚስ። ኢያ ሱንꬃይ ሄራን ዴዒያ ቢታ ኡባን ኬዪስ። 15 ኢ ኣይሁዴ ዎሳ ኬꬂ ጌሊዲ ታማርሲስ፤ ኣሳ ኡባይ ኢያ ጋላቲዶሶና።
16 ያፔ ኢ ዲጪዳ ካታማ ናዚሬቴ ዪስ። ካሴ ሜዜቲዳይሳዳ ሳምባታ ጋላስ ኣይሁዴ ዎሳ ኬꬂ ጌሊስ። ናባባናዉካ ዴንዲ ኤቂስ። 17 ናቢያ ኢሳያሳ ማፃፋይ ኢያው ኢሜቲን፥ ዶዪዲ፥ ሃይሳዳ ያጊዲ ፃፌቲዳይሳ ዴሚስ፡
18 «ጎዳ ኣያናይ ታ ቦላ ዴዔስ፥
ማንቆታስ ዎንጌላ ኦዳና ሜላ
ፆሳይ ታና ዶሪስ።
ቃሼቲዳይሳታስ ቢሌቴꬂ፥
ቆቂዳይሳታ ፄሊሳናሲኔ
ኡንዔቲዳይሳታ ቢርሻና ሜላ፥ +
19 ፆሳይ ኬሃናው ቆፒዳ ላይꬃ ኦዳና ሜላ ታና ኪቲስ»
ያጊስ።
20 ሄሳፌ ጉዬ፥ ማፃፋ ፃፂዲ ሃጋዜይሳስ ኢሚዲ ታማርሳናው ኡቲስ። ኣይሁዴ ዎሳ ኬꬃን ዴዒያ ኣሳቲ ኡባይ ጫዲ ፄሎሶና። 21 ኢ፥ «ሃይሲ ሂንቴ ሃይꬃን ሂንቴ ሲዒያ ሃ ማፃፋ ቃላይ ሃቺ ፖሌቲስ» ያጊስ።
22 ኡባይ ኢያባ ዳርሲዲ ኦዴቶሶና። ቃሲ ኢያ ዶናፔ ኬያ ኣꬎ ኬሃቴꬃን ኩሚዳ ቃላን ማላሌቲሼ፥ «ሃይሲ ዮሴፋ ናዓ ጊዴኔዬ?» ያጊዶሶና።
23 ኢ፥ « ‹ኔኖ ꬋሌ ኣዋው ኔና ኣሻ፥ ቂፊርናሆሜን ኔ ኦꬂዳባ ኑ ሲዖይሳ ቃሲ ሃይሳን ኔ ካታማን ኦꬃ› ያጊያ ሌሚሱዋን ሂንቴ ታና ጋናይሳስ ሲꬌይ ባዋ» ያጊስ። 24 ቃሲ፥ «ቱማ ኦዳይስ፤ ናቤይ ባ ዬሌቲዳ ቢታን ቦንቼቴና። +
25 «ታ ሂንቴው ቱማ ኦዳይስ፤ ሳሎይ ሄꬑ ላይꬂኔ ባጋ ጎርዴቲን ሚኖ ኮሺ ቢታ ኡባን ዴዒያ ኤሊያሳ ዎዴ ዳሮ ኣምዔቲ ኢስራዔሌን ዴዖሶና። + 26 ኤሊያሲ ኤንታፌ ኢሲኔኮካ ኪቴቲቤና። ሺን ሳራፕታን ዴዒያ ኣምዔኮ ኪቴቲስ። + 27 ናቢያ ኤልሳዔ ዎዴ ኢስራዔሌን ዳሮ ባሮ ሃርጋንቾቲ ዴዖሶና። ሺን ሶሬ ኡራ ኒዒማኔፔ ኣቲን ኦኒካ ፓፂቤና» ያጊስ። +
28 ኣይሁዴ ዎሳ ኬꬃን ዴዒያ ኣሳ ኡባይ ሄሳ ሲዒዳ ዎዴ ዳሮ ዪሎቲዶሶና። 29 ባንታ ኡቲዳ ቤሳፌ ዴንዲዲ ዙማ ቦላ ኬፄቲዳ ካታማፔ ጋፃ ኬሲዲ ሱጊ ዬዳናው ኣፎ ዶና ኤፊዶሶና። 30 ሺን ኢ ኤንታ ጊዶራ ካንꬂዲ ኣꬊስ።
ዬሱሲ ቱና ኣያና ኬሲስ
(ማር 1፡21-28)
