13
Deriya ayseyssatas kiitetethi
Xoossaa shene gidonnashin maati imettonna gishonne ha77i de7iya shuumatikka Xoossaa shenen shuumettida gisho asi ubbay deriya ayseyssatas kiitettanaw bessees. Hessa gisho, maatara de7eyssatas kiitettonna ixxiya oonikka Xoossaa kiitaa ixxees. Kiitettonna ixxiya oonikka ba bolla pirddaa ehees. Ayseyssati iita ootheyssatappe attin lo77o ootheyssata yashshokona. Ayseyssatas yayyonna agganaw koyay? Yaakko lo77o ootha; entti nena galatana. Entti new lo77obaa oothanaw shuumettida Xoossaa aylle. Shin neeni iitabaa oothiko, entti iitabaa oothidayssa seeriya gisho iyaw yayya. Entti iita ootheyssata seeridi, Xoossaa hanquwa qonccisiya Xoossaa aylle. Hessa gisho, Xoossaa hanquwa xalaalas gidonnashin hintte kahay markkattiya gisho deriya ayseyssatas kiitettanaw bessees.
Hintte giira giireykka hessassa. Deriya ayseyssati he oosuwa oothey, entti Xoossaa aylleta gidida gishossa.+ Issuwas issuwas besseyssa immite. Giira giiranaw besseyssas giirite; qaraxa qanxanaw besseyssas qaraxa qanxite; yayyanaw besseyssas yayyite; bonchchoy besseyssa bonchchite.
Siiqetite
Issoy issuwara siiqetite. Siiqo acoppe attin hintte bolla hara acoy dooppo. Ase siiqiya oonikka higgey geyssa polis. “Laammofa; wodhoppa; kaysotoppa; amottofa” giya kiitaynne hara kiita ubbay, “Ase ne huu7eda dosa” giya kiitan qashettis.+ 10 Ase siiqiya oonikka iya bolla iitabaa oothenna. Hessa gisho, ase siiqeyssi higge kiitaa polis.
11 Dhiskkofe hintte barkkiya wodey ha77i gideyssa akeekidi hessa oothite. Nu attana wodey koyro nu ammanida wodiyappe ha77i nuukko matis. 12 Dhuma wodey aadhdhanaw hanees; wonttay matis. Hiza, nuuni dhuma ooso aggidi poo7o ola miishe oykkoos. 13 Ane gallas poo7on de7iya asada maaran de7oos. Mathoninne laymatethara gahettiya dumma dumma tuna oosotan,* palamaninne qanaaten gidoppo. 14 Godaa Yesuus Kiristtoosa kandduwa ma77ite; hintte nagaranchcho asatethay ba amuwaa polana mela iyaw qoppofite.
+ 13:6 Maato 22:21; Mar 12:17; Luuqa 20:25 + 13:9 Kessa 20:13-17; Zaare 5:17-19; Leewe 19:18 * 13:13 laymatethara gahettiya dumma dumma tuna oosotan: woykko yethan, mathon, laymaton, qayxen gidoppo gidi billanaw dandda7ettees. Laymatethara gahettiya dumma dumma tuna oosoti asi Xoossaa haaroppe kare keyidi do7a kanddo ekkidi poliya ooso guussu.