9
ዬሱሲ ታማኔ ናምዑ ሃዋሬታ ኪቲስ
(ማቶ 10፡5-15፤ ማር 6፡7-13)
ዬሱሲ ታማኔ ናምዑ ሃዋሬታ ባኮ ፄጊዲ፥ ቱና ኣያናታ ኬሳና ሜላኔ ሃርጌ ኡባ ፓꬃና ሜላ ዎልቃኔ ማታ ኢሚስ። ፆሳ ካዎቴꬃባ ማርካታናዳኔ ሃርጋንቾታ ፓꬃናዳ ኪቲስ። ኢ ኤንታኮ፥ «ፃምዓ ጊዲን ኦጎሮ ጊዲን ካꬂ ጊዲን ሚሼ ጊዲን ላሚ ማዒያ ኣፊላ ጊዲን ኦጌስ ጊዲ ኣይኮካ ኦይኮፊቴ። + ሄ ካታማፔ ሂንቴ ኬያና ጋካናው ኢማꬃቴꬃን ሂንቴ ጌሊዳሱዋን ጋምዒቴ። ኦኒካ ሂንቴና ሞኮና ኢፂኮ ሄ ካታማፔ ኬዪሼ ኤንታው ማርካ ጊዳና ሜላ ሂንቴ ቶሁዋን ዴዒያ ባና ፒቲዲ ኬዪቴ።» ኤንቲካ ኪቴቲዳይሳዳ ኬዪዲ ዎንጌላ ኦዲሼኔ ዱማ ዱማ ጉታታን ሃርጋንቾታ ፓꬂሼ ኣꬊዶሶና።
ጋሊላ ቢታ ሃሪያ ሄሮዲሲ ዬሱሲ ኦꬂዳባ ኡባ ሲዒዳ ዎዴ ዳጋሚስ። ኣይስ ጊኮ፥ ኢሲ ኢሲ ኣሳቲ ዮሃኒሲ ሃይቆፔ ዴንዶና ኣጌና ያጎሶና። + ባጋቲ፥ «ኤሊያሲ ቆንጪስ» ጎሶና፤ ሃራቲ ቃሲ፥ «ቤኒ ናቤታፔ ኢሶይ ሃይቆፔ ዴንዲስ» ያጊዲ ኦዴቶሶና። ሺን ሄሮዲሲ፥ «ዮሃኒሳ ቆꬊያ ታ ቃንፂሳዳ ዎꬋስ። ያቲን፥ ሃይሳꬆ ያጌቲዲ ኢያባ ኦዴቴይ፥ ኢ ኦኔ?» ያጊዲ ባ ኣይፌን ቤዓናው ኮዬስ።
ዬሱሲ ኢቻሹ ሙኩሉ ኣሳ ሙዚስ
(ማቶ 14፡13-21፤ ማር 6፡30-44፤ ዮሃ 6፡1-14)
10 ታማኔ ናምዑ ሃዋሬቲ ጉዬ ሲሚ ዪዲ፥ ኤንቲ ኦꬂዳባ ኡባ ዬሱሳስ ኦዲዶሶና። ኢ ኤንታና ኤኪዲ ቤቴሳይዳ ካታማፔ ጋፃ ኤፊስ። 11 ሺን ዳሮ ኣሳይ ዬሱሳ ጊዴይሳ ኤሪዲ ኢያ ካሊዶሶና። ኢ ኤንታ ሞኪ ኤኪዲ ፆሳ ካዎቴꬃባ ታማርሲስ፤ ፓፃናው ኮዬይሳታካ ፓꬂስ።
12 ሳዒ ኦማርሲያ ዎዴ ታማኔ ናምዑ ሃዋሬቲ ኢያኮ ሺቂዲ፥ «ኑ ዴዔይ ባዞ ቢታ ጊዲያ ጊሾ ኣሳይ ዱማ ዱማ ጉታታኔ ካታማታ ቢዲ፥ ካꬂኔ ኣቂያሶ ኮያና ሜላ ኣሳ ሞይዛ» ያጊዶሶና።
