15
Harata ufayssanaw bessees
Nuuni ammanon minnidayssati daaburanchchota toohuwa tookkanaw bessees. Nuuni nuna ufayssanaw bessenna. Nuuni nu ishaa ammanon minthanaw iya maaddanawunne ufayssanaw bessees. Kiristtoosi bana ufayssibeenna. Shin Geeshsha Maxaafan, “Asay nena cayida cashshay tana gakkis”+ geetetti xaafettidayssada hanis. Geeshsha Maxaafay immiya genccaaninne minthethuwan nu ufayssaa ekkana mela Geeshsha Maxaafan xaafettida ubbay nuna tamaarssanaw xaafettis.
Genccaanne minotethi immiya Goday hintte Kiristtoos Yesuusa kaalliya wode issifetethi hinttew immo. Hessika, nu Godaa Yesuus Kiristtoosa Aawa, Xoossaa, issi wozananinne issi qaalan hintte bonchchana melassa.
Wonggelay asa ubbaassa
Kiristtoosi hinttena ekkidayssada Xoossaa bonchchos issoy issuwa ekkite. Xoossay beni aawatas immida ufayssay polettana melanne iya tumatethay erettana mela Kiristtoosi Ayhudeta aylle gididi yidayssa ta hinttew odays. Kiristtoosi Ayhudeta aylle gidida hara gaasoy qassi Ayhude gidonna asati Xoossaa iya maarotethaa gisho galatana melassa. Geeshsha Maxaafan,
“Ta nena Ayhude gidonna asaa giddon galatana;
ne sunthaa sabbana”+
geetettidi xaafettidayssada hanis.
10 Qassi,
“Ayhude gidonna asaw,
Xoossaa deriyara ufayttite”+
yaagettis.
11 Qassi zaaridi,
“Ayhude gidonna asaw,
Godaa galatite;
kawotetha ubbay iya sabbite”+
yaagettis.
12 Hessada Isayaasi,
“Isseyye zareppe yelettiya issoy yaana;
I kawotetha ubbaa haarana.
Entti bantta ufayssaa iya bolla wothana”+
yaagees.
13 Geeshsha Ayyaana wolqqan hintte diccana mela ufayssi immiya Xoossay, hintte ammanuwa gaason hinttew ufayssinne sarotethi kumethi immo.
Phawuloosi xaafida gaasuwa
14 Ta ishato, hinttenan lo77otethinne eratethi kumidayssa qassi issoy issuwa zoranaw dandda7eyssa ta geeshshada erays. 15 Taani hinttena issi issibaa gujja akeekisanaw koyada yayyonna ha dabddaabbiya hinttew xaafas. 16 Taani Kiristtoos Yesuusa aylle gidada, Ayhude gidonna asaas kahineda oothada, Wonggelaa odana mela Xoossay taw aadho keehatethaa immis. Ayhude gidonna asay Geeshsha Ayyaanan geeyidi, Xoossaa ufayssiya yarshsho gidana mela Xoossay hessa oothis.
17 Taani Kiristtoos Yesuusan gidada Xoossaas oothiya oosuwan ceeqettays. 18 Ayhude gidonna asay Xoossaas kiitettanaada, Kiristtoosi ta qaalanne ta oosuwa baggara oothida oosuwappe attin hari ta ceeqettiyabay baawa. 19 Xoossay hessa malaataninne Geeshsha Ayyaana wolqqan waati oothidaakko ta hinttew odana. Taani Yerusalaameppe doomada, Iliwarqoone gakkanaw Kiristtoosa Wonggelaa sabbakas. 20 Taani hara asi baasida bessan keexanaw koyikke. Kiristtoosa sunthay xeegettiboonna bessan Wonggelaa odanaw amottays. 21 Geeshsha Maxaafan,
“Iyabay odettiboonna asati iya be7ana;
iyabaa si7iboonna asati akeekana”+
geetettidi xaafettis.
Phawuloosi Roome baanaw qoppis
22 Hessa gaason, taani hintteko yaanaw dandda7abiikke.+ 23 Shin taani ha77i ha heeran ta oosuwa onggida gishonne daro laythafe doomada hinttena be7anaw laamotida gisho 24 taani Isppeene bashe hinttena be7anaw qoppas. Qassi guutha wode hinttera ufayttidaappe guye Isppeene biya wode hintte ta ogiyas tana maaddana mela koyays.
25 Shin ha77i taani Xoossaa asata maaddanaw Yerusalaame bays. 26 Maqedooniyanne Akkayan de7iya Xoossaa asati, Yerusalaamen de7iya manqota miishen maaddanaw koyida gishossa.+ 27 Entti manqota maaddanayssi enttaw attonnabaa gidida gisho bantta huu7en hessa oothanaw qofa qachchidosona. Ayhudeti Ayhude gidonnayssatara ayyaana anjjuwa shaakettiko, entti qassi banttaw de7iyaban Ayhudeta maaddanaw bessees.+ 28 Hessa gisho, taani he shiiqida miishiya enttaw immidaappe guye Isppeene bashe hintte matara aadhdhana. 29 Taani hintteko biya wode Kiristtoosa anjjuwaan kumada baanayssa erays.
30 Ta ishato, taw Xoossaa woossishe ta baaxiyan taara eqqana mela Godaa Yesuus Kiristtoosaninne Geeshsha Ayyaana siiquwan hinttena woossays. 31 Xoossay tana Yihudan de7iya ammanonna asatappe ashshanaadanne Yerusalaamen ta oothana oosoy Xoossaa asata matan ekettana mela taw woossite. 32 Qassi Xoossi giikko, taani hintteko bada ufayssan hinttera shemppana mela taw woossite. 33 Sarotethaa Xoossay hintte ubbaara gido. Amin77i.
+ 15:3 Maz 69:9 + 15:9 2Saamu 22:50; Maz 18:49 + 15:10 Zaare 32:43 + 15:11 Maz 117:1 + 15:12 Isa 11:10 + 15:21 Isa 52:15 + 15:22 Roome 1:13 + 15:26 1Qoro 16:1-4 + 15:27 1Qoro 9:11