8
ዬሱሳ ሞኪዳ ማጫሳታ
ሄሳፌ ጉዬ፥ ዬሱሲ ፆሳ ካዎቴꬃ ዎንጌላ ሳባኪሼ ካታማራኔ ጉታራ ኣꬊስ። ሄ ዎዴ ታማኔ ናምዑ ሃዋሬቲ ኢያራ ዴዖሶና። ቃሲ ቱና ኣያናፔኔ ዱማ ዱማ ሃርጊያፌ ፓፂዳ ኢሲ ኢሲ ማጫሳቲ ኢያራ ዴዖሶና። ኤንቲካ፥ ላፑን ቱና ኣያናቲ ኬዪዳ ማግዴላ ማይራሞ፥ + ሄሮዲሳ ሹማ ኩዛ ማቺው ዮሃና፥ ሶሲናራኔ ቃሲ ሃራ ዳሮቲ ኤንታና ሚሼን ማዴይሳቲ ዴዖሶና።
ዳሮ ኣሳይ ዱማ ዱማ ካታማፔ ኢያኮ ሺቂን ሌሚሶን ኤንታው ኦዲስ። «ኢሲ ጎሻንቾይ ዜሬꬂ ዜራናው ኬዪስ። ኢ ዜሪሺን ኢሲ ኢሲ ዜሬꬃይ ኦጌ ጋፃን ዎꬊዲ ዬꬌቲስ፥ ሳሎ ካፎቲ ማፂዶሶና። ሃራቲ ሻሎይ ጋርሳን ዴዒያ ቢታ ቦላ ዎꬊዶሶና። ቡሮ ዶሊዳ ሜላ ቢታን ላሆይ ባይና ጊሾ ሚጪዶሶና። ሃራ ዜሬꬃይ ቃሲ ኣጉንꬃ ጊዶን ዎꬊስ። ኣጉንꬃራ ዎላ ዲጪዳ ጊሾ ኣጉንꬃይ ጩሊዲ ቤሳን ኣሺስ። ሃራቲ ሎዖ ቢታ ቦላ ዎꬊዶሶና። ዶሊዳ ዎዴ ፄቱ ኩሼ ኣይፊዶሶና።» ሄሳ ኦዲ ኦንጊዲ፥ ባ ቃላ ꬎቁ ኦꬂዲ፥ «ሲዒያ ሃይꬂ ዴዒያ ኡባይ ሲዖ» ያጊስ።
ኢያ ታማሬቲ፥ «ሃ ሌሚሱዋ ቢርሼꬃይ ኣይቤ?» ያጊዲ ኦይቺዶሶና 10 ኢ፥ «ፆሳ ካዎቴꬃ ፁራ ኤራና ሜላ ሂንቴው ኢሜቲስ። ሺን ሃራቲ ቤዒሼ ዴሞና ሜላ፥ ሲዒሼ ኣኬኮና ሜላ ሌሚሶን ኦዳይስ። +
11 «ሂዛ፥ ሃ ሌሚሱዋ ቢርሼꬃይ ሃይሳ፡ ዜሬꬂ ያጌቲዳይ ፆሳ ቃላ። 12 ኦጌ ጋፃን ዎꬊዳ ዜሬꬃይ ቃላ ሲዔይሳታ። ጊዶሺን፥ ኤንቲ ኣማኒዲ ኣቶና ሜላ ፃላሄይ ቃላ ኤንታ ዎዛናፔ ማፂ ዲጌስ። 13 ሻሎይ ጋርሳን ዴዒያ ቢታ ቦላ ዎꬊዳ ዜሬꬃይ ቃላ ሲዒዲ ኡፋይሳን ኤኬይሳታ። ኤንቲ ሃዒስ ኣማኖሶናፔ ኣቲን ፃጶይ ባይና ጊሾ ፓጬይ ጋኪያ ዎዴ ኤሌሲዲ ካዶሶና። 14 ኣጉንꬃ ጊዶን ዜሬቲዳይሳቲ ቃላ ሲዔይሳታ። ኤንቲካ ኣላሚያ ቆፋን፥ ዱሬቴꬃኒኔ ሳዓ ዱሳ ሚኮቴꬃን ጩሌቲዲ ቤሴይሳዳ ኣይፊቦኮና። 15 ሎዖ ቢታን ዎꬊዳ ዜሬꬃይ ሎዖ ዎዛናን ቃላ ሲዒዲ ናጌይሳታኔ ዳንዳዓን ሚኒዲ ኣይፌ ኣይፌይሳታ።