13 ሺን ኢ፥ «ኤንታው ሚያባ ሂንቴ ኢሚቴ» ያጊስ።
ኤንቲ፥ «ኑስ ዴዔይ ኢቻሹ ኡይꬂኔ ናምዑ ሞሎ ጊዲያ ጊሾ ሃ ኣሳስ ጊዲያ ካꬂ ኑኒ ቢዲ ሻሞና ኢፂኮ ጊዴና» ያጊዶሶና። 14 ሄ ቤሳን ኢቻሹ ሙኩሉ ጊዲያ ኣዴቲ ዴዖሶና።
ዬሱሲ ባ ታማሬታኮ፥ «ኢሻታማን ኢሻታማን ሻኪ ሻኪ ኣሳ ኡቲሲቴ» ያጊስ።
15 ኢያ ታማሬቲ፥ ኢ ኪቲዳይሳዳ ኣሳ ኡቲሲዶሶና። 16 ኢ ኢቻሹ ኡይꬃኔ ናምዑ ሞሎታ ኤኪዲ፥ ሳሎ ፄሊዲ፥ ፆሳ ጋላቲዲ፥ ሜንꬂዲ ኣሳ ኡባ ጋꬃና ሜላ ባ ታማሬታስ ኢሚስ። 17 ኡባይ ሚዲ ካሊዶሶና። ኤንታፌ ኣቲዳ ቲፌይ ታማኔ ናምዑ ጋይታ ኩሜꬂ ጊዲስ።
ጴፂሮሲ፥ ዬሱሲ ኦኔኮ ማርካቲስ
(ማቶ 16፡13-19፤ ማር 8፡27-29)
18 ዬሱሲ ባ ፃላላ ዎሲሺን፥ ኢያ ታማሬቲ ኢያኮ ዪዶሶና። ኢ፥ «ኣሳይ ታና ኦና ጎና?» ጊዲ ኦይቺስ።
19 ኤንቲ ዛሪዲ «ኢሶቲ ኢሶቲ፥ ‹ፃማቂያ ዮሃኒሳ፥ ባጋቲ ኤሊያሳ፥ ሃራቲ ቃሲ፥ ቤኒ ናቤታፔ ኢሶይ ሃይቆፔ ዴንዲስ› ያጎሶና» ያጊዶሶና። +
20 ኢ ዛሪዲ፥ «ያቲን ሂንቴ ታና ኦና ጌቲ» ያጊስ። ጴፂሮሲ፥ «ኔኒ ፆሳፌ ኪቴቲዳ ኪሪስቶሳ» ያጊዲ ዛሪስ። +
21 ዬሱሲ ሃይሳ ኦዴስካ ኦዶፒቴ ጊዲ ሚንꬂዲ ኦዲስ። 22 ቃሲካ ዬሱሲ፥ «ኣሳ ናዓይ ዳሮ ሜቱዋ ኤካና። ቢታ ጪማታን፥ ካሂኔ ሃላቃታን፥ ሂጌ ኣስታማሬታን ኣꬊ ኢሜታና። ኤንቲ ኢያ ዎꬋና፥ ሺን ኢ ሄꬓንꬆ ጋላስ ሃይቆፔ ዴንዳና» ያጊስ።
23 ዬሱሲ ኣሳ ኡባኮ፥ «ታና ካላናው ኮዬይ ኦኒካ ዴዒኮ ባና ካዶ፥ ባ ማስቃሊያ ጋላስ ጋላስ ቶኪዲ ታና ካሎ። + 24 ባ ሼምፒው ኣሻናው ኮያ ኡባይ ኢዮ ꬋይሴስ፥ ባ ሼምፒው ታ ጊሾ ጊዲ ꬋይሲያ ኦኒካ ኢዮ ኣሼስ። + 25 ኣሲ ኣላሜ ኡባ ሃሪዲ፥ ጊዶሺን ባ ሼምፒው ꬋይሲያባ ዎይኮ ቆሂያባ ጊዲኮ ኢያ ኣይ ማዲ? 26 ኦኒካ ታናኒኔ ታ ቃላን ዬላቲኮ ኣሳ ናዓይ ባ ቦንቹዋራ ሄሳዳካ ኣዋ ቦንቹዋራኔ ጌሻ ኪታንቾታ ቦንቹዋራ ያ ዎዴ ኢያን ዬላታና። 