31 ያፔ ጋሊላ ቢታን ዴዒያ ቂፊርናሆሜ ካታማ ቢስ። ያን ሳምባታ ጋላስ ኣሳ ታማርሲስ። 32 ኢ ታማርሴይ ማታራ ጊዲያ ጊሾ ኡባይ ኢያ ቲሚርቲያን ማላሌቲዶሶና። +
33 ኣይሁዴ ዎሳ ኬꬃን ቱና ኣያናይ ኦይኪዳ ኡራይ ዴዔስ። 34 ኢ፥ «ናዚሬቴ ዬሱሳ ኑና ኣይስ ዋይሳይ ኑፔ ሃካ፤ ኔኒ ዪዳይ ኑና ꬋይሳናሴዬ? ኔኒ ኦኔኮ ታኒ ኤራይስ። ኔኒ ፆሳፌ ዪዳ ጌሻ» ያጊዲ ዋሲስ።
35 ዬሱሲ ቱና ኣያናኮ፥ «ሲዒ ጋዳ ሃ ኡራፔ ኬያ» ያጊዲ ሃንቂስ። ቱና ኣያናይ ኡራ ኣሳ ኡባ ሲንꬃን ሆሊ ዬጊዲ ኣይኮካ ቆሆና ዬዲዲ ኬዪስ።
36 ኣሳ ኡባይ ማላሌቲዶሶና። ዎሊኮ፥ «ሃኖስ፥ ሃይሲ ኣይቢ ቲሚርቴ? ቱና ኣያናታ ማታኒኔ ዎልቃን ኪቴስ፤ ኤንቲካ ኬዮሶና» ያጊዶሶና። 37 ኢያ ሱንꬃይ ሄራ ኡባን ኬዪስ።
ዬሱሲ ዳሮ ሃርጋንቾታ ፓꬂስ
(ማቶ 8፡14-17፤ ማር 1፡29-34)
38 ሄሳፌ ጉዬ፥ ዬሱሲ ኣይሁዴ ዎሳ ኬꬃፌ ኬዪዲ ሲሞና ሶ ጌሊስ። ሲሞና ማቼ ኣያ ሚኖ ቆፆ ሚሻ ሃርጌን ሳኬታሱ። ኢዮ ፓꬃና ሜላ ዬሱሳ ዎሲዶሶና። 39 ኢ ሂፃኮ ሺቂ ሆኪዲ ኢ ሃርጊያ ሃንቂስ። ሚሻይ ኣጊን ኤሌሳ ዴንዳዳ ኤንታ ሞካሱ።
40 ኣዋይ ዉላና ሃኒሺን ዱማ ዱማ ሃርጊያን ኦይኬቲዳ ኣሳ ኢያኮ ኤሂዶሶና። ኢ ኢሱዋ ኢሱዋ ቦላ ባ ኩሺያ ዎꬂዲ ፓꬂስ። 41 ቱና ኣያናቲ ቃሲ፥ «ኔኒ፥ ፆሳ ናዓ» ጊዲ ዋሲሼ ዳሮ ኣሳፔ ኬዪዶሶና። ሺን ኢ ኤንታና ሃንቂስ። ኢ ኪሪስቶሳ ጊዴይሳ ኤንቲ ኤሪያ ጊሾ ኢሲባካ ኦዴቶና ሜላ ዲጊስ።
42 ቡሮ ዎንቲያ ዎዴ ዬሱሲ ኢሲ ጌማ ቤሲ ቢስ። ኣሳይ ኮዪሼ ኢ ዴዒያ ቤሳ ዪዶሶና። ኤንታፌ ኢ ሻኬቲዲ ቦና ሜላ ቡቴቲዶሶና። 43 ሺን ኢ፥ «ታኒ ሃራ ካታማታ ባዳ ፆሳ ካዎቴꬃ ዎንጌላ ማርካታናው ቤሴስ። ታ ኪቴቲዳይ ሄሳሳ» ያጊስ። 44 ዪሁዳ ቢታን ዴዒያ ኣይሁዴ ዎሳ ኬꬃን ሳባኪስ።
+ 4:4 ዛሬ 8፡3 + 4:8 ዛሬ 6፡13 + 4:10 ማዝ 91፡11-12 + 4:12 ዛሬ 6፡16 + 4:18 ኢሳ 61፡1-2 + 4:24 ዮሃ 4፡44 + 4:25 1ካዎ 17፡1 + 4:26 1ካዎ 17፡8-16 + 4:27 2ካዎ 5፡1-14 + 4:32 ማቶ 7፡28-29፤ ማዝ 91፡11-12