16 «ፆምፔ ፆምፒዲ፥ ዳቾ ካሜይ ዎይኮ ኣርሳፌ ጋርሳን ዎꬄይ ዴና። ጌሊያ ኣሲ ቤዓና ሜላ ꬎቃ ቤሳን ዎꬄስ።+
17 «ሄሳ ጊሾ፥ ቆንጬ ኬዮና ቆሴቲዲ ኣቲያባይ፥ ኤሬቶና ጌሚዲ ኣቲያባይ ዴና። +
18 «ሂዛ፥ ሂንቴ ቃላ ዋቲ ሲዒያኮ ኣኬኪቴ። ዴዒያ ኡባስ ጉዤቲዲ ኢሜታና፥ ባይናይሳስ ሃሪ ኣቶሺን ኢያው ዴዒያ ጉꬂያካ ኢያፔ ኤኬታና» ያጊስ። +
ዬሱሳ ኣዬራኔ ኢሻታራ
(ማቶ 12፡46-50፤ ማር 3፡31-35)
19 ዬሱሳ ኣዬራኔ ኢሻታራ ኢያኮ ዪዶሶና። ሺን ኣሳ ዳሮቴꬃፌ ዴንዶይሳን ኢያ ዴማናው ዳንዳዒቦኮና። 20 ኢሲ ኣሲ ዬሱሳኮ፥ «ኔ ኣዬራኔ ኔ ኢሻታራ ኔና ኮዪዲ ካሬን ናጎሶና» ያጊስ።
21 ዬሱሲ ዛሪዲ፥ «ፆሳ ቃላ ሲዒዲ ኦሶን ፔሼይሳቲ ኡባይ ታው ኣዮኔ ታው ኢሻ» ያጊስ።
ዬሱሲ ሃꬃ ዙሊያ ሴሪስ
(ማቶ 8፡23-27፤ ማር 4፡35-41)
22 ኢሲ ጋላስ ዬሱሳራኔ ኢያ ታማሬታራ ኢሲፌ ዎጎሎን ጌሊዲ፥ «ኣባ ፒኖስ» ያጊስ። ኤንቲካ ባናው ዴንዲዶሶና። 23 ኣባ ቦላራ ኤንቲ ፒናናው ቢሺን ዬሱሲ ꬊስኪስ። ቆፖና ሚኖ ጫርኮይ ኣባ ቦላ ዴንዲስ። ሃꬃይ ዎጎሉዋን ጌሊን ዎጎሎይ ሚቴቴꬂ ኦይኪያ ዎዴ ኡባይ ባቢዶሶና።
24 ኢያ ታማሬቲ ኢያኮ ሺቂዲ፥ «ኑ ጎዳው፥ ኑ ጎዳው፥ ኑ ꬋዮስ ያጊዲ» ዬሱሳ ዴንꬂዶሶና።
ዬሱሲ ዴንዲዲ ጫርኩዋኔ ጎቲያ ሴሪስ። ኤሌሲዲ ጫርኮይኔ ጎቴይ ዎፑ ጊስ። ሳሮቴꬃይካ ሲሚስ። 25 ዬሱሲ ባ ታማሬታኮ፥ «ሂንቴ ኣማኖይ ኣዉኔ» ያጊስ። ኤንቲካ፥ ያዪሼኔ ማላሌቲሼ ኢሶይ ኢሱዋኮ፥ «ጫርኮይኔ ሃꬃይ ኪቴቴይሲ፥ ኢ ሃይሲ ኦኔ» ያጊዶሶና።
ቱና ኣያናፔ ዬዴቲዳ ኡራ
(ማቶ 8፡28-34፤ ማር 5፡1-20)
26 ኣባ ፒኒዲ ጋሊላ ባጋራ ዴዒያ ጌርጌሶኔ ቢታ ጋኪዶሶና። 27 ዬሱሲ ዎጎሉዋፔ ኬዪዲ ሳዓን ዎꬊሺን ቱና ኣያናን ኦይኬቲዳ ኡራይ ካታማፔ ኬዪዲ ኢያራ ጋሄቲስ። ዳሮ ላይꬂ ኣፊሊ ማዖና ካሎ ዱፎን ዴዔሲፔ ኣቲን ሶ ጌሌና። 28 ዬሱሳ ቤዒዳ ዎዴ ኢያ ሲንꬃን ጉፋኒዲ፥ ባ ቃላ ꬎቁ ኦꬂዲ፥ «ኡባፌ ቦላ ፆሳ ናዓው ዬሱሳ ኔራ ታው ኣይቢ ኢሲፌቴꬂ ዴዒ? ሃያና ታና ሃዒ ኡንዔꬆፋርኪ» ያጊስ። 