27 ታ ሂንቴው ቱማ ኦዳይስ፤ ሃይሳን ኤቂዳይሳታ ጊዶፌ ፆሳ ካዎቴꬃ ቤዖናሺን ሃይቆና ኣሳቲ ዴዖሶና» ያጊስ።
ዬሱሳ ማላይ ላሜቲስ
(ማቶ 17፡1-8፤ ማር 9፡2-8)
28 ዬሱሲ ሄ ኦዳ ኦዲን፥ ሆስፑን ጋላሳፔ ጉዬ ጴፂሮሳ፥ ያይቆባኔ ዮሃኒሳ ባራ ኤኪዲ ዎሳናው ዴሪያ ቦላ ኬዪስ። + 29 ኢ ዎሳ ቦላ ዴዒሺን ኢያ ኣይፌ ካሬይ ላሜቲስ፤ ኣፊላይካ ኣዋ ሜላ ጶሊዲ ቦፂስ። 30 ናምዑ ኣሳቲ፥ ኤንቲካ ሙሴራኔ ኤሊያሳራ ቦንቾን ቆንጪዲ፥ 31 ዬሩሳላሜን ፖሌታናው ዴዒያባ፥ ሄሲካ፥ ኢ ሃ ኣላሚያፔ ሻኬታናባ ኢያራ ኦዴቶሶና። 32 ጴፂሮሳኔ ኢያራ ዴዔይሳታ ꬊስኮይ ኤፊን፥ ኤንቲ ꬊስኮፌ ባርኪያ ዎዴ ኢያ ቦንቹዋኔ ኢያራ ኤቂዳ ናምዑ ኣሳታ ቤዒዶሶና። 33 ኣሳቲ ዬሱሳፔ ሻኬቲዲ ባና ሃኒሺን፥ ጴፂሮሲ ዬሱሳኮ፥ «ጎዳው፥ ሃይሳን ጊዴይሲ ኑስ ኣይ ሜላ ሎዖ! ኢሲኖ ኔው፥ ኢሲኖ ሙሴስ፥ ኢሲኖ ኤሊያሳስ ኦꬂዲ ሄꬑ ሻቃራ ሻቃሮስ» ያጊስ። ሺን ኢ ኣይ ጊዳኮ ኤሬና።
34 ኢ ያጊዲ ኦዴቲሺን ሻራይ ዪዲ ኤንታና ካሚስ። ኤንቲ ሄ ሻራ ጊዶ ጌሊሼ ባቢዶሶና። 35 ሻራ ጊዶፌ፥ «ታ ዶሪዳ ናዓይ ሃይሳ ኢያ ሲዒቴ» ያጊያ ቃላይ ሲዔቲስ። + 36 ሄ ቃላይ ሲዔቲዳፔ ጉዬ ዬሱሲ ባርካ ዴዒሼ ቤንቲስ። ሄ ዎዴ ኤንቲ ቤዒዳባ ኦዴስካ ኦዶና፥ ባንታ ዎዛናን ኦይኪዲ ሲዒ ጊዶሶና።
ዬሱሲ ቱና ኣያና ኢሲ ናዓፔ ኬሲስ
(ማቶ 17፡14-18፤ ማር 9፡14-27)
