14
Asa bolla pirddofite
Ammanon daaburida oonakka shiishi ekkiteppe attin iya qofaa bolla pirddofite.+ Leemisos, ammanon minnida issi asi ay kathika maanaw dandda7ees. Shin ammanon daaburiya asi atakiltte xalaala mees. Ubbabaa miya asi moonna uraa kadhoppo. Ubbabaa moonna asi miya uraa bolla pirddofo. Xoossay ubbaa miya uraa shiishi ekkis. Hara asa aylle bolla pirddey neeni oonee? I daaburin woykko minnin ba Godaassa. Goday iya essanaw dandda7iya gisho I minnidi eqqana.
Qassi “Issi gallasay hara gallasappe aadhdhees” yaagidi qoppiya asi de7ees. Haray qassi, “Gallasati ubbay issi mela” gidi qoppees. Shin issoy issoy ba qofaa akeekidi qachcho. Issi gallasaa hara gallasatappe aathidi bonchchiya oonikka Godaa bonchchos gidi oothees. Ubba kathi miya asi Godaa bonchchos gidi mees. I miya he kathaa gisho Xoossaa galatees. Ubba kathi moonna asi Godaa bonchchos moonna aggees; qassi moonna agon Xoossaa galatees. Nuuppe oonikka baw deenna; qassi nu giddofe oonikka baw hayqqenna. Nu de7on de7ikko Godaas de7oos; qassi hayqqikokka Godaas hayqqoos. Hiza, nu de7on de7in woykko hayqqin Godaassa.
Kiristtoosi hayqqidi hayqoppe denddiday, de7on de7eyssatasinne hayqqidayssatas Goda gidanaassa. 10 Yaatin, neeni ne ishaa bolla ays pirdday? Woykko neeni ne ishaa ays kadhay? Nuuni ubbay Xoossaa pirdda araata sinthan eqqana.+
11 Geeshsha Maxaafan Goday,
“Taani de7on de7ays;
asa ubbay ta sinthan gulbbatana;
taani Xoosse gideyssa markkattana”+
yaagees. 12 Hiza, nu oothidabaas nu huu7en huu7en Xoossaa sinthan shiiqidi zaaro immana.
Hara asi dhubethofa
13 Hessa gisho, nuuni issoy issuwa bolla pirddeyssa aggoos. Shin hintte ishaa dhubsidi woykko qaxxidi nagaran gelssiyaba oothonnaada naagettite. 14 Godaa Yesuusa ammaniyaa asada, ba huu7en tuna gidida kathi baynnayssa taani geeshshada erays. Shin issi asi issibaa tuna gidi qoppiko hessi iyaw tuna gidees. 15 Ne miya katha gisho ne ishaa dhubbiyabaa gidikko, Kiristtoosan de7iya ne ishaa siiqakka. Kiristtoosi iya gisho hayqqida uraa ne miya kathan iya ayyaana de7uwa dhayssofa. 16 Hiza, hinttew de7iya la77atethaa harati borana mela oothofite. 17 Xoossa kawotethay Geeshsha Ayyaanan benttiya xillotethi, sarotethinne tuma ufayssife attin muussabaanne ushshabaa gidenna. 18 Hessada Kiristtoosas oothiya asi Xoossaa ufayssees; asankka anjjettees.
19 Hessa gisho, ane nuuni sarotethi benttiya ogiyanne issuwa issuwa ammanon minthiya ogiya koyoos. 20 Katha gisho gada Xoossaa oosuwa dhaysssofa. Ubba kathi meetetees, shin hara asi nagaran dhubsiya kathi muussi iita. 21 Ne ishay dhubettonna mela asho moonna woykko ushshu uyonna woykko ne ishaa dhubbiya harabaa oothonna agoy lo77o.
22 Hiza, ha ne ammanuwa ne giddoninne ne Xoossaa giddon naaga. Likke gidi qoppidabaa oothiya wode iya kahay mootonna uray anjjettidayssa. 23 Shin sidhishe miya uraas iya muussay ammanon gidonna gisho pirddettees. Ammanoy baynna oosettida ooso ubbay nagara.
+ 14:1 Qola 2:16 + 14:10 2Qoro 5:10 + 14:11 Isa 45:23