29 ሄሳ ኢ ጊዳይ፥ ቱና ኣያናይ ኡራፔ ኬያና ሜላ ዬሱሲ ሃንቄቲዳ ጊሾሳ። ዳሮ ዎዴ ቱና ኣያናይ ኢያ ሃሪዳ ጊሾ ሳንꬃላታኒኔ ቶሆ ቃቺያ ቢራታን ቃሼቲዲ ናጌቴስ። ሺን ቃሹዋ ዱꬂዲ ቱና ኣያናን ላጌቲዲ ባዞ ጌሊስ።
30 ዬሱሲ፥ «ኔ ሱንꬃይ ኦኔ» ያጊዲ ኦይቺስ።
ኢ፥ ዳሮ ቱና ኣያናቲ ኢያ ኦይኪዲ ጊሾ ባና፥ «ሌጊዮና» ጊስ። 31 ቱና ኣያናቲ ባንታና ሲዖሌ ኪቶና ሜላ ዎሲዶሶና።
32 ሄ ቤሳን ዞዜ ቦላ ሚያ ጉዱንꬆ ዉዴይ ሃሙቴስ። ሂኒ ጉዱንꬆታን ጌሊኖ ጊዲ ዎሲዶሶና፥ ኢካ «ጌሊቴ» ጊስ። 33 ቱና ኣያናቲ ኡራፔ ኬዪዲ ጉዱንꬆታን ጌሊዶሶና። ዉዴይ ዴሪያፔ ዱጌ ጉርጉፂዲ ኣባን ጌሊስ።
34 ሄንꬃንቾቲ ሃኒዳይሳ ቤዒዳ ዎዴ ዎፂ ቢዲ፥ ካታማኒኔ ጉታ ኡባን ኦዲዶሶና። 35 ኣሳይ ሃኒዳባ ቤዓናው ኬዪዲ ዬሱሳኮ ዪዶሶና። ቱና ኣያናይ ኬዪዳ ኡራይ ማዖ ማዒዲ፥ ኢያ ዎዛናይ ሲሚን፥ ዬሱሳ ቶሆ ማታን ኡቲዳይሳ ዴሚዲ ያዪዶሶና። 36 ኢያ ቤዒዳ ኣሳይ ቱና ኣያናን ኦይኬቲዳ ኡራይ ዋኒዲ ፓፂዳኮ ኦዲዶሶና። 37 ጌርጌሶኔ ዩሹዋን ዴዒያ ኣሳይ ጊታ ያሺ ያሼቲዲ ዬሱሲ ባንታ ማታፔ ባና ሜላ ዎሲዶሶና። ኢ ዎጎሉዋን ጌሊዲ ጉዬ ሲሚስ።
38 ቱና ኣያናይ ኬዪዳ ኡራይ ዬሱሳራ ዳናው ዎሲስ። 39 ሺን ዬሱሲ ኢያኮ፥ «ኔ ሶ ሲማ፥ ፆሳይ ኣይ ሜላ ጊታባ ኔው ኦꬂዳኮ ኦዳ» ያጊዲ ሞይዚስ። ኡራይካ ዬሱሲ ኣይ ሜላ ጊታባ ኢያው ኦꬂዳኮ ካታማ ኡባን ማርካቲሼ ቢስ።
ሃይቂዳ ናዒዉኔ ዬሱሳ ማዑዋ ቦቺዳ ማጫሲው
(ማቶ 9፡18-26፤ ማር 5፡21-43)
40 ኣሳይ ናጊዲ ጋምዒዳ ጊሾ ዬሱሲ ሲሚያ ዎዴ ሞኪ ኤኪዶሶና። 41 ኣይሁዴ ዎሳ ኬꬃ ሃላቃ ጊዲዳ ኢያሮሳ ጊያ ኡራይ ባ ሶ ያና ሜላ ዬሱሳ ቶሁዋ ቦላ ዎꬊዲ ዎሲስ። 42 ኢያው ታማኔ ናምዑ ላይꬂ ጊዲዳ ማጫ ናዓ ዴዒያራ ሳኬታዳ ሃይቆስ ጋካዳ ዴዓዉሱ። ዬሱሲ ቢያ ዎዴ ኣሳይ ኢያ ኡንዔꬄስ። 43 ታማኔ ናምዑ ላይꬂ ሱꬂ ጎጊሼ ጋምዒዳ ማጫሲ ዴዒያራ ዴዓዉሱ። ኢያ ባው ዴዒያ ሚሺያ ኣኪሜታስ ኢማዳ ኦንጋሱ። ሺን ፓፃናው ዳንዳዓቡኩ። 44 ኢያ ዬሱሳስ ጉዬ ባጋራ ሺቃዳ፥ ኢያ ኣፊላ ማጫራ ቦቻሱ፥ ሶሁዋራ ጎጊያ ሱꬃይ ኤቂ ኣጊስ።
45 ዬሱሲ፥ «ታና ቦቺዳይ ኦኔ?» ያጊስ። ኡባይ «ኑ ቦቺቦኮ» ያጊን፥ ጴፂሮሲ፥ «ኣስታማሪያው፥ ዳሮ ኣሳይ ካሊሺኒኔ ኡንዔꬂሺን ቤዓሼ ዋናዳ፥ ‹ታና ቦቺዳይ ኦኔ?› ጋይ» ያጊስ።
46 ሺን ዬሱሲ፥ «ኢሲ ኣሲ ታና ቦቺስ፤ ኣይስ ጊኮ፥ ዎልቂ ታፔ ኬዮይሲ ታው ኤሬቲስ» ያጊስ።
47 ማጫሲያ፥ ኢባይ ቆንጪዳይሳ ኤሪዳ ዎዴ ኮኮራሼ ያዳ ዬሱሳ ቶሁዋ ቦላ ኩንዳሱ። ኣይስ ቦቺዳኮኔ ዋናዳ ኤሌሳዳ ፓፂዳኮ ኣሳ ኡባ ሲንꬃን ማርካታሱ። 48 ኢ፥ «ታ ናቴ፥ ኔ ኣማኖይ ኔና ፓꬂስ፤ ሳሮን ባ» ያጊስ።
49 ዬሱሲ ኦዳ ኦንጎና ዴዒሺን፥ ኣይሁዴ ዎሳ ኬꬃ ሃላቃ፥ ኢያሮሳ ሶፔ ኢሲ ኣሲ ዪዲ፥ «ኢያሮሳ፥ ኔ ናዒያ ሃይቃሱ፤ ኣስታማሪያ ሜላ ዳቡሪሶፋ» ያጊስ።
50 ሺን ዬሱሲ ሄሳ ሲዒዲ ኢያሮሳኮ፥ «ባቦፋ! ኣማና፥ ኔ ናዒያ ፓፃና» ያጊስ።
51 ዬሱሲ ኢያሮሳ ሶ ጋኪዳ ዎዴ ጴፂሮሳፔ፥ ዮሃኒሳፔ፥ ያይቆባፔ፥ ናዔ ኣዋፔኔ ኣዬፔ ኣቲን ሃሪ ጌላና ሜላ ኮዪቤና። 52 ሄ ቤሳን ዴዒያ ኣሳ ኡባይ ናዔስ ሚሼቲዲ ዬኪሺን፥ ዬሱሲ፥ «ዬኮፊቴ! ናዒያ ꬊስካሱፔ ኣቲን ሃይቃቡኩ» ያጊስ።
53 ኣሳይ ናዒያ ሃይቂዳይሳ ኤሪያ ጊሾ ኢያ ኦዳ ሌቂዲ ሚጪዶሶና። 54 ሺን ዬሱሲ ናዔ ኩሺያ ኦይኪዲ፥ «ናቴ ዴንዳ» ያጊስ። 55 ናዔስ ሼምፖይ ሲሚን ዴንዳ ኤቃሱ። ዬሱሲ ኤንታኮ፥ «ኢዉ ሚያባ ኢሚቴ» ያጊስ። 56 ናዔ ኣዋራኔ ኣዬራ ማላሌቲዶሶና። ሺን ዬሱሲ ሃይሳ፥ «ኦዴስካ ኦዶፒቴ» ያጊስ።
+ 8:2 ማቶ 27፡55-56፤ ማር 15፡40-41፤ ሉቃ 23፡49 + 8:10 ኢሳ 6፡9 + 8:16 ማቶ 5፡15፤ ሉቃ 11፡33 + 8:17 ማቶ 10፡26፤ ሉቃ 12፡2 + 8:18 ማቶ 25፡29፤ ሉቃ 19፡26