37 ዎንቴꬄ ኤንቲ ዴሪያፔ ዎꬊያ ዎዴ ዳሮ ኣሳይ ዪዲ ኢያራ ጋሄቲዶሶና። 38 ሄ ዎዴ ኣሳ ጊዶፌ ኢሲ ኣሲ፥ «ኣስታማሪያው፥ ታ ኢሲ ናዓ ያዳ ቤዓርኪ። 39 ቱና ኣያናይ ቆፖና ኦይኪዲ ዋሲሴስ፤ ጎፖንቶ ዬጊሲዲ ቃኬሬꬄስ፥ ኣሳቴꬃ ቆሂዲ ኡንዔꬂዲ ዬዴስ። 40 ኔ ታማሬቲ ኬሳና ሜላ ዎሳስ፥ ሺን ኤንቲ ዳንዳዒቦኮና» ያጊዲ ዎሲስ።
41 ዬሱሲ፥ «ኣማኖይ ባይና ጌላ ዬሌቴꬃቶ፥ ኣዉዴ ጋካናው ታ ሂንቴራ ዳኔ፥ ሂንቴና ዳንዳዓኔ? ኔ ናዓ ባዳ ሃ ኤካያ» ያጊስ።
42 ናዓ ኤኪዲ ያ ዎዴ ቱና ኣያናይ ሳዓን ሆሊ ዬጊዲ ኮኮርሲስ። ሺን ዬሱሲ ቱና ኣያና ሃንቂዲ ናዓፔ ኬሲስ። ናዓካ ናዓ ኣዋስ ኢሚስ። 43 ኣሳይ ኡባይ ፆሳ ጊታ ዎልቃን ማላሌቲዶሶና። ኤንቲ ኢ ኦꬂዳባን ማላሌቲሺን፥ ዬሱሲ ባ ታማሬታኮ፥ 44 «ሃይሳ ታ ሂንቴው ኦዴይሳ ሎይꬂ ሲዒቴ፤ ኣሳ ናዓይ ሞርኬታ ኩሼን ኣꬊ ኢሜታና» ያጊስ። 45 ሺን ኢ ጊዳባይ ኤንታፌ ጌሚዳ ጊሾ ኣኬኪቦኮና። ሄሳ ጊሾ፥ ዛሪዲ ኦይቻናው ባቢዶሶና።
ኡባፌ ጊታ ጊዳናይ ኦኔ?
(ማቶ 18፡1-5፤ ማር 9፡33-37)
46 ዬሱሳ ታማሬቲ፥ «ኑ ጊዶን ጊታ ጊዳናይ ኦኔ?» ጊዲ ፓላማ ኦይኪዶሶና። + 47 ዬሱሲ ኤንታ ዎዛና ቆፋ ኤሪዲ ዮጋ ናዓ ባ ማታን ኤሲዲ፥ 48 «ሃ ዮጋ ናዓ ታ ሱንꬃን ሞኪያ ኦኒካ ታና ሞኬስ፥ ታና ሞኬይ ታና ኪቲዳይሳ ሞኬስ፥ ሂንቴ ኡባፌ ጉፄይሲ፥ ኢ ጊታ ጊዳና» ያጊስ። +
49 ዮሃኒሲ፥ «ጎዳው፥ ኢሲ ኣሲ ኔ ሱንꬃን ቱና ኣያናታ ኬሲሺን ቤዒዲ ኢ ኑራ ጊዶና ጊሾ ዲጊዳ» ያጊስ።
50 ዬሱሲ ዛሪዲ፥ «ሂንቴራ ኤቄቶናይሲ፥ ኢ ሂንቴ ባጋ። ሄሳ ጊሾ፥ ኢያ ዲጎፊቴ» ያጊስ።
ሳማሬ ኣሳይ ዬሱሳ ኢፂዶሶና
51 ዬሱሲ ሳሎ ቢያ ዎዴይ ማታቲዳ ጊሾ ዬሩሳላሜ ባናው ቃንፂዲ ዴንዲስ። 52 ሳማሬ ቢታን ዴዒያ ኢሲ ጉታ ቢዲ፥ ኡባባ ኢያው ጊጊሳና ሜላ ኣሴ ያ ኪቲስ። 53 ሺን ኢ ቤይ ዬሩሳላሜ ጊዲያ ጊሾ ኤንቲ ኢያ ሞኪ ኤኪቦኮና። 54 ዬሱሳ ታማሬቲ ያይቆባራኔ ዮሃኒሳራ ሄሳ ቤዒዲ፥ «ጎዳው፥ ሳሎፔ ታሚ ዎꬊዲ ኤንታ ሞ ጋና ሜላ ኔ ኮያይ» ያጊዶሶና። + 55 ሺን ዬሱሲ ጉዬ ሲሚ ኤንታ ሃንቄቲዲ፥ «ሂንቴ ጋርሳን ኣይቢ ኣያኒ ዴዒያኮ ሂንቴ ኤሬኬታ። ኣሳ ናዓይ ኣሴ ኣሻናው ዪሲፔ ኣቲን ꬋይሳናሳ ጊዴና» ያጊስ። 56 ያፔ ዴንዲዲ ሃራ ጉታ ቢዶሶና።
ዬሱሳ ካሎይ ጪጊሲያ ጋቲያ
(ማቶ 8፡19-22)
57 ኤንቲ ኦጊያራ ቢሺን፥ ኢሲ ኣሲ፥ «ኔ ቢያሶ ኡባ ታ ካላና» ያጊስ።
58 ዬሱሲ ዛሪዲ፥ «ዎርካናታስ ኦሊ፥ ሳሎ ካፎታስ ኬꬂ ዴዔስ፥ ሺን ኣሳ ናዓይ ባ ሁዒያ ሼምፒሲያሶይ ባዋ» ያጊስ።
59 ሃንኩዋኮ፥ «ኔኒ ታና ካላ» ያጊስ። ሺን ኡራይ፥ «ጎዳው፥ ኮይሮታዳ ታ ኣዋ ሞጋዳ ያና» ያጊስ።
60 ሺን ዬሱሲ፥ «ሃይቂዳይሳቲ ሃይቂዳይሳታ ሞጋና ሜላ ኤንታው ኣጋጋ፤ ኔኒ ባዳ ፆሳ ካዎቴꬃ ሳባካ» ያጊስ።
61 ቃሲ ሃራ ኣሲ፥ «ጎዳው፥ ታ ኔና ካላና፥ ሺን ኮይሮታዳ ታ ሶ ኣሳ ሳሮꬃዳ ያና» ያጊስ። +
62 ዬሱሲ ዛሪዲ፥ «ኮፄ ኦይኪዲ ጉዬ ፄሊያ ኦኒካ ፆሳ ካዎቴꬃስ ቤሴና» ያጊስ።
+ 9:3 ሉቃ 10፡4-11 + 9:7 ማቶ 16፡14፤ ማር 8፡28፤ ሉቃ 9፡19 + 9:19 ማቶ 14፡1፣ 2፤ ማር 6፡14-15፤ ሉቃ 9፡7-8 + 9:20 ዮሃ 16፡20-28፤ ማር 8፡30-9፡1 + 9:23 ማቶ 10፡38፤ ሉቃ 14፡27 + 9:24 ማቶ 10፡39፤ ሉቃ 17፡33፤ ዮሃ 12፡25 + 9:28 2ጴፂ 1፡17-18 + 9:35 ኢሳ 42፡1፤ ማቶ 3፡17፤ 12፡18፤ ማር 1፡11፤ ሉቃ 3፡22 + 9:46 ሉቃ 22፡24 + 9:48 ማቶ 10፡40፤ ሉቃ 10፡16፤ ዮሃ 13፡20 + 9:54 2ካዎ 1፡9-16 + 9:61 1ካዎ 19፡20