16
Sarotho
Kinkkiriya kataman de7iya woosa keethan oothiya nu michchiya Feeba lo77o maccas gideyssa hintte erana mela koyays. Hintte iyo ammaniyaa asati Godaa sunthan mokkanaw bessiya ammaniyaa asatappe issuwada mokkite. Iya hinttefe koyabaa ubbaa iyo maaddite. Iya ba huu7en daro asaa maaddasu; qassi tana ta huu7enkka daro maaddasu.
Kiristtoos Yesuusa oosuwa taara issife oothiya Phirisqilanne Aqiila saro giite.+ Entti ta gisho bantta shemppuwa aathi immidosona. Ta xalaala gidonnashin Ayhude gidonna asaa woosa keetha ubbay entta galatees. Entta son shiiqiya ammaniyaa asaa saro giite.
Iisiya biittan Kiristtoosa koyro ammanida, ta dosiya Ephanexoosas ta sarothuwa odite.
Hintte gisho ooson daro daaburida Mayraamo saro giite. Taara qasho keethan aathida ta Ayhude laggeta Anddironiqoosanne Yuuniyasa saro giite. Entti Yesuusa hawaareta giddon erettidayssata. Qassi entti Kiristtoosa taappe sinthe ammanidosona.
Godan ammaniyaa ta siiqo laggiya, Amphiliyaxoosa saro giite. Kiristtoosa oosuwa nuura issife oothiya Urbbanoosenne ta dosiya Isttakuusa saro giite. 10 Kiristtoosan ammanthiya aylliya Apheliisas ta sarothuwa odite. Arsxobuloosa soo asaas ta sarothuwa odite. 11 Ta Ayhude laggiya Heroodiyoona saro giite.
Narssisanne iya soo asaappe Kiristtoosa ammanidayssata saro giite.
12 Godaa oosuwan daaburiya Tirufaynanne Tirufoosa saro giite. Qassi Godaas daro daaburada oothiya, ta dosiya Phersiiso saro giite. 13 Godaa oosuwan daro erettida Rufoosasinne tana ba na7ada be7iya iya aayes ta sarothuwa odite.+ 14 Asinikirttoosas, Filegoonas, Hermmeesas, Patirobaasasinne enttara de7iya ammaniyaa ishata ubbaas ta sarothuwa odite. 15 Filoloogusa, Yuuliya, Neeriya, iya michchiw, Olumppoosanne enttara de7iya ammaniyaa asa ubbaa saro giite.
16 Geeshsha yeeretethi yeerettishe, issoy issuwa sarothite. Kiristtoosa woosa keetha ubbay hinttena saro yaagosona.
Wurssetha zore
17 Ta ishato, hintte tamaarida timirttiya ixxidi, hintte giddon shaaketethinne meto medhdhiya asatappe naagettite. Enttafe haakkite. 18 Hessa mela asati banttaw oothosonappe attin nu Godaa Kiristtoosas oothokona. Bantta mal77iya doonaninne saphothiya qaalan aykko eronna asaa wozanaa balethoosona. 19 Wonggelaas hintte kiitettidayssa asa ubbay si7idayssi tana ufayssees. Shin hintte lo77obaa erana melanne iitabaappe haakkana mela ta koyays. 20 Sarotethaa Xoossay Xalahiya hintte tohuwappe garssan gaaci yeggana.
Nu Godaa Yesuus Kiristtoosa aadho keehatethay hinttera gido.
21 Taara oothiya Ximotiyoosi hinttena saro yaagees.+ Hessadakka, ta dabboti Luuqiyosi, Yaasoninne Sosphaxiroosi hinttena saro yaagosona.
22 Ha dabddaabbiya Phawuloosas xaafida taani, Xarxiyoosi, hinttena Godaa sunthan saro yaagays.
23 Tana mokkidaynne woosa keetha ubbay iya son shiiqiya Gaayoosi, hinttena saro yaagees. Katamaa miishiya oykkiya Erasxoosinne nu ishaa Qarxoosi hinttena saro yaagosona.+ [ 24 Nu Godaa Yesuus Kiristtoosa aadho keehatethay hintte ubbaara gido. Amin77i.]*
25 Xoossas galati gido. Taani, Yesuus Kiristtoosabaa odiya Wonggelaa qaalaninne daro wodeppe qosettidi gam77ida tumatethan, Xoossay hinttena ammanon minthidi essanaw dandda7ees. 26 Shin ha77i he tumay qonccis. Kawotetha ubbay ammanidi kiitettana mela merinaa Xoossaa kiitan nabeti he tumabaa xaafidosona.
27 Yesuus Kiristtoosa baggara cinccatethi iya xalaalas de7iya, issi Xoossaas merinaw bonchchoy gido. Amin77i.
+ 16:3 Ha.O 18:2 + 16:13 Mar 15:21 + 16:21 Ha.O 16:1 + 16:23 Ha.O 19:29; 1Qoro 1:14; 2Ximo 4:20 * 16:24 Beni koyro maxaafatan paydo 24